Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ me แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
249 ผลลัพธ์ สำหรับ me  M IY1
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -me-, *me*
Possible hiragana form:

Longdo สเปน (ES) - ไทย (TH)
mercado (n masculine ) ตลาด
Longdo ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
Metastasis (เม็ดแทส) (n) การแพร่กระจายของเนื้อร้าย มะเร็ง ไปยังอวัยวะอื่นๆ
Longdo Unapproved อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN)
meetup (vt ) Do something • Learn something Share something • Change something
metahuman (n ) superhuman
Longdo Unapproved ไทย (TH) - ไทย (TH)
MessagingMessaging
Longdo Unapproved ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
metadata[สาน ระ ลัก] (n ) สารลักษณ์, ลักษณะที่อธิบายถึง ข้อมูล(สาร) ที่มี
Longdo Unapproved อิตาลี (IT) - ไทย (TH)
mezzo fresco[เมซโซ เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนชื้นซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
Longdo Unapproved ไทย (TH) - อังกฤษ (EN)
งูงูปลาปลา[meoimepr] มีงูมีปลา
Longdo Unapproved จีน (ZH) - ไทย (TH)
没关系[méi guān xi, ㄇㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧ˙] (phrase ) ไม่เป็นไร
Longdo Approved EN-TH
meal(n) กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape)
means(n ) วิธีการ, เครื่องมือ, มาตรการ, S. agency,instrument,method,course of action,
mechanic(n) ช่างยนต์, ช่างซ่อมรถยนต์, ช่าง, ช่างเครื่อง, ช่างกล, S. mechanical engineer
mechanical engineer(n) วิศวกรเครื่องกล
mechanical engineering(n) วิศวกรรมเครื่องกล
medical certificate(n) ใบรับรองแพทย์
medical expertise(n phrase ) ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์
meerkat(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งอยู่ตระกูลเดียวกับพังพอน มีหางยาว และอยู่เป็นฝูงตามแถบทะเลทรายในแอฟริกาใต้, R. mongoose
member(vt) สมาชิก
Memorandum of Association(n) หนังสือบริคณห์สนธิ
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
me[PRON] ฉัน, See also: ดิฉัน, ผม, ข้าพเจ้า
ME[ABBR] คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis, Syn. chronic fatigue syndrome
med[ADJ] ทางการแพทย์ (คำไม่เป็นทางการ)
meg[PRF] ใหญ่
men[N] คำนามพหูพจน์ของ man, See also: ผู้ชาย, Syn. beau, fellow, lover boy, boyfriend
met[VT] กริยาช่อง 2 และ 3 ของ meet
met[VI] กริยาช่อง 2 และ 3 ของ meet
met[PRF] หลัง, See also: ข้าม, ท่ามกลาง, เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
mew[N] เสียงร้องของแมว, Syn. meow
mead[N] เหล้าชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการหมักน้ำผึ้งและน้ำ, Syn. dandelion wine
Hope Dictionary
me(มี) pron. ฉัน
mead(มีด) n. เหล้าชนิดหนึ่งที่ทำจากการหมักน้ำผึ้งและน้ำ
meager(มี'เกอะ) adj. ขาดแคลน,น้อย,ไม่พอเพียง,ยากจน,ผอม, See also: meagerness n. meagreness n., Syn. poor,scanty
meagre(มี'เกอะ) adj. ขาดแคลน,น้อย,ไม่พอเพียง,ยากจน,ผอม, See also: meagerness n. meagreness n., Syn. poor,scanty
meal(มีล) n. มื้ออาหาร,อาหารที่กินในมื้อหนึ่ง ๆ ,เวลารับประทานอาหาร,ผงหยาบของข้าวบด,ข้าวป่น,สารป่น
mealy(มี'ลี) adj. เป็นผง,เป็นของป่น,เป็นข้าวป่น,เป็นแป้ง,เป็นจุด ๆ ,เป็นแต้ม,ซีด,ไม่กล้าบอกความจริง., See also: mealiness n., Syn. powdery
mealy-mouthed(มี'ลีเมาธฺ,-เมาทฺ') adj. พูดอ้อม ๆ แอ้ม ๆ ,ไม่พูดตรงไปตรงมา.
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
meander(มีแอน'เดอะ) vi. วกเวียน,ร่อนเร่,พูดวกเวียน. n. ทางวกเวียน,ทางเขาวงกต,การวกเวียน,การเคลื่อนที่วกเวียนไปมา., See also: meanderer n. meanderingly adv. meanderous adj., Syn. twist,turn
meaning(มีน'นิง) n. ความหมาย,จุดประสงค์,ความสำคัญ. adj. มีความหมาย,มุ่งหมายไว้,ตั้งใจไว้., See also: meaningly adv.
Nontri Dictionary
me(pro) ฉัน,ดิฉัน,ผม,กระผม,ข้าพเจ้า,ข้า,อั๊ว,กู,กัน
mead(n) ทุ่งหญ้า,เหล้าน้ำผึ้ง
meadow(n) ทุ่งหญ้า
meagre(adj) น้อย,ผอม,ขาดแคลน,ไม่พอเพียง
meal(n) อาหาร,มื้ออาหาร
mealy(adj) เกี่ยวกับอาหาร,ซีด,เป็นจุดๆ,เป็นผง
meander(vi) คดเคี้ยว,วกวน,ท่องเที่ยวไป,เร่รอน
meaning(adj) มีความหมาย,ตั้งใจ,มุ่งหมาย,มีเจตนา
meaning(n) ความหมาย,นัย,คำแปล,เป้าหมาย,ความสำคัญ
meaningless(adj) ไม่มีความหมาย,ไม่สำคัญ,ไร้ค่า
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mealy; farinaceous๑. มีนวลแป้ง [มีความหมายเหมือนกับ farinose]๒. คล้ายแป้ง๓. เป็นแป้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
meanมัชฌิม, ตัวกลาง, ค่าเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
meanมัชฌิม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
meanมัชฌิม, ค่าเฉลี่ย [มีความหมายเหมือนกับ average] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mean ageอายุเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean age at accession to the labour forceอายุเฉลี่ยเมื่อเข้าสู่กำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean age at first marriageอายุเฉลี่ยเมื่อสมรสครั้งแรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean age at marriageอายุเฉลี่ยเมื่อสมรส [ดู average age at marriage] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean age at seperation from the labour forceอายุเฉลี่ยเมื่อออกจากกำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean age of fathersอายุเฉลี่ยของบิดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Mealอาหารผสม [การแพทย์]
meanค่าเฉลี่ย, ทางสถิติ หมายถึง ค่ากลางของข้อมูลแต่ละชุด เช่น ค่าเฉลี่ยเลขคณิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Meanค่าเฉลี่ย, ค่าของตัวกลาง, คะแนนเฉลี่ย, ค่าเฉลี่ยเลขคณิต, มัชณิมเลขคณิต, ค่ามัชฌิม [การแพทย์]
mean annual rainfallmean annual rainfall, ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
mean annual runoffmean annual runoff, น้ำท่ารายปีเฉลี่ย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Mean daily maximum temperatrueอุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ยรายวัน [อุตุนิยมวิทยา]
Mean daily minimum temperatureอุณหภูมิต่ำสุด เฉลี่ยรายวัน [อุตุนิยมวิทยา]
Mean daily temperatureอุณหภูมิเฉลี่ยราย วัน [อุตุนิยมวิทยา]
mean deviationค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย, ดู  average deviation [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mean GPAค่าเฉลี่ยของแต้มเฉลี่ย [การแพทย์]
Longdo Unapproved EN-TH
mean thermal expansion coefficient (n ) สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องมาจากความร้อน
meatstick (n slang ) อวัยวะเพศชาย
mechanical damage (n phrase ) ความเสียหายทางกล
mechanical pencil[เมคานิคัล เพนซิล] (n) ดินสอกด
See also: S. propelling pencil, clutch pencil,
mechanistic (adj) แบบเครื่องจักรกล
mechatronics (n) เป็นคำประสมระหว่าง mechanics กับ electronics รวมกันเป็นศาสตร์ในการสร้างหุ่นยนต์
See also: R. cybernetics,robotics
mediagenicสื่อสารกับสื่อมวลชนได้
medical staff (n phrase ) เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
mediocre (adj) งั้นๆ ธรรมดาๆ ไม่ค่อยดี
meetพบ
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
Me too. ดีจัง The Story of Us (1999)
- Me too. - ผมด้วย The Breath (2009)
uh, let me see. ไม่มาก 7 คน Cradle to Grave (2009)
Me too. หนูด้วย Brothers (2009)
Me too. ฉันด้วย And Hoarder Culture (2011)
Let me see. ให้ฉันดู. Underworld Awakening (2012)
Me too. ฉันด้วย Into the Dark (2012)
Kill me then. ฆ่าผมซะสิ Rain on the Evil and on the Good (2012)
Me too. ฉันด้วย Smoke Alarm (2013)
♪ to me ~ to meNow You See Me, Now You Don't (2013)
Let me see thy face. ให้ฉันเห็นพระพักตร์ของ พระองค์ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-To find me -To find me เพื่อหาฉันที่จะหาฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
me1. Finely chop the chicken breast meat.
me4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
meA bad cold has kept me from studying this week.
meA barber is a man who shaves and cuts men's hair.
meA beautiful girl sat next to me.
meA beautiful salesgirl waited on me in the shop.
meA beautiful woman was seated one row in front of me.
meAbide with me.
meA big title does not necessarily mean a high position.
meA black and white dog bit me.
meAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
meA boy came running toward me.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ความนัย[N] implication, See also: meaning, Syn. ความหมาย, Example: ถ้อยโต้ตอบเหล่านี้มีความนัยซ่อนเร้นอยู่
ผู้ประกอบการค้า[N] trader, See also: merchant, dealer, Syn. ผู้ประกอบการ, Example: คลังสินค้าเป็นแหล่งที่ช่วยให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ผู้นำเข้า และส่งออก สามารถนำสินค้ามาฝากไว้ก่อน เพื่อรอการจำหน่าย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำการค้า
พระบรมวงศานุวงศ์[N] member of the royal family, See also: royalty, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างเหรียญรัชฎาภิเศกมาลา สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์, Count unit: พระองค์, Thai definition: พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์
มีระบบ[ADV] systematically, See also: methodically, in an orderly way, Syn. มีระบบระเบียบ, Example: ในแผนกของเรานั้นทำงานกันอย่างมีระบบ
มาตรวัด[N] meter, See also: gauge, Syn. มิเตอร์, เครื่องวัด, Example: บ้านที่มีท่อก๊าซควรติดตั้งมาตรวัด เพื่อวัดอัตราการใช้ก๊าซของบ้านหลังนั้น, Count unit: ตัว
วงประชุม[N] meeting, Syn. ที่ประชุม, Example: บรรยากาศในวงประชุมตึงเครียดมากจนทุกคนรู้สึกอึดอัด, Thai definition: กลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมประชุม
ร่างทรง[N] medium, Syn. คนทรง, คนทรงเจ้า, Example: ในขณะที่องค์เทพลงประทับทรงเพื่อสร้างบารมี ร่างทรงจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย, Count unit: คน, Thai definition: คนสำหรับทรงเจ้า, คนที่เป็นร่างให้วิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าสิง
วงการแพทย์[N] medical profession, Syn. แวดวงแพทย์, Example: ในวงการแพทย์รู้ดีว่าสิทธิของผู้ป่วยนั้นสำคัญมาก, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์
เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่าง[V] metamorphose, See also: change in form, Example: ตัวหนอนเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างจากตัวหนอนมาเป็นแมลงผีเสื้อโดยปีกน้อยๆ จะค่อยๆ งอกออกมา
กระทบไหล่[V] meet, See also: associate, talk, Example: ความฝันของเขาก็มีเพียงแค่ ขอให้ได้กระทบไหล่กับดาราฮอลลีวูดสักคน, Thai definition: ได้พบปะและวิสาสะกับบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างใกล้ชิดและอย่างไม่เป็นทางการ, Notes: (ปาก)
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพนิยม[n.] (āchīpniyom) EN: professionalism   FR: professionnalisme [m]
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตเมีย[n. exp.] (adīt mīa) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตภรรยา[n. exp.] (adīt phanrayā) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
CMU Pronouncing Dictionary
ME   M IY1
MEL   M EH1 L
MEO   M IY1 OW0
MED   M EH1 D
MEG   M EH1 G
MEN   M EH1 N
MER   M EH1 R
MEE   M IY1
MEA   M IY1
MEI   M EY1
Oxford Advanced Learners Dictionary
me  (prp) miː
Med  (n) mˈɛd
Meg  (n) mˈɛg
Met  (n) mˈɛt
men  (n) mˈɛn
met  (v) mˈɛt
mew  (v) mjˈuː
Mehl  (n) mˈɛl
Metz  (n) mˈɛts
mead  (n) mˈiːd
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
没有[méi yǒu, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ, / ] haven't; hasn't; doesn't exist; to not have; to not be, #46 [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, / ] (negative prefix for verbs); have not; not, #95 [Add to Longdo]
美国[Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] America; American; United States of America; USA, #150 [Add to Longdo]
[měi, ㄇㄟˇ, ] America; beautiful, #226 [Add to Longdo]
只是[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, ] merely; simply; only; but, #278 [Add to Longdo]
[měi, ㄇㄟˇ, ] each; every, #334 [Add to Longdo]
[, ㄇㄧˇ, ] meter (classifier); rice; surname Mi, #335 [Add to Longdo]
美元[Měi yuán, ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ, ] American dollar; US dollar, #350 [Add to Longdo]
方法[fāng fǎ, ㄈㄤ ㄈㄚˇ, ] method; way; means, #404 [Add to Longdo]
会议[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] meeting; conference, #408 [Add to Longdo]
Longdo Approved JP-TH
メールアドレス[めーるあどれす, me-ruadoresu] (n) ที่อยู่ทางอีเมล
メートル[めーとる, me-toru] (n) เมตร
明敏[めいびん, meibin] (n adj adv) ความคิด, เชาวน์, ไหวพริบ, มีไหวพริบ, เข้าใจภาษา, เป็นเรื่องเป็นราว, ฉลาด, รู้จักคิด,รู้จักเหตุผล,ข่าวคราว
命令[めいれい, meirei] (n vt) คำสั่ง,ออกคำสั่ง
面接[めんせつ, mensetsu] (n) การสอบสัมภาษณ์
免税[めんぜい, menzei] (n) การยกเว้นภาษี
メロン[めろん, meron] (n) แตงเมลอน หรือ มาส์กเมลอน ออกผลในฤดูร้อน เนื้อมีทั้งสีเขียวอ่อน และสีส้ม ตามพันธุ์
目指す[めざす, mezasu] (vt) มุ่งไป
珍しい[めずらしい, mezurashii] (adj) แปลก, ประหลาด, ไม่ค่อยเห็น
Longdo Unapproved JP-TH
明確[めいかく, meikaku] (n) ทำให้ชัดเจน
名刺[めいし, meishi] (n ) นามบัตร
名詞[めいし, meishi] คำนาม
名詞[めいし, meishi, meishi , meishi] (n ) นามบัตร
瞑想(P);冥想;めい想[めいそう, meisou] (n ) สมาธิ
命令形[めいれいけい, meireikei] รูปคำสั่ง
めげる[めげる, megeru] (vt) ยอมแพ้ , See also: R. 負ける
目覚まし時計[めざましどけい, mezamashidokei] (n) นาฬิกาปลุก , See also: R. 腕時計
目白押し[めじろおし, mejirooshi] (vt ) เบียด, กระแทก, ผลัก, แก่งแย่ง
[めす, mesu] (n) เพศเมีย
Saikam JP-TH-EN Dictionary
明示[めいじ, meiji] Thai: การระบุหรือชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง English: specification (vs)
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
[め, me] Thai: ตา English: eye
命じる[めいじる, meijiru] Thai: สั่ง English: to order
目指す[めざす, mezasu] Thai: ตั้งเป้าไว้
目立つ[めだつ, medatsu] Thai: โดดเด่น English: to stand out
明記[めいき, meiki] Thai: รายละเอียด English: specification (vs)
目薬[めぐすり, megusuri] Thai: นำ้ยาล้างตา English: eyewash
巡る[めぐる, meguru] Thai: ตระเวนไปทั่ว English: to go around
召し上がる[めしあがる, meshiagaru] Thai: รับประทาน(รูปสุภาพใช้กับประธานที่เป็นผู้อื่น ไม่ใช่ผู้พูด) English: to eat (pol)
Longdo Approved DE-TH
meckern(vi) |meckerte, hat gemeckert| บ่น, บ่นจู้จี้ (ไม่ใช่บ่นรำพึงรำพัน) , See also: jammern
Meckern Sie nicht!(phrase) กรุณาอย่าขี้บ่น, กรุณาอย่าจู้จี้จุกจิก
Medium(n) |das, pl. Medien| สื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
Meer(n) |das, nur Sg.| ทะเล, มหาสมุทร, See also: S. die See,
Meeresgrund(n) |der, pl. Meeresgründe| ก้นทะเล, ใต้ท้องทะเล
Meeresspiegel(n) |der, pl. Meeresspiegel| ระดับน้ำทะเล
Meerjungfrau(n) |die, pl. Meerjungfrauen| นางเงือก
Mehl(n) |das| แป้งที่ใช้ทำขนม
Mehl(n) |das, nur Sg.| แป้งที่ได้จากธัญพืช ส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้ทำขนม
mehrมากกว่า (คล้าย more ในภาษาอังกฤษ)
Longdo Unapproved DE-TH
Messstab {m}งี่เง่า เต่าตุ่น
DING DE-EN Dictionary
Mehltau {m}mildew [Add to Longdo]
Menükarte {f}menu card [Add to Longdo]
meiner Auffassung nachin my judgement (judgment) [Add to Longdo]
meine Empfehlungmy best compliments [Add to Longdo]
Ich-AG {f}Me Incorporated [Add to Longdo]
Mechanik {f}mechanics; mechanical system [Add to Longdo]
Mechaniker {m}; Mechanikerin {f}mechanic [Add to Longdo]
Mechaniker {m} | Mechaniker {pl}mechanician | mechanicians [Add to Longdo]
Mechaniker {m} | Mechaniker {pl}mechanist | mechanists [Add to Longdo]
Mechaniker {m}repairman [Add to Longdo]
Mechanisierung {f}mechanization [Add to Longdo]
Mechanismus {m} | Mechanismen {pl}mechanism | mechanisms [Add to Longdo]
Mechatronik {f}mechatronics [Add to Longdo]
Medaille {f} | Medaillen {pl}medal | medals [Add to Longdo]
Medaillon {n} | Medaillons {pl}locket | lockets [Add to Longdo]
Longdo Approved FR-TH
me สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมตรง เช่น Tu me comprends? เธอเข้าใจฉันไหม, Tu m'écoutes? เธอฟังฉันอยู่หรือเปล่า
me สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมรอง เช่น Tu me rends visite? เธอมาเยี่ยมฉันไหม, Tu m'apportes des disques? เธอนำ(เอา)แผ่นเสียงมาให้ฉันทีได้ไหม
merciขอบคุณ, ขอบใจ
mercredi(n) |m| วันพุธ
mère(n) |f| แม่, มารดา
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ
maison mère(n) |f| บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่
Longdo Unapproved FR-TH
Medaillon {n} | Medaillons {pl} (n) จี้
EDICT JP-EN Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
アーギュメント[あーぎゅめんと, a-gyumento] argument [Add to Longdo]
アイドル時間[アイドルじかん, aidoru jikan] idle time [Add to Longdo]
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management [Add to Longdo]
JDDICT JP-DE Dictionary
メリケン粉[めりけんこ, merikenko] -Mehl, Weizenmehl [Add to Longdo]
メーカー希望価格[メーカーきぼうかかく, me-ka-kiboukakaku] Richtpreis [Add to Longdo]
一里塚[いちりづか, ichiriduka] Meilenstein [Add to Longdo]
三倍以上[さんばいいじょう, sanbaiijou] mehr_als_dreimal_soviel [Add to Longdo]
人出[ひとで, hitode] Menschenmenge [Add to Longdo]
人工[じんこう, jinkou] Menschenwerk, Kuenstlichkeit [Add to Longdo]
人情[にんじょう, ninjou] menschliche_Gefuehle, Menschlichkeit [Add to Longdo]
人権[じんけん, jinken] Menschenrechte [Add to Longdo]
人間同士[にんげんどうし, ningendoushi] Mensch, menschliches_Geschoepf [Add to Longdo]
人類[じんるい, jinrui] Menschheit [Add to Longdo]
Time: 0.0181 seconds, cache age: 80.28 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม