Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ lower แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


153 ผลลัพธ์ สำหรับ lower  L OW1 ER0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -lower-, *lower*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
lower abdomen(n) ท้องน้อย

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
lower(vi) จมลง, See also: จม, Syn. descend, sink
lower(adj) ต่ำกว่า (ขั้นเปรียบเทียบ), See also: น้อยกว่า
lower(vt) ทำให้ต่ำต้อย, See also: ทำให้เสื่อมเสีย, ลดเกียรติ, Syn. humiliate, dishonor, disgrace, debase, Ant. elevate, honor
lower(vt) ทำให้ต่ำลง, See also: ลดต่ำลง, Syn. drop, depress
lower(vt) ทำให้น้อยลง (ราคา, ปริมาณ, จำนวน, กำลัง), See also: ลดลง, Syn. decrease, diminish, lessen, Ant. raise, increase
lower(n) ที่นอนชั้นล่างในเรือหรือรถไฟ, Syn. berth
lower(adj) ที่อยู่ชั้นล่าง, See also: ข้างล่าง, Ant. upper
lower(n) ฟันล่าง, See also: ขากรรไกรล่าง, Syn. lower jaw
lower(adj) ลดตัวลงไป
lower(vt) ลดระดับความดังของเสียง, See also: ลดเสียง, Syn. soften

Hope Dictionary
lower(โล'เออะ) { lowered, lowering, lowers } vt. ทำให้ต่ำลง, ลดลง, ลดเสียง, ทำให้ต่ำต้อย, ลดเกียรติ, ทำให้ระดับเสียงต่ำลง. vi. ลดลง, น้อยลง, จมลง, (ท้องฟ้า) มืดลง, มืดมน, ขมวดคิ้ว, บูดบึ้ง. n. ท้องฟ้ามืดลง, ลักษณะอาการที่คุกคาม, การขมวดคิ้ว, หน้าตาบูดบึ้, ฟันล่าง, ขากรรไกรล่าง.
lower caseตัวเล็กใช้เมื่อพูดถึงแป้นพิมพ์ หมายถึง การพิมพ์ตัวเล็กในความหมายที่ไม่ใช่ capital letter เช่น a b c d .. (ถ้า เป็นตัวใหญ่ ต้องมีลักษณะดังนี้ เช่น A B C D ภาษาไทยไม่มีตัวเล็ก/ตัวใหญ่ lower case จึงหมายถึง อักขระตัวล่าง และ upper case หมายถึงอักขระตัวบนของแป้นพิมพ์ดู upper case เปรียบเทียบ
lower chambern. สภาล่างของรัฐสภา (House of Commons)
lower housen. สภาล่างของรัฐสภา (House of Commons)
lowering(โล'เออริง) adj. มืดฟ้า, อากาศทำท่าจะมีฝน, ขมวดคิ้ว, บูดบึ้ง, หดหู่ใจ, โกรธ., Syn. louring, dark
blower(โบล'เออะ) n. ผู้เป่า, สิ่งที่เป่า, เครื่องเป่า, โทรศัพท์, หีบลม, เครื่องเพิ่มความกดดัน
cauliflower(คอ'ลิเฟลาเออ) n. ต้นกะหล่ำดอก
flower(เฟลา'เออะ) n. ดอกไม้, บุปผา, บุษบา, พืชดอกไม้, ระยะที่รุ่งเรืองหรืองดงามที่สุด, ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด, See also: flowers n., pl. ผงเคมีละเอียด. vi. ให้ดอก, เจริญเติบโตเต็มที่. vt. ปกคลุมไปด้วยดอกไม้, ประดับด้วยดอกไม้, Syn. bloom
flowerer(เฟลา'เออเรอะ) n. พืชที่ออกดอกใบ
flowery(เฟลา'เออรี) adj. ซึ่งปกคลุมหรือประดับด้วยดอกไม้, เป็นลายดอก, เป็นสำนวนสละสลวย, คล้ายดอกไม้., See also: floweriness n.

Nontri Dictionary
lower(adj) ต่ำลงมา, ลดลงมา, ตกต่ำ, หย่อน
lower(vi, vt) ต่ำกว่า, ตกต่ำ, หย่อนลง, จมลง, ลดต่ำลง, ต่ำต้อย
LOWER lower world(n) นรก, บาดาล, ยมโลก
cauliflower(n) ดอกกะหล่ำ
flower(n) ดอกไม้, ความเปล่งปลั่ง, ความเบ่งบาน, การออกดอก
flower(vi) ออกดอก, มีดอก, เจริญเติบโต
flowerpot(n) กระถางต้นไม้
flowery(adj) มีดอก, สละสลวย, หรูหรา, ไพเราะ
follower(n) สาวก, ลูกศิษย์, ผู้รับใช้, บริวาร, ผู้ติดตาม
glower(vt) จ้องดู, ถลึงตา, จ้องเขม็ง, มองถมึง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lowerตอนล่าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lower border of the body of mandible; base of mandibleฐานขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lower border; inferior borderขอบด้านล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lower boundขอบเขตล่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lower boundaryขอบล่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lower extremity; limb, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lower full dentureชุดฟันปลอมล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lower houseสภาล่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lower integralปริพันธ์ล่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lower jaw; mandibleขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Lower Arm Typeชนิดแขนส่วนปลาย [การแพทย์]
lower boundaryขอบล่าง, ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าที่มากที่สุดในอันตรภาคชั้นก่อนหน้านั้นหนึ่งชั้นกับค่าที่น้อยที่สุดของอันตรภาคชั้นนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lower Endหัวส่วนล่างสุด [การแพทย์]
lower epidermisเอพิเดอร์มิสด้านล่าง, ชั้นของเซลล์ที่อยู่นอกสุดด้านล่างของใบพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lower Explosive Limit, LELขีดจำกัดล่างของการระเบิดได้, แอลอีแอล, Example: ความเข้มข้นต่ำสุดตามปริมาตรของส่วนผสมของก๊าซ ไวไฟกับอากาศ ซึ่งจะทำให้ติดไฟที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดันอากาศปกติ, ดู UEL [สิ่งแวดล้อม]
Lower Flammable Limit, LFEขีดจำกัดล่างของการติดไฟได้, แอลเอฟแอล, Example: ความเข้มข้นต่ำสุดของของผสมระหว่างแก๊สติดไฟ กับอากาศที่สามารถเกิดติดไฟขึ้นได้ในความดันอากาศปกติและอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส. [สิ่งแวดล้อม]
Lower Limitขอบเขตช่วงล่าง, เขตต่ำสุดของชั้นล่าง [การแพทย์]
Lower Mekong Basin Development Programโครงการพัฒนาลุ่มน้ำโขงตอนใต้ [การแพทย์]
Lower of cost or marketราคาทุนหรือตลาดที่ต่ำกว่า [การบัญชี]
lower rule curvelower rule curve, กราฟจัดการน้ำเส้นล่าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, this is definitely Lower Wacker Drive. อย่างแน่นอนนี้เป็น โลเวอแวเคอไดรฟ The Blues Brothers (1980)
Civil behavior is what distinguishes us from the lower forms. พฤติกรรมที่แยกเราออกจากสัตว์ชั้นต่ำ Day of the Dead (1985)
the khan's brother, he's been suffering from pain in the right lower abdomen, obviously an inflamed appendix. น้องชายหัวหน้าเผ่า กำลังปวดท้องน้อยด้านขวา... Spies Like Us (1985)
if this is the lower Kohistan, we're about 150 miles from the Soviet border. ถ้าที่นี่คือ Kohistan ตอนล่าง เราก็อยู่ห่างชายแดนโซเวียต ประมาณ 150 ไมล์ Spies Like Us (1985)
lower your voice. เบาหน่อย Spies Like Us (1985)
Our aristocrats have slept with lower class women for fun. ราชวงศ์ของเราบางคน ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงชั้นต่ำ เพื่อความสำราญ Vampire Hunter D (1985)
I am not just "anyone" in the lower class. I'm an aristocrat. ข้าไม่ใช่พวกชั้นต่ำ ข้าคือสายเลือดแท้ แห่งราชวงศ์ Vampire Hunter D (1985)
She also came from the lower class. เธอก็มาจาก ชนชั้นต่ำ Vampire Hunter D (1985)
The best medicine for that is to have some enjoyment... with a lower class woman, like your mother. ยาที่ดีสุดคือ การมีเรื่องสนุกๆทำ กับหญิงสาวชนชั้นต่ำ เหมือนแม่ของลูก Vampire Hunter D (1985)
Your mother truly belonged to lower class, but... แม่ของเจ้าอาจ จะเป็นพวกชั้นต่ำ ทว่า.. Vampire Hunter D (1985)
If you're in such a hurry, you could lower a rope or a tree branch, or find something useful to do. ก็ถ้าเจ้ารีบขนาดนั้น ก็หย่อนเชือก หรือกิ่งไม้ลงมา หรือทำอะไรให้เป็นประโยชน์หน่อยสิ The Princess Bride (1987)
Lower me down. ส่งฉันลงไป. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lowerBank lending are rising because of lower interest rate.
lowerCan you lower the price to ten dollars?
lowerCompared with the level of a year ago, the price is sharply lower.
lowerDemand for imported cars is increasing due to lower prices.
lowerFar from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.
lowerHe and his wife are working together for a living, and his salary is lower than hers, No wonder he is a hen-pecked husband.
lowerHe bargained with the house agent for a lower price.
lowerHe despises people of a lower social class.
lowerHer income barely maintained her in the lower middle class.
lowerHe wouldn't lower himself to apologize.
lowerI have a bad pain in my lower back.
lowerI'll agree to the terms if you lower the price.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
มัธยมต้น(n) lower secondary school, See also: junior high school, middle school, Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม. ต้น, Ant. มัธยมปลาย, Example: โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมต้น, Thai Definition: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เบื้องล่าง(n) lower level, Syn. ระดับล่าง
เบื้องล่าง(n) lower area, See also: lower position, Syn. ข้างล่าง, เบื้องต่ำ, Example: ดินโคลนและท่อนซุงจากเขาไหลพุ่งลงสู่เชิงเขาเบื้องล่างทุกทิศทาง
ลดตัวลงมา(v) lower oneself, See also: stoop to hanging around with, Ant. ถีบตัวสูงขึ้น, Example: คนอย่างเธอคงไม่ยอมลดตัวลงมาคบหากับผมหรอก, Thai Definition: ยอมสมาคมกับผู้ที่ต้อยต่ำกว่าตนโดยไม่ถือตัว
ชนชั้นล่าง(n) working class, See also: lower level, labourer, Syn. ชนชั้นแรงงาน, ชนชั้นกรรมาชีพ, Ant. ชนชั้นนำ, Example: ในสังคมแบบเอเชีย ผู้ปกครองจะมีอำนาจครอบงำชนชั้นล่างอย่างเด็ดขาด, Thai Definition: กลุ่มคนที่มีสถานะด้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ในสังคม ทั้งในด้านการศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ หน้าที่ หรือตำแหน่งในสังคม
ล่าง(adj) lower, Syn. ด้านล่าง, ข้างล่าง, Ant. บน, Example: กลีบเครื่องบินมีส่วนประกอบสำคัญ คือ ลำตัว ปีก หาง และฐานล่าง, Thai Definition: อยู่ในที่หรือฐานะต่ำกว่าสิ่งที่อ้างถึง, ถัดไปข้างใต้
หาง(n) tailings, See also: lower fractions of fractional distillation, Thai Definition: เรียกของที่คัดหรือกลั่นเอาส่วนที่เป็นหัวออกแล้วว่า หาง เช่น หางเหล้า หางกะทิ หางน้ำนม
ค้อม(v) bend, See also: lower, bow, Example: รวงข้าวในไร่เริ่มค้อมรวงรับน้ำหนักเมล็ดข้าวเหมือนผู้หญิงมีครรภ์แก่, Thai Definition: น้อมลง, ก้มลง
เครื่องล่าง(n) lower part of car supporters, Thai Definition: อุปกรณ์ประกอบที่อยู่ใต้พื้นรถยนต์ เช่น สลัก ลูกหมาก คันส่ง แหนบ ล้อ คานปีกนก, เครื่องช่วงล่าง ก็ว่า
เครื่องช่วงล่าง(n) lower section of the machine, Syn. เครื่องล่าง, Thai Definition: อุปกรณ์ประกอบที่อยู่ใต้พื้นรถยนต์

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อโศกน้ำ[asōk nām] (n, exp) EN: Sorrow Flower
บายศรี[bāisī] (n) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers
บัลลูนฟลาวเวอร์[banlūn flāowoē] (n, exp) EN: Balloon flower ; Chinese bellflower
บริวาร[børiwān] (n) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue  FR: suite [ f ] ; disciples [ mpl ]
บุปผา[bupphā] (n) EN: flower ; blossom
ชบา[chabā] (n) EN: hibiscus ; Chinese Rose ; Shoe Flower  FR: hibiscus [ m ]
ชักธงลง[chak thong long] (v, exp) EN: lower a flag  FR: amener la pavillon ; baisser le pavillon
ชะลอรถ[chalø rot] (v, exp) EN: slow up a car ; make a car slower  FR: faire ralentir un véhicule
ชะลูดช้าง[chalūt chāng] (n, exp) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose
ชิงช้าชาลี[chingchāchālī] (n) EN: Flower Swing

CMU Pronouncing Dictionary
LOWER L OW1 ER0
LOWERS L OW1 ER0 Z
LOWERY L AW1 ER0 IY0
LOWERED L OW1 ER0 D
LOWERING L OW1 ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
lower (v) lˈouər (l ou1 @ r)
lower (v) lˈauər (l au1 @ r)
lowers (v) lˈouəz (l ou1 @ z)
lowers (v) lˈauəz (l au1 @ z)
lowered (v) lˈouəd (l ou1 @ d)
lowered (v) lˈauəd (l au1 @ d)
lowering (v) lˈouərɪŋ (l ou1 @ r i ng)
lowering (v) lˈauərɪŋ (l au1 @ r i ng)
lowermost (j) lˈouəmoust (l ou1 @ m ou s t)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
下游[xià yóu, ㄒㄧㄚˋ ㄧㄡˊ, / ] lower reaches; backward position, #8,350 [Add to Longdo]
[cháng, ㄔㄤˊ, ] lower garment; skirts; petticoats; garments, #15,357 [Add to Longdo]
降下[jiàng xià, ㄐㄧㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, ] lower, #16,751 [Add to Longdo]
下流[xià liú, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄡˊ, ] lower course of a river; low-class; mean and lowly; vulgar, #19,590 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] lower part of leg, #22,842 [Add to Longdo]
下颌[xià hé, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ, / ] lower jaw; mandible, #27,423 [Add to Longdo]
下院[xià yuàn, ㄒㄧㄚˋ ㄩㄢˋ, ] lower house (of parliament), #35,547 [Add to Longdo]
下唇[xià chún, ㄒㄧㄚˋ ㄔㄨㄣˊ, ] lower lip, #38,277 [Add to Longdo]
下颌骨[xià hé gǔ, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ, / ] lower jaw; mandible, #43,960 [Add to Longdo]
下界[xià jiè, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄝˋ, ] lower bound (math.); world of mortals; (of Gods) to descend to the world of mortals, #47,312 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Altpaläolithikum { n } [ hist. ]lower Paleolithic [Add to Longdo]
untere Grenze { f }lower bound [Add to Longdo]
Kleinschrift { f }lower case; lowercase [Add to Longdo]
Unterdeck { n }lower deck [Add to Longdo]
Unterflansch { m }; Untergurt { m } [ techn. ]lower flange; bottom flange [Add to Longdo]
Untergrenze { f }lower limit; minimum level [Add to Longdo]
Unterkiefer { m }lower jaw [Add to Longdo]
Unterklasse { f }lower class [Add to Longdo]
Unterlippe { f }lower lip [Add to Longdo]
Unterstufe { f }lower grade [Add to Longdo]
Unterschenkel { m } [ anat. ]lower leg [Add to Longdo]
Unterschicht { f }lower class [Add to Longdo]
Unterschreitung { f } | zulässige Unterschreitung { f }lower deviation | permissible lower deviation [Add to Longdo]
Untersumme { f } [ math. ]lower sum [Add to Longdo]
Unterteil { n }lower part; bottom part [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お花見[おはなみ, ohanami] (n, vs) (See 花見) cherry blossom viewing; flower viewing [Add to Longdo]
お腰;御腰[おこし, okoshi] (n) (1) (hon) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (2) (fem) (See 腰巻) kimono underskirt [Add to Longdo]
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]
か流ブロワ;渦流ブロワ[かりゅうブロワ, karyuu burowa] (n) regenerative blower; vortex flow blower [Add to Longdo]
ぴょこんと;ぴょこん[pyokonto ; pyokon] (adv) quickly, in a bouncing way (e.g. for a bow); action of quickly bowing or lowering one's head [Add to Longdo]
ぺこん;ぺこり;ぺこりん[pekon ; pekori ; pekorin] (adv, adv-to) (1) sound of thin metal or plastic surface caving in and springing back; (2) action of quickly bowing or lowering one's head; (with a) bob of the head [Add to Longdo]
ほじそ[hojiso] (n) flowers heads of beefsteak plant (food) [Add to Longdo]
ほろほろ[horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら, ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth) [Add to Longdo]
みいちゃんはあちゃん[miichanhaachan] (exp) (See ミーハー) the follower of each new fad [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ウィンドウ下限[ウィンドウかげん, uindou kagen] lower window edge [Add to Longdo]
カーブフォロア[かーぶふぉろあ, ka-buforoa] curve follower [Add to Longdo]
英小文字[えいこもじ, eikomoji] lower-case letters [Add to Longdo]
下位試験手段[かいしけんしゅだん, kaishikenshudan] lower tester [Add to Longdo]
下位層[いかそう, ikasou] lower level, lower level [Add to Longdo]
小文字名前開始文字[こもじなまえかいしもじ, komojinamaekaishimoji] lower-case name start characters [Add to Longdo]
小文字名前文字[こもじなまえもじ, komojinamaemoji] lower-case name characters [Add to Longdo]
低下[ていか, teika] fall (vs), degradation, decline, lowering, deterioration [Add to Longdo]
下界[げかい, gekai] lower bound [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1162 seconds, cache age: 23.614 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม