Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ lesson แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


64 ผลลัพธ์ สำหรับ lesson  L EH1 S AH0 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -lesson-, *lesson*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
lesson(n) การว่ากล่าวเพื่อสั่งสอนให้ดีขึ้น, Syn. reproof, rebuke
lesson(n) ตอนหนึ่งในพระคัมภีร์, See also: ส่วนหรือบทในคัมภีร์
lesson(n) ตัวอย่าง, See also: ตัวอย่างสอนใจ, เยี่ยงอย่าง, แบบอย่าง
lesson(n) บทเรียน, See also: ชั้นเรียน, ชั่วโมงเรียน
lesson(vt) ว่ากล่าว, See also: ตักเตือน, ตำหนิ
lesson(vt) สั่งสอน, See also: สอน, ให้บทเรียน, Syn. teach, instruct
lesson(n) สิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์, See also: บทเรียนในชีวิต

Hope Dictionary
lesson(เลส'เซิน) n. บทเรียน, ชั่วโมงเรียน, เครื่องเตือนสติ vt. สั่งสอน, ตักเตือน, ให้บทเรียนแก่

Nontri Dictionary
lesson(n) บทเรียน, เครื่องเตือนสติ, ชั่วโมงเรียน

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Lesson Planการเขียนแผนการสอน, บันทึกการสอน [การแพทย์]
Lessons, Dry Anatomicalการศึกษาสิ่งแห้งๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For the number of lessons you've had, you ought to be ready for Wimbledon. เรียนหนักขนาดนี้ ฉันว่าเธอพร้อมจะไปแข่งวิมเบิลดันเเล้วล่ะ Rebecca (1940)
And let that be a lesson to you! และปล่อยให้เป็นบทเรียน ให้กับคุณ! How I Won the War (1967)
- Go on, get him. - Let that be a lesson to you. ไปที่เขาได้รับ ปล่อยให้เป็น บทเรียนให้กับคุณ How I Won the War (1967)
My intention was to inflict a lesson that would have an impact throughout all India. ผมต้องการให้เกิด ความเข็ดหลาบไปทั่วอินเดีย Gandhi (1982)
and let that be a lesson to you! โอ๊ย! ฝากไว้ก่อนเหอะ Spies Like Us (1985)
Chopper was my first lesson in the vast difference between myth and reality. ช็อปเปอร์เป็นบทเรียนแรกของผมในความแตกต่าง อย่างมโหฬารของเรื่องเล่ากับเรื่องจริง Stand by Me (1986)
Hi, Max. Aren't my dance lessons starting to pay off? หวัดดี แม็กซ์ คุณว่าฉันเรียนเต้นรำจวนได้ที่หรือยัง? Dirty Dancing (1987)
Look, I gotta run. I got a lesson with the Kramers. ฟังน๊ะ ผมต้องไปแล้ว ต้องไปสอนครอบครัว เคร์มเมอร์ Dirty Dancing (1987)
I taught a lesson to all those years ago. ข้าได้สอนบทเรียนแก่เจ้าแล้วเมื่อหลายปีก่อน The Princess Bride (1987)
We'll really teach him a lesson later. เราจะสอนบทเรียนที่แท้จริงให้แม่งทีหลัง Akira (1988)
The lesson is you'll never know who they are. บทเรียนที่ได้คือคุณจะไม่ทราบว่าเขาเป็นใคร The Russia House (1990)
Only one truly important lesson remains, but must wait. เพียงบทเรียนหนึ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงยังคงอยู่ แต่ต้องรอ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lessonAfter supper he studies his lessons for three hours.
lessonAlthough it was a certain thing well, he was sleeping much during lesson.
lessonAn injury occurred during the physical education lesson.
lessonAs soon as the lesson was over, they rushed out of the room.
lessonAs the lesson comes to an end, even if the teacher doesn't say a word of "be quiet", "sit down!," the children naturally return to their seats and quieten down.
lessonBe quiet during the lesson.
lessonCould I have money for my piano lesson?
lessonDid you have a piano lesson that day?
lessonDid you try to review the English lessons?
lessonDon't speak in the middle of a lesson.
lessonDo you have any questions in this lesson?
lessonDo you want to see our English lesson?

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
บท(clas) chapter, See also: lesson, Example: ส่วนของเธอรับผิดชอบอ่านไป 3 บท
บท(n) chapter, See also: lesson, part, episode, Syn. เรื่อง, ตอน, Example: อาจารย์สั่งให้อ่านบทที่คิดว่าตัวเองชอบที่สุด แล้วออกมารายงานหน้าชั้น, Count Unit: บท, Thai Definition: ข้อความเรื่องหนึ่งๆ
บทเรียน(n) lesson, See also: unit of instruction, Example: ผู้เรียนจะเข้าใจบทเรียนทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนได้ ก็ต่อเมื่อผู้เรียนต้องทำแบบฝึกหัดตามไปด้วย, Count Unit: บท, Thai Definition: เนื้อหาหรือส่วนของเนื้อหาในการเรียนหรือฝึกฝน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บท[bot] (n) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson  FR: chapitre [ m ] ; leçon [ f ] ; strophe [ f ] ; épisode [ m ] ; terme [ m ] ; clause [ f ] ; article [ m ]
บท[bot] (n) EN: [ classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters ]  FR: [ classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets ]
บทเรียน[botrīen] (n) EN: lesson  FR: leçon [ f ]
บทที่ 1 = บทที่ ๑[bot thī neung] (n, exp) EN: first lesson ; lesson 1  FR: première leçon [ f ] ; leçon 1[ f ]
คติธรรม[khatitham] (n) EN: Buddhist doctrine ; moral teaching ; moral lesson ; moral saying ; wise saying ; uplifting statement
งวด[ngūat] (v) EN: dry out ; decrease ; diminish ; lesson ; reduce ; become almost dry ; be at a premium ; be in low supply ; be dwindling ; be tight  FR: assécher : être à sec ; décroître ; être serré
สั่งสอน[sangsøn] (v) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct  FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)

CMU Pronouncing Dictionary
LESSON L EH1 S AH0 N
LESSONS L EH1 S AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
lesson (n) lˈɛsn (l e1 s n)
lessons (n) lˈɛsnz (l e1 s n z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
教案[jiào àn, ㄐㄧㄠˋ ㄢˋ, ] lesson plan; teaching plan; a "missionary case" (a dispute over Christian missionaries during the late Qing), #31,275 [Add to Longdo]
课业[kè yè, ㄎㄜˋ ㄧㄝˋ, / ] lesson; schoolwork, #38,463 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Lektion { f } | Lektionen { pl }lesson | lessons [Add to Longdo]
Lessonamazilie { f } [ ornith. ]Amazilia Hummingbird [Add to Longdo]
Lessonlederkopf { m } [ ornith. ]New Caledonian Friarbird [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp, v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
レッスン[ressun] (n) lesson; (P) [Add to Longdo]
下読み;下読(io)[したよみ, shitayomi] (n, vs) preparatory reading; lesson study; rehearsal (of play) [Add to Longdo]
[か, ka] (n, n-suf) (1) lesson; (2) section (in an organization); division; department; (ctr) (3) counter for lessons and chapters (of a book); (P) [Add to Longdo]
課外授業[かがいじゅぎょう, kagaijugyou] (n) extracurricular lesson [Add to Longdo]
課業[かぎょう, kagyou] (n) schoolwork; lessons [Add to Longdo]
戒め(P);誡め;警め[いましめ, imashime] (n) (1) caution; admonition; warning; lesson; (2) (also written as 禁め) prohibition; ban; commandment; precept; (3) punishment; (4) (arch) caution; guard; (P) [Add to Longdo]
学ぶ(P);學ぶ[まなぶ, manabu] (v5b) to study (in depth); to learn; to take lessons in; (P) [Add to Longdo]
学課[がっか, gakka] (n) lesson; school work [Add to Longdo]
教え(P);訓[おしえ, oshie] (n) teaching; instruction; teachings; precept; lesson; doctrine; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2176 seconds, cache age: 3.171 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม