Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ indeed แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


58 ผลลัพธ์ สำหรับ indeed  IH2 N D IY1 D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -indeed-, *indeed*, inde, indee

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
indeed(adv) อย่างแท้จริง, See also: โดยแท้จริงแล้ว, ตามความจริง, Syn. certainly, in fact

Hope Dictionary
indeed(อินดีด') adv. จริง ๆ , โดยแท้จริง, Syn. really, truly

Nontri Dictionary
indeed(adv) แน่นอนแล้ว,จริงๆ,โดยแท้จริงแล้ว

Longdo Unapproved EN-TH
indeedแต่โดยดี
indeed(adv) ยิ่งนัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is indeed a pleasure. Welcome to Tomainia. This way. นี่แหละความสุข ยินดีต้อนรับสู่ โทไมเนีย เชิญทางนี้ The Great Dictator (1940)
- Indeed it is, madam. - ค่ะ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
It is indeed a lovely sight. มันย่อมเป็นสายตาที่น่ารัก How I Won the War (1967)
It is indeed a lovely sight. เป็นภาพที่น่ารัก สิบโทของปืนคาบศิลามองไปที่ มัน How I Won the War (1967)
Who indeed am I? ใครแน่นอนฉัน? Yellow Submarine (1968)
indeed the field that I hope to go into, is really responsible for keeping the whole human being alive. ...ซึ่งเป็นด้านที่คุณเชี่ยวชาญ และที่ผมหวังว่าจะได้เข้า... ...เป็นส่วนที่ทำให้ ชีวิตมนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ Punchline (1988)
Now I realize that this may be a disappointment to you but I would ask you to remember that it is just a measurement and in no way should detract from the beauty of, or indeed your affection for this... ผมรู้ดีว่าพวกคุณอาจจะผิดหวังกันมาก ผมอยากจะให้คุณจำไว้ นี่เป็นเพียงการวัด และมันจะไม่ทำให้ความงามลดลง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And when they descended, it was to announce that Ffynnon Garw was indeed a mountain of 1,002 feet and that they were engaged to be married. และเมื่อเขาลงมา ก็มีการประกาศว่าฟินาฮ่อนการู ก็คือภูเขาจริง ๆ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Our mother indeed finds their exuberance a little trying for her nerves. แม่ของเราพบความร่าเริงของหลานๆ ก็เลยทำให้ไม่ค่อยเป็นโรคเส้นประสาท Episode #1.5 (1995)
- Indeed it is. -จริงด้วยมันอาจเป็นไปได้ Episode #1.5 (1995)
Indeed you have, my love! You are very welcome, sir. จริงๆ นะ ลูกมีจ้ะลูกรัก ยินดีต้อนรับค่ะ Episode #1.6 (1995)
- This, sir, is indeed an honor. คุณให้เกียรติจริงๆ The Truman Show (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indeedA friend in need is a friend indeed.
indeedA protagonist as plain and ordinary as him is rare indeed.
indeedFriend in need is a friend indeed.
indeedHe asked me what Indeed.
indeedHe is clever indeed.
indeedHe is indeed a clever boy.
indeedHe is, indeed, a hard worker.
indeedHe is, indeed, a man of his word.
indeedHe is very clever indeed.
indeedHer diligence is indeed worthy of praise.
indeedHis noble deed deserves praise indeed.
indeedI am indeed very glad to hear that.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ตามความเป็นจริง(adv) actually, See also: indeed, really, truly, Syn. ตามจริง, Ant. โกหก, เท็จ, Example: กรุณากรอกรายการต่างๆ ตามความเป็นจริง
เลย(adv) really, See also: indeed, Syn. จริงๆ, Example: การเยียวยารักษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกไวรัสเล่นงานนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกเลย, Thai Definition: ใช้ประกอบหลังคำอื่นเพื่อเน้นให้หนักแน่น
โดยแท้(adv) really, See also: indeed, genuinely, virtually, truly, actually, Syn. โดยแท้จริง, จริงๆ, Example: เขาทำงานเพื่อส่วนรวมโดยแท้
ช่าง(aux) indeed, See also: really, truly, very, so, terribly, Example: รูปภาพนี้ ฝีมือวาดช่างยอดเยี่ยมจริงๆ, Thai Definition: มีนิสัยชอบในทางใดทางหนึ่ง, มีลักษณะนิสัยโน้มไปในทางนั้นๆ
เชียว(adv) indeed, See also: really, truly, certainly, absolutely, quite, Syn. ทีเดียว, เทียว, Example: อาจารย์สอนภาษาคนใหม่ออกข้อสอบภาษาอังกฤษยากเชียว

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ช่าง[chang] (x) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly  FR: vraiment
เชียว[chīo] (adv) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite  FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[chīo] (adv) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely
โดยความเป็นจริง[dōi khwām pen jing] (x) EN: indeed ; in fact
โดยแท้[dōi thaē] (adv) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite
จัง[jang] (adv) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed  FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จริง[jing] (adv) EN: really ; truly ; indeed  FR: réellement ; vraimernt
จริง ๆ แล้ว[jing-jing laēo] (conj) EN: indeed
ตามความเป็นจริง[tām khwām pen jing] (adv) EN: actually ; indeed ; really ; truly  FR: réellement
แท้จริง[thaējing] (conj) EN: in fact ; as a matter of fact ; in reality ; indeed  FR: en fait ; en réalité

CMU Pronouncing Dictionary
INDEED IH2 N D IY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary
indeed (a) ˈɪndˈiːd (i1 n d ii1 d)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
确实[què shí, ㄑㄩㄝˋ ㄕˊ, / ] indeed; really; reliable; real; true, #1,263 [Add to Longdo]
诚然[chéng rán, ㄔㄥˊ ㄖㄢˊ, / ] indeed; true! (I agree with you), #23,079 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
はあ;は[haa ; ha] (int) (1) yes; indeed; well; (2) ha!; (3) what?; huh?; (4) sigh [Add to Longdo]
何様;何さま[なにさま, nanisama] (adv,n) what kind; how; indeed; truly; extremely; to be sure [Add to Longdo]
宜;諾[むべ;うべ, mube ; ube] (adv) truly; indeed [Add to Longdo]
左様;然様;佐様(iK)[さよう, sayou] (adj-na) (1) (uk) like that; (int) (2) (uk) that's right; indeed; (3) (uk) let me see... [Add to Longdo]
成程(P);成る程[なるほど, naruhodo] (exp,adv) (uk) I see; That's right!; Indeed; (P) [Add to Longdo]
誠に(P);実に(P);真に;寔に;洵に;實に(oK)[まことに(P);じつに(実に)(P);げに(実に);しんに(真に), makotoni (P); jitsuni ( jitsuni )(P); geni ( jitsuni ); shinni ( makoto ni )] (adv) (実に is usu. じつに, and 誠に is usu. まことに) indeed; really; absolutely; truly; actually; very; quite; (P) [Add to Longdo]
千万[せんまん, senman] (adv,n-t) exceedingly; very many; very much; indeed; a great many [Add to Longdo]
然うとも[そうとも, soutomo] (int) (uk) exactly right!; indeed; damn straight [Add to Longdo]
然かし[さかし, sakashi] (exp,int) (arch) indeed, it is so; I concur, it is so [Add to Longdo]
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.237 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม