Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ in fact แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


53 ผลลัพธ์ สำหรับ in fact  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -in fact-, *in fact*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
in fact(adv) โดยแท้จริงแล้ว, See also: จริงๆ แล้ว, Syn. factually

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
in factโดยพฤตินัย, ตามข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm pleased and happy to repeat the news that we have in fact caught and killed a large predator that supposedly injured some bathers. ผมยินดีที่จะยํ้าว่าเราได้... ฆ่าฉลามที่ทําร้ายคนที่มาว่ายนํ้าบางคนเเล้ว Jaws (1975)
We're sure that's the case, but what Mr. Joss is in fact asking... เราแน่ใจว่าเป็นกรณี แต่ สิ่งที่นายธูปในความเป็นจริงถาม Contact (1997)
So your answer would in fact be that you don't believe in God. ดังนั้นคำตอบของคุณจะในความเป็น จริงเป็นไปได้ว่าคุณไม่เชื่อในพระเจ้า Contact (1997)
Uh, in fact I've decided. ไม่ต้อง จริงๆแล้ว ฉันตัดสินใจแล้ว ฉันตัดสินใจแล้วว่า The One with the Jellyfish (1997)
And if in fact you weren't washing your hair... as I suspect, because your curls are still intact... wouldn't you have heard the gunshot? และถ้าหากว่าคุณไ่ม่ได้กำลังสระผมอยู่จริงๆ อย่างที่ฉันสงสัย เพราะลอนคุณยังคงรูปอยู่ คุณมีหรือจะไม่ได้ยินเสียงปืนคะ Legally Blonde (2001)
And if in fact you had heard the gunshot... และถ้าหาก คุณได้ยินเสียงปืนจริงๆ Legally Blonde (2001)
That you are in fact still human. ว่าเธอยังเป็นมนุษย์อยู่ The Matrix Reloaded (2003)
In fact the corporation is legally bound to put its bottom line ahead of everything else even the public good. อันที่จริง บรรษัทมีข้อผูกพันทางกฎหมาย ที่ต้องยึดถือธาตุแท้ของตนเหนือสิ่งใด แม้แต่ผลประโยชน์ของส่วนรวม The Corporation (2003)
In fact a judicial decision. ความจริงก็คือ มันเป็นข้อวินิจฉัยทางกฎหมาย The Corporation (2003)
Theban going off of a very high cliff in his airplane with the wings flapping and the guys flapping the wings and the wind is in his face and this poor fool thinks he's flying but in fact he's in freefall คนที่กระโดดออกจากหน้าผาสูง ในเครื่องร่อนที่มีปีกกระพือได้ คน ๆ นั้นก็กระพือปีก The Corporation (2003)
They would have all the characteristics and in fact in many respects the corporation of that sort is the proto typical of a psychopath. บรรษัทมีอาการทางจิตครบทุกข้อ และความจริงแล้ว ถ้ามองในหลาย ๆ แง่ บรรษัทที่มีลักษณะแบบนี้ The Corporation (2003)
So an individual CEO lets say may really care about the environment and in fact since they have such extraordinary resources they can even devote some of their resources to that without violating their responsibility to be totally inhuman which is why ดังนั้น ตัวบุคคลอย่างเช่น ซีอีโอ มีหลายคนที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมจริง ๆ และความจริงแล้ว The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in factAt the turn of the century, children still worked in factories.
in factAutomobiles are made in factories.
in factHe is a scholar by name, not in fact.
in factHe is far from poor, in fact he has a lot of money.
in factHe is the president of the company in fact.
in factHe is the president of the company in fact, if not in name.
in factHis car is in fact worn out.
in factI deal in facts and figures, not vague impressions.
in factI didn't like him much, in fact I hated him.
in factI didn't like him much; in fact I hated him.
in factI'm not afraid of anything after having (verbal) abuse heaped on me like that. In fact I feel braced by it.
in factIn fact, an artist lacking in confidence and fortitude would lose focus after 2 or 3 hours.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ในความเป็นจริง(adv) in fact, Example: ในความเป็นจริงเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิ่งใดๆ
แท้ที่จริง(adv) as a matter of fact, See also: in fact, really, truly, Syn. อันที่จริง, ตามที่จริง, Example: สิ่งที่พวกเขากำลังใช้งานอยู่นั้น แท้ที่จริงมันก็คือปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง
แท้จริง(conj) in fact, See also: really, truly, as a matter of fact, in reality, Syn. โดยความเป็นจริง, ตามที่เป็นจริง, Example: การชำระหนี้ภาคเอกชนของรัฐบาลนั้นนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าแท้จริงแล้วมาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะปลายเหตุเท่านั้น
พฤตินัย(n) de facto, See also: in fact, Syn. การปฏิบัติ, ข้อเท็จจริง, Ant. นิตินัย, Example: เขา 2 คนเป็นสามีภรรยากันเฉพาะในทางพฤตินัยเท่านั้น, Thai Definition: ความหมายตามข้อเท็จจริง, Notes: (กฎหมาย)
ที่จริง(adv) actually, See also: in fact, as a matter of fact, Syn. ที่แท้, แท้จริง, แท้, แน่นอน, Example: ที่จริงสมชายเป็นคนดีกว่าที่เราคิดเอาไว้
ที่แท้(conj) in fact, See also: actually, Syn. ที่จริง, Example: เราได้ทำการวิจัยเรื่องนี้แทบเป็นแทบตาย ที่แท้มีคนอื่นเขาทำมาก่อนแล้ว และดีกว่าเสียด้วย
จริงอยู่(adv) in fact, See also: actually, Syn. ที่จริงแล้ว, จริงๆ แล้ว, Example: จริงอยู่ที่ทั้งคู่เป็นเพื่อนกัน แต่เรื่องจีบสาวก็ตัวใครตัวมัน, Thai Definition: คำที่ใช้ขึ้นต้นประโยค แสดงความยืนยันข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างหน้า, ถ้าใช้ลงท้ายประโยคและมีคำว่าแต่ตามมา เป็น จริงอยู่…แต่ แสดงว่ามีข้อความขัดแย้งกับประโยคหลัง
อันที่จริง(adv) in fact, See also: as a matter of fact, Syn. จริงๆ แล้ว, ความจริง, ที่จริง, ที่แท้, Example: อันที่จริงฉันก็กลัวว่าผู้อ่านจะเบื่อกันซะก่อน ที่หมู่นี้ฉันมุ่งแต่เขียนถึงวิธีเสริมสวยชะลอความแก่อยู่เรื่อย ๆ, Thai Definition: คำที่ใช้แสดงว่าความจริงไม่ตรงกับที่รู้หรือคิดหรือกล่าวมา

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อันที่จริง[anthījing] (adv) EN: in fact ; as a matter of fact  FR: en fait ; à vrai dire
อันที่จริงแล้ว[anthījing laēo] (adv) EN: in fact  FR: à vrai dire ; pour tout dire
โดยความเป็นจริง[dōi khwām pen jing] (x) EN: indeed ; in fact
ในความเป็นจริง[nai khwām pen jing] (adv) EN: in fact  FR: en fait ; en réalité
พฤตินัย[phreuttinai] (adj) EN: actual ; de facto ; in fact
ตามจริง[tām jing] (adv) EN: in fact ; in thruth ; frankly
แท้จริง[thaējing] (conj) EN: in fact ; as a matter of fact ; in reality ; indeed  FR: en fait ; en réalité
ที่จริง[thījing] (adv) EN: actually ; in fact ; as a matter of fact  FR: en fait ; en réalité ; à vrai dire

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
实际上[shí jì shàng, ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄕㄤˋ, / ] in fact; in reality; as a matter of fact; in practice, #1,496 [Add to Longdo]
事实上[shì shí shàng, ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄤˋ, / ] in fact; in reality; actually; as a matter of fact; de facto; ipso facto, #2,554 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
その実;其の実[そのじつ, sonojitsu] (adv) in fact [Add to Longdo]
それが[sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
アンテナ利得率[アンテナりとくりつ, antena ritokuritsu] (n) {comp} antenna gain factor [Add to Longdo]
敬遠[けいえん, keien] (n,vs) (1) pretending to respect someone while in fact staying distant from him; (2) keeping at a distance; (3) kicking upstairs; giving a batter an "intentional walk"; (P) [Add to Longdo]
言い出しっぺ;言い出しっ屁;言出しっ屁;言出しっぺ[いいだしっぺ, iidashippe] (exp) the one who brought it up; the one who calls attention to a fart is in fact the farter; the one who brings up a subject must be the first to act upon it [Add to Longdo]
実際にある;実際に有る[じっさいにある, jissainiaru] (exp,adj-f) real; actual; de facto; in fact [Add to Longdo]
主因[しゅいん, shuin] (n) primary cause; main factor; (P) [Add to Longdo]
主流派[しゅりゅうは, shuryuuha] (n) main faction [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
アンテナ利得率[あんてなりとくりつ, antenaritokuritsu] antenna gain factor [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.261 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม