Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ ignorance แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


56 ผลลัพธ์ สำหรับ ignorance  IH1 G N ER0 AH0 N S
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -ignorance-, *ignorance*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
ignorance(n) ความไม่รู้, See also: ความเขลา, ความไม่รู้หนังสือ, การไร้การศึกษา, Syn. dumbness, illiteracy

Hope Dictionary
ignorance(อิก'เนอเรินซฺ) n. ความไม่รู้, ความไม่รู้เรื่องราว, ความโง่

Nontri Dictionary
ignorance(n) ความเขลา, ความโง่, อวิชชา

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ignorance of the factความไม่รู้ข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignorance of the lawความไม่รู้กฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Ignoranceความไม่รู้ [การแพทย์]
Ignorance (Law)ความไม่รู้กฎหมาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your ignorance is exceeded only by your charm, Captain. ความเย่อหยิ่ง มันลดเสน่ห์คุณไปหมด Day of the Dead (1985)
/f you are in ignorance of the part that Mr Darcy played in bringing about the marriage, let me enlighten you at once. ถ้าหลานอยู่ในความเขลาในส่วนของคุณดาร์ซี่ ซึ่งเป็นผู้ทำให้เกิดการแต่งงานนี้ Episode #1.6 (1995)
Is this conduct commonplace in the natural history of Hampshire? Your ignorance is understandable since you lack... What shall we call it? นี่เป็นประวัติศาสตร์ ของแฮมเชียร์จริงๆ เหรอ ที่คุณไม่รู้ก็พอจะเข้าใจอยู่หรอกนะ เขาเรียกว่าอะไรนะ Becoming Jane (2007)
# I'm just a fool. # # burn the bed we made with ignorance and pride. # # don't leave me, love. # # I'm just a fool. The Ten (2007)
All this time, I let my own stupid ignorance stand in the way. ที่ผ่านมา ฉันปล่อยให้ ความโง่เง่าของตัวเองบังตา Timebomb (2009)
You never stepped outside your own ignorance and fear and done something selfless for me or for anybody. แม่ไม่เคยก้าวข้ามความโง่เขลากับความกลัว แล้วทำเพื่อคนอื่น เพื่อหนูหรือใครก็ตาม Frenzy (2009)
You have to have more than ignorance to trap a real witch. หลานต้องทำมากกว่าไม่สนใจ ถึงจะจับแม่มดตัวจริงได้ Haunted (2009)
Apparently, ignorance Is bliss. เห็นได้ชัดว่า คนไม่รู้หนังสือ จะมีความสุขก่อนเสมอ The Gorilla Experiment (2009)
Forgive my ignorance of your customs, but... ถ้าผิดธรรมเนียมก็อย่าถือสาผมเลยนะ.. Melbourne (2010)
Your ignorance and misinformation -- ความโง่ และข้อมูลที่ผิดพลาดของนาย-- The Devil You Know (2010)
- Maybe ignorance really is bliss. บางทีการเพิกเฉยก็เป็นความสุข Last Tango, Then Paris (2010)
Ignorance is bliss. มันจุดชนวนยังไง? Memory Lane (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ignoranceCrimes sometimes result from ignorance of the law.
ignoranceFailures often spring from ignorance.
ignoranceFear always springs from ignorance.
ignoranceHe made fun of our ignorance.
ignoranceHe often takes advantage of her ignorance.
ignoranceHe ought to be ashamed of his ignorance.
ignoranceHe pretended ignorance, which made me still more angry.
ignoranceHe professes ignorance of the fact.
ignoranceHe seemed surprised by my ignorance.
ignoranceHe soon betrayed his ignorance.
ignoranceHe took advantage of my ignorance and deceived me.
ignoranceHe tried to awake people from their ignorance.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อันธการ(n) ignorance, See also: stupidity, foolishness, Syn. ความเขลา, Ant. ความฉลาด, Notes: (บาลี)
อวิชชา(n) ignorance, See also: condition without knowledge, Example: ทิฏฐิต่างๆ นี้เกิดขึ้นเพราะอวิชชา, Thai Definition: ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์, ความไม่รู้อริยสัจสี่, การปราศจากความรู้, Notes: (บาลี)
ความไม่รู้(n) ignorance, See also: unawareness, Ant. ความรู้, Example: ภาษาย่อมเปลี่ยนแปลงได้แต่มิใช่การเปลี่ยนแปลงเอาง่ายๆ เพราะความไม่รู้

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อวิชชา[awitchā] (n) EN: ignorance ; condition without knowledge  FR: ignorance [ f ]
ไก๋[kai] (v) EN: feign ignorance
ความไม่รู้[khwām mai rū] (n, exp) EN: ignorance
ความไม่รู้กฎหมาย[khwām mai rū kotmāi] (n, exp) EN: ignorance of the law  FR: ignorance de la loi [ f ]
ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว[khwām mai rū kotmāi mai pen khø kaētūa] (xp) EN: ignorance of the law is no defence ; ignorantia juris non excusat  FR: l'ignorance de la loi n'est pas une excuse ; ignorantia juris non excusat
โมห = โมหะ[mōha] (n) EN: delusion ; ignorance ; dullness  FR: égarement [ m ] ; ignorance [ f ] ; illusion[ f ]
โมหาคติ[mōhākhati] (n) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance  FR: partialité due à l'ignorance [ f ]
ปล่อยโข่ง[plǿi khōng] (v, exp) EN: show one's ignorance ; let out a howler
ทำไก๋[tham kai] (v, exp) EN: feign ignorance ; play dumb ; pretend not to know   FR: faire l'innocent

CMU Pronouncing Dictionary
IGNORANCE IH1 G N ER0 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary
ignorance (n) ˈɪgnərəns (i1 g n @ r @ n s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
无知[wú zhī, ㄨˊ ㄓ, / ] ignorance, #9,660 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お惚け;お恍け;御惚け;御恍け[おとぼけ, otoboke] (n) (See 恍け・とぼけ) feigned ignorance [Add to Longdo]
しらばくれる;しらばっくれる[shirabakureru ; shirabakkureru] (v1, vi) to play dumb; to feign ignorance; to act as innocent [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp, v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
ばっくれ[bakkure] (n) (1) (sl) feigning ignorance; (2) evading one's responsibilities [Add to Longdo]
ばっくれる[bakkureru] (v1) (1) (sl) to feign ignorance; (2) to evade one's responsibilities [Add to Longdo]
蒲魚[かまとと, kamatoto] (n) (1) (uk) feigning innocence, ignorance or naivety; (2) someone (esp. a woman) pretending to be innocent, ignorant or naive [Add to Longdo]
愚痴(P);愚癡(oK)[ぐち, guchi] (n) (1) idle complaint; grumble; (n, adj-na) (2) { Buddh } moha (ignorance, folly); (P) [Add to Longdo]
愚痴の闇[ぐちのやみ, guchinoyami] (exp) the darkness of ignorance [Add to Longdo]
空惚ける;空とぼける[そらとぼける, soratobokeru] (v1, vi) to feign ignorance; to play dumb [Add to Longdo]
空嘯く[そらうそぶく, sorausobuku] (v5k, vi) to feign ignorance or unconcern [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1379 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม