Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ heed แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


72 ผลลัพธ์ สำหรับ heed  HH IY1 D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -heed-, *heed*, he, hee

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
heed(n) การเอาใจใส่, See also: การระมัดระวัง
heed(vt) เอาใจใส่, See also: ระมัดระวัง, Syn. attend, mind
heed(vi) เอาใจใส่, See also: ระมัดระวัง, Syn. attend, beware
heedless(adj) ไม่เอาใจใส่, See also: เลินเล่อ, ประมาท, Syn. careless, incautious, thoughtless, Ant. careful, cautious, thoughtful
heedlessly(adv) อย่างไม่เอาใจใส่, See also: อย่างเลินเล่อ, อย่างประมาท, Syn. carelessly, incautiously, thoughtlessly, Ant. carefully, cautious, thoughtfulcareful, cautiously, thoughtfully
heedlessness(n) ความหละหลวม, See also: ความเลินเล่อ, ความประมาท, Syn. carelessness, incautiousness, thoughtlessness, Ant. carefulness, cautiousness, thoughtfulness

Hope Dictionary
heed(ฮีด) v.,n. (การ) สนใจ,เอาใจใส่,สังเกต., See also: heeder n. heedful adj. heedness n., Syn. attention
heedless(ฮีด'เลส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,ไม่เอาใจใส่., See also: heedlessly adv. heedlessness n., Syn. reckless
unheeded(อัน'ฮีดดิด) adj. ไม่เป็นที่สนใจ,ถูกมองข้าม
unheeding(อัน'ฮีดิง) adj. ไม่สนใจ,ไม่ระมัดระวัง,มองข้าม
wheedle(วีด'เดิล) vi. vt. โอ้โลม,ชักชวน,หลอกเอา,ปลอบโยน,ป้อยอ, See also: wheedler n. wheedlingly adv., Syn. coax, cajole

Nontri Dictionary
heed(vt) สนใจ,เอาใจใส่,ฟัง,ระมัดระวัง,ระวัง
heedless(adj) สะเพร่า,เลินเล่อ,ประมาท,ไม่เอาใจใส่,ไม่ระมัดระวัง
heedlessness(n) ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความประมาท,ความไม่ระวัง
unheeded(adj) ไม่เอาใจใส่,ไม่ระวัง,ถูกมองข้าม
wheedle(vt) รบเร้า,โอ้โลม,ปลอบโยน,ป้อยอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As your spiritual leader, I implore you to pay heed to this good book and what it has to say. ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณ พ่อวิงวอน... ...ให้นึกถึงคำในพระคัมภีร์ Blazing Saddles (1974)
Take heed and go no further. จงฟัง และหยุดลงเดี๋ยวนี้ Labyrinth (1986)
You will heed it with the same deference you would me. เธอจะต้องสังเกตุมัน เหมือนกับที่เธอสังเกตฉัน The Red Violin (1998)
If everything truly is as dismal as you say, then heed my simple remedy. " ถ้าทุกอย่างหดหู่เหมือนที่คุณเล่าจริง ผมก็ขอส่งความเห็นใจไปให้คุณ" The Red Violin (1998)
Recover strength? Pay no heed to that, young Hobbit. พักเอาแรงงั้นเหรอ ฮึ อย่าไปสนใจเลย ฮอบบิทน้อย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The problem is, General Bizimungu, I have information that the hterhamwe militia will not heed the peace agreement. คือว่านะ นายพล Bizimungu ผมได้ยินมา ว่าแกนนำพวกผู้ร่วมชุมนุม ไม่ต้องการเจรจาสันติภาพ Hotel Rwanda (2004)
Perhaps you should heed your representation's advice, take some additional time to consider your response. - เขากำลังสับสนค่ะ, ศาลที่เคารพ บางทีคุณควรฟังทนายคุณบ้างนะ ศาลจะให้เวลาคุณซักพักไปคิดคำให้การนะ Pilot (2005)
Will you heed my demands? ท่านจะให้ตามที่ข้าขอหรือไม่? Episode #1.8 (2006)
I will heed your words. หม่อมชั้นจะจำคำของฝ่าบาท Episode #1.8 (2006)
Only I take heed of you. เพียงแค่ข้าเหลียวมาดูเจ้า Chapter Three 'Kindred' (2007)
You must heed my words. Do you understand? เจ้าต้องทำตามคำพูดของเรานะ เจ้าเข้าใจไหม Lee San, Wind of the Palace (2007)
People of Springfield, heed this warning: ชาวสปริงฟิลด์ จงฟังคำเตือนนี้ให้ดี The Simpsons Movie (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heedHe doesn't heed any advice.
heedHeed public opinion.
heedPay heed to your food.
heedTake heed of her advice.
heedThe man gave no heed to her loud protest.
heedThe mountaineers set off, paying no heed to the severe blizzard.
heedThey gave no heed to the warning.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
หารู้ไม่(conj) unawarely, See also: heedlessly, unconsciously, Example: พฤติกรรมที่รีดผ้าวันละชุดและปิดทีวีไม่ถอดปลั๊กออกหารู้ไม่ว่าพฤติกรรมดังกล่าวทำให้สูญเสียพลังงานเป็นอย่างมาก
หละหลวม(adv) carelessly, See also: heedlessly, recklessly, negligently, Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ, ไม่รัดกุม, Ant. ถ้วนถี่, รัดกุม, Example: กลุ่มสหกรณ์เป็นกลุ่มที่มารวมกันอย่างหละหลวม จะมาพบปะกันเมื่อเวลามากู้เงิน ส่งดอกเบี้ย รับดอกเบี้ย
ความหละหลวม(n) recklessness, See also: heedlessness, carelessness, Syn. ความสะเพร่า, ความไม่รอบคอบ, ความไม่รัดกุม, Ant. ความรอบคอบ, Example: บริษัทเอกชนเชื่อว่าจากสัญญาเหล่านี้น่าจะพอบอกอะไรได้บ้างโดยเฉพาะความหละหลวมในการทำสัญญาที่อาจทำให้ กทม. เสียเปรียบ
ความเอาใจใส่(n) carefulness, See also: heedfulness, concern, solicitation, attendance, Syn. การฝักใฝ่, ความสนใจ, Ant. ความเฉยเมย, Example: เด็กถ้าได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่และความเข้าใจ เด็กจะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี
เลินเล่อ(adj) careless, See also: heedless, negligent, Syn. ประมาท, สะเพร่า, Example: เขาเป็นคนเลินเล่อเลยไม่ค่อยได้รับความไว้วางใจจากเจ้านาย, Thai Definition: ที่ขาดความระวังหรือไม่รอบคอบในสิ่งที่ควรกระทำ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ฉะอ้อน[cha-øn] (v) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously
ฉอเลาะ[chølǿ] (v) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with  FR: flatter ; enjôler
ชุ่ย[chui] (adv) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly  FR: sans soin ; sans prêter attention
คะยั้นคะยอ[khayankhayø] (v) EN: urge; exhort ; coax ; cajole ; wheedle  FR: insister ; presser
ขี้ฉ้อตอแหล[khīchø tølaē] (v, exp) EN: deceive ; be deceitfu l; wheedle ; bluff
หละหลวม[lalūam] (v) EN: be careless ; be heedless ; be reckless ; be negligent ; be remiss ; lax ; be loose  FR: être négligent ; être désordonné
หละหลวม[lalūam] (adj) EN: careless ; heedless ; reckless ; negligent  FR: négligent ; désordonné
หละหลวม[lalūam] (adv) EN: carelessly ; heedlessly ; recklessly ; negligently  FR: négligemment
เลินเล่อ[loēnloē] (v) EN: be careless ; be heedless ; be remiss ; be negligent   FR: être négligent ; être insouciant
เลินเล่อ[loēnloē] (adj) EN: careless ; heedless ; negligent  FR: négligent ; insouciant

CMU Pronouncing Dictionary
HEED HH IY1 D
HEEDS HH IY1 D Z
HEEDED HH IY1 D AH0 D
HEEDED HH IY1 D IH0 D
HEEDING HH IY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
heed (v) hˈiːd (h ii1 d)
heeds (v) hˈiːdz (h ii1 d z)
heeded (v) hˈiːdɪd (h ii1 d i d)
heedful (j) hˈiːdfəl (h ii1 d f @ l)
heeding (v) hˈiːdɪŋ (h ii1 d i ng)
heedless (j) hˈiːdləs (h ii1 d l @ s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
不小心[bù xiǎo xīn, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ, ] heedless; careless [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C [Add to Longdo]
ご注意;御注意[ごちゅうい, gochuui] (n) caution; being careful; attention (heed); warning; advice [Add to Longdo]
ロッキード[rokki-do] (n) Lockheed [Add to Longdo]
迂闊;迂濶[うかつ, ukatsu] (adj-na) (uk) careless; stupid; thoughtless; heedless; unobservant; inadvertant; incautious [Add to Longdo]
鑑みる;鑒みる[かんがみる, kangamiru] (v1,vt) to heed; to take into account; to learn from; to take warning from; in view of; in the light of [Add to Longdo]
気にも留めない;気にもとめない[きにもとめない, kinimotomenai] (exp,adj-i) (See 気に留める) to pay no heed to; to not care about; to take no notice of [Add to Longdo]
気に留める;気にとめる[きにとめる, kinitomeru] (exp,v1) to (keep in) mind; to give heed to; to pay attention to [Add to Longdo]
見境なしに[みさかいなしに, misakainashini] (exp) indiscriminately; giving no heed to [Add to Longdo]
言いくるめる;言い包める[いいくるめる, iikurumeru] (v1,vt) to deceive somebody into believing (e.g. that black is white); to cajole; to talk into; to explain away (e.g. unpleasant evidence); to argue away; to wheedle [Add to Longdo]
御輿を担ぐ;みこしを担ぐ[みこしをかつぐ, mikoshiwokatsugu] (exp,v5g) (1) to wheedle a person into doing something; (2) to carry a portable shrine [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2423 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม