Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ fresh แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


139 ผลลัพธ์ สำหรับ fresh  F R EH1 SH
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -fresh-, *fresh*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
fresh(adj) สด, See also: ใหม่
fresh(adj) สดชื่น, See also: กระชุ่มกระชวย, มีชีวิตชีวา, Syn. energetic, spry, vigorous
fresh(adj) ไม่มีประสบการณ์
fresh(adj) จืด, See also: ไม่ใส่เกลือ
freshen(vi) ทำให้สดชื่น
freshen(vt) ทำให้สดชื่น, Syn. energize, invigorate, revitalize, Ant. fatigue, tire, weaken
freshly(adv) เมื่อเร็วๆนี้, See also: เดี๋ยวนี้, หมาดๆ, สดๆ ร้อนๆ, Syn. newly, recently
freshman(n) น้องใหม่, See also: น.ศ. ปีหนึ่งในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย, Syn. fresher, frosh
freshener(n) ที่ดับกลิ่น
freshness(n) ความสดชื่น, See also: ความกระชุ่มกระชวย, Syn. spryness, vigorousness, Ant. fatigue, tireness, weakness

Hope Dictionary
fresh(เฟรช) adj. สด, ใหม่, สดใส, สีไม่ตก, ไม่มีประสบการณ์ -n. การเริ่มต้น vt. vi. ทำให้สด. -adv. ใหม่, เมื่อเร็ว ๆ นี้, เดียวนี้ adj. ทะลึ่ง, ไม่มีมารยาท, See also: freshly adv. freshness n., Syn. recent, new
fresh galen. ลมที่มีความเร็ว39-46ไมล์ต่อชั่วโมง
fresh watern. น้ำจืด, น้ำที่มีเกลือไม่มาก
freshen(เฟรช'เชิน) vt. ทำให้สดชื่น, ทำให้บริสุทธิ์, ทำให้ใหม่. vi. รู้สึกสดชื่น, กลายเป็นใหม่, คลอด, เริ่มให้นม. -freshener n.
freshman(เฟรช'เมิน) n., adj. (เกี่ยวกับ) นิสิตใหม่, นักศึกษาปีที่1, มือใหม่., See also: freshmanship n. -pl. freshmen
afresh(อะเฟรช) adv. ใหม่, อีก, Syn. anew, again
refresh(รีเฟรช') vt. ทำให้มีชีวิตชีวา, ทำให้สดชื่น, กระตุ้นความจำ, ก่อไฟ, เติมพลัง, อัดแบตเตอรี่, ทำให้ฟื้นคืน vi. ดื่มเครื่องดื่ม, กระปรี้กระเปร่า, สดใส, ฟื้นคืน, See also: refresher n. refreshful adj., Syn. revive, freshen, reanimate
refresh rateอัตราการทำใหม่หมายถึง อัตราความเร็วที่เครื่องสามารถจะสร้างภาพใหม่ หลังจากที่ได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อมีการสร้างภาพใดภาพหนึ่งไปแล้ว หากมีการแก้ไขหรือย้าย จอภาพจะต้องสร้างภาพใหม่ทุกครั้ง ในการสร้างภาพใหม่นี้ ยิ่งทำได้เร็วเท่าใดยิ่งดี อัตราความช้า/เร็ว ของการสร้างภาพใหม่นี้ขึ้นกับคุณภาพของจอด้วย
refreshment(รีเฟรช'เมินทฺ) n. สิ่งที่ทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า (โดยเฉพาะเครื่องดื่มหรือาหาร) การทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า, Syn. food, drink, renewal

Nontri Dictionary
fresh(adj) สด, ใหม่, จืด, สดๆร้อนๆ, บริสุทธิ์, สดใส, เพิ่งมาถึง, ไม่ซีด
freshen(vi) สดขึ้น, สดชื่น
freshen(vt) ทำให้สด, ทำให้ใหม่, ทำให้สดชื่น, ทำให้บริสุทธิ์
freshman(adj) เป็นปีแรก, ครั้งแรก, แรกเริ่ม
freshness(n) ความสด, ความจืด, ความใหม่, ความสดชื่น, ความสดใส
freshwater(adj) เกี่ยวกับน้ำจืด
afresh(adv) อีกครั้ง, ใหม่
refresh(vt) ทำให้เบิกบาน, ทำให้สดชื่น, ทำให้มีชีวิตชีวา
refreshment(n) เครื่องดื่ม, ความสดชื่น, ความกระปรี้กระเปร่า

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fresh air; outdoor airอากาศใหม่ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fresh frozen plasma (FFP)พลาสมาสดแช่แข็ง (เอฟเอฟพี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fresh pursuitการตามจับอย่างกระชั้นชิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freshwater limestoneหินปูนน้ำจืด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
freshwater swamp forestป่าบึงน้ำจืด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Fresh milk tofuเต้าหู้นมสด [TU Subject Heading]
Fresh waterน้ำจืด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fresh waterน้ำจืด [TU Subject Heading]
Fresh Water Stingrayปลากระเบนน้ำจืด [การแพทย์]
Fresh Water Swamp Forestป่าพรุหรือป่าบึงน้ำจืด, Example: ป่าไม้ผลัดใบประเภทป่าพรุชนิดหนึ่ง ซึ่งอยู่ถัดจากชายฝั่งทะเลเข้ามา หรือบริเวณที่ลุ่ม ที่มีการทับถมของซากพืชและอินทรียวัตถุที่ไม่สลายตัว จะมีน้ำท่วมหรือชื้นแฉะตลอดปี ดินเป็นดินตะกอนหรือโคลนตม ป่าพรุที่ใหญ่ที่สุดพบในจังหวัดนราธิวาส พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ สำโรง จิกนม จิกนาหรือกระโดนน้ำ กะเบาน้ำ กันเกรา และหลาวชะดอน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Freshwater animalsสัตว์น้ำจืด [TU Subject Heading]
Freshwater biologyชีววิทยาน้ำจืด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Freshwater biologyชีววิทยาน้ำจืด [TU Subject Heading]
Freshwater crabsปูน้ำจืด [TU Subject Heading]
Freshwater degradationการเสื่อมโทรมของระบบน้ำจืด [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fresh air. ที่อากาศสดชื่น The Great Dictator (1940)
I know where I can get four fresh baits. ฉันรู้ว่าฉันสามารถได้รับสี่เหยื่อ สด The Old Man and the Sea (1958)
Let me get four fresh ones. ให้ฉันได้รับสี่คนที่สดใหม่ หนึ่ง. The Old Man and the Sea (1958)
You ought to go to bed so that you'll be fresh in the morning. คุณควรจะไปนอน เพื่อที่คุณจะจะสดในตอนเช้า The Old Man and the Sea (1958)
How fresh they are and you down deep in that cold water in the dark. และคุณลึกลงไป ในการที่น้ำเย็นในที่มืด The Old Man and the Sea (1958)
She's a fresh young whore in the territory. หล่อนเป็นอีตัวหน้าใหม่ในเขตนี้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
All right put a fresh bandage on him. เอาละ พันแผลให้เขาซะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
If you will be taking your turn on guard, I'd suggest first stag and me on last, making sure you was fresh for command on the off at the most likely times. หากคุณจะได้รับการเปิดของ คุณในยาม ฉันขอแนะนำให้ยองแรกและ ฉันในที่ผ่านมา หรือ ในทางกลับกัน How I Won the War (1967)
I have some nice, fresh chicken soup. Why don't you let me fix you a bowl? ฉันทำซุปไก่เอาไว้ ฉันจะตักให้นะ Oh, God! (1977)
Ahh, fresh air! อ้า, อากาศสดชื่น! Suspiria (1977)
This two-quart "Seals-M-Rite" container keeps hot dog buns fresh for days. ภาชนะ "ซีส เอ็ม ไรท์" ขนาด 2 ควอทช์ นี่ จะเก็บขนมปังฮอทด็อก ให้สดใหม่หลายวัน Airplane! (1980)
And each fresh bit of news creates another wave of madness. และข่าวต่างๆ เป็นตัวก่อความบ้าคลั่ง Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
freshA freshly baked cake doesn't cut easily.
freshAll our pies are baked fresh during the night for your dining pleasure the next day.
freshAll these eggs are not fresh.
freshA refrigerator keeps meat fresh.
freshAs we need fresh air, so fish need clean water.
freshDid you enjoy yourself at the welcoming party for freshmen?
freshEat more fresh vegetables.
freshEverything in the fields and mountains looks fresh when spring comes.
freshEverything starts wearing fresh colors.
freshFlowers and trees need clean air and fresh water.
freshFor that reason it's always held in a fresh atmosphere, and this time too it was a fulfilling day.
freshFresh air and exercise are good for the health.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ดอกไม้สด(n) fresh flower, Example: ยอดใบตองจีบบนพานมีดอกไม้สดประดับอยู่
ใหม่(adj) new, See also: fresh, Ant. เก่า, โบราณ
ปลาน้ำจืด(n) fresh-water fish, Ant. ปลาทะเล, ปลาน้ำเค็ม, Example: ในแม่น้ำลำคลองมีปลาน้ำจืดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอ เป็นต้น, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ปลาที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำจืด
ผักสด(n) fresh vegetable, Example: ไก่ต้องกินแคลเซี่ยมและผักสด จึงจะเจริญเติบโตได้ดี, Thai Definition: ผักที่เพิ่งเก็บมาใหม่ๆ
จรุงใจ(adv) freshly, Example: ถ้าคุณใช้น้ำมันใส่ผมนี้ ผมของคุณจะหอมจรุงใจ, Thai Definition: ทำให้จิตใจชุ่มชื่น
แป้งสด(n) newly-milk flour, See also: freshly-ground flour, Example: เวลาเตรียมตัวของเราน้อย คงต้องทำขนมจากแป้งสดไปก่อน, Thai Definition: แป้งที่ทำขึ้นใช้ได้ทันที ไม่ต้องหมัก
สด(adj) fresh, Syn. ดิบ, Ant. สุก, Example: เราไม่มีผักสดกินเพราะญี่ปุ่นเหมาไปหมด, Thai Definition: ยังเขียวหรือยังไม่สุกด้วยไฟ ไม่แห้งหรือหมักดองเป็นต้น
สดๆ ร้อนๆ(adv) just, See also: freshly, just now, newly, recently, Syn. หยกๆ, ใหม่ๆ, Example: เรื่องผู้ชนะสิบทิศเพิ่งพิมพ์ออกมาสดๆ ร้อนๆ, Thai Definition: คำที่ใช้แสดงว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้น
ขม(n) freshwater snail, Syn. หอยขม, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อหอยน้ำจืดกาบเดี่ยวในวงศ์ Viviparidae เปลือกขนาดประมาณเท่าหัวแม่มือ ยอดแหลม สีเขียวหรือดำ ออกลูกเป็นตัว มีหลายชนิด เช่น ชนิด Filopaludina sumatrensis, F. doliari
แขยง(n) freshwater fish, Syn. ปลาแขยง, Example: พ่อบอกว่าอยากจะได้ปลาแขยงมาเลี้ยงไว้ที่บ่อหลังบ้าน, Thai Definition: ชื่อปลาน้ำจืดแทบทุกชนิดในวงศ์ Bagridae ไม่มีเกล็ด มีหนวดยาว 4 คู่ ครีบหลังตอนแรกมีก้านครีบแข็ง หยักเป็นหนามคมเช่นเดียวกับครีบอก ตอนที่ 2 เป็นแผ่นเนื้อขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ้นกับชนิดของปลา ครีบก้นสั้น รูปร่างคล้ายปลากดแต่มีขนาดเล็กกว่า

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาหารเครื่องดื่ม[āhān khreūangdeūm] (n, exp) EN: refreshment
อาหารว่าง[āhānwāng] (n, exp) EN: snack ; light meal ; refreshment  FR: collation [ f ] ; léger repas [ m ]
ชื่น[cheūn] (adj) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing  FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[cheūnjai] (adj) EN: refreshing ; cheering  FR: plaisant ; agréable ; bon ; délicieux ; doux
ชู[chū] (v) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh  FR: améliorer
ชุ่มชื่น[chumcheūn] (adj) EN: refreshed ; cheerful  FR: plaisant ; agréable
ดอกไม้สด[døkmāi sot] (n, exp) EN: fresh flower  FR: fleurs coupées [ fpl ]
ฟื้นความหลัง[feūn khwāmlang] (v, exp) EN: recall ; refresh one's memory
เห็ดสด[het sot] (n, exp) EN: fresh mushroom  FR: champignons frais [ mpl ]
หอยขม[høi khom] (n, exp) EN: freshwater snail

CMU Pronouncing Dictionary
FRESH F R EH1 SH
FRESHLY F R EH1 SH L IY0
FRESHEN F R EH1 SH AH0 N
FRESHER F R EH1 SH ER0
FRESHEST F R EH1 SH AH0 S T
FRESHOUR F R EH1 S AW0 R
FRESHMAN F R EH1 SH M AH0 N
FRESHENS F R EH1 SH AH0 N Z
FRESHMEN F R EH1 SH M IH0 N
FRESHLEY F R EH1 SH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
fresh (j) frˈɛʃ (f r e1 sh)
freshen (v) frˈɛʃən (f r e1 sh @ n)
fresher (n) frˈɛʃər (f r e1 sh @ r)
freshly (a) frˈɛʃliː (f r e1 sh l ii)
freshens (v) frˈɛʃənz (f r e1 sh @ n z)
freshers (n) frˈɛʃəz (f r e1 sh @ z)
freshest (j) frˈɛʃɪst (f r e1 sh i s t)
freshman (n) frˈɛʃmən (f r e1 sh m @ n)
freshmen (n) frˈɛʃmən (f r e1 sh m @ n)
freshened (v) frˈɛʃənd (f r e1 sh @ n d)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
新鲜[xīn xiān, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢ, / ] fresh (experience, food etc); freshness, #3,126 [Add to Longdo]
[xiān, ㄒㄧㄢ, / ] fresh, #3,886 [Add to Longdo]
清新[qīng xīn, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ, ] fresh and clean, #5,015 [Add to Longdo]
鲜花[xiān huā, ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄚ, / ] fresh flowers, #6,886 [Add to Longdo]
清爽[qīng shuǎng, ㄑㄧㄥ ㄕㄨㄤˇ, ] fresh and cool, #11,301 [Add to Longdo]
生姜[shēng jiāng, ㄕㄥ ㄐㄧㄤ, / ] fresh ginger, #13,180 [Add to Longdo]
爽口[shuǎng kǒu, ㄕㄨㄤˇ ㄎㄡˇ, ] fresh and tasty, #30,301 [Add to Longdo]
淡水鱼[dàn shuǐ yú, ㄉㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄩˊ, / ] fresh-water fish, #45,561 [Add to Longdo]
青翠[qīng cuì, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ, ] fresh and green; verdant, #48,053 [Add to Longdo]
淡水湖[dàn shuǐ hú, ㄉㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨˊ, ] fresh water lake, #61,403 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
noch in frischer Erinnerungfresh in my mind [Add to Longdo]
Frischluft { f }fresh air [Add to Longdo]
Frischluftzufuhr { f }fresh air supply [Add to Longdo]
Frischwasser { n }fresh water; city water [Add to Longdo]
Süßwasser { n }fresh water; freshwater [Add to Longdo]
frisch { adj } | frischer | am frischestenfresh | fresher | freshest [Add to Longdo]
Süsswasserdelfine { pl } [ zool. ]fresh water dolphins [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P) [Add to Longdo]
さっぱり[sappari] (adj-na, adv, n, vs, adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
しゃきっと;シャキッと[shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish [Add to Longdo]
すかっと[sukatto] (adv) (1) (on-mim) (See すっきり) refreshed; clear; (vs) (2) to feel refreshed [Add to Longdo]
すっきり[sukkiri] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv, vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
とっぽい[toppoi] (adj-i) (col) pompous; affected; fresh [Add to Longdo]
ほやほや[hoyahoya] (adj-na, adj-no, adv) (on-mim) fresh; new [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
メモリリフレッシュ[めもりりふれっしゅ, memoririfuresshu] memory refresh [Add to Longdo]
リフレッシュ[りふれっしゅ, rifuresshu] refresh (vs) [Add to Longdo]
リフレッシュ速度[りふれっしゅそくど, rifuresshusokudo] refresh rate [Add to Longdo]
再生[さいせい, saisei] listen (vs), refresh, play, playback [Add to Longdo]
再生速度[さいせいそくど, saiseisokudo] refresh rate [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1465 seconds, cache age: 16.886 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม