Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ frei แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


121 ผลลัพธ์ สำหรับ frei  F R AY1
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -frei-, *frei*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
freight(n) สินค้าที่ขนส่ง, See also: ของที่บรรทุก, Syn. cargo, lading
freight(n) ค่าขนส่ง, See also: ค่าระวาง, ค่าบรรทุก
freight(vt) ขนส่งสินค้า, See also: บรรทุกสินค้า
freighter(n) เรือขนส่งสินค้า, See also: เครื่องบินขนส่งสินค้า

Hope Dictionary
freight(เฟรท) n. ค้ำระวาง, ค่าขนส่ง, ของบรรทุก, การขนส่งสินค้า, ขบวนรถสินค้า. vt. บรรทุกสินค้า, ขนส่งสินค้า, ทำให้เต็มไปด้วย -Phr. (dead, See also: freight ค่าธรรมเนียมห้องบรรทุกว่าง
freight carตู้รถไฟที่บรรทุกสินค้า
freightage(เฟรท'ทิจ) n. การขนส่งสินค้า, ค่าขนส่งสินค้า, สินค้าที่บรรทุก
freighter(เฟรท'เทอะ) n. เรือบรรทุกสินค้า, ผู้ส่งสินค้า, ผู้รับส่งสินค้า, ผู้เช่าเรือสินค้า, เครื่องบินบรรทุกสินค้า

Nontri Dictionary
freight(adj) ที่บรรทุกของ, ที่บรรทุกสินค้า, สำหรับบรรทุกสินค้า
freight(n) การบรรทุก, ค่าบรรทุก, ค่าระวาง, ค่าขนส่ง, การขนส่งสินค้า
freight(vt) บรรทุกของ, ขนส่งสินค้า, บรรทุกสินค้า
freighter(n) เรือบรรทุกสินค้า, คนส่งของ, ผู้ส่งสินค้า, เครื่องบินบรรทุกสินค้า
airfreight(n) ค่าขนส่งทางอากาศ, การขนส่งทางอากาศ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
freightค่าระวาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freight insuranceการประกันภัยค่าระวาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Frei Testทดสอบทางผิวหนัง [การแพทย์]
Frei's Testวิธีทดสอบทางผิวหนัง [การแพทย์]
Freiberg's Diseaseโรคหัวกระดูกฝ่าเท้าอันที่2ตายเพราะขาดเลือด, โรคไฟรเบอร์กของกระดูกเท้า [การแพทย์]
Freightค่าระวางขนส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Freightค่าระวาง, ค่าขนส่ง [การบัญชี]
Freight and freightageระวางและค่าระวาง [TU Subject Heading]
Freight forwardersผู้รับขนของ [TU Subject Heading]
Freight inค่าระวางขาเข้า [การบัญชี]
Freight outค่าระวางขาออก [การบัญชี]

Longdo Unapproved EN-TH
freight forwarder(n) ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bald werdet Ihr frei sein. หัวโล้น werdet Ihr ฟรีเซียน Sacramentum (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
freiA man who has never gone to school may steal from a freight car; but if he has a university education, he may steal the whole railroad.
freiFreight cars were derailed and services suspended on the Chuo Line.
freiHe hopped on a freight train bound for New York.
freiThat aircraft company deals in freight only.
freiThe freight on the ship got soaked.
freiThe freight train was held up about half an hour because of a dense fog.
freiThe freight was insured against all risks.
freiThe locomotive was pulling a long line of freight cars.
freiThis aircraft company deals with freight only.
freiWe found that there is no information about freight and insurance in your quote.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ค่าระวาง(n) freight, See also: carriage, shipping charge, Syn. ค่าบรรทุก, Example: เขาจะลดค่าระวางปากเรือ (จังกอบ) จากวาละ 1, 700 บาท ให้เหลือวาละ 1, 000 บาท
ค่าขนส่ง(n) freight, See also: carriage, transportation fee, Example: ที่ผ่านมาเราไปจับไก่ตามบ้านพอจับไปจับมาค่าใช้จ่าย ค่าขนส่งและค่าเสียหายอาจจะเท่ากับราคาต้นทุนของไก่ซึ่งเมื่อคิดดูแล้วก็ไม่คุ้ม
การบรรทุก(n) loading, See also: freight, carrying, holding, Syn. การประทุก, Example: ประเทศผู้ทำการปิดล้อมทางทะเลไม่ยินยอมให้มีการบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังประเทศศัตรู, Thai Definition: การวางไว้ การใส่ลง หรือ การบรรจุลงบนยานพาหนะเป็นต้นเพื่อขนย้ายไปทีละมากๆ, ประทุก ก็ใช้
ค่าระวางสินค้า(n) freight
เรือบรรทุกสินค้า(n) cargo ship, See also: freighter

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บรรทุก[banthuk] (n) EN: burden ; freight  FR: chargement [ m ]
บริษัทขนส่ง[børisat khonsong] (n, exp) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm  FR: compagnie de transport [ f ] ; société de transport [ f ]
เบรก[brēk] (n) EN: brake  FR: frein [ m ]
เบรก[brēk] (v) EN: brake  FR: mettre le frein
เบรกมือ[brēk meū] (n, exp) EN: hand brake  FR: frein à main [ m ]
เบรกรถ[brēk rot] (n) EN: brake  FR: frein [ m ]
ฝ่าฝืน[fāfeūn] (v) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against  FR: enfreindre ; violer
ฝ่าฝืนกฎหมาย[fāfeūn kotmāi] (v, exp) EN: break the law ; violate the law  FR: enfreindre la loi
ฝืนกฎหมาย[feūn kotmāi] (v, exp) EN: violate a law ; break a law ; infringe  FR: enfreindre la loi ; violer la loi ; transgresser la loi
ห้ามล้อ[hāmlø] (v) EN: brake ; stop ; cease  FR: freiner

CMU Pronouncing Dictionary
FREI F R AY1
FREIN F R EY1 N
FREIS F R IY1 Z
FREID F R IY1 D
FREIA F R IY1 AH0
FREIER F R EY1 ER0
FREIDY F R AY1 D IY0
FREIJE F R IY1 JH
FREIRE F R IH1 R
FREIDY F R IY1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
freight (v) frˈɛɪt (f r ei1 t)
Freiburg (n) frˈaɪbɜːʳg (f r ai1 b @@ g)
freights (v) frˈɛɪts (f r ei1 t s)
freighted (v) frˈɛɪtɪd (f r ei1 t i d)
freighter (n) frˈɛɪtər (f r ei1 t @ r)
freighters (n) frˈɛɪtəz (f r ei1 t @ z)
freighting (v) frˈɛɪtɪŋ (f r ei1 t i ng)
freightliner (n) frˈɛɪtlaɪnər (f r ei1 t l ai n @ r)
freight-train (n) frˈɛɪt-trɛɪn (f r ei1 t - t r ei n)
freightliners (n) frˈɛɪtlaɪnəz (f r ei1 t l ai n @ z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
货运[huò yùn, ㄏㄨㄛˋ ㄩㄣˋ, / ] freight transport; cargo; transported goods, #9,506 [Add to Longdo]
货轮[huò lún, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] freighter; cargo ship, #26,814 [Add to Longdo]
载货[zài huò, ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] freight; load, #34,651 [Add to Longdo]
货物运输[huò wù yùn shū, ㄏㄨㄛˋ ㄨˋ ㄩㄣˋ ㄕㄨ, / ] freight [Add to Longdo]
运脚[yùn jiǎo, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] freight charge [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
frei(adj) ฟรี, ไม่ต้องจ่าย เช่น ein freier Eintritt ค่าเข้าฟรี, See also: kostenlos, Syn. gratis
frei(adj, adv) เป็นอิสระ, ว่าง, ไม่ขึ้นกับใคร เช่น Keine Sorge, er ist schon frei von Fieber. ไม่ต้องห่วง เขาไม่มีไข้แล้ว, Ist hier noch frei? ที่ตรงนี้ว่างไหมคะ, Lass den Vogel frei. Im Käfig lebt er nicht wohl. ปล่อยนกเป็นอิสระเถิด ในกรงมันไม่สบายหรอก
Freibad(n) |das, pl. Freibäder| สระว่ายน้ำแบบเปิดโล่งไม่ได้อยู่ในอาคาร
freihaben(vi) |hatte frei, hat freigehabt| ว่างจากการทำงานหรือการเรียน ว่างจากภาระกิจต่างๆ เช่น Heute hat sie frei, um die Stadt ihren ausländischen Freunden zu zeigen. วันนี้เธอหยุดงานเพื่อที่จะพาเพื่อนชาวต่างชาติไปชมเมือง
Freiheit(n) |die, nur Sg.| ความอิสระ, การเป็นอิสระ, การไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใด, See also: Related: Unabhängigkeit
Freiheitsstrafe(n) |die, pl. Freiheitsstrafen| โทษต้องจำคุก, See also: Haftstrafe, A. Geldstrafe, Syn. Gefängnisstrafe
Freilassung(n) |die, pl. Freilassungen| การปลดปล่อย, การไถ่ตัว, การไถ่เชลย เช่น Selbst die Terrorgruppe setzte sich offenbar für ihre Freilassung ein. กลุ่มผู้ก่อการร้ายเองก็ยังขอร้องให้มีการปล่อยตัวของเธอ
freilich(adv) เห็นด้วย, แน่ใจ, See also: selbstverständlich, Syn. natürlich
freilich(adv) แน่นอนที่สุด เช่น Freilich, mit dem Flugzeug kannst du nicht zu einem anderen Planet gehen. แน่นอนที่สุด เธอไม่สามารถไปที่ดาวดวงอื่นด้วยเครื่องบินได้
freimachen(vt) |machte frei, hat freigemacht, etw.(A)| ทำให้หลุดพ้น, ปลดเปลื้องจากพันธะ, แก้, ปล่อยให้เป็นอิสระ เช่น Ich sollte meinen Oberkörper freimachen., Bevor die Atmung eines Bewußtlosen kontrolliert wird, müssen die Atemwege freigemacht werden., Syn. frei werden von

DING DE-EN Dictionary
Freibriefe { pl }charters [Add to Longdo]
freie Ankerstrecke { f }unbonded length of anchor; boundless length of anchor [Add to Longdo]
Freiarbeit { f } (in der Schule)individualized instruction [Add to Longdo]
Freibad { n }open-air swimming pool; open-air bath [Add to Longdo]
Freibauer { m } | Freibauern { pl }yeoman | yeomanry [Add to Longdo]
Freiberufler { m }; Freiberuflerin { f }; Freischaffende { m, f }; Freischaffenderfreelance [Add to Longdo]
freier Mitarbeiter; freie Mitarbeiterin { f }freelancer [Add to Longdo]
Freibetrag { m }amount of exemption [Add to Longdo]
Freiherr { m } (Frhr.)baron [Add to Longdo]
Frei...; Gratis...complimentary [Add to Longdo]
Freibetrag { m } | Freibeträge { pl }tax exempt amount | tax exempt amounts [Add to Longdo]
Freibeuter { m }; Kaperschiff { n }privateer [Add to Longdo]
Freibeuter { m }; Kaperer { m }privateer [Add to Longdo]
Freibeuter { m } | Freibeuter { pl }freebooter | freebooters [Add to Longdo]
Freibillett { n }free ticket [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
アウロノカラヤコブフライベルギ[auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly [Add to Longdo]
カートレーン[ka-tore-n] (n) passenger and freight train (wasei [Add to Longdo]
モーダルシフト[mo-darushifuto] (n) modal shift (esp. changes in freight transport, e.g. from air to sea) [Add to Longdo]
運送(P);運漕[うんそう, unsou] (n, vs) transport; freight; shipping; (P) [Add to Longdo]
運送会社[うんそうがいしゃ, unsougaisha] (n) shipping company; freight company; transport company [Add to Longdo]
運送契約[うんそうけいやく, unsoukeiyaku] (n) freight or carriage contract [Add to Longdo]
運送取扱人[うんそうとりあつかいにん, unsoutoriatsukainin] (n) forwarding merchant; freight forwarder [Add to Longdo]
運送船[うんそうせん, unsousen] (n) freighter; cargo vessel [Add to Longdo]
運送品[うんそうひん, unsouhin] (n) freight; cargo [Add to Longdo]
運賃[うんちん, unchin] (n) (1) fare; (2) freight rates; shipping expenses; (P) [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
任意[にんい, nin'i] freiwillig, beliebig [Add to Longdo]
余暇[よか, yoka] freie_Zeit, Musse [Add to Longdo]
保釈[ほしゃく, hoshaku] Freilassung_gegen_Kaution [Add to Longdo]
勇退[ゆうたい, yuutai] freiwillig_zuruecktreten [Add to Longdo]
寸暇[すんか, sunka] freier_Augenblick, freie_Minute [Add to Longdo]
志願兵[しがんへい, shiganhei] Freiwilliger [Add to Longdo]
[ひま, hima] freie_Zeit, Musse, Urlaub [Add to Longdo]
有志[ゆうし, yuushi] freiwillig, interessiert [Add to Longdo]
献呈本[けんていぼん, kenteibon] Freiexemplar [Add to Longdo]
空く[あく, aku] frei_machen, frei_werden [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2493 seconds, cache age: 19.826 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม