Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ force แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
150 ผลลัพธ์ สำหรับ force  F AO1 R S
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -force-, *force*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
force[N] กำลัง, See also: แรง, กำลังแรง, พลัง, Syn. power, strength, vigor, Ant. weakness, powerlessness
force[N] คนหรือสิ่งที่มีอำนาจหรืออิทธิพล
force[N] หน่วยวัดความแรงของลม
force[N] อำนาจในการชักจูง, See also: อำนาจในการโน้มน้าว, Syn. efficacy, cogency, potency,
force[N] ความรุนแรง, See also: การบังคับ, การข่มขู่บังคับ, Syn. violence, compulsion, duress
force[VT] บังคับ, See also: บีบคั้น, บีบบังคับ, ยัดเยียด, Syn. compel, drive, impel, Ant. balk, bar
force[N] กองทหาร, See also: กองทัพ, กองกำลัง, Syn. army, troop, legion
force[VT] งัด, See also: บิด, กระชาก, ดึง, Syn. break open, wrench, prise
force[VT] ฝืน, See also: ฝืนใจ, Syn. make an effort
force[N] ยัดเยียด, See also: บังคับให้รับ, Syn. impose
Hope Dictionary
force(ฟอร์ส) n. กำลัง,แรง,พลัง,อำนาจ,อิทธิพล,ผลบังคับทางกฎหมาย,พลังจิต,กองกำลัง,กองทัพ,กลุ่ม,คณะบุคคล -Phr. (in force ซึ่งปฏิบัติการอยู่,มีผล) . vt. บังคับ,ผลักดัน,บีบบังคับ,รุน,ดัน,ยัด,เร่ง. vi. บากบั่น,บุกเบิก,ไปด้วยกำลัง., See also: able adj. force
forced(ฟอร์ซฺทฺ) adj. ซึ่งถูกบังคับ,ซึ่งถูกบีบบังคับ,ใช้แรง,ฝืนใจ,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ., See also: forcedly adv. ness n.
forceful(ฟอร์ซฺ'ฟูล) adj. มีอำนาจ,มีพลัง,เข้มแข็ง,แข็งขัน,เด็ดเดี่ยว,โน้มใจ., See also: forcefuly adv. forcefuness n., Syn. vigorous
forceps(ฟอร์'เซพซฺ) n. คีมหนีบ
air forceกองทัพอากาศ
armed forcesกองทัพบก เรือและอากาศ (โดยเฉพาะของชาติ ๆ หนึ่ง) ,เหล่าทัพต่าง ๆ
armored forcesหน่วยรถถังที่มีทหารราบและปืนใหญ่ (armoured troops)
armoured forcesหน่วยรถถังที่มีทหารราบและปืนใหญ่ (armoured troops)
brute forceเอาแต่แรงหมายถึง การออกแรงทำงานบางอย่างโดยไม่มีการคำนึงถึงรูปแบบ ความงดงาม หรือความสุนทรีย์ใด ๆ เลย
centrifugal forceแรงเหวี่ยงจากจุดศูนย์กลาง
Nontri Dictionary
force(n) แรง,อำนาจ,การบังคับ,กำลัง,พละกำลัง,กองทัพ,อิทธิพล
force(vt) บังคับ,ขับเคี่ยว,คาดคั้น,ฝืนใจ,ดัน,รุน
forced(adj) ฝืน,ยัดเยียด,ถูกบังคับ,หักโหม,ขับเคี่ยว
forceful(adj) มีกำลัง,แข็งขัน,บากบั่น,มีพลัง,เด็ดเดี่ยว,เข้มแข็ง
forceps(n) คีม,ปากคีบ,คีมหนีบ
AIR air force(n) กองทัพอากาศ
enforce(vt) บังคับให้กระทำ,ใช้กำลังบังคับ,ทำให้ปฏิบัติตาม
enforceable(adj) บังคับได้,ใช้กำลังบังคับได้
enforcement(n) การบังคับ,การใช้กำลังบังคับ
perforce(adv) ด้วยความจำเป็น,ด้วยกำลัง,อย่างเลี่ยงไม่พ้น
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
forceกำลังแรง, แรงบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forceแรง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
force ballลูกกลมวัดแรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
force feedbackเครื่องป้อนแรงกลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
force majeureเหตุสุดวิสัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
force majeure (Fr.)เหตุสุดวิสัย [ดู cas fortuit, casus fortuitus และ vis major] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
force majeure (Fr.); act of Godเหตุสุดวิสัย [ดู cas fortuit, casus fortuitus และ vis major] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
force of mortalityแรงผลักดันภาวะการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
force of natureกำลังแรงธรรมชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
force theory of the stateทฤษฎีอำนาจก่อให้เกิดรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Forceแรง,การข่มขู่ [การแพทย์]
forceแรง, อัตราการเปลี่ยนโมเมนตัม แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็นนิวตัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Force and energyแรงและพลังงาน [TU Subject Heading]
force majeureเหตุสุดวิสัย [การทูต]
Force of Contractionแรงบีบตัว [การแพทย์]
Force, Angularแรงเชิงมุม [การแพทย์]
Force, Bendingแรงดัด [การแพทย์]
Force, Bondingแรงของพันธะ [การแพทย์]
Force, Buoyantแรงลอย [การแพทย์]
Force, Cohesionalแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลเดียวกัน [การแพทย์]
Longdo Unapproved EN-TH
Force Majeure[force ma‧jeure] (n jargon ) เหตุสุดวิสัย
See also: S. act of God, unexpected events,
forced open งัด (หน้าต่าง)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
This interview is to impress on him the force of your personality. การพบปะนี้ต้องการให้เขาพอใจ ท่านควรหงอยๆครับ The Great Dictator (1940)
If we pull together, with true British pluck and team spirit, we shall, with the help of the Almighty God of battles, win his just victory over the forces of evil. ถ้าเราดึงกันด้วยความกล้าหาญ ที่แท้จริงของอังกฤษ และจิตวิญญาณของทีมเราจะ ด้วยความช่วยเหลือ ของพระเจ้าของการต่อสู้ชนะ เขา How I Won the War (1967)
You don't have to force me. คุณไม่จำเป็น ที่จะบังคับให้ ฉัน I Spit on Your Grave (1978)
Main Force repeats, this is a routine pursuit. กำลังหลักซ้ำ นี่คือการแสวงหาประจำ รหัส 44 Mad Max (1979)
Main Force repeats, you have your information. กำลังหลักซ้ำ Mad Max (1979)
The Main Force will not tolerate such action. การแสวงหานี้ถูกกำหนดให้ เป็นมาตรฐานรหัส Mad Max (1979)
Main Force to Gosling One. กำลังหลักที่จะ โกสลิง หนึ่ง Mad Max (1979)
Main Force to Gosling One. กำลังหลักที่จะ โกสลิง หนึ่ง Mad Max (1979)
Main Force Patrol, we're out of the game, unable to continue pursuit. หลักกองทัพตำรวจ เราจะออกจากเกม ไม่สามารถดำเนินการแสวงหา Mad Max (1979)
...of a Main Force Patrol officer in a road blockade accident last month. ในอุบัติเหตุทางถนนปิดล้อม เดือนที่ผ่านมา Mad Max (1979)
The Captains of the Hall have asked that pursuit officers refrain from using the slang "Bronze" for the Main Force Patrol. แม่ทัพของฮอลล์ได้ถามว่า เจ้าหน้าที่แสวงหาละเว้นจาก การใช้ คำแสลง บรอนซ์ หลักกองทัพ ตำรวจ Mad Max (1979)
Main Force Patrol to Gosling One. หลักกองทัพตระเวนไปยังโกส ลิงหนึ่ง Mad Max (1979)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forceAfter a streak of bad luck a persistent gambler will be forced to play for high stakes.
forceAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
forceAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
forceAn impatient driver forced his way through the crossing against the red light.
forceA radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.
forceAs if something gonna force you.
forceA sudden illness forced her to cancel her appointment.
forceBad weather forced us to call off the picnic.
forceBecause of his illness, he was forced to put off the meeting.
forceBoeing developed a flying boat for the Maritime Self-Defense Force.
forceBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
forceCareer opportunities, flex-time, satellite offices, and more childcare facilities are required to make women at home join the work force.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ความเข้มแข็ง[N] strength, See also: force, power, Syn. ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, Ant. ความอ่อนแอ, Example: การเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างแข็งขันขององค์กรเอกชนสะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มพลังประชาธิปไตยในสังคมไทยที่จะแสดงบทบาททางการเมือง
ลึกล้ำ[ADJ] forceful, Syn. ล้ำลึก, Example: เขามีวิธีการอันลึกล้ำเป็นเหมือนอาวุธร้ายแรงที่คู่แข่งต่างเกรงกลัว, Thai definition: ที่ลึกมากจนยากที่จะหยั่งถึง
เบ่ง[V] force to pass faeces, Example: อย่าให้คนไข้เบ่งขณะถ่ายอุจจาระเพราะโลหิตอาจจะออก, Thai definition: พยายามขับดันสิ่งเช่นอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นให้ออกมา
แรงกดดัน[N] pressure, See also: force, constraint, coercion, influence, Syn. แรงผลักดัน, แรงกระตุ้น, Example: สยามจำต้องลงนามในสนธิสัญญาบาวริงตามแรงกดดันของมหาอำนาจตะวันตก, Thai definition: พลังที่บีบคั้นให้กระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
เหตุสุดวิสัย[N] force majeur, See also: act of god, Example: คำแก้ตัวว่าลืม ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่จะนำมาอ้าง, Count unit: ครั้ง, Thai definition: เรื่องที่พ้นกำลังความสามารถ, เรื่องที่พ้นความสามารถที่ใครจะอาจป้องกันได้
จ่อคอหอย[V] force something down somebody's throat, Example: สหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศอาเซียนน้อย เพราะสภาพทางภูมิศาสตร์ไม่ได้จ่อคอหอยเหมือนเกาหลีและญี่ปุ่น, Thai definition: บังคับให้กระทำอย่างยากจะหลีกเลี่ยง
บีบรัด[V] press, See also: force, push, Syn. กดดัน, บีบ, บีบบังคับ, Example: สมาชิกภาพของกลุ่มงูเห่าบีบรัดให้รัฐบาลชวนต้องปรับครม. ในเร็ววัน, Thai definition: ใช้อำนาจหรือวิธีการต่างๆ ให้ต้องทำในที่สุด
เค้นคอ[V] press, See also: force, compel, coerce, Syn. คาดคั้น, Example: เขามักจะกล่าวทีเล่นทีจริงเสมอในยามถูกใครเค้นคอเอาความจริงบางอย่าง ที่ตัวเองไม่อยากจะเปิดเผย, Thai definition: บังคับเอา
อย่างแรง[ADV] forcefully, See also: harshly, Ant. เบา, Example: หินใหญ่ก้อนหนึ่งก็ไหลตามสายน้ำลงมาชนเขาอย่างแรง
ทนฝืน[V] force (oneself), See also: make an effort, Syn. แข็งใจ, ฝืนใจ, Example: ท่านยังทนฝืนสังขารปกปิดอาการเจ็บป่วยอยู่ร่วมงานอย่างกระฉับกระเฉง
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บังคับใช้[v. exp.] (bangkhap chai) EN: enforce ; give force to   FR: entrer en vigueur
บังคับใจ[v.] (bangkhapjai) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind   FR: se contrôler ; se maîtriser
บังคับคดีตามคำพิพากษา[v. exp.] (bangkhap khadī tām khamphiphāksā) EN: enforce a judgement/judgment (Am.)   
บีบ[v.] (bīp) EN: compel ; force ; press   FR: forcer ; contraindre
บีบบังคับ[v.] (bīpbangkhap) EN: force ; oppress ; coerce ; compel ; press   FR: forcer
บีบคั้น[v.] (bīpkhan) EN: oppress ; force ; press   
บีบน้ำตา[v. exp.] (bīp nāmtā) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear   FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: press ; force ; compel ; compress   
บุก[v.] (buk) EN: attack ; invade ; force one's way into ; overrun   FR: attaquer ; envahir
CMU Pronouncing Dictionary
FORCE   F AO1 R S
FORCED   F AO1 R S T
FORCES   F AO1 R S IH0 Z
FORCE'S   F AO1 R S IH0 Z
FORCEPS   F AO1 R S EH0 P S
FORCES'   F AO1 R S IH0 Z
FORCEFUL   F AO1 R S F AH0 L
FORCEFULLY   F AO1 R S F AH0 L IY0
FORCEFULNESS   F AO1 R S F AH0 L N AH0 S
Oxford Advanced Learners Dictionary
force  (v) fˈɔːs
forced  (v) fˈɔːst
forces  (v) fˈɔːsɪz
forceps  (n) fˈɔːsɛps
forceful  (j) fˈɔːsfəl
force-fed  (v) fˈɔːs-fɛd
forcemeat  (n) fˈɔːsmiːt
force-feed  (v) fˈɔːs-fiːd
force-land  (v) fˈɔːs-lˈænd
forcefully  (a) fˈɔːsfəliː
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[, ㄅㄧ, ] force; compel; drive; press for; extort; press on towards; press up to; to close (in on); make (someone do something), #1,124 [Add to Longdo]
迫使[pò shǐ, ㄆㄛˋ ㄕˇ, 使] force (sb to do sth), #8,572 [Add to Longdo]
[, ㄧˋ, ] forced labor; corvée; obligatory task; military service; to use as servant; to enserf; a servant (in former times); a war; a campaign; a battle, #10,504 [Add to Longdo]
逼迫[bī pò, ㄅㄧ ㄆㄛˋ, ] force; compel; coerce, #15,153 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] forceful; martial, #31,650 [Add to Longdo]
不可抗力[bù kě kàng lì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄎㄤˋ ㄌㄧˋ, ] force majeure, #38,006 [Add to Longdo]
劲力[jìn lì, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, / ] force; strength, #40,208 [Add to Longdo]
严词[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, / ] forceful (criticism etc); to use strong words, #53,963 [Add to Longdo]
劳役[láo yì, ㄌㄠˊ ㄧˋ, / ] forced labor; corvée (labor required of a serf); animal labor, #57,506 [Add to Longdo]
差役[chā yì, ㄔㄚ ㄧˋ, ] forced labor of feudal tenant (corvée); bailiff of feudal yamen, #59,964 [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Gewalt {f}; Stärke {f}; Macht {f}; Willkür {f} | mit roher Gewalt | der Gewalt weichen | sich Gewalt antun | Gewalt anwendenforce | with brute force | to yield to force | to force oneself | to use force [Add to Longdo]
Kraftaufnehmer {m} [techn.]force transducer [Add to Longdo]
Kraft {f}; Einfluss {m}; Wirkung {f}; Zwang {m} | Kräfte {pl} | in Kraft sein | in Kraft setzen | in Kraft treten | in Kraft treten | äußere Kraft {f} | eingeprägte Kraft {f} | generalisierte Kraft {f}; verallgemeinerte Kraft {f} | konservative Kraft {f}force | forces | to be in force | to implement | to come into force | to go into effect | external force | active force | generalized force | conservative force [Add to Longdo]
Kräfteplan {m}force diagram [Add to Longdo]
Kraftmessung {f} | Kraftmessungen {pl}force measurement; power measurement | power measurements [Add to Longdo]
Naturgewalt {f}force of nature [Add to Longdo]
Stoßkraft {f}force of the impact [Add to Longdo]
Stoßkraft {f}; vorwärtsdrängende Kraft {f}force and momentum [Add to Longdo]
Waffengewalt {f}force of arms [Add to Longdo]
Kraftverfahren {n}force method [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
PKF[ピーケーエフ, pi-ke-efu] (n) peacekeeping forces; PKF [Add to Longdo]
RC造[アールシーぞう, a-rushi-zou] (n) (See 鉄筋コンクリート) reinforced concrete construction [Add to Longdo]
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
いびり出す[いびりだす, ibiridasu] (v5s) to drive someone out; to force someone to leave [Add to Longdo]
お預けを食う;御預けを食う[おあずけをくう, oazukewokuu] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
お預けを食らう;御預けを食らう[おあずけをくらう, oazukewokurau] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
がぶる[, gaburu] (v5r) (1) to pitch (e.g. a boat); (2) to force out an opponent (Sumo) [Add to Longdo]
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
ぐいぐい[, guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink) [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
強制ページ区切り[きょうせいページくぎり, kyousei pe-ji kugiri] forced page break [Add to Longdo]
強制改行[きょうせいかいぎょう, kyouseikaigyou] forced page break [Add to Longdo]
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] collision enforcement [Add to Longdo]
強制的[きょうせいてき, kyouseiteki] forced [Add to Longdo]
主力[しゅりょく, shuryoku] mainline (a-no), main force [Add to Longdo]
Time: 0.0617 seconds, cache age: 20.229 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม