Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ fist แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
92 ผลลัพธ์ สำหรับ fist  F IH1 S T
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -fist-, *fist*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
fist[N] กำปั้น, See also: หมัด
fist[VT] กำหมัด, See also: กำมือ
fistful[N] หนึ่งกำมือ, See also: เต็มมือ
fisting[SL] การสอดมือหรือข้อมือเข้าไปในช่องคลอดเพื่อความพึงพอใจทางเพศ, Syn. fist-fuck
fist-fuck[SL] สอดมือหรือข้อมือเข้าไปในช่องคลอดเพื่อความพึงพอใจทางเพศ
fist-fuck[SL] การสอดมือหรือข้อมือเข้าไปในช่องคลอดเพื่อความพึงพอใจทางเพศ, Syn. fisting
fisticuffs[N] การต่อสู้โดยการแลกหมัด, See also: การต่อยมวย
fisticuffs[SL] การต่อสู้ที่รุนแรง (ในที่สาธารณะ)
Hope Dictionary
fist(ฟิสทฺ) n. หมัด,กำปั้น,เครื่องหมายนิ้ว,มือ,ลายมือ vt. กำหนัด,ใช้หมัดชก
fistful n.เต็มมือ,กำมือหนึ่ง,กำหนึ่ง -pl. fistfuls
fisticadj. เกี่ยวกับการชกมวย
fisticuffn. การใช้หมัดชก,การชกมวย (fisticuffs) vt.,vi. ใช้หมัดชก,ชกมวย, See also: fisticuffer,n., Syn. boxing
fistula(ฟิส'ชุละ) n. แผลชอนทะลุ,ท่อ, See also: fistular adj. -pl. fistulas,fistulae, Syn. duct
closefistedadj. ขี้เหนียว
ironfistedadj. เหี้ยมโหด,ทารุณ,กดขี่, Syn. penurious
pacifist(แพส'ซะฟิสทฺ) n. ผู้รักสันติ,ผู้รักความสงบ ผู้ยึดถือลัทธิอหิงสา,ผู้ต่อต้านการถูกเกณฑ์ทหาร., See also: pacifistic (แพสซะฟิส'ทิค) adj.
Nontri Dictionary
fist(n) หมัด,กำปั้น
fist(vt) ทุบด้วยกำปั้น,กำหมัด,ชกด้วยหมัด
pacifist(n) ผู้รักสันติภาพ,ผู้ต่อต้านความรุนแรง
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fist bicuspid tooth; first bicuspid; first bicuspid tooth; first premolar; first premolar tooth; frist premolarฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fistulaลำราง, ทางทะลุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fistula๑. แผลชอนทะลุ๒.รูทะลุ, ช่องทะลุ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fistula in ano; fistula, analฝีคัณฑสูตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fistula, anal; fistula in anoฝีคัณฑสูตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fistula, externalทางทะลุสู่ภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fistula, internalทางทะลุระหว่างอวัยวะภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fistular; fistulousเป็นท่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fistulotomy; syringotomy๑. การผ่าแผลลำราง๒. การผ่าฝีคัณฑสูตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fistulous; fistularเป็นท่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Fist Testการทุบ [การแพทย์]
Fistulaแผลชอนทะลุ [TU Subject Heading]
Fistulaฟิสตูลา,แผลชอนทะลุ,รู,รูเชื่อม,รอยทะลุ,รูเปิดระบายหนอง [การแพทย์]
Fistula, Orocutaneousช่องทางติดต่อระหว่างช่องปากกับผิวหนัง [การแพทย์]
Fistula, Oronasalช่องทางติดต่อระหว่างช่องปากกับช่องจมูก [การแพทย์]
Fistula, Permanentช่องทางถาวร [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fistA closed fist can indicate stress.
fistA man's heart is about as large as his fist.
fistHe banged his fist on the table.
fistHe banged on the table with his fist.
fistHe fell in love with her at fist sight.
fistHe struck his fist on the table.
fistHe struck me in the face with his fist.
fistHe went at them with his fists.
fistI hurried to the station so as to be in time for the fist train.
fistIn the past it was perfectly normal to get the back of a teacher's hand or fist as punishment.
fistNever lose your fighting fists.
fistOw! Yukiko! That hurts! Quit hitting me with your fists!
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
มวย[N] boxing, See also: fisticuffs, Example: ลุงเขาชอบดูมวย ป้าเลยต้องพลอยดูไปด้วย, Thai definition: การชกกันด้วยหมัด
มุฐิ[N] fist, See also: clenched fist, punch, Syn. กำหมัด, กำปั้น, กำมือ
กำปั้น[N] fist, Syn. หมัด, Example: เขาเสียแชมป์เพราะโดนกำปั้นขวาของคู่ต่อสู้ในยกสุดท้าย, Thai definition: มือที่กำเข้าให้แน่น เพื่อจะทุบเป็นต้น
กำมือ[N] fist, Syn. กำปั้น, หมัด, Example: เพราะเขามีกำมือที่ใหญ่ ใครๆ ก็เลยกลัว, Thai definition: มือที่กำเข้า
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
กำหมัด[v.] (kammat) EN: clench one's hand ; clench one' fists   FR: serrer le poing
กำปั้น[n.] (kampan) EN: fist   FR: poing [m]
คูน [n.] (khūn) EN: Golden Shower Tree ; Golden Shower Cassia ; drumstick tree ; Indian laburnum ; puddingpipe tree ; purging cassia   FR: Cassia fistula [m]
แลกหมัด[v. exp.] (laēk mat) EN: cross fists with   
ลงมือลงไม้[v. exp.] (longmeū long māi) EN: use one's fists   
ลูกชาย[n.] (lūkchāi) EN: son   FR: fils [m] ; fiston [m] (fam.)
หมัด[n.] (mat) EN: fist   FR: poing [m]
หมัด[n.] (mat) EN: blow with the fist ; punch   FR: coup de poing [m] ; direct [m]
มือเปล่า[adj.] (meū plāo) EN: empty handed ; barehanded ; unarmed ; with bare fist   
มวย[n.] (mūay) EN: boxing ; fisticuffs ; pugilism   FR: boxe [f] ; pugilat [m]
CMU Pronouncing Dictionary
FIST   F IH1 S T
FISTS   F IH1 S T S
FISTED   F IH1 S T IH0 D
FISTER   F IH1 S T ER0
FISTFUL   F IH1 S T F AH0 L
FISTICUFF   F IH1 S T IH0 K AH2 F
FISTICUFFS   F IH1 S T IH0 K AH2 F S
Oxford Advanced Learners Dictionary
fist  (n) fˈɪst
fists  (n) fˈɪsts
fistula  (n) fˈɪstjulə
fistulas  (n) fˈɪstjuləz
fisticuffs  (n) fˈɪstɪkʌfs
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[quán, ㄑㄩㄢˊ, ] fist, #4,596 [Add to Longdo]
拳头[quán tóu, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡˊ, / ] fist; clenched fist; competitive (product); superior quality, #10,476 [Add to Longdo]
拳头[quán tou, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡ˙, / ] fist, #10,476 [Add to Longdo]
[lòu, ㄌㄡˋ, / ] fistula; ulceration, #17,800 [Add to Longdo]
[lòu, ㄌㄡˋ, / ] fistula; ulceration, #17,800 [Add to Longdo]
[lòu, ㄌㄡˋ, ] fistula; sinus [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Faust {f} | Fäuste {pl} | auf eigene Faust | auf eigene Faust | mit eiserner Faust | mit der Faust auf den Tisch schlagen [übtr.] | mit der Faust auf den Tisch schlagen [übtr.] | mit den Fäusten kämpfenfist | fists | off one's own bat | on one's own; on one's own initiative; on one's own hook | with an iron hand | to put one's foot down | to thump the table with one's fist | to fist-fight [Add to Longdo]
Fistelstimme {f}falsetto; squeaky voice [Add to Longdo]
Fistel {f} [med.] | Fisteln {pl}fistula | fistulas [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
しみったれる[, shimittareru] (v1,vi) to be stingy; to be tightfisted [Add to Longdo]
みみっちい[, mimicchii] (adj-i) tightfisted; stingy; miserly; small-minded [Add to Longdo]
グー[, gu-] (adj-na) (1) good; (n) (2) goo; (3) (See じゃん拳) rock (in rock-paper-scissors game); (4) (col) fist; (P) [Add to Longdo]
ケチケチ;けちけち[, kechikechi ; kechikechi] (adv,vs) (See けち) stingy; tightfisted; miserly [Add to Longdo]
パンチ[, panchi] (n,vs) (1) punch (a strike with the fist); (2) punch (a hole); punch (a ticket); a hole punch; a hole puncher; (n) (3) punch (a drink); (P) [Add to Longdo]
フィストファック[, fisutofakku] (n) fist-fucking (lit [Add to Longdo]
握り拳;握りこぶし[にぎりこぶし, nigirikobushi] (n) clenched fist [Add to Longdo]
胃瘻[いろう, irou] (n) gastric fistula [Add to Longdo]
一文字[ひともじ, hitomoji] (n) (1) (arch) (fem) one (written) character; (2) (See 葱) Welsh onion (Allium fistulosum) [Add to Longdo]
燕青拳[えんせいけん, enseiken] (n) {MA} Yangqingquan; Yangqing Fist [Add to Longdo]
Time: 0.0139 seconds, cache age: 149.235 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม