Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ fail แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


137 ผลลัพธ์ สำหรับ fail  F EY1 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -fail-, *fail*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
fail(vi) ล้มเหลว, See also: ประสบความล้มเหลว, เพลี่ยงพล้ำ, ผิดพลาด, เหลว, ไม่ผ่านการพิจารณา, เจ๊ง, พัง, เสีย, ตก, ไม่ได้ผล, Syn. unsuccess
fail(vt) ้ผิดหวัง
fail(vt) ้สอบไม่ผ่าน, See also: สอบตก, Syn. incapable
faille(n) ผ้าแพรทำด้วยไหม
fail in(phrv) ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่อง, See also: ล้มเหลวกับ
fail in(phrv) ขาดแคลน, See also: ขาด
fail of(phrv) ล้มเหลวในเรื่อง, See also: ไม่ประสบความสำเร็จจากเรื่อง
failing(n) ความล้มเหลว, Syn. failure
failing(n) ความผิด, See also: ความอ่อนแอ, Syn. shortcoming, defect
failure(n) ความล้มเหลว, Syn. lack of success

Hope Dictionary
fail(เฟล) { failed, failing, fails } vi. ส้มเหลว, ไม่สามารถ, ได้ต่ำกว่ากำหนด, สอบตก, ขาดแคลน, ล้ม, อ่อนกำลัง, เสื่อมถอย, ไม่สามารถชำระหนี้ได้, แตก, หยุด, ใช้การไม่ได้. vt. ไม่สามารถ, ทำให้ผิดหวัง, ได้น้อยกว่าที่กำหนด. -n. ความล้มเหลว. -without fail แน่นอน คำที่มีความหมายเห
failing(เฟล'ลิง) n. ความล้มเหลว, ข้อบกพร่อง, ความอ่อนแอ., See also: failingly adv. failingness n., Syn. fault
failure(เฟ'เลียร์) n. ความล้มเหลว, การสอบตก, การได้ต่ำกว่าที่กำหนด, การขาดแคลน, ความเสื่อมถอย, ภาวะล้มละลาย, ผู้ที่ล้มเหลว, สิ่งที่ล้มเหลว
congestive heart failureโรคเลือดคั่ง
heart failureหัวใจวาย
system failureความขัดข้องของระบบการที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งระบบ อาจเป็นเพราะมีข้อขัดข้องก็ได้
unfailing(อันเฟ'ลิง) adj. ไม่สิ้นสุด, เชื่อถือได้ตลอด, ไม่ทำให้ผิดหวังโดยตลอด, ไม่มีขาด, ไม่เคยพลาด., See also: unfailingly adv.

Nontri Dictionary
fail(vi) ล้มเหลว, ไม่สำเร็จ, ไม่เกิดผล, ไม่สามารถ, สอบตก
failing(n) ความล้มเหลว, ข้อบกพร่อง, ความอ่อนแอ, ความผิดหวัง, ความพ่ายแพ้
failing(pre) ถ้าไม่มี, ถ้าไม่ได้, ขาดไป
failure(n) ความล้มเหลว, การล้มละลาย, การสอบตก
HEART heart failure(n) หัวใจล้มเหลว, หัวใจวาย
unfailing(adj) ไม่ท้อถอย, ไม่เคยพลาด, ไม่มีขาด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fail-operationalดำเนินงานได้แม้ขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fail-safeปลอดภัยแม้ขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fail-softดำเนินงานได้บางส่วนแม้ขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
failing circumstancesพฤติการณ์ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ [ ดู insolvency ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failureความขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
failure of considerationค่าต่างตอบแทนล้มเหลว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
failure of considerationการละเลยไม่ให้สินจ้าง, การปฏิเสธไม่ให้สินจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failure of evidence; failure of proofการไม่สามารถแสดงพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failure of good behaviourการมีความประพฤติเสื่อมเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
failure of issueการตายโดยไม่มีลูก [ ดู dying without issue ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Failไม่สำเร็จ [การแพทย์]
Failed statesรัฐล้มละลาย [TU Subject Heading]
Failureความล้มเหลว, ตก, ความล้มเหลว [การแพทย์]
Failure (Psychology)ความล้มเหลว (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Failure Rateอัตราการล้มเหลว [การแพทย์]
Failure to Thriveเด็กไม่เจริญเติบโต, การเจริญเติบโตหยุดชะงัก, เลี้ยงไม่โต, การที่เด็กไม่เจริญเติบโต [การแพทย์]
Failure, Clinicalความล้มเหลวทางด้านการรักษา [การแพทย์]
Failure, Combinedหัวใจวายร่วม [การแพทย์]
Failure, Completeการล้าสมบูรณ์ [การแพทย์]
Failure, Completeเสียหมดทุกส่วน [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
fail-over [ ADJ ]เกี่ยวกับระบบสำรองซึ่งทำหน้าที่แทนในกรณีที่ระบบหลักหยุดทำงาน, Syn. fail-safe
fail-over [ ADJ ]เกี่ยวกับระบบสำรองซึ่งทำหน้าที่แทนในกรณีที่ระบบหลักหยุดทำงาน, Syn. fail-safe

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I could not fail myself now and die on a fish like this. ฉันไม่สามารถล้มเหลวใน ตัวเอง ในขณะนี้และตายปลาเช่นนี้ The Old Man and the Sea (1958)
If I should fail to return from the unknown, the whole future of our civilization may be yours to preserve or destroy. ถ้าฉันไม่สามารถกลับจากนิรเเดน อนาคตความศิวิไลซ์ของพวกเรา อยู่ที่เธอจะอนุรักษ์หรือทําลายมัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Our Lady of Blessed Acceleration, don't fail me now! สตรีของเราศักดิ์สิทธิ์ของความเร่งรัด อย่าทำให้ผมล้มเหลวตอนนี้! The Blues Brothers (1980)
If she fails to please me, you may do with her as you wish. ถ้าเธอล้มเหลวในการทำให้ฉันพอใจ, คุณจะทำอะไรกับเธอ ก็ตามใจ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
you want me to fail that test so you can keep me in the center of the earth doing your work for you. จะได้เก็บผมไว้ใต้ดินนี่ แล้วคอยทำงานให้คุณ Spies Like Us (1985)
Guys, If I fail this science project, I won't get out of the 6th grade พี่อีทึก นี่คือพี่อีทึก โอ้.. อีทึกอปป้า (พี่อีทึก) Full House (1987)
Have you been chasing me your whole life, only to fail now? เจ้าตามล่าข้ามาทั้งชีวิต... เพื่อมาล้มเหลวตรงนี้เนี่ยนะ? The Princess Bride (1987)
If we fail to recover the pages from Brody, we'll need them alive. ถ้าเราพลาด ไม่ได้แผนที่จะโบรดี้, เราต้องการพวกเขาเป็นๆ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Now, I'd failed Emily, but I wouldn't fail again. ตอนนี้, ฉันล้มเหลวเรื่องเอมิรี่, แต่ฉันจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก. Hocus Pocus (1993)
And thou will fail to save thy friends, just as thou failed to save thy sister! และแกก็จะผิดพลาด ที่จะช่วยเพื่อน, เหมือนกับที่แกพลาด ที่จะช่วยน้องสาว! Hocus Pocus (1993)
Heart, don't fail me now ใจอย่ากลัวนะเรา Anastasia (1997)
"There is every indication that this is beyond our capabilities, that this endeavor will fail and that the Machine's occupant will pay for it with his life. " มีข้อบ่งชี้ทุกคนเป็น ว่านี่คือเกินความสามารถของเรา ที่ความพยายามนี้จะล้มเหลว Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
failAfter all his efforts, he also failed this time.
failAh, I've failed again!
failAll her efforts culminated in failure.
failAll his endeavors ended in failure.
failAll our attempts failed.
failAll our effort ended in failure.
failAll right, do it your own way, but don't blame me if you fail.
failAlthough the alarm rang I failed to wake up.
failAn inner defect never fails to express itself outwardly.
failA power failure contributed to the confusion in the hall.
failA single mistake, and you are a failure.
failAs many as ten students failed the exam.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ความอ่อนแอ(n) weakness, See also: failure, defect, failing, debility, frailty, Ant. ความแข็งแรง, Example: ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราจะประสบปัญหาหลายประการในการดำรงชีวิตเช่น ปัญหาในด้านความเชื่องช้าและความอ่อนแอของร่างกายและปัญหาเรื่องสายตา, Thai Definition: ไม่แข็งแรง
มองไม่เห็น(v) fail to see, See also: be unseen, Syn. ไม่เห็น, Ant. มองเห็น, เห็น, Example: สายตาของคนชราเริ่มมัว มองไม่เห็น หูไม่ค่อยได้ยิน ลิ้นไม่ค่อยได้รส
คว้าน้ำเหลว(v) fail, See also: come to failure, return with empty hands, be unsuccessful, Syn. ล้มเหลว, ผิดหวัง, Ant. สำเร็จ, สมหวัง, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามเขาไปถึงนิวยอร์ก แต่ก็คว้าน้ำเหลวอีกตามเคย, Thai Definition: ไม่ได้ผลตามต้องการ, Notes: (สำนวน)
เหลว(v) fail, See also: fizzle out, come to naught, Syn. ล่ม, ล้มเหลว, Ant. สำเร็จ, Example: เรื่องที่เขาพูดแท้จริงเป็นเพียงราคาคุยเพื่อรักษาเก้าอี้เอาไว้เท่านั้น เอาเข้าจริงก็เหลวทั้งเพ, Thai Definition: ไม่ได้เรื่อง, คว้าน้ำเหลว
ล่ม(v) collapse, See also: fail, go down, come to nothing, founder, fold, Syn. ล้ม, พัง, Ant. สำเร็จ, ตลอดรอดฝั่ง, Example: โครงการนี้ดำเนินไปได้ไม่เท่าไรก็ล่ม, Thai Definition: ไม่สำเร็จ, ไม่รอดฝั่ง
อด(v) miss, See also: fail to, not get a chance to, Syn. พลาด, Example: พวกเราอดดูหนังเพราะตั๋วขายหมดเสียแล้ว, Thai Definition: ไม่ได้, ไม่สมหวัง
พลาด(v) fail, See also: blunder, err, Syn. ผิดพลาด, Example: งานนี้กลยุทธ์ต่างๆ นานาก็คงจะงัดออกมาใช้กันอย่างชนิดพลาดไม่ได้ทีเดียว, Thai Definition: ผิดพลาด เพราะไม่รู้เท่าหรือเชื่อตัวเองเกินไปเป็นต้น
พัง(v) fail, Syn. ล้มเหลว, พังทลาย, พังพินาศ, มลาย, เสียหาย, Example: พรรคฝ่ายค้านกล่าวหารัฐบาลว่าเป็นตัวการที่ทำให้เศรษฐกิจพัง, Thai Definition: ล้มเหลวหรือไม่ได้ดังที่หวังไว้
พ่าย(v) lose, See also: fail, Syn. แพ้, ปราชัย, พ่ายแพ้, Ant. ชนะ, Example: ทีมฝรั่งเศสเข้ารอบรองสุดท้าย ก่อนจะพ่ายทีมอินทรีเหล็กไปในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่เม็กซิโก, Thai Definition: สู้ไม่ได้, ทนไม่ได้
พ่ายแพ้(v) lose, See also: fail, Syn. แพ้, พ่าย, ปราชัย, Ant. ชนะ, Example: ในที่สุดเขาก็ต้องพ่ายแพ้ต่อกระแสกดดันจากพวกชาตินิยม, Thai Definition: สู้ไม่ได้, ทนไม่ได้

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[ao hū pai nā ao tā pai rai] (xp) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention  FR: ignorer délibérément
อปรา[aparā] (v) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten  FR: perdre ; être battu
ชวด[chūat] (v) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through  FR: échouer ; tomber à l'eau
ได้ที[dāithī] (v) EN: be superior to ; have an advantage over ; get/gain/have the upper hand  FR: trouver la faille
ด้าน[dān] (v) EN: to misfire ; fail to explode  FR: rater ; faire long feu
ไฟดับ[fai dap] (n, exp) EN: power failure  FR: panne de courant [ f ] ; coupure de courant [ f ]
ฟังไม่ได้ศัพท์[fang mai dāi sap] (v, exp) EN: fail to understand
หัวใจวาย[hūajai wāi] (n, exp) EN: heart attack ; heart failure  FR: crise cardiaque [ f ] ; attaque cardiaque [ f ]
การล้มละลาย[kān lomlalāi] (n) EN: bankruptcy ; failure  FR: faillite [ f ]
เกือบจะ[keūap ja] (v) EN: be about to ; be going to ; be on the verge of  FR: faillir ; être sur le point de ; frôler

CMU Pronouncing Dictionary
FAIL F EY1 L
FAILS F EY1 L Z
FAILE F EY1 L
FAILED F EY1 L D
FAILOR F EY1 L ER0
FAILLA F EY1 L AH0
FAILURE F EY1 L Y ER0
FAILING F EY1 L IH0 NG
FAILURES F EY1 L Y ER0 Z
FAILSAFE F EY1 L S EY2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary
fail (v) fˈɛɪl (f ei1 l)
fails (v) fˈɛɪlz (f ei1 l z)
failed (v) fˈɛɪld (f ei1 l d)
failing (v) fˈɛɪlɪŋ (f ei1 l i ng)
failure (n) fˈɛɪljər (f ei1 l y @ r)
failings (n) fˈɛɪlɪŋz (f ei1 l i ng z)
failures (n) fˈɛɪljəz (f ei1 l y @ z)
fail-safe (j) fˈɛɪl-sɛɪf (f ei1 l - s ei f)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
衰竭[shuāi jié, ㄕㄨㄞ ㄐㄧㄝˊ, ] failure (e.g. kidney failure), #10,782 [Add to Longdo]
不得要领[bù dé yào lǐng, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧㄠˋ ㄌㄧㄥˇ, / ] fail to grasp the main points, #63,626 [Add to Longdo]
戊戌变法[wù xū biàn fǎ, ㄨˋ ㄒㄩ ㄅㄧㄢˋ ㄈㄚˇ, / ] failed attempt to reform the Qing dynasty in 1898; also known as the hundred days reform 百日維新|百日维新, #65,863 [Add to Longdo]
不识抬举[bù shí tái jǔ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄊㄞˊ ㄐㄩˇ, / ] fail to appreciate sb's kindness; not know how to appreciate favors, #75,897 [Add to Longdo]
不遂[bù suì, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˋ, ] fail; fail to materialize, #76,014 [Add to Longdo]
失败是成功之母[shī bài shì chéng gōng zhī mǔ, ㄕ ㄅㄞˋ ㄕˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄇㄨˇ, / ] Failure is the mother of success (proverb), #100,732 [Add to Longdo]
百日维新[bái rì wéi xīn, ㄅㄞˊ ㄖˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ, / ] failed attempt to reform the Qing dynasty in 1898; also called 戊戌維新|戊戌维新, #127,834 [Add to Longdo]
不识大体[bù shí dà tǐ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ, / ] fail to see the larger issues; ignore the general interest, #138,444 [Add to Longdo]
失迎[shī yíng, ㄕ ㄧㄥˊ, ] failure to meet; (humble language) I'm sorry not to have come to meet you personally, #159,881 [Add to Longdo]
不及格[bù jí gé, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄍㄜˊ, ] fail [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
うっ血性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
お留守になる[おるすになる, orusuninaru] (exp, v5r) to fail to be attentive to [Add to Longdo]
きっちり[kicchiri] (adv, vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n, vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P) [Add to Longdo]
しくじり[shikujiri] (n) failure [Add to Longdo]
しくじる[shikujiru] (v5r, vi) to fail; to fall through; to blunder; (P) [Add to Longdo]
せん断破壊;剪断破壊[せんだんはかい, sendanhakai] (n) shear failure [Add to Longdo]
そびれる[sobireru] (v1, vi) to miss a chance; to fail to do [Add to Longdo]
それ見たことか[それみたことか, soremitakotoka] (exp) You see that? (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
フェールセーフ動作[フェールセーフどうさ, fe-ruse-fu dousa] failsafe operation [Add to Longdo]
フェールソフト[ふぇーるそふと, fe-rusofuto] failsoft [Add to Longdo]
フェイルセーフ[ふぇいるせーふ, feiruse-fu] fail-safe [Add to Longdo]
リンク故障[リンクこしょう, rinku koshou] link failure [Add to Longdo]
機能縮退[きのうしゅくたい, kinoushukutai] failsoft [Add to Longdo]
軽い故障[かるいこしょう, karuikoshou] soft failure [Add to Longdo]
故障[こしょう, koshou] failure (vs), fault (vs) [Add to Longdo]
失敗判定[しっぱいはんてい, shippaihantei] fail verdict [Add to Longdo]
重い故障[おもいこしょう, omoikoshou] hard failure [Add to Longdo]
初期不良[しょきふりょう, shokifuryou] early failure [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1218 seconds, cache age: 1.686 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม