Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ extract แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


109 ผลลัพธ์ สำหรับ extract  EH1 K S T R AE2 K T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -extract-, *extract*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
extract(n) ข้อความที่คัดเลือกมาจากหนังสือ, หนัง, ละคร, See also: ส่วนที่ตัดตอนมา, Syn. citation, excerpt, passage
extract(vt) คัดลอกหรือตัดทอน (ข้อความ), See also: คัด, ตัดทอน, Syn. cite, excerpt, quote
extract(vt) ถอนออก, See also: ดึงออก, Syn. pull out
extract(vt) สกัดออกมา
extraction(n) การถอน, See also: การดึงออก
extraction(n) การแยกสสารออกจากสารผสมหรือสารละลาย
extraction(n) เชื้อสาย, See also: ชาติพันธุ์, Syn. ancestry, descent
extract from(phrv) เอามาจาก, See also: สกัดมาจาก, ดึงมาจาก, ถอนมาจาก, Syn. excerpt from
extracting the urine(sl) ฉี่, See also: ถ่ายปัสสาวะ

Hope Dictionary
extract(อิคซฺแทรค'ทฺ) vt. ถอน, ดึง, สกัด, บีบ, คั้น, เอาออก, ได้มาจาก, อนุมาน, ขู่เข็ญ, กรรโชก, คัดลอก, หาค่าราก (root) . n. สิ่งที่ดึงออก, สิ่งที่สกัดออก, สารสกัด, ส่วนที่คัดลอก., See also: extractability, extractibility n. extractable, extractible adj. คำที่มีควา
extraction(อิคซฺแทรค'เชิน) n. การดึง, การถอน, การสกัด, การบีบ, การคั้น, สิ่งที่ดึงหรือถอนออก, ข้อความที่คัดลอก, การสกัด, เชื้อสาย

Nontri Dictionary
extract(n) สารสกัด, ส่วนที่คัดลอก
extract(vt) สกัด, ดึง, ถอน, ตัดออกมา, แยกออก, คัดลอก, ได้มาจาก
extraction(n) การดึง, การถอน, การสกัด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
extract๑. สกัด, ละลายแยกออก๒. ยาสกัด, สิ่งสกัด, สารสกัด๓. ดึงออก, ถอน, ลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extractคัดย่อความ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
extract, alcoholicสิ่งสกัดด้วยแอลกอฮอล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extract, aqueousสิ่งสกัดด้วยน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extract, compoundสิ่งสกัดผสม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extract, dryสิ่งสกัดแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extract, liverสารสกัดจากตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extract, softสารสกัดอย่างนิ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extract, solidสารสกัดอย่างแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extraction๑. การสกัด๒. การดึงออก, การถอน, การลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Extractการสะกัดแยก [การแพทย์]
Extract, Salineการแยกด้วยน้ำเกลือ [การแพทย์]
Extractionการสกัด, การดึง, การออกจากตัวอย่าง, การดึงออก, ดึง [การแพทย์]
extractionการสกัด, การแยกสารที่ต้องการซึ่งเป็นองค์ประกอบในของผสม  โดยใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมละลายออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Extraction (Chemistry)การสกัด (เคมี) [TU Subject Heading]
Extraction Standเครื่องย่อยกลั่นน้ำยาหรือสารละลาย [การแพทย์]
Extraction, Forcepsคลอดโดยใช้คีมดึง, ใช้คีมทำคลอด, คีมดึง, คลอดโดยใช้คีม [การแพทย์]
Extraction, Ion-Pairedการสกัดไอออน-แพร์ [การแพทย์]
Extraction, Obstetricalการคลอดด้วยเครื่องช่วย, การดึงช่วยคลอด [การแพทย์]
Extraction, Solventสกัดด้วยตัวทำละลาย, การสกัด, วิธีสกัดด้วยตัวทำละลาย [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
extract(vt) สกัด
extractor(n) เคื่องปั่นผ้าแห้ง
extractor(n) เครื่องปั่นผ้าแห้ง คำเดิมตกตัว "ร" เป็นเคี่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll extract the bullet at the post. ฉันจะแกะกระสุนจากเสานี่ Lost Son (2004)
Extract * her and proceed from there. เอาเธอออกมา แล้วปฎิบัติการต่อ Æon Flux (2005)
This herbal fucking extract will help you Beechwood fief play in tune, huh? สมุนไพรนี้จะช่วยให้บีซวู้ดมึงเล่นได้แบบอ้วกอ้าก American Pie Presents: Band Camp (2005)
They're going to extract him before dawn. พวกนั้นจะมาเอาตัวเขาก่อนรุ่งสาง Casino Royale (2006)
If we find him, you can extract him... - ถ้าเจอสายก็จะตามตัวเขาได้ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
We'll extract the professor as quickly as possible. เราจะไปพาเขามาให้เร็วที่สุด Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Professor, stop. We're here to extract you! Glass Castle! หยุดก่อน เรามาช่วยคุณ กลาสคาสเซิ่ล Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Only after extract the last sanity drop. หลังจากที่พึงพอใจ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
All right, I want planes for air cover and get Black Hawks on station to extract that Cube. บอกให้กำลังทางอากาศมายิงคุ้มกัน แล้วก็บอกให้แบล็คฮอล์คมา เพื่อรับเดอะคิวบ์ไป เข้าใจนะ Transformers (2007)
Mission accomplished, en route to extract site. Distance eight klicks. Over. ภารกิจลุล่วง กำลังไปที่จุดนัดพบ ระยะทาง 8 กม. Shooter (2007)
Friendlies are continuing on to extract point. Break. หน่วยพันธมิตร กำลังมุ่งหน้าไปจุดนัดพบ Shooter (2007)
If I know where she is, they can extract it from me. ใช่, เขาอยู่ Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extractExtract an essence from the bark of a tree.
extractExtract pleasure from reading.
extractHe has extracted a great many examples from the grammar book.
extractHis antibody is a painless extraction.
extractIs there any other way besides extraction?
extractOil is extracted from olives.
extractShould I have my tooth extracted?
extractThe dentist extracted his decayed tooth.
extractThe newspaper extracted several passages from the speech.
extractThey laid down a scheme for extracting salt from seawater.
extractYour tooth must be extracted.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เก็บความ(v) summarize, See also: extract, digest, conclude, Example: เนื้อหาส่วนที่ 1 แกนเนื้อหาหลักจะเก็บความจากบางส่วนของหนังสือชั้นดี, Thai Definition: เลือกเอาแต่ข้อความที่สำคัญ, เก็บใจความ, สรุปความ
ตัดตอน(v) extract, See also: excerpt, quote, Syn. ยกมาบางส่วน, ตัดมาบางส่วน, แบ่งมาบางส่วน, เลือกมาบางส่วน, Example: บทเรียนวิชาวรรณคดีไทยตัดตอนจากวรรณคดีในอดีตของไทย, Thai Definition: แบ่งหรือตัดเอามาบางส่วน
การตัดตอน(n) extractability, See also: excerption, Example: เขากล่าวว่าภาพยนต์เรื่องนี้ป็นการตัดตอนจากฉากชีวิตที่เป็นจริงส่วนหนึ่งของเขาเพื่อเสนอสู่สายตาประชาชน
การสกัด(n) extraction, Syn. การกลั่น, การกรอง, Example: การสกัดกลิ่นดอกไม้มาทำหัวเชื้อน้ำหอมเป็นความสามารถเฉพาะด้าน, Thai Definition: การเค้นแยกเอาออกมา เช่น การสกัดน้ำมัน การสกัดยาง
ถอนฟัน(v) pull a tooth, See also: extract, take out, remove, Ant. ใส่ฟัน, Thai Definition: ดึงฟันให้หลุดออกไป

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เชื้อชาติ[cheūachāt] (n) EN: race ; origin ; nationality ; extraction  FR: race [ f ] ; espèce [ f ] ; origine [ f ]
การตัดตอน[kān tattøn] (n) EN: extractability ; excerption
การถอน[kān thøn] (n) EN: withdrawal ; redemption  FR: retrait [ m ] ; extraction [ f ]
การถอนฟัน[kān thøn fan] (n, exp) EN: drawing a tooth  FR: extraction d'une dent [ f ]
แคะ[khae] (v) EN: pick out; take out; dig out; extract  FR: curer ; gratter
คั้น[khan] (v) EN: squeeze ; press ; squash ; compress ; pinch ; crush ; extract  FR: presser ; écraser
คว้าน[khwān] (v) EN: core ; extract  FR: extraire ; évider
กลั่น[klan] (v) EN: refine ; extract ; distill  FR: distiller ; raffiner ; extraire
สกัด[sakat] (v) EN: separate ; extract  FR: extraire ; séparer
สกัดน้ำมัน[sakat nāmman] (v, exp) EN: extract oil  FR: extraire l'huile

CMU Pronouncing Dictionary
EXTRACT EH1 K S T R AE2 K T
EXTRACT IH0 K S T R AE1 K T
EXTRACTS EH1 K S T R AE2 K T S
EXTRACTS IH0 K S T R AE1 K T S
EXTRACTED EH0 K S T R AE1 K T IH0 D
EXTRACTING EH0 K S T R AE1 K T IH0 NG
EXTRACTION EH0 K S T R AE1 K SH AH0 N
EXTRACTIONS EH0 K S T R AE1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
extract (n) ˈɛkstrækt (e1 k s t r a k t)
extract (v) ˈɪkstrˈækt (i1 k s t r a1 k t)
extracts (n) ˈɛkstrækts (e1 k s t r a k t s)
extracts (v) ˈɪkstrˈækts (i1 k s t r a1 k t s)
extracted (v) ˈɪkstrˈæktɪd (i1 k s t r a1 k t i d)
extracting (v) ˈɪkstrˈæktɪŋ (i1 k s t r a1 k t i ng)
extraction (n) ˈɪkstrˈækʃən (i1 k s t r a1 k sh @ n)
extractions (n) ˈɪkstrˈækʃənz (i1 k s t r a1 k sh @ n z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
抽出[chōu chū, ㄔㄡ ㄔㄨ, ] extract #8,733 [Add to Longdo]
引出[yǐn chū, ㄧㄣˇ ㄔㄨ, ] extract #16,303 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Absaugegebläse { n }extract fan [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX [Add to Longdo]
エキストラクト[ekisutorakuto] (n) extract (dut [Add to Longdo]
エキス剤[エキスざい, ekisu zai] (n) extract [Add to Longdo]
エッセンス[essensu] (n) essence; extract; (P) [Add to Longdo]
オリザニン[orizanin] (n) Oryzanin (brand-name vitamin B1; extracted from rice) [Add to Longdo]
カテキュー[katekyu-] (n) catechu (vegetable extract containing tannin); cachou [Add to Longdo]
ガラナ[garana] (n) (1) guarana (tree); Paullinia cupana; (2) guarana (seed extract as an ingredient used in stamina drinks and foods for restorative and stimulant effect) [Add to Longdo]
ベジマイト[bejimaito] (n) Vegemite (food paste made from yeast extract) [Add to Longdo]
マーマイト[ma-maito] (n) Marmite (food paste made from yeast extract) [Add to Longdo]
引き抜く(P);引抜く(io)(P);引きぬく[ひきぬく, hikinuku] (v5k, vt) (1) to extract; to uproot; to pull out; (2) to headhunt; to lure away; (P) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
書き出す[かきだす, kakidasu] to export, to begin to write, to write out, to extract [Add to Longdo]
選集[せんしゅう, senshuu] anthology, selected extracts [Add to Longdo]
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] extraction (vs), selection (from a group), sifting [Add to Longdo]
抜粋[ばっすい, bassui] extract [Add to Longdo]
用語の抽出[ようごのちゅうしゅつ, yougonochuushutsu] extraction of terms [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1348 seconds, cache age: 71.133 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม