Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ explosion แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
66 ผลลัพธ์ สำหรับ explosion  IH0 K S P L OW1 ZH AH0 N
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -explosion-, *explosion*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
explosion[N] การระเบิด, Syn. blast, blowup, burst
Hope Dictionary
explosion(เอคซฺโพล'เชิน) n. การระเบิด,เสียงระเบิด,การปะทุ,การบันดาลอารมณ์อย่างกะทันหัน
Nontri Dictionary
explosion(n) การระเบิด,การปะทุ,เสียงระเบิด,การบันดาลโทสะ
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
explosionภัยการระเบิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
explosion calderaแคลดีราแบบระเบิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Explosion การระเบิด
การเกิดความดันอย่างกระทันหัน ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เพียงแต่เป็นการปลดปล่อยความดันสูงให้ลดลงมาอย่างกระทันหัน [สิ่งแวดล้อม]
Explosionsระเบิด,การระเบิด [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
- Remember that explosion in science? - Oh, yeah. ดูนี่สิ Big (1988)
The four defendants in front... are charged with 11 counts in relation to the explosion of the Guildford pub... and the murders of five people. สี่จำเลยในหน้า ... จะมีค่ากับ 11 นับในความสัมพันธ์ การระเบิดของผับ Guildford ... และฆ่าของห้าคน In the Name of the Father (1993)
[ Motorbike Engines Racing, Explosions On TV ] [รถมอเตอร์ไซด์เครื่องยนต์แข่งระเบิดในทีวี] Pulp Fiction (1994)
- [ Yawns ] - [ Motorcycle Engines, Explosions Continue ] - [yawns] - [เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ระเบิด Continue] Pulp Fiction (1994)
It's a little early in the morning for explosions and war. มันเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในตอนเช้าในการเกิดระเบิดและสงคราม Pulp Fiction (1994)
...the apparent suicide note of the terrorist now believed responsible for the explosion in Florida this week. จดหมายลาตายที่ชัดเจนของ การก่อการร้ายที่เชื่อว่า ขณะนี้ผู้รับผิดชอบ สำหรับการระเบิดใน ฟลอริด้าในสัปดาห์นี้ Contact (1997)
I thought it was the fireworks the explosions the highlights. ผมคิดว่ามันเป็นพลุลูกใหญ่ การปะทุ แสงสาดจ้าไปทุกที่ Dark Harbor (1998)
And so there was an explosion of railroads who got large federal subsidies of land. และยังมีการสร้างรางรถไฟขนานใหญ่ ซึ่งได้ทุนอุดหนุนจากรัฐบาลกลางมากมาย The Corporation (2003)
Because of the explosion on 12 one of our men is missing. เป็นเพราะการระเบิดที่ชั้น 12 / เจ้าหน้าที่ของเราคนหนึ่งหายตัวไป Ladder 49 (2004)
They've ruled the explosion an accident. พวกเขาบอกว่า ระเบิดนั้นเกิดจาก อุบัติเหตุ Crusade (2004)
I don't believe that safe house explosion was an accident. ฉันไม่เชื่อว่า safe house จะเกิดระเบิดจาก อุบัติเหตุ Crusade (2004)
The first explosions tore open the entire medical section. ระเบิดชุดแรกฉีก ห้องวิจัยแพทย์ ออกเป็นชิ้นๆ V for Vendetta (2005)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
explosionAll at once there was an explosion.
explosionExperts have failed to come up with an explanation of why the explosion happened.
explosionHe was alarmed by the explosion.
explosionJust as we are talking, there was a loud explosion.
explosionLast night an explosion took place at a fireworks factory.
explosionShe became deaf from the explosion.
explosionSuch was the explosion that the roof was blown off.
explosionThe explosion came about by accident.
explosionThe explosion did a lot of damage to the building.
explosionThe explosion frightened the villagers.
explosionThe explosion killed several passers-by.
explosionThe explosion may have been caused by a gas leak.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
การระเบิด[N] explosion, See also: burst, blast, blow, Syn. การปะทุ, Example: นักข่าวรายงานการระเบิดที่สหรัฐอเมริกา, Thai definition: การปะทุแตกออกไป, การทำให้ปะทุแตกออกไป
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
การปะทุ[n.] (kān pathu) EN: explosion ; outburst   FR: explosion [f] ; éruption [f]
การปะทุของเทคโนโลยี[n. exp.] (kān pathu khøng thēknōlōyī) FR: explosion technologique [f]
การระเบิด[n.] (kān raboēt) EN: explosion ; burst ; blast ; blow   FR: explosion [f] ; déflagration [f]
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ทำให้เกิดการระเบิด[xp] (patikiriyā niūkhlīa thī tham hai koēt kān raboēt) EN: nuclear explosion   FR: explosion nucléaire [f]
เสียงระเบิด[n. exp.] (sīeng raboēt) FR: explosion [f] ; détonation [f]
CMU Pronouncing Dictionary
EXPLOSION   IH0 K S P L OW1 ZH AH0 N
EXPLOSIONS   IH0 K S P L OW1 ZH AH0 N Z
Oxford Advanced Learners Dictionary
explosion  (n) ˈɪksplˈouʒn
explosions  (n) ˈɪksplˈouʒnz
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
爆炸[bào zhà, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] explosion; to explode; to blow up; to detonate, #2,340 [Add to Longdo]
[hōng, ㄏㄨㄥ, / ] explosion; bang; boom; rumble; strike (by thunder or a bomb), #7,400 [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Explosion {f} | Explosionen {pl}explosion | explosions [Add to Longdo]
Explosion {f} | Explosionen {pl}fulmination | fulminations [Add to Longdo]
Explosion {f}; Bruch {m}burst; bursting [Add to Longdo]
Explosion {f}; Windstoß {m}blast [Add to Longdo]
explosionsgefährdeter Bereich; Ex-Bereich {m}area with potentially explosive atmosphere; area subject to explosion hazards [Add to Longdo]
Explosionsort von Atomwaffen [mil.]ground zero [Add to Longdo]
Explosionsschutz {m}explosion protection [Add to Longdo]
Explosionszeichnung {f}blown-up drawing [Add to Longdo]
Sprengplattierung {f} (Metallurgie)explosion cladding [Add to Longdo]
explosionsgeschützt {adj}explosion-proof [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
エクスプロージョン[, ekusupuro-jon] (n) explosion [Add to Longdo]
エクスプロージョンショット[, ekusupuro-jonshotto] (n) explosion shot [Add to Longdo]
カンブリア爆発[カンブリアばくはつ, kanburia bakuhatsu] (n) Cambrian explosion (of life) [Add to Longdo]
ハリファックス大爆発[ハリファックスだいばくはつ, harifakkusu daibakuhatsu] (n) The Halifax Explosion (Dec. 6, 1917) [Add to Longdo]
火山爆発[かざんばくはつ, kazanbakuhatsu] (n) volcanic explosion [Add to Longdo]
核爆発[かくばくはつ, kakubakuhatsu] (n) nuclear explosion [Add to Longdo]
急増[きゅうぞう, kyuuzou] (n,vs) rapid increase; proliferation; surge; explosion; (P) [Add to Longdo]
空発[くうはつ, kuuhatsu] (n,vs) explosion without effect; wasted bullets [Add to Longdo]
原子爆発[げんしばくはつ, genshibakuhatsu] (n) atomic explosion [Add to Longdo]
黒い雨[くろいあめ, kuroiame] (n) heavily polluted, radioactive rain sometimes following an atmospheric nuclear explosion (esp. that of Hiroshima) [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
防爆形[ぼうばくがた, boubakugata] explosion proof [Add to Longdo]
JDDICT JP-DE Dictionary
爆発[ばくはつ, bakuhatsu] Explosion [Add to Longdo]
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] explosionsartig [Add to Longdo]
Time: 0.2256 seconds, cache age: 4.927 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม