Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ expediently แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


62 ผลลัพธ์ สำหรับ expediently  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -expediently-, *expediently*, expedient

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *expediently*
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
สะดวก[sadūak] (adv) EN: conveniently ; comfortably ; smoothly ; expediently ; easily
รัดกุม[ratkum] (v) EN: be circumspect ; be cautious ; be watertight ; be concise ; be expedient
สะดวก[sadūak] (adj) EN: easy ; convenient ; handy ; smooth ; comfortable ; expedient  FR: commode ; pratique ; confortable ; convenable

Oxford Advanced Learners Dictionary
expediently (a) ˈɪkspˈiːdɪəʳntliː (i1 k s p ii1 d i@ n t l ii)
expedient (n) ˈɪkspˈiːdɪəʳnt (i1 k s p ii1 d i@ n t)
expedients (n) ˈɪkspˈiːdɪəʳnts (i1 k s p ii1 d i@ n t s)
inexpedient (j) ˌɪnɪkspˈiːdɪəʳnt (i2 n i k s p ii1 d i@ n t)

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
expedient(adj) ที่ให้ผลประโยชน์, See also: ได้เปรียบ, ได้ประโยชน์, Syn. advantageous, helpful, useful
expedient(n) วิธีที่ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว, Syn. expediency
expedient(adj) เหมาะสม, See also: สะดวก, Syn. advisable, appropriate, desirable
inexpedient(adj) ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่สะดวก, Syn. ill-judged, imprudent, injudicious, Ant. appropriate

Hope Dictionary
expedient(อิคซฺพี'เดียนทฺ) adj. สะดวก, ได้เปรียบ, ง่าย, เหมาะสม, เป็นวิธีฉุกเฉิน, ได้ประโยชน์. n. วิธีสะดวก, วิธีที่เหมาะสม, วิธีเฉพาะกาล, วิธีฉุกเฉิน.
inexpedient(อินอิคซพี'เดียนทฺ) adj. ไม่เหมาะสม, ไม่สะดวก, ไม่ฉลาด, ไม่สมควร., See also: inexpedience, inexpediency n., Syn. impractical

Nontri Dictionary
expedient(adj) เหมาะสม, สะดวก, ง่าย, ได้เปรียบ, เป็นประโยชน์
expedient(n) วิธีฉุกเฉิน, วิธีเฉพาะกาล, วิธีสะดวก
inexpedient(adj) ไม่เหมาะ, ไม่สะดวกสบาย, ไม่สมควร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A Beresford maid is expedient. A Beresford maid is expedient. Maid in Manhattan (2002)
Well, that was expedient. that was expedient. I Love You, Beth Cooper (2009)
Take direct, expedient action. เราต้องปล่อยหมัดตรงและเร็ว Public Enemies (2009)
I'm willing to... but it'll be more expedient if you hand me the communicator in my pocket... and I call off my men. ฉันจะตอบ.. ..แต่ช่วยหยิบวิทยุสื่อสารออกมา.. ..ให้ฉันสั่งคนของฉันก่อน Batman: Under the Red Hood (2010)
Okay, Rach, when was the last time you had lunch with the shipping clerks? Okay, Rach, wann war das letzte Mal, Sie hatte Mittagessen mit den Expedienten? The One with Phoebe's Uterus (1998)
I've never had lunch with the shipping clerks but it's totally different. Ich habe noch nie zu Mittag gegessen mit den Expedienten Aber es ist ganz anders. The One with Phoebe's Uterus (1998)
Sus expedientes medicos estaban enla maleta. Sus expedientes medicos estaban enla maleta. Human Error (2007)
Dr. House necesita ver sus expedientes medicos. Dr. House necesita ver sus expedientes medicos. Human Error (2007)
I'm a pro shipping clerk now. Ich bin jetzt ein Expedient. Put Me in, Coach (2011)
Just last week there was a shipping clerk from Syracuse, never left the train station. Letztens hat ein Expedient aus Syracuse nicht mal den Bahnhof verlassen. Acres of Diamonds (2013)
Say, that shipping clerk who sold his deed in the washroom, did he wipe the shit off his hands before he signed it? Und der Expedient, der seine Urkunde auf der Toilette verkaufte, hat er sich vorher die Hände gewaschen? Acres of Diamonds (2013)
Now, you being ship's clerk would you call him a gentle officer? Würdet ihr als Expedient ihn einen Offizier und Gentleman nennen? Mutiny on the Bounty (1935)
And I don't trust that clerk of yours. Ich vertraue Eurem Expedienten nicht. Mutiny on the Bounty (1935)
Who asked you to meddle with my clerk? Was geht Euch mein Expedient an? Mutiny on the Bounty (1935)
He's the shipping clerk at the tallow works. Der Expedient im Schmierenwerk. Mr. Deeds Goes to Town (1936)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ถนัด(adv) conveniently, See also: smoothly, easily, facilely, expediently, Syn. สะดวก, Example: เวลานั่งตีระนาด เขาต้องเอาม้าเตี้ยมารองก้น ไม่งั้นตีไม่ถนัด
สะดวก(adv) conveniently, See also: comfortably, smoothly, expediently, easily, Syn. คล่อง, ง่ายดาย, ง่าย, Example: ถนนตัดใหม่นี้ทำให้เดินทางได้อย่างสะดวกมากขึ้นกว่าแต่ก่อน, Thai Definition: อย่างคล่อง, อย่างไม่ติดขัด
สะดวก(adj) easy, See also: convenient, handy, smooth, comfortable, expedient, Syn. คล่อง, ง่ายดาย, ง่าย, Thai Definition: ที่คล่อง, ที่ไม่ติดขัด

CMU Pronouncing Dictionary
EXPEDIENT IH0 K S P IY1 D IY0 AH0 N T

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
敲门砖[qiāo mén zhuān, ㄑㄧㄠ ㄇㄣˊ ㄓㄨㄢ, / ] lit. a brick as a door knocker (成语 saw); fig. a temporary expedient; to use sb as a stepping stone to fortune, #54,518 [Add to Longdo]
拆东墙补西墙[chāi dōng qiáng bǔ xī qiáng, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄒㄧ ㄑㄧㄤˊ, 西 / 西] lit. pull down the east wall to repair the west wall (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul, #77,400 [Add to Longdo]
权宜[quán yí, ㄑㄩㄢˊ ㄧˊ, / ] expedient, #86,235 [Add to Longdo]
挖肉补疮[wā ròu bǔ chuāng, ㄨㄚ ㄖㄡˋ ㄅㄨˇ ㄔㄨㄤ, / ] to cut one's flesh to cover a sore (成语 saw); faced with a current crisis, to make it worse by a temporary expedient, #250,159 [Add to Longdo]
拆东补西[chāi dōng bǔ xī, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄅㄨˇ ㄒㄧ, 西 / 西] lit. pull down the east wall to repair the west (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul, #278,813 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Mittel { n }expedient [Add to Longdo]
nützlich; angebracht { adj }expedient [Add to Longdo]
unpassendinexpedient [Add to Longdo]
unpassend { adv }inexpediently [Add to Longdo]
unpraktischunexpedient [Add to Longdo]
unzweckmäßiginexpedient [Add to Longdo]
unzweckmäßig { adv }inexpediently [Add to Longdo]
zweckmäßig { adj } | zweckmäßiger | am zweckmäßigstenexpedient | more expedient | most expedient [Add to Longdo]
zweckmäßig; zweckmäßigerweise { adv }expediently [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
一時凌ぎ[いちじしのぎ, ichijishinogi] (n) makeshift; temporary expedient; stopgap measure [Add to Longdo]
仮の親[かりのおや, karinooya] (n) foster parent; expedient parent [Add to Longdo]
窮策[きゅうさく, kyuusaku] (n) desperate measure; expedient of last resort [Add to Longdo]
好都合[こうつごう, koutsugou] (adj-na, n) convenient; favorable; favourable; expedient; expedience; (P) [Add to Longdo]
合従連衡[がっしょうれんこう, gasshourenkou] (n) (See 合従, 連衡) alliance (of the Six Kingdoms against the Qin dynasty, and of individual Kingdoms with the Qin dynasty); (tactic of) making & breaking alliances (to benefit oneself as the occasion demands); resorting to alliances as a diplomatic expedient [Add to Longdo]
捷径[しょうけい, shoukei] (n) shortcut; expedient [Add to Longdo]
当座逃れ[とざのがれ, tozanogare] (n) temporary expedient [Add to Longdo]
便宜的[べんぎてき, bengiteki] (adj-na) convenient; expedient; makeshift [Add to Longdo]
便法[べんぽう, benpou] (n) handy method; shortcut; expedient [Add to Longdo]
方便[ほうべん, houben] (n) (1) expedient; means; instrument; (2) { Buddh } upaya (skillful means, methods of teaching) [Add to Longdo]
弥縫策[びほうさく, bihousaku] (n) stopgap measure; temporary expedient [Add to Longdo]
臨機[りんき, rinki] (n) expedient [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1222 seconds, cache age: 62.464 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม