exclusively แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


30 ผลลัพธ์ สำหรับ exclusively
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -exclusively-, *exclusively*, exclusive

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I honestly thought-- - You told me I had an exclusive. - เดี๋ยวได้สัมภาษณ์ The Bodyguard (1992)
Since she joined the firm... she's been handling Sutter Cane exclusively. ตั้งแต่เข้ามาที่นี่ เธอก็ดูแลเรื่องซัทเตอร์ เคนเป็นพิเศษ In the Mouth of Madness (1994)
He owns a house near Milan, which he uses exclusively for his pleasure เขายอมรับบ้านใกล้Milan, สิ่งที่ ใช้อย่างแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความยินดีของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You got a scoop here, an exclusive, a hold-the-presses. นักข่าว คุณมีเนื้อข่าวแล้ว คุณมีข้อมูลทำข่าว เข้าไปสิ Oh, God! (1977)
Here they are, back after their exclusive three-year tour... of Europe, Scandinavia and the subcontinent. ที่นี่พวกเขากลับมาภายหลังจากที่พวกเขาเดินทางไป3ปี ใน ยุโรป ซแคดินแอเวียและทวีปย่อย The Blues Brothers (1980)
Neo Tokyo Broadcasting is exclusively covering the news in spite of martial law in the name of freedom of the press! สถานีโทรทัศน์นิวโตเกียว กำลังรายงานข่าว... ...ภายใต้กฎอัยการศึก ในนามของอิสรภาพแห่งการถูกกดดัน! Akira (1988)
No, this is the most exclusive club in the city. ไม่ได้หรอก นี่มันคลับที่หรูที่สุด ในเมืองเรา Mannequin: On the Move (1991)
That's from our exclusive Junior Miss designer collection. นั่นมันชุดสุดเลิศ คอลเลคชั่นของจูเนียร์มิสนี่นา Mannequin: On the Move (1991)
I lose my exclusive. ฉันก็เสียข่าวพิเศษ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
An exclusive interview with the show's creator. สัมภาษณ์สดผู้สร้างสรรค์รายการนี้ เชิญตามผมมาเลยครับ The Truman Show (1998)
At yoga. But it's a very exclusive gym, okay? และเขาก็ฉลาดมาก เขาเริ่มลงทุนทางด้านอินเตอร์เน็ทไว้ Valentine (2001)
And they were printed exclusively by IBM and the profits were recovered just after the war ขึ้นมาโดยเฉพาะ และได้กำไรกลับมาหลังสงคราม The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exclusivelyI read detective stories exclusively.
exclusivelyThe privilege is confined exclusively to woman.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แต่ผู้เดียว(adv) exclusively, Syn. เพียงผู้เดียว

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เฉพาะ[chaphǿ] (adv) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just  FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เรือประเทียบ[reūa prathīep] (n, exp) EN: boat exclusively reserved for the ladies of the palace
ท่าเดียว[thā dīo] (adv) EN: to the exclusion of everything else ; single-mindedly ; exclusively ; nothing but

CMU Pronouncing Dictionary
exclusively

Oxford Advanced Learners Dictionary
exclusively

WordNet (3.0)
entirely(adv) without any others being included or involved, Syn. exclusively, only, solely, alone

EDICT JP-EN Dictionary
専ら[もっぱら(P);もはら, moppara (P); mohara] (adv) wholly; solely; entirely; exclusively; devotedly; fixedly; (P) #18,571 [Add to Longdo]
一遍[いっぺん, ippen] (n-adv) (1) once; one time; (all at) once; in one sitting; (2) exclusively; only; alone; (P) [Add to Longdo]
牽束[けんそく, kensoku] (n) restraint; being exclusively absorbed in something [Add to Longdo]
事とする[こととする, kototosuru] (exp, vs-i) (1) to devote oneself; to do one thing exclusively; to make a job of; (2) (uk) (See 事にする・1) to decide to [Add to Longdo]
専一[せんいち;せんいつ, sen'ichi ; sen'itsu] (adj-na, n) exclusively; (taking) best care [Add to Longdo]
専従[せんじゅう, senjuu] (n, vs) working exclusively for; working full-time (for); (P) [Add to Longdo]
定時性[ていじせい, teijisei] (n) punctuality (used almost exclusively in reference to trains, buses, ferries, etc); reliability [Add to Longdo]
徹する[てっする, tessuru] (vs-s) to sink in; to penetrate; to devote oneself; to believe in; to go through; to do intently and exclusively; (P) [Add to Longdo]
僭用[せんよう, senyou] (n, vs) using something belonging exclusively to someone else [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0318 seconds, cache age: 3.066 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม