Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ emit แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
73 ผลลัพธ์ สำหรับ emit  IH0 M IH1 T
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -emit-, *emit*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
emit[VT] ปล่อยออกมา, See also: ส่งออกมา, Syn. discharge, give forth, sent out
emit from[PHRV] (ความร้อน, แสง, กลิ่น, เสียง) แผ่ออกมาจาก, See also: กระจายจาก, ฉายมาจาก, เปล่งออกมาจาก
emit into[PHRV] แผ่เข้าไปใน, See also: กระจายเข้าไปใน, ฉายไปยัง
Hope Dictionary
emit(อีมิท') {emitted,emitting,emits} vt. ปล่อยออกมา,ฉาย,ส่อง,แพร่กระจาย, See also: emitter n. ดูemit, Syn. discharge abbr. enzyme muliplies immunoassay technique
anti-semite(แอนทีเซม' ไมท) n. ผู้ต่อต้านยิว. -anti-Semitic (al) adj. -anti-Semitism n.
demit(ดิมิท') vt.,vi. ลาออก,สละ, Syn. resign
demitasse(เดม'มิแทส) n. ถ้วยกาแฟเล็ก ๆ สำหรับใส่กาแฟดำดื่มหลังอาหาร,กาแฟดำดังกล่าว
eremite(เออ'ระไมทฺ) n. ฤาษี,คนถือสันโดษ, See also: eremitic adj. ดูeremite eremitical adj. ดูeremite eremitish adj. ดูeremite eremitism n. ดูeremite
extremity(อิคซฺเทรม'มิที) n. ความสุดขีด,ปลายสุด,ภาวะสุดขีด,ปลายแขนปลายขา,วิธีการที่รุนแรงเกินไป
fremitusn. ความสั่นสะเทือน
remit(รีมิท') vt.,vi. ส่งเงิน,อภัยโทษ,ยกโทษ,ยกหนี้,ละเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทา,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม,ให้กลับ,ส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า n. การส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า,การส่งบันทึกจากศาลหนึ่งไปยังอีกศาลหนึ่ง, See also: remittable adj. S. forward,excuse
remittal(รีมิท'เทิล) n. = remission (ดู)
remittance(รีมิท'เทินซฺ) n. การส่งเงิน,การส่งคดี,เงินหรือคดีที่ส่ง
Nontri Dictionary
emit(vt) ส่งออกไป,แพร่ออกไป,ฉายออกมา,กระจายออกมา
extremity(n) ปลาย,ความรุนแรงเกินไป,ความสุดขีด
remit(vt) งดเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทาลง,อภัยโทษ
remittance(n) สิ่งที่ส่งไปให้
unremitting(adj) ไม่หยุดหย่อน,ไม่ขาดสาย,ต่อเนื่อง
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
emittanceความเปล่ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
emittanceความเปล่งรังสี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
emitter๑. อิมิตเตอร์๒. ตัวจ่ายแสง [ใช้กับเส้นใยนำแสง] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Emittance - Radiant emittanceการแพร่กระจาย หรือการส่งรังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Emittance of the earth' surfaceการส่งรังสีของผิว พื้นโลก [อุตุนิยมวิทยา]
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emitA volcano emitting masses of smoke.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ปล่อยแสง[V] give out light, See also: emit light, radiate, Syn. กระจายแสง, ฉายแสง, Example: แหล่งกำเนิดแสงอินฟาเรดปล่อยแสงด้วยความถี่ 10 ยกกำลัง 4HZ
แผ่รัศมี[V] radiate, See also: emit, diffuse, give out, shine, Syn. เปล่งรัศมี, Example: ทุกคนในที่นั้นมองเห็นพระพุทธรูปแผ่รัศมีออกมาจากทางด้านหลังเป็นแฉกๆ, Thai definition: เปล่งแสงสว่างพวยพุ่งออกจากจุดกลาง
คาย[V] emit, See also: give off, evolve, secrete, eject, exude, discharge, Example: ภาพนี้ช่วยให้นักออกแบบมองเห็นว่า ส่วนใดของวัตถุรับหรือคายความร้อนได้เร็ว, Thai definition: ปล่อยออกมา
แผดเผา[V] emit strong and hot rays of light, See also: burn, to be caustic, blaze down on, Example: แสงแดดแผดเผาตะกร้าพลาสติกจนสีหม่นไป, Thai definition: ฉายแสงกล้า
พ่น[V] blow, See also: emit, spurt, spray, spout, spit, eject, Example: อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีรูปปั้นเป็นพญานาคพ่นน้ำ, Thai definition: ใช้กำลังลมทำให้ของในปากหลุดออกมาเป็นฝอย, อาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น พ่นน้ำ พ่นสี
ฉาย[V] shine, See also: emit, radiate, illuminate, light up, Syn. ส่องแสง, ฉายแสง, Example: พนักงานในโรงหนังจะคอยฉายไฟฉายพาคนที่เข้าดูหนังไปส่งที่นั่ง, Thai definition: ส่องแสงออกไป
ชูกลิ่น[V] emit, See also: give out an odor, Syn. ส่งกลิ่น, Example: ดอกกุหลาบชูกลิ่นหอมไปทั่ว
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บรรเทา[v.] (banthao) EN: recover ; improve ; remit   FR: se rétablir ; retrouver la forme
ฉาย[v.] (chāi) EN: shine ; emit ; radiate ; illuminate ; light up   FR: éclairer ; rayonner
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: fireworks emitting a shower of golden sparks   
หัว[n.] (hūa) EN: top ; end ; extremity ; tip   FR: extrémité [f] ; bout [m] ; haut [m] ; sommet [m]
หัวถอก[n.] (hūathøk) EN: extremity of the penis   
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip ; top ; end   FR: extrémité [f] ; bout [m]
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip of the beak ; crooked tip   FR: extrémité du bec (d'un oiseau) [f]
การโอนเงิน[n. exp.] (kān ōn ngoen) EN: remittance ; money transfer   
การส่งเงิน[n. exp.] (kān song ngoen) EN: remittance   
คาย[v.] (khāi) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate   FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
CMU Pronouncing Dictionary
EMIT   IH0 M IH1 T
EMITS   IH0 M IH1 T S
EMITTED   IH0 M IH1 T AH0 D
EMITTED   IH0 M IH1 T IH0 D
EMITTER   IH0 M IH1 T ER0
EMITTING   IH0 M IH1 T IH0 NG
Oxford Advanced Learners Dictionary
emit  (v) ˈɪmˈɪt
emits  (v) ˈɪmˈɪts
emitted  (v) ˈɪmˈɪtɪd
emitting  (v) ˈɪmˈɪtɪŋ
Longdo Approved DE-TH
Pressemitteilung[เพลส-เส่-มิท-ไท-ลุ่ง] (n) |die, pl. Pressemitteilungen| การแถลงข่าว, การแถลงการณ์
DING DE-EN Dictionary
Emittent {m}issuer [Add to Longdo]
Emittentengruppe {f}issuing group [Add to Longdo]
Emittentenklasse {f}issuing class [Add to Longdo]
emittieren [econ.]to issue [Add to Longdo]
emittieren [electr.] [phys.]to emit [Add to Longdo]
emittergekoppeltemitter-coupled [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
LED[エルイーディー, erui-dei-] (n) (See 発光ダイオード) light-emitting diode; LED [Add to Longdo]
それ見たことか[それみたことか, soremitakotoka] (exp) You see that? (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ見た事か[それみたことか, soremitakotoka] (exp) (id) I told you so [Add to Longdo]
アンチセミティズム[, anchisemiteizumu] (n) (obsc) (See 反ユダヤ主義) anti-Semitism [Add to Longdo]
イレズミエイラクブカ[, irezumieirakubuka] (n) Hemitriakis complicofasciata (species of houndshark found in the Ryukyu Islands and Taiwan) [Add to Longdo]
エイラクブカ[, eirakubuka] (n) Japanese topeshark (Hemitriakis japanica) [Add to Longdo]
エイラクブカ属[エイラクブカぞく, eirakubuka zoku] (n) Hemitriakis (genus of houndshark in the family Triakidae) [Add to Longdo]
エミッター[, emitta-] (n) emitter [Add to Longdo]
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] (n) {comp} Emitter-Coupled Transistor Logic; ECTL [Add to Longdo]
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] (n) {comp} ECL; Emitter Coupled Logic [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL [Add to Longdo]
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] ECL, Emitter Coupled Logic [Add to Longdo]
発光ダイオード[はっこうダイオード, hakkou daio-do] light emitting diode, LED [Add to Longdo]
発光素子[かっこうそし, kakkousoshi] light emitter (fiber optics) [Add to Longdo]
発光ダイオド[はっこうダイオド, hakkou daiodo] LED, light emitting diode [Add to Longdo]
Time: 0.008 seconds, cache age: 234.146 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม