Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ eject แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
85 ผลลัพธ์ สำหรับ eject  IH0 JH EH1 K T
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -eject-, *eject*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
eject[VT] ขับไล่ (ออกจากตำแหน่งหรือสถานที่), See also: ไล่ออก, Syn. dismiss, expel, drive out
eject[VT] ดันออกมา, See also: ผลักออก, Syn. evict, expel, throw out
eject[VI] ดีดตัวออกจากเครื่องบิน (ขณะฉกเฉิน)
ejector[N] เครื่องขับออก, See also: เครื่องดีดออก, เครื่องพ่น
ejection[N] การขับออกมา, See also: การไล่ออก, การพุ่งออก, การดีดออก, Syn. banishment, exile, expulsion
eject from[PHRV] ดีดตัวออกจาก, See also: เด้งออกมาจาก
eject from[PHRV] ขับออก, See also: ไล่ออก, Syn. throw out
ejection seat[N] ที่นั่งคนขับเครื่องบินที่ดีดตัวออกได้ในขณะฉุกเฉิน, Syn. ejector seat
Hope Dictionary
eject(อีเจคทฺ') {ejected,ejecting,ejects} vt. ขับออก,ขับไล่,ขว้างออก,พ่น,เป่า,พุ่ง. vi. ดีดตัวออกจากเครื่องบิน, See also: ejection n. ดูeject ejective adj. ดูeject ejector n. ดูeject
deject(ดิเจค'ทะ) n., (pl. อุจจาระ,มูล,สิ่งที่ขับออกมา
dejected(ดิเจค'ทิด) adj. หดหู่ใจ,เศร้าซึม., See also: dejectedness n. ดูdejected
dejection(ดิเจค'เชิน) n. ความหดหู่ใจ,ความเศร้าซึม,การขับอุจจาระ,อุจจาระ, Syn. depression
reject(รีเจคทฺ') vt. ปฏิเสธ,ทิ้ง,ไม่ยอมรับ,บอกปัด,อาเจียน,ละทิ้ง,n. สิ่งที่ถูกปฏิเสธหรือบอกปัด, See also: rejectable adj. rejecter n. rejective adj., Syn. rebuff,throw away
rejection(รีเจค'เชิน) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,สิ่งที่ถูกปฏิเสธ,สิ่งที่ถูกละทิ้ง
Nontri Dictionary
eject(vt) ขับออก,ปล่อยไป,ขับไล่,ไล่ไป,เป่า,พ่น
ejection(n) การดีดตัวออก,การปล่อยไป,การไล่ออก,การพุ่งออก
dejected(adj) หดหู่ใจ,สลดใจ,เศร้าใจ
dejection(n) ความหดหู่ใจ,ความเศร้าใจ,ความสลดใจ
reject(vt) ถ่ายออก,ทิ้ง,อาเจียน,บอกปัด,ปฏิเสธ
rejection(n) การปฏิเสธ,การทิ้ง,การบอกปัด
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ejection from the courtการขับไล่ออกนอกศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ejectiveเสียงกักเส้นเสียงลมออก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
ejectmentการฟ้องขับไล่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ejectorอีเจ็กเตอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Ejectionหดตัว [การแพทย์]
Longdo Unapproved EN-TH
ejecta...Volcanic Ejecta volume http://en.wikipedia.org/wiki/Volcanic_Explosivity_Index
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
Eject the mag. ดันแม็กออก Underworld (2003)
Push that, it will eject the magazine. กดแล้วมันจะปลดแม๊คออกมา Pilot: Part 2 (2004)
Damage catastrophic. Eject sequence initiated. ความเสียหายขั้นวิกฤติ\ ระบบทำการดีดตัว The Dark Knight (2008)
Ok, if we eject the core and detonate the blast... could be enough to push us away. เอางี้ ถ้าเราดีดแกนออกแล้วจุดระเบิด แรงระเบิดนั้นจะช่วยส่งเราได้ แต่ผมไม่รับประกันนะ Star Trek (2009)
Eject particle beams. fascicolele ฉีดยา particles. Angels & Demons (2009)
Transmit the deactivation signal. Eject the entry plug by force. ตัดการควบคม ดีดปลั๊กออกมา Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Eject them! ต้านไว้ From Up on Poppy Hill (2011)
You can't aim it, and two, it'll eject a shell casing right into your face. นายจะไม่สามารถเล็งได้ และปลอกกระสุนมันก็จะเด้งใส่หน้านาย Pilot (2011)
So the pressure of your punch ejects the stakes. แรงจากการชกจะทำให้ไม้ดีดตัวออกมา Smells Like Teen Spirit (2011)
OH, GO ON THEN, EJECT ME. คิดเหรอว่าฉันแคร์ Skyfall (2012)
Vickers, I'll eject your module onto that surface. คุณวิคเกอร์สเราจะปล่อยยานชูชีพ Prometheus (2012)
You forcing me to eject you from yet another prom, Hudson? เตะนายออกจากงานเหมือนพรอมปีที่แล้วใช่มั้ย ฮัดสัน Prom-asaurus (2012)
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
โอก[V] come out, See also: eject, Syn. ออก, Thai definition: ออก, Notes: (โบราณ)
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บอกปัด[v.] (bøkpat) EN: reject   FR: rejeter
ห่อเหี่ยว[v.] (høhīo) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable   FR: se sentir découragé ; être abattu
หดหู่[v.] (hothū) EN: depress ; deject ; be dispirit   FR: être déprimé ; être découragé
จ๋อย[adj.] (jǿi) EN: disconsolate ; dejected   
คาย[v.] (khāi) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate   FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
คำฟ้องตกไป[n. exp.] (khamføng tokpai) EN: charge ejected   FR: accusation rejetée [f]
ขับ [v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off   FR: expulser ; éjecter ; propulser
คัดค้าน[v.] (khatkhān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban   FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
คัดค้านคำกล่าวหา[v. exp.] (khatkhān kham klāohā) EN: reject an accusation   
คัดทิ้ง[n. exp.] (khat thing) EN: reject   
CMU Pronouncing Dictionary
EJECT   IH0 JH EH1 K T
EJECTS   IH0 JH EH1 K T S
EJECTS   IH0 JH EH1 K S
EJECTED   IH0 JH EH1 K T IH0 D
EJECTING   IH0 JH EH1 K T IH0 NG
EJECTION   IH0 JH EH1 K SH AH0 N
Oxford Advanced Learners Dictionary
eject  (v) ˈɪʤˈɛkt
ejects  (v) ˈɪʤˈɛkts
ejected  (v) ˈɪʤˈɛktɪd
ejector  (n) ˈɪʤˈɛktər
ejecting  (v) ˈɪʤˈɛktɪŋ
ejection  (n) ˈɪʤˈɛkʃən
ejectors  (n) ˈɪʤˈɛktəz
ejections  (n) ˈɪʤˈɛkʃənz
ejector-seat  (n) ˈɪʤˈɛktə-siːt
ejector-seats  (n) ˈɪʤˈɛktə-siːts
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
弹射座椅[tán shè zuò yǐ, ㄊㄢˊ ㄕㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ, / ] ejection seat [Add to Longdo]
弹射座舱[tán shè zuò cāng, ㄊㄢˊ ㄕㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄘㄤ, / ] ejection capsule (cabin) [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Auswurftaste {f}eject button [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles [Add to Longdo]
げんなり;ゲンナリ[, gennari ; gennari] (adv,vs) wearily; dejectedly [Add to Longdo]
しょぼくれる[, shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart [Add to Longdo]
しょぼん[, shobon] (adv-to) (on-mim) (See しょんぼり) down-hearted; dejected [Add to Longdo]
どっぴゅ[, doppyu] (adv,adv-to) (on-mim) sound of something being powerfully ejected [Add to Longdo]
びしっと[, bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well) [Add to Longdo]
びしり[, bishiri] (adv-to) (1) (on-mim) (See びしっと) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well). [Add to Longdo]
イジェクト[, ijiekuto] (n,vs) {comp} eject [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
イジェクト[いじえくと, ijiekuto] eject (vs) [Add to Longdo]
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal [Add to Longdo]
雑音除去[ざつおんじょきょ, zatsuonjokyo] normal mode rejection [Add to Longdo]
取り出しボタン[とりだしボタン, toridashi botan] load, eject button [Add to Longdo]
同相分除去[どうそうぶんじょきょ, dousoubunjokyo] common mode rejection [Add to Longdo]
排出[はいしゅつ, haishutsu] eject (vs) [Add to Longdo]
非常用取り出しホール[ひじょうようとりだしホール, hijouyoutoridashi ho-ru] emergency eject hole [Add to Longdo]
Time: 0.011 seconds, cache age: 29.06 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม