Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ efficient แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
66 ผลลัพธ์ สำหรับ efficient  IH0 F IH1 SH AH0 N T
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -efficient-, *efficient*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
efficient[ADJ] ซึ่งมีประสิทธิภาพ, See also: ที่ใช้เวลา, พลังงานหรือเงินน้อยแต่มีประสิทธิภาพมาก, Syn. competent, productive, proficient
efficiently[ADV] อย่างมีประสิทธิภาพ, See also: อย่างได้ผล
Hope Dictionary
efficient(อิฟิช'เชินทฺ) adj. ซึ่งมีประสิทธิภาพ,มีความสามารถ,มีผลต่อ,ซึ่งรับภาระได้อย่างสบาย
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
inefficient(อินอิฟิช'เชินทฺ) adj. ไม่มีประสิทธิภาพ,ไร้สมรรถภาพ.
Nontri Dictionary
efficient(adj) สามารถ,ซึ่งมีประสิทธิภาพ,ซึ่งได้ผลต่อ
coefficient(n) ค่าคงที่,ตัวเลข,ตัวคูณ,อัตรา
inefficient(adj) ไร้สมรรถภาพ,ไม่มีประสิทธิภาพ
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
efficient causeสัมฤทธิเหตุ, สัมฤทธิปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
efficient causeต้นเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
efficientAn efficient FBI agent does not make any bones about carrying out his duties.
efficientCan you guess which cooler is the most efficient?
efficientEfficient machinery replaced manual labor.
efficientHe doesn't strike me as efficient.
efficientI hope I am very efficient.
efficientIt is hard to imagine a more efficient way of catching food.
efficientMy father wants an efficient assistant to help him.
efficientShe is an efficient and reliable assistant.
efficientShe is very efficient in the secretarial work.
efficientThe Japanese telephone system is highly efficient.
efficientThe new secretary doesn't strike me as efficient.
efficientThe office staff worked quickly and efficiently to resolve the problem.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อย่างมีประสิทธิภาพ[ADV] efficiently, Example: หลักสูตรใหม่สอนนักเรียนให้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่, Thai definition: อย่างที่ทำให้เกิดผลในการงานดียิ่ง
มีประสิทธิภาพ[ADJ] effective, See also: efficient, Example: เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ[ADV] effectively, See also: efficiently, Example: ถ้าโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดจะนำไปสู่เป้าหมายได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลา
แขนขวา[N] efficient assistance, See also: helper, Syn. มือขวา, คนสนิท, Ant. มือซ้าย, แขนซ้าย, Example: เขาเกิดไปมีความขัดแย้งกับแขนขวาของท่านนายพลเข้า, Count unit: คน, Thai definition: ลูกน้องบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้การ[ADV] effectively, See also: efficiently, efficaciously, successfully, Syn. ได้เรื่อง, Example: ถ้าหัวหน้าเป็นคนออกคำสั่ง รับรองพนักงานทำงานได้การทุกเรื่อง
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ได้การ[v.] (dāikān) EN: effectively ; efficiently ; efficaciously ; successfully   
จำนวนสัมประสิทธิ์[n. exp.] (jamnūan samprasit) EN: coefficient   
แขนขวา[n. exp.] (khaēn khwā) EN: efficient assistance   
ไม่ได้ผล[v. exp.] (mai dāi phon) EN: be inefficient ; be wasteful ; be ineffective ; be of no avail ; it didn't work   FR: être inefficace ; être inopérant
ไม่มีประสิทธิภาพ[adj.] (mai mī prasitthiphāp) EN: inefficient   FR: inefficace
มีประสิทธิภาพ[adj.] (mī prasitthiphāp) EN: efficient   
สมรรถ[adj.] (samat) EN: able ; capable ; efficient   FR: efficace ; performant
สามารถ[adj.] (sāmāt) EN: able ; capable ; skilful ; efficient   FR: capable ; apte ; compétent
สัมประสิทธิ์[n.] (samprasit) EN: coefficient   FR: coefficient [m]
สัมประสิทธิ์ความผันแปร[n. exp.] (samprasit khwām phanpraē) EN: coefficient of variation   
CMU Pronouncing Dictionary
EFFICIENT   IH0 F IH1 SH AH0 N T
EFFICIENTLY   IH0 F IH1 SH AH0 N T L IY0
Oxford Advanced Learners Dictionary
efficient  (j) ˈɪfˈɪʃənt
efficiently  (a) ˈɪfˈɪʃəntliː
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
高效[gāo xiào, ㄍㄠ ㄒㄧㄠˋ, ] efficient; highly effective, #4,884 [Add to Longdo]
效能[xiào néng, ㄒㄧㄠˋ ㄋㄥˊ, ] efficient, #11,235 [Add to Longdo]
政通人和[zhèng tōng rén hé, ㄓㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ, ] efficient government, people at peace (成语 saw); all is well with the state and the people, #75,508 [Add to Longdo]
爽利[shuǎng lì, ㄕㄨㄤˇ ㄌㄧˋ, ] efficient; brisk; neat, #81,293 [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
geschäftstüchtig; leistungsfähig {adj} | geschäftstüchtiger | am geschäftstüchtigstenefficient | more efficient | most efficient [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily [Add to Longdo]
ちゃきちゃき[, chakichaki] (n) efficient [Add to Longdo]
もたつく;モタつく[, motatsuku ; mota tsuku] (v5k,vi) (See もたもた) to be slow; to not make progress; to be inefficient [Add to Longdo]
もたもた[, motamota] (adv,n,vs) (on-mim) inefficient; slow [Add to Longdo]
エンゲル係数[エンゲルけいすう, engeru keisuu] (n) Engel's coefficient [Add to Longdo]
ジニ係数[ジニけいすう, jini keisuu] (n) (See 所得不平等度係数) Gini coefficient; Gini's coefficient [Add to Longdo]
パス係数[パスけいすう, pasu keisuu] (n) (See 径路係数) path coefficient [Add to Longdo]
移動量係数[いどうりょうけいすう, idouryoukeisuu] (adv) distance coefficient [Add to Longdo]
温度係数[おんどけいすう, ondokeisuu] (n) temperature coefficient [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
エネルギー効率[エネルギーこうりつ, enerugi-kouritsu] energy efficient [Add to Longdo]
拡散反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] diffuse reflection coefficient [Add to Longdo]
環境光反射係数[かんきょうこうはんしゃけいすう, kankyoukouhanshakeisuu] ambient reflection coefficient [Add to Longdo]
鏡面反射係数[きょうめんはんしゃけいすう, kyoumenhanshakeisuu] specular reflection coefficient [Add to Longdo]
係数[けいすう, keisuu] coefficient, proportional constant [Add to Longdo]
係数器[けいすうき, keisuuki] coefficient unit, scale multiplier [Add to Longdo]
係数行列[けいすうぎょうれつ, keisuugyouretsu] coefficient matrix [Add to Longdo]
減衰係数[げんすいけいすう, gensuikeisuu] attenuation coefficient [Add to Longdo]
効率化[こうりつか, kouritsuka] optimization, making efficient [Add to Longdo]
信頼係数[しんらいけいすう, shinraikeisuu] confidence coefficient [Add to Longdo]
Time: 0.0123 seconds, cache age: 234.218 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม