Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ durchgedrungen แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


52 ผลลัพธ์ สำหรับ durchgedrungen  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -durchgedrungen-, *durchgedrungen*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *durchgedrungen*
DING DE-EN Dictionary
durchgedrungenpermeated [Add to Longdo]
durchdringen; eindringen; dringen | durchdringend; eindringend; dringend | durchgedrungen; eingedrungen; gedrungen | er/sie/es dringt durch; er/sie/es dringt ein | ich/er/sie/es drang durch; ich/er/sie/es drang ein | er/sie/es ist/war durchgedrungen; er/sie/es ist/war eingedrungen | ich/er/sie/es drängeto penetrate | penetrating | penetrated | he/she/it penetrates | I/he/she/it penetrated | he/she/it has/had penetrated | I/he/she/it would penetrate [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A TAWDRY LITTLE SHINE ON THE SEAT OF HIS CONSCIENCE AND A DARK, GROOMED SQUINT IN A WORLD WHOSE SUNLIGHT HAS NEVER GOTTEN THROUGH TO HIM. Sein Gewissen ist ein schäbiger Glanz und ein gepflegter Silberblick, in einer Welt, deren Sonnenlicht noch nie zu ihm durchgedrungen ist. The Four of Us Are Dying (1960)
If she did, the news hasn't reached Cleveland. Wenn ja, dann ist es noch nicht bis Cleveland durchgedrungen. The Fortune Cookie (1966)
But so far, we have not been able to reach you. Aber bisher sind wir noch nicht zu Ihnen durchgedrungen. Shock (1967)
Well, anyway Lisa Brichkina should have arrived by now. Liza Britschkina ist schon zu den Unsrigen durchgedrungen. The Dawns Here Are Quiet (1972)
He didn't get the heart at the first stroke. Er ist nicht sofort bis ans Herz durchgedrungen. The Dawns Here Are Quiet (1972)
And you couldn't get through! Und ihr seid nicht durchgedrungen! The Dawns Here Are Quiet (1972)
I measured time by a world-wide walk, I passed through it like through the Urals range. Ich habe die Zeit gemessen und die wie ein Gebirge durchgedrungen. The Mirror (1975)
So far, details of the armistice meeting, going on at this very moment on the star Kobol, are not coming in as we had hoped for. Bisher sind noch keine Details des Waffenstillstandstreffens... das in diesem Moment auf dem Stern Kobol stattfindet... durchgedrungen, wie wir gehofft haben. Saga of a Star World (1978)
- It passed right through you! - Es ist einfach durch euch durchgedrungen! War of the Gods: Part 2 (1979)
His eyeglasses. Bis zum Hinterkopf durchgedrungen. Rush (1999)
I reached him. I reached him. Ich bin zu ihm durchgedrungen. My Mentor (2001)
So, word filtered down to me that you don't share my optimism about our company's future. Es ist zu mir durchgedrungen, dass Sie meine optimistische Sicht, die Firma betreffend, nicht teilen. The Tuxedo (2002)
I guess it hasn't sunk in yet. Es ist noch gar nicht zu mir durchgedrungen. Skinwalker (2002)
Through and through to the throat. Ist bis in die Kehle durchgedrungen. The Hunt (2002)
But by his diligence and application to narrative and drama his message had gotten through, and asked about his technique he would have to say but one word: Doch durch seine Sorgfalt und Hingabe an Erzählung und dramatische Dichtung war seine Botschaft durchgedrungen. Und fragte man ihn nach seiner Technik, musste er nur ein Wort nennen: Dogville (2003)
Orders? From who? Ich glaube, ich bin zu einem von ihnen durchgedrungen. Twilight (2003)
I'm sorry, the reality just hasn't sunk in. Es tut mir leid, die Wirklichkeit ist noch nicht durchgedrungen. Exeunt Omnes (2003)
They've overrun the flank. They're into the baggage train. Sie haben die Flanke überrannt und sind bis zum Tross durchgedrungen. Alexander (2004)
-Gotten through to him somehow. - Wäre ich nur zu ihm durchgedrungen. Nightmare (2006)
...forced their way into the burning house in an attempt to rescue the Majestic cross. ...zu einem brennenden Haus durchgedrungen und will versuchen, das Kreuz von Majestic zu bergen. Go (2007)
You got through to her. Hey, das ist toll! Du bist zu ihr durchgedrungen. First Time in New York (2007)
Did any image get through to you on the rare occasion when you ventured out... lam not responsible... from behind your sand bags... for the occupation... Ist irgendein Bild zu Ihnen durchgedrungen, wenn Sie sich mal... - Ich bin nicht schuld an der Besetzung... - ...hervorgewagt haben, um zu sehen... Taking a Break from All Your Worries (2007)
Has anything leaked to the press? Ist was zur Presse durchgedrungen? Mr. Monk and the Really, Really Dead Guy (2007)
Has anything leaked to the press? Ist was zur Presse durchgedrungen? Ja oder nein? Mr. Monk and the Really, Really Dead Guy (2007)
She got to him. Sie ist zu ihm durchgedrungen. The Dreamscape (2008)
I don't know, getting through to him or something. Ich dachte nur, Ich war... Uh...ich weiß nicht, zu ihm durchgedrungen oder so. Women's Intuition (2009)
If Dumbledore's traveling, then that's news to the Ministry but perhaps that's the way Dumbledore wants it. Dass Dumbledore auf Reisen ist, ist nicht zum Ministerium durchgedrungen, aber womöglich ist das Dumbledores Wunsch. Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
It has come to my attention, sir, that earlier on today, you publicly dissected a corpse. Es ist bis zu mir durchgedrungen, dass Sie heute in aller Öffentlichkeit eine Leiche seziert haben. Burke and Hare (2010)
If you couldn't reach him here, You're certainly not gonna be able to on the battlefield. Wenn du hier nicht zu ihm durchgedrungen bist, bist du auf dem Schlachtfeld gewiss nicht dazu in der Lage. Swan Song (2010)
I really think that I got to her. Ich glaube, ich bin wirklich zu ihr durchgedrungen. Memory Lane (2010)
- Believe it or not, you actually got through to him. Ob Sie es glauben oder nicht, Sie sind zu ihm durchgedrungen. The Ledge (2011)
But when I look into her face... whatever it was that let him get through to me... he passed it on to her. Nur wenn ich in ihr Gesicht sehe, dann hat er das, womit er zu mir durchgedrungen ist, an sie weitervererbt. Faces in the Crowd (2011)
I thought I had gotten through to her, but... she did it anyway. Ich dachte, ich wäre zu ihr durchgedrungen, aber sie tat es trotzdem. Rush Hour (2011)
He had a teacher who finally got through to him, and they fired him. Er hatte endlich einen Lehrer, der zu ihm durchgedrungen ist und die haben ihn gefeuert. Bart Stops to Smell the Roosevelts (2011)
Is there something about the term pink tea that you find confusing? Ist unsere Kleiderordnung bis zu dir nicht durchgedrungen, oder was soll dieses Outfit? Hell's Belles (2012)
- I think I got through to him. - Ich denke, ich bin zu ihm durchgedrungen. Dead Drop (2012)
So he got through to them. Er ist also zu ihnen durchgedrungen. Dead Drop (2012)
- I think I got through to him. - Ich denke, ich bin zu ihm durchgedrungen. Crucifixed (2012)
- I thought I was getting through. - Ich dachte, ich wäre zu ihr durchgedrungen. - Hey, das bist du. Innocence (2012)
I do not know why, but Apparently the death of her family not yet gotten through to Regan. Ich weiß nicht, wieso, aber anscheinend ist der Tod ihrer Familie noch nicht zu Regan durchgedrungen. April Apocalypse (2013)
Somebody got to that judge. Jemand ist zu dem Richter durchgedrungen. Second Degree (2013)
He got to you, Big Noise. Er ist zu dir durchgedrungen, Big Noise. Seventeen (2013)
I had my doubts, but you came through. Ich hatte meine Zweifel, aber du bist zu ihm durchgedrungen. The Song Remains the Same (2013)
Who was it, Jenny? Ich bin nicht zu ihr durchgedrungen. Devil's Bridge - Part 1 (2013)
All that research you've been sending out, it finally got through to him. All diese Recherche, die du rausgeschickt hast, ist schlussendlich zu ihm durchgedrungen. Prudence, Avarice, Lust, Justice, Anger (2013)
I was getting to you before. I know it. Ich bin schon mal zu dir durchgedrungen. Go to Hell (2014)
Maybe I wasn't even reaching the kids at all. Vielleicht bin ich zu den Kindern gar nicht durchgedrungen. Clavado En Un Bar (2014)
She got to him. Sie ist zu ihm durchgedrungen. Betrayal (2014)
I've gotten through to her before. Ich bin schon vorher zu ihr durchgedrungen. Monstrous (2014)
Maybe we are getting through to him. Vielleicht sind wir echt zu ihm durchgedrungen. Face My Enemy (2014)

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1687 seconds, cache age: 133.222 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม