Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ duplicate แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


80 ผลลัพธ์ สำหรับ duplicate  D UW1 P L AH0 K AH0 T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -duplicate-, *duplicate*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
duplicate(vt) จำลอง, See also: ทำซ้ำ, ถ่ายสำเนา, Syn. reproduce, copy counterfeit
duplicate(vt) เพิ่มเป็น 2 เท่า, See also: ทำเป็น 2 เท่า, Syn. redouble, repeat, reproduce, double, Ant. halve
duplicate(n) สำเนา, See also: สิ่งที่เหมือนกัน, Syn. copy, replica, photocopy, Ant. original
duplicate(adj) เหมือนกัน, Syn. identical, like, same, Ant. different, opposed

Hope Dictionary
duplicate(ดิว'พละเคท) n. จำลอง, สำเนา, ฉบับเทียบ, โรเนียวฉบับคู่, ฉบับก๊อบปี้, สิ่งที่เหมือนกันทุกอย่าง. -Phr. ((n duplicate เป็นสำเนา 2 ใบ, เป็นคู่, เป็นครั้งละ2ฉบับ) . vi. ทำสำเนา, ถ่ายสำเนา, โรเนียว, อัดสำเนา, จำลอง, ทำซ้ำ. -adj. คู่, สองเท่า, เหมือนกันทุกอย่าง. คำศัพท์ย่
induplicate(อินดิว'พลิเคท) adj. พับเข้า, ม้วนเข้า, เข้าข้างใน., See also: induplicative adj. induplication n., Syn. folded inward

Nontri Dictionary
duplicate(adj) มีสำเนา, มีสองฉบับ, สองเท่า, ซ้ำ, เหมือนกัน
duplicate(n) สำเนา, ฉบับคู่, ฉบับก๊อบปี้, ภาพจำลอง
duplicate(vt) ทำสำเนา, ทวีคูณ, ทำจำลอง, ก๊อบปี้, โรเนียว, ทำซ้ำ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
duplicateจำลอง [ พันธุศาสตร์ ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
duplicateคู่ฉีก, คู่ฉบับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duplicate denture; denture, duplicateฟันปลอมถอดแบบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
duplicate of bill (of exchange)คู่ฉีกตั๋วแลกเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duplicate taxationการเก็บภาษีซ้อน [ ดู double taxation ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Duplicateทำซ้ำ, ควบคู่กัน, วีดิโออัดเทป [การแพทย์]
Duplicate Meal Analysisวิธีวิเคราะห์อาหารที่ทำเลียนแบบอาหารที่รับประทาน, วิธีวิเคราะห์อาหารที่ทำเลียนแบบ [การแพทย์]
Duplicate Setเป็นคู่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are no pictures, no duplicates anywhere. มันไม่มีรูป, ไม่มีการทำเลียนแบบที่ไหน. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I killed you too quickly the last time, a mistake I don't mean to duplicate tonight. ครั้งที่แล้วข้าฆ่าเจ้าเร็วเกินไป เป็นความผิดพลาดอย่างเดียวกันกับเรื่องคืนนี้ The Princess Bride (1987)
An exact duplicate of the original virus. เราผสมจากไวรัสต้นแบบ Underworld (2003)
If there's two duplicate phones and I call the same number... do they both ring at the same time, or is there.... ถ้าฉันโทรเข้าไปที่เบอร์ซ้ำ มันจะดังทั้งสองเครื่องมั้ย หรือว่า... Primer (2004)
Is there any way to duplicate that feeling? คุณทำให้มีความรู้สึกแบบนั้นอีกทีได้ไม๊? Fantastic Four (2005)
Since a duplicate was requested. ตั้งแต่มีการร้องขอสำเนา Bang, Bang, Your Debt (2007)
I have to verify and duplicate these results. ผมต้องยืนยัน กับทำสำเนาพวกผลลัพธ์ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
Maybe he made a duplicate and he still has the original. บางทีเค้าอาจปลอมมันแล้วเก็บของจริงไว้ Scylla (2008)
S u B Z ~ V e R d i K T [ Kept to prevent duplicate files ] ก็บไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟล์ที่ซ้ำกัน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
If we could somehow duplicate that for our ships... ถ้าเราสามารถจำลองมันมาใส่ในยานของเรา... The Zillo Beast (2010)
What'd you do, duplicate the SIM card on her cell? คุณคิดจะทำอะไร ถึงได้ทำซ้ำ ซิมการ์ดในมือถือของเธอ? The Body and the Bounty (2010)
Once the unsub finds an alpha male, he can pick the lock, get their address off their driver's license, and duplicate their keys in his work van outside. เขาสามารถไขกุญแจได้ที่อยู่ของเหยื่อ ได้ใบขับขี่ของเหยื่อ และปั๊มกุญแจของพวกเขา ในรถแวนของเขาที่อยู่ด้านนอก Compromising Positions (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
duplicateHe had a duplicate key made from that one.
duplicateI left a duplicate key to the room with my mother.
duplicateMay I borrow a duplicate key for Room 360?

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ถ่ายสำเนา(v) copy, See also: duplicate, Syn. ก๊อบปี้, Example: ผู้สมัครต้องถ่ายสำเนาเอกสารทุกฉบับเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน, Thai Definition: นำต้นฉบับเดิมไปจำลองแบบขึ้น
ทำสำเนา(v) duplicate, See also: copy, replicate, Example: ทีมงานได้ทำสำเนาแบบบันทึกเสียงขึ้นใหม่อีก 3 ชุด, Thai Definition: ทำขึ้นมาเพิ่มเติมแต่ต้องให้เหมือนกับของเดิม
คู่ฉบับ(n) duplicate, See also: copy, counterfoil, Example: ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐาน ในคดีแพ่งไม่ได้, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือที่ทำขึ้นเป็นต้นฉบับตั้งแต่ 2 ฉบับขึ้นไป มีข้อความตรงกัน โดยฉบับหนึ่งเป็นคู่ฉบับของอีกฉบับหนึ่ง, Notes: (กฎหมาย)
สำเนา(v) copy, See also: duplicate, Syn. คัดลอก, ถ่าย, Example: แบบฟอร์มจะต้องถูกสำเนาและกระจายส่งผ่านไปยังแผนกต่างๆ อีกหลายแผนก, Thai Definition: คัดหรือถ่ายข้อความหรือภาพเป็นต้นจากต้นแบบหรือต้นฉบับ
สำเนา(n) copy, See also: duplicate, Example: ผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นสำเนารูปถ่ายหนังสือเดินทางผู้มีชื่อในทะเบียนท้องถิ่นพร้อมกับคำร้อง, Thai Definition: ข้อความหรือภาพเป็นต้นที่ผลิตซ้ำจากต้นแบบหรือต้นฉบับ
ภาพจำลอง(n) duplicate, See also: reproduction, copy, imitation, replica, simulation, Example: การสร้างภาพจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า คาเทีย, Thai Definition: ภาพที่ถ่ายแบบมาจากของจริง, ภาพที่ทำให้เหมือนจริง
ถอดแบบ(v) reproduce, See also: duplicate, Syn. เหมือน, ถ่ายแบบ, Example: หน้าตาเขาถอดแบบมาจากพ่อ, Thai Definition: เหมือนต้นแบบ
ใบสำคัญคู่จ่าย(n) duplicate, See also: copy certificate of payment, Example: ผมแนบใบสำคัญคู่จ่ายไปกับหลักฐานอื่นๆ, Count Unit: ใบ, Thai Definition: เอกสารที่เป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน
ซ้ำซ้อน(v) duplicate, See also: be alike, copy, double, Example: งานที่เขาทำไปซ้ำซ้อนกับงานของแผนกอื่น, Thai Definition: เหมือนเดิม, เหมือนสิ่งที่มีอยู่แล้ว หรือมีอยู่เดิม

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อัด[at] (v) EN: record ; copy ; duplicate  FR: enregistrer
ใบสำคัญคู่จ่าย[baisamkhankhūjāi] (n) EN: duplicate
ฉบับ[chabap] (n) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate  FR: modèle [ m ] ; exemplaire [ m ] ; copie [ f ] ; édition [ f ] ; numéro [ m ] ; version [ f ] ; volume [ m ]
จำลอง[jamløng] (v) EN: copy ; reproduce ; imitate ; duplicate ; make a copy  FR: copier ; reproduire ; imiter
คัด[khat] (v) EN: transcribe ; duplicate ; reproduce ; plagiarize  FR: recopier ; reproduire ; plagier
คัดลอก[khatløk] (v) EN: copy ; transcribe ; excerpt ; duplicate ; reproduce  FR: copier ; transcrire; reproduire
คู่ฉบับ[khūchabap] (v) EN: duplicate
ภาพจำลอง[phāp-jamløng] (n) EN: duplicate ; reproduction ; copy ; imitation ; replica ; simulation  FR: reproduction [ f ] ; simulation [ f ] ; modélisation [ f ]
ซ้ำ[sam] (v) EN: repeat ; duplicate ; recur ; reiterate  FR: répéter ; refaire ; réitérer
สำเนา[samnao] (n) EN: copy ; duplicate  FR: copie [ f ] ; duplicata [ m ] ; double [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
DUPLICATE D UW1 P L AH0 K AH0 T
DUPLICATE D UW1 P L AH0 K EY2 T
DUPLICATED D UW1 P L IH0 K EY2 T IH0 D
DUPLICATED D Y UW1 P L AH0 K EY2 T IH0 D
DUPLICATES D Y UW1 P L AH0 K EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary
duplicate (n) djˈuːplɪkət (d y uu1 p l i k @ t)
duplicate (v) djˈuːplɪkɛɪt (d y uu1 p l i k ei t)
duplicated (v) djˈuːplɪkɛɪtɪd (d y uu1 p l i k ei t i d)
duplicates (n) djˈuːplɪkəts (d y uu1 p l i k @ t s)
duplicates (v) djˈuːplɪkɛɪts (d y uu1 p l i k ei t s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
副本[fù běn, ㄈㄨˋ ㄅㄣˇ, ] duplicate; transcript, #17,332 [Add to Longdo]
抄件[chāo jiàn, ㄔㄠ ㄐㄧㄢˋ, ] duplicate (copy), #164,749 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, ] duplicate of Big Five A461, #293,231 [Add to Longdo]
重复语境[chóng fù yǔ jìng, ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] duplicate context [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Dublette { f }duplicate copy [Add to Longdo]
Duplikat { n }; Doppel { n } | Duplikate { pl }duplicate | duplicates [Add to Longdo]
Frachtbriefdoppel { m }duplicate consignment note [Add to Longdo]
Nachschlüssel { m }duplicate key; false key [Add to Longdo]
doppelter Bezeichner [ comp. ]duplicate identifier [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ダブる[dabu ru] (v5r, vi) to coincide (fall on the same day); to have two of something; to overlap; to duplicate; to appear doubled; to repeat a school year after failing [Add to Longdo]
デュープ[deyu-pu] (n, vs) duplicate [Add to Longdo]
デュープリケート[deyu-purike-to] (n) duplicate [Add to Longdo]
デュプリケート[deyupurike-to] (n) duplicate [Add to Longdo]
控え(P);扣え[ひかえ, hikae] (n) (1) reserve; spare; backup; (2) note; memorandum; (3) duplicate; copy; stub (of a ticket, etc.); (4) waiting one's turn; (P) [Add to Longdo]
控え見本[ひかえみほん, hikaemihon] (n) duplicate sample [Add to Longdo]
合い鍵;合鍵;合かぎ[あいかぎ, aikagi] (n) (1) duplicate key; (2) pass key; master key; skeleton key [Add to Longdo]
写し[うつし, utsushi] (n) copy; duplicate; facsimile; transcript; (P) [Add to Longdo]
写す[うつす, utsusu] (v5s, vt) (1) to transcribe; to duplicate; to reproduce; to imitate; to trace; (2) to describe; (3) to film; to picture; to photograph; (P) [Add to Longdo]
重複遺伝子[じゅうふくいでんし, juufukuidenshi] (n) duplicated gene [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1224 seconds, cache age: 0.47 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม