drunk แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


103 ผลลัพธ์ สำหรับ drunk  D R AH1 NG K
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -drunk-, *drunk*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
drunk(n) คนเมา, See also: ขี้เมา, คนขี้เมา, Syn. drunkard, boozer, Ant. abstainer
drunk(adj) เมา, See also: มึนเมา, Syn. intoxicated, unsober, nonteetotal
drunken(adj) ซึ่งมึนเมา, See also: ซึ่งดื่มเหล้ามากเกินไป, Syn. intemperate
drunkard(n) คนเมา, See also: ขี้เมา, คนขี้เมา, Syn. boozer, rummy, dipsomaniac, Ant. teetotaler, abstainer
drunkenly(adv) อย่างมึนเมา
drunkenness(n) ความมึนเมา

Hope Dictionary
drunk(ดรังคฺ) adj. เมา, เมาเหล้า, n. คนเมาเหล้า v. กิริยาช่อง 3 ของ drink, Syn. inebriated
drunkard(ดรัง'เคิร์ดฺ) n. คนเมาเหล้า, Syn. sot, alcoholic
drunken(ดรัง'เคิน) adj. เมา, เมาเหล้า, See also: drunkeness n. ดูdrunken, Syn. drunk
drunkometer(ดรังคอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ

Nontri Dictionary
drunk(adj) เมา, เมาเหล้า
drunk(vt pp ของ) drink
drunkard(n) คนเมาเหล้า, คนขี้เหล้า
drunken(adj) เมา, เมาเหล้า, ขี้เหล้า
drunkenness(n) ความเมาเหล้า, ความมึนเมา, ความขี้เหล้าเมายา

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
drunkardผู้ติดสุรายาเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drunken drivingการขับรถขณะเมาสุรา [ ดู driving while intoxicated ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drunkennessสภาพมึนเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drunkenness; ebriety; inebriationความเมา (เหล้า) [ มีความหมายเหมือนกับ inebriety ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Drunk drivingการขับรถขณะมึนเมา [TU Subject Heading]
Drunkennessเมา [การแพทย์]
Drunkenness (Criminal law)ความมึนเมา (กฎหมายอาญา) [TU Subject Heading]
Drunkenness, Punchโรคเมาหมัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Drunk man in truck. คนเมาในรถบรรทุก The Ugly American (1963)
The drunk in number two must be awake. ไอ้ขี้เมาในคุก 2 คงตื่นแล้ว Blazing Saddles (1974)
Want to get drunk and fool around? Oh, yeah. - อยากเมาเเล้วเจ๊าะเเจ๊ะหน่อยมั้ย Jaws (1975)
I'm not drunk enough to go on a boat. Yes, you are. - ผมไม่เมาขนาดจะยอมขึ้นเรือนะ Jaws (1975)
When I found you, you were so slobbering drunk you couldn't buy brandy! ตอนที่ฉันเจอนาย นายยังเมาแอ๋ไม่ได้ความ ไม่มีปัญญาจะซื้อบรั่นดีด้วยซ้ำ The Princess Bride (1987)
House of Abercrombie and Blair, publishers, drunk or sober. บ้านของ Abercrombie และแบลร์สำนักพิมพ์เมาหรือสติ The Russia House (1990)
He never spoke. He just got drunk and stared. เขาไม่เคยพูด เขาเพิ่งได้เมาและจ้องมอง The Russia House (1990)
He's probably drunk and fell asleep somewhere. เขาอาจเมาแล้วสลบอยู่ที่ไหนสักแห่ง Goodfellas (1990)
He was very drunk last night. เขาเมามากเลยเมื่อคืน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Give me a hard time, I'll report you loaded, drunk or stealing. ถ้าแกก่อเรื่อง จะรายงานว่าซื้อยาหรือขโมยของ Heat (1995)
They come here so they can feel good when they get drunk at the country club. พวกเข้ามาที่นี่ เพราะทำให้เขารู้สึกดี เวลาที่พวกเขาเมาในคลับ The Education of Little Tree (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drunkA drunken man was sleeping on the bench.
drunkA drunk man fell down the stairs.
drunkA feature of this new car is that if a drunk person is driving, the engine won't start.
drunkAnd after that she, at a pace of three times a week, gets drunk and at those times brings back a different man.
drunkDrunk in moderation, alcohol is not harmful.
drunkGranting that he was drunk, his conduct cannot be excused.
drunkGranting you were drunk, I cannot excuse you.
drunkHas all the coke been drunk?
drunkHe beat on a drunken man with his stick.
drunkHe doesn't behave himself once he's drunk.
drunkHe got very drunk.
drunkHe is dead drunk.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ขี้เมาหยำเป(adj) drunken, Syn. ขี้เมา, Example: ใครๆ ก็มองว่าเขาเป็นนักประพันธ์ขี้เมาหยำเปคนหนึ่งเท่านั้น, Thai Definition: ที่ชอบเมาจนครองสติไม่อยู่
ขี้เหล้า(adj) drunk/drunken, See also: alcoholic, sot, inebriated, Syn. ขี้เหล้าเมายา, ขี้เมา, Example: เขาเกลียดพ่อเพราะพ่อเป็นคนขี้เหล้าทำให้แม่ต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวโดยลำพัง
ขี้เหล้าเมายา(adj) drunken/drunk, See also: intoxicated, debauched, Syn. ขี้เหล้า, ขี้เมา, Example: พ่อกลายเป็นคนขี้เหล้าเมายานับตั้งแต่ถูกไล่ออกจากงาน
ขี้เมา(n) drunkard, See also: toper, sot, wine bibber, Syn. ขี้เหล้าเมายา, ขี้เหล้า, Example: วัดกลายเป็นที่อาศัยของสองขี้เมาบ้าๆ บอๆ ของหมู่บ้าน, Thai Definition: ผู้ที่ดื่มเหล้ามากเป็นประจำจนเมามายครองสติไม่ได้
ขี้เมา(adj) drunken, See also: alcoholic, Example: เธอคงไม่อยากได้สามีขี้เมามาร่วมชีวิตด้วยหรอก, Thai Definition: ที่เมามากจนครองสติไม่อยู่เป็นเนืองนิจ
มึนเมา(adj) be drugged, See also: drunk, tipsy, intoxicated, Example: เขาให้สัตยาธิษฐานว่าจะไม่เสพของมึนเมาต่อไป
แประ(adv) drunkenly, See also: tipsily, Example: เขาดื่มเหล้าเสียเมาแประก่อนกลับบ้านทุกวัน, Thai Definition: เมาเต็มที่
การติดสุรา(n) alcoholic, See also: drunkenness, Syn. การติดเหล้า, Example: การติดสุราทำให้สุขภาพร่างการเสื่อมโทรม และเสียบุคลิก, Thai Definition: ภาวะทางจิตใจที่ต้องการเสพย์เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถควบคุมตัวเองให้หยุดเสพย์ได้
คนเมา(n) drunken man, See also: drunkard, Syn. คนขี้เมา, Example: อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา, Count Unit: คน
ความเมา(n) drunkenness, See also: intoxication, tipsiness, Syn. ความเมามาย, ความมึนเมา, Example: ความเมาทำให้เขาขาดสติ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
การติดสุรา[kāntit surā] (n, exp) EN: alcoholic ; drunkenness  FR: dépendance à l'alcool [ m ] ; alcoolisme [ m ]
ขี้เมา[khīmao = khīmāo] (n) EN: drunkard ; toper ; sot ; wine bibber  FR: ivrogne [ m, f ] ; alcoolique [ m, f ] ; buveur [ m ] ; buveuse [ f ] ; poivrot [ m ] (fam.) ; poivrote [ f ] (fam.) ; soûlard [ m ] (fam.) ; soûlarde [ f ] (fam.) ; soûlaud [ m ] (fam.) ; soûlaude [ f ] (fam.) ; soûlot [ m ] (fam.) ; soûlote [ f ] (fam.) ; pochard [ m ] (fam.) ;
คนขี้เมา[khon khīmao] (n, exp) EN: drunkard ; drunken man  FR: ivrogne [ m, f ]
เล็บมือนาง[lepmeūnāng] (n) EN: Rangoon Creeper ; Drunken sailor
เมา[mao = māo] (v) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated  FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
เมา[mao = māo] (adj) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy  FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมาแอ๋[mao aē] (adj) EN: dead drunk
เมาหัวราน้ำ[mao hūarānām] (x) EN: dead drunk  FR: ivre mort
เมาเหล้า[mao lao] (adj) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy  FR: ivre ; soûl = saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมามาย[maomāi] (v, exp) EN: be dead drunk ; be very drunk ; be very intoxicated  FR: être ivre mort ; être complétement givré (inf.)

CMU Pronouncing Dictionary
DRUNK D R AH1 NG K
DRUNKS D R AH1 NG K S
DRUNKEN D R AH1 NG K AH0 N
DRUNKARD D R AH1 NG K ER0 D
DRUNKARDS D R AH1 NG K ER0 D Z
DRUNKENNESS D R AH1 NG K AH0 N N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary
drunk (v) drˈʌŋk (d r uh1 ng k)
drunks (n) drˈʌŋks (d r uh1 ng k s)
drunken (j) drˈʌŋkən (d r uh1 ng k @ n)
drunker (j) drˈʌŋkər (d r uh1 ng k @ r)
drunkard (n) drˈʌnkəd (d r uh1 n k @ d)
drunkest (j) drˈʌŋkɪst (d r uh1 ng k i s t)
drunkards (n) drˈʌnkədz (d r uh1 n k @ d z)
drunkenly (a) drˈʌŋkənliː (d r uh1 ng k @ n l ii)
drunkenness (n) drˈʌŋkən-nəs (d r uh1 ng k @ n - n @ s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
酒鬼[jiǔ guǐ, ㄐㄧㄡˇ ㄍㄨㄟˇ,  ] drunkard #20,896 [Add to Longdo]
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, ] drunk #49,111 [Add to Longdo]
[mǐng, ㄇㄧㄥˇ, ] drunk; intoxicated #77,188 [Add to Longdo]
酒徒[jiǔ tú, ㄐㄧㄡˇ ㄊㄨˊ,  ] drunkard #90,434 [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, ] drunk #107,057 [Add to Longdo]
狂饮暴食[kuáng yǐn bào shí, ㄎㄨㄤˊ ㄧㄣˇ ㄅㄠˋ ㄕˊ,     /    ] drunken gluttony (成语 saw); eating and drinking to excess [Add to Longdo]
酗酒滋事[xù jiǔ zī shì, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄡˇ ㄗ ㄕˋ,    ] drunken fighting; to get drunk and quarrel [Add to Longdo]
醉酒[zuì jiǔ, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄡˇ,  ] drunk [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
ausgetrunkendrunk up [Add to Longdo]
betrunken; berauscht { adj } | sinnlos betrunken; total betrunkendrunk | blind drunk [Add to Longdo]
total blaudrunk as a lord [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[とら(P);トラ(P), tora (P); tora (P)] (n) (1) tiger (Panthera tigris); (2) (col) drunk person; (P) #2,745 [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし, 香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
ぐでんぐでん;ぐでぐで[gudenguden ; gudegude] (adj-na) dead drunk [Add to Longdo]
たわい;たあい[tawai ; taai] (n) (1) (sometimes written as 他愛) (See たわいない) sanity; soundness of mind; prudence and discretion; (2) (arch) drunkenness [Add to Longdo]
へべれけ[hebereke] (adj-na) (col) drunk; blotto [Add to Longdo]
べろべろ;ベロベロ;べろんべろん;ベロンベロン[berobero ; berobero ; beronberon ; beronberon] (adv, adv-to) (1) (べろべろ, ベロベロ only) (on-mim) licking; (adj-na) (2) (See 酔う・よう, 酔っ払う・よっぱらう) drunken [Add to Longdo]
ほろ酔い加減[ほろよいかげん, horoyoikagen] (exp) state of slight intoxication; being a little drunk [Add to Longdo]
エロ上戸[エロじょうご, ero jougo] (n) (derog) (sl) horny drunkard [Add to Longdo]
パンチドランカー[panchidoranka-] (n) (1) person suffering from punch drunk syndrome (wasei [Add to Longdo]
パンチドランク[panchidoranku] (adj-f) (See ふらふら) befuddled (from punch drunk); confused [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.4954 seconds, cache age: 0.335 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม