Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ dive แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


153 ผลลัพธ์ สำหรับ dive  D AY1 V
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -dive-, *dive*
Possible hiragana form: ぢう゛ぇ

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
divestiture(n) การถอนทุนบริษัท, การขายบริษัท, See also: divestment, A. investment, spin off, Syn. divesture
biological diversity(n) ความหลากหลายทางชีวภาพ

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
dive(n) การดำน้ำ
dive(n) การปักหัวเครื่องบินลง
dive(n) การพุ่งลงน้ำ, Syn. lunge, plunge, nosedive
dive(vi) ดำน้ำ, See also: ดำ, Syn. sink, dip, immerse, Ant. surface, emerge
dive(n) บาร์หรือไนต์คลับ (คำไม่เป็นทางการ)
dive(vi) พุ่งหลาวลงน้ำ, See also: กระโดดลงน้ำ เอาหัวลงก่อน, พุ่งหัวลงน้ำ, Syn. plunge, charge, crash, jab
diver(n) นักดำน้ำ, See also: ประดาน้ำ
divers(adj) หลากหลาย (คำทางการ), See also: หลายชนิด, มากกว่าหนึ่ง, Syn. several, certain, many, various, Ant. unvaried
divert(vt) ทำให้สนุกสนาน, See also: ทำให้เพลิดเพลิน, Syn. entertain, beguile, tickle
divert(vt) เบี่ยงเบน, See also: เบี่ยง, เบนเส้นทาง, เปลี่ยนทาง, เปลี่ยนความสนใจ, เบนความสนใจ, Syn. diverge, deviate, distract, shift

Hope Dictionary
dive(ไดฟว) { dived, diving, dives } vi. ดำน้ำ, กระโดดลงน้ำ, พุ่งเอาหัวลง, เข้าเกี่ยวข้องด้วยอย่างเต็มที่. vt. ทำให้กระโดดลงน้ำ, ทำให้ลดต่ำลงอย่างกะทันหัน n. การดำน้ำ, การกระโดดลงน้ำ, การพุ่งเอาหัวลง, การตกลงอย่างรวดเร็ว, Syn. dump, joint, pad, hol
diver(ได'เวอะ) n. ประดาน้ำ, ผู้กระโดดลงน้ำ
diverge(ไดเวิร์จ') vi. แยกออก, บานออก, แตกแยก, แผ่ออก, แตกต่างกัน, แยกทาง, Syn. deviate, differ, Ant. converge
divergence(ไดเวอ'เจินซฺ) n. ความแตกต่าง, การแยกออก, การเบนออก, การห่างประเด็น, ความหลากหลาย, ความผันแปร, Syn. digression
divergency(ไดเวอ'เจินซี) n. ดูdivergence
divergent(ไดเวอ'เจินทฺ) adj. แตกต่างกัน, ผันแปร, ซึ่งเบนออก, ซึ่งห่างประเด็น, หลากหลาย
divers(ได'เวิร์ซ') adj. หลากหลาย, มากมาย. -pron. มากมายหลายอย่าง
diverse(ไดเวิร์ซฺ') adj. หลายอย่าง, หลากหลาย, แตกต่างกัน.
diversification(ไดเวอซิฟิเค'เชิน) n. ความหลากหลาย
diversified(ไดเวอ'ซะไฟดฺ) adj. หลายอย่าง, หลายชนิด, หลากหลาย, Syn. varied

Nontri Dictionary
dive(n) การดำน้ำ, การกระโจนลงน้ำ, การพุ่งลงน้ำ, การกระโดดน้ำ
dive(vi) ดำน้ำ, กระโจนลงน้ำ, กระโดดลงน้ำ, พุ่งลงน้ำ, ล้วง
diver(n) นักประดาน้ำ, นักดำน้ำ
diverge(vi) ถ่างออก, บานออก, ลู่ออก, แยกออก, แตกต่าง, แตกแยก, ผิดแผก
divergence(n) การแยกออก, ความผิดแผก, การลู่ออก, ความหลากหลาย, ความแตกต่าง
divergent(adj) ซึ่งผายออก, ซึ่งบานออก, ซึ่งลู่ออก, ผิดแผก, แตกต่าง
divers(adj) มากมาย, เยอะแยะ, หลากหลาย
diverse(adj) ต่างๆนานา, หลากหลาย, แตกต่างกัน, มากมาย
diversify(vt) ทำหลายๆอย่าง, ทำให้แตกต่างกัน, ทำให้หลากหลาย
diversion(n) การผันแปร, การเบี่ยงเบน, ทางเบี่ยง, การทำให้เขว

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
divergenceการเบนออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
divergence๑. การลู่ออก๒. ไดเวอร์เจนซ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
divergentถ่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
divergentลู่ออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
divergent evolutionวิวัฒนาการเบนออก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
divergent nozzle; convergent nozzle; venturi nozzleหัวตัดเวนจูริ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
divergent plate boundary; accreting plate boundaryแนวแผ่นเปลือกโลกแยกตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
divergent seguenceลำดับลู่ออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
divergent seriesอนุกรมลู่ออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
divergent strabismus; strabismus, externalตาเหล่ออก [ มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๑ และ walleye ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Dive Bomerยุบข้อยกเท้า [การแพทย์]
Divergentจากแคบไปกว้าง [การแพทย์]
divergent sequenceลำดับลู่ออก, ลำดับที่พจน์ที่ n ของลำดับมีค่ามากขึ้นโดยไม่เข้าใกล้จำนวนใดจำนวนหนึ่ง  เช่น ลำดับ an = 2n-1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
divergent seriesอนุกรมลู่ออก, อนุกรมอนันต์ที่ไม่มีผลบวก  เช่น 1 + 3 + 5 + 7 + ...... [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Diversificationการวิเภท [เศรษฐศาสตร์]
Diversificationการทำให้หลากหลาย [เศรษฐศาสตร์]
Diversificationการแยกแขนง [เศรษฐศาสตร์]
Diversificationการกระจาย [เศรษฐศาสตร์]
Diversification in industryการกระจายการลงทุนในอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
diversified croppingdiversified cropping, การกระจายการผลิตพืช [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Longdo Unapproved EN-TH
diversion(n) ความบันเทิง
diverticulosis(n) โรคถุงผนังสำไส้อักเสบ, See also: A. -, diverticulum, Syn. -
divestment(n) การเลิกกิจการ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When the ice breaks dive straight in. เมื่อแบ่งน้ำแข็งดำน้ำตรงใน มันอยู่ทางขวามือ Help! (1965)
What I hope I'm saying about England is that we have no submachine guns, no rimless cartridges, percussion grenades, field artillery, no tanks much, no anti-tanks ever, no dive bombers, no bombs,  คือการที่เราไม่มีปืนกลมือ ไม่มีตลับหมึกที่ไม่มีขอบไม่มี ระเบิดกระทบ ไม่มีสนามยิงปืนใหญ่ไม่มีรถถัง มาก How I Won the War (1967)
What does a Bolshevik do when he dives into the Red Sea? พวกสังคมนิยมที่เข้าปกครองรัสเซทำ when he ดำน้ำเข้าไปในทะเลสีแดงทำอะไร? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The seediest dive on the wharf, populated with every reject and cut-throat from Bombay to Calcutta. คนเที่ยวมีแต่โหดๆ ห่วยๆ ตั้งแต่บอมเบย์ถึงกัลกัตต้า Airplane! (1980)
Or would you dive in to rescue me? หรือไม่ก็คงมีคนโดดลงไปช่วยฉัน Ghost in the Shell (1995)
In any case, we won't be sure until we chart the ghost sector and dive into it. จริงๆแล้ว เรายังแน่ใจไม่ได้ จนกว่าเราจะได้ไปที่ระบบควบคุมจิต และได้เข้าไปในนั้น Ghost in the Shell (1995)
Chief, I'm assembling a barrier maze. Tomorrow I'll dive into that thing. หัวหน้า, ฉันถอดระบบป้องกันที่กวนใจฉันออกไปแล้ว พรุ่งนี้ฉันจะเข้ามาดูมันเอง Ghost in the Shell (1995)
And don't let anybody, no one, dive before I've gone in! และอย่าให้ใครเข้าไปยุ่งกับมัน จนกว่าฉันจะกลับมา Ghost in the Shell (1995)
You caused the Puppet Master to dive into a cyborg, then meanwhile murdered his real body? คุณหมายความว่าเจ้านักเชิดหุ่นมันเข้ามาในร่างไซบอร์ก, แล้วในระหว่างนั้นร่างจริงของเขาก็ถูกทำลายงั้นรึ? Ghost in the Shell (1995)
I'll never have another chance to dive into it! ฉันจะไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปหรอก. Ghost in the Shell (1995)
Dive six. Here we are again on the deck of Titanic. ไดฟ์ 6 เรามาอยู่ที่ดาดฟ้าไททานิค Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diveAs we dive deeper, the water becomes colder.
diveBill dived into the river to save the drowning child.
diveExisting legislation does not take diversity of races into account.
diveHe defied me to dive off the cliff.
diveHe dived into the water and came up for air.
diveHe diverted himself by listening to music.
diveHe is the only man I know who can dive but not swim.
diveHe took some deep breaths before he dived.
diveHe who would search for pearls must dive deep.
diveI dived into the river.
diveI made a dive for his knife.
diveIn my opinion, we need to diversify our assets.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ความหลากหลาย(n) variety, See also: diversity, miscellany, Example: ความหลากหลายของพืชพันธ์ที่นำมาปลูกทำให้ดินเกิดสภาพสมดุลขึ้นมาได้, Thai Definition: มีหลายอย่างต่างๆ กัน
ยักย้าย(v) shift, See also: divert, transfer, change, Syn. ยัก, ย้าย, ยักย้ายถ่ายเท, Thai Definition: เปลี่ยนที่ หรือนำไปไว้เสียที่อื่น
หันเห(v) divert, See also: veer, swerve, deviate, be deflected, Syn. เหหัน, เบน, Example: แนวโน้มตลาดหนังสือคอมพิวเตอร์ในบ้านเรา หันเหไปในทางที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: เบนจากที่ตั้งเดิม
ผิดแผกแตกต่าง(adj) different, See also: divergent, unlike, dissimilar, disparate, Syn. ผิดแผก, แตกต่าง, แปลก, Example: เขามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดแผกแตกต่างไปจากคนธรรมดา, Thai Definition: ที่มีลักษณะไม่เหมือนหรือต่างออกไป
เกียดกัน(v) prevent, See also: divert, sidetrack, turn away, obstruct, bar, Syn. กัน, กั้น, กีดกั้น, กีดกัน, Example: ทหารสหรัฐจะคงอำนาจอยู่ในตะวันออกกลางเป็นระยะยาวเพื่อเกียดกันอำนาจอิทธิพลโซเวียต, Thai Definition: กันไม่ให้ทำโดยสะดวก
ความหลาก(n) variety, See also: diversity, Syn. ความหลากหลาย, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะพบกับความหลากหลายของปฏิกิริยาของผู้ใช้ระบบที่มีต่อระบบที่นำเสนอ
พำ(v) dive, See also: fall face down wards, tumble, Syn. ปำ, Thai Definition: คว่ำลง, คะมำลง, ปัดลง
พิกัติ(n) diversification, See also: invention, Syn. การประดิษฐ์, Thai Definition: การทำให้เป็นหลายอย่าง, การกระทำให้แปลกออกไป, การประดิษฐ์ทำ
ผลุบ(v) dive in/out quickly, See also: slip in/out quickly, dive down, duck, Example: พอได้ยินเสียงระเบิดผมก็ผลุบลงไปในน้ำ, Thai Definition: อาการที่ดําลง มุดลง หรือลับหายเข้าไปทันที
เลนส์ถ่างแสง(n) concave lens, See also: divergent lens, Syn. เลนส์เว้า, Count Unit: เลนส์, อัน, Thai Definition: เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งเว้า ตรงกลางหนาน้อยกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ถ่างออก

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อนุกรมไดเวอร์เจนต์[anukrom daiwoējēn] (n, exp) EN: divergent series
บรรดา[bandā] (x) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various  FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
บันเทิง[banthoēng] (v) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy  FR: distraire ; divertir ; égayer
เบ็ดเตล็ด[bettalet] (adj) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary  FR: divers
เบี่ยง[bīeng] (v) EN: deviate ; diverge ; divert  FR: détourner ; dévier
ช้า[chā] (adv) EN: slowly ; tardy  FR: lentement ; tardivement
ใช้อุบาย[chāi ubāi] (v, exp) EN: raise a diversion ; fool ; trick  FR: utiliser un stratagème
เฉ[chē] (v) EN: deviate ; incline ; lean ; diverge ; slant ; distort  FR: dévier ; obliquer
ดำ[dam] (v) EN: dive ; submerge ; remain under water  FR: plonger ; s'immerger
ดำน้ำ[damnām] (v) EN: dive ; submerge ; remain under water  FR: plonger ; immerger

CMU Pronouncing Dictionary
DIVE D AY1 V
DIVER D AY1 V ER0
DIVEN D AY1 V AH0 N
DIVES D AY1 V Z
DIVED D AY1 V D
DIVELY D AY1 V L IY0
DIVERS D AY1 V ER0 Z
DIVENS D AY1 V AH0 N Z
DIVERT D IH0 V ER1 T
DIVERT D AY0 V ER1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary
dive (v) dˈaɪv (d ai1 v)
Dives (n) dˈaɪviːz (d ai1 v ii z)
dived (v) dˈaɪvd (d ai1 v d)
diver (n) dˈaɪvər (d ai1 v @ r)
dives (v) dˈaɪvz (d ai1 v z)
divers (j) dˈaɪvɜːʳz (d ai1 v @@ z)
divers (n) dˈaɪvəz (d ai1 v @ z)
divert (v) dˈaɪvˈɜːʳt (d ai1 v @@1 t)
divest (v) dˈaɪvˈɛst (d ai1 v e1 s t)
diverge (v) dˈaɪvˈɜːʳʤ (d ai1 v @@1 jh)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
多样化[duō yàng huà, ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] diversification; to diversify, #9,906 [Add to Longdo]
多样[duō yàng, ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ, / ] diversity; manifold, #11,004 [Add to Longdo]
潜水[qián shuǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] dive, #15,467 [Add to Longdo]
多姿多彩[duō zī duō cǎi, ㄉㄨㄛ ㄗ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, 姿] diversity (of forms and colors), #25,674 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] divergent; side road, #25,705 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] divergent; side road; steep, #26,465 [Add to Longdo]
各色各样[gě sè gě yàng, ㄍㄜˇ ㄙㄜˋ ㄍㄜˇ ㄧㄤˋ, / ] diverse, #68,773 [Add to Longdo]
套曲[tào qǔ, ㄊㄠˋ ㄑㄩˇ, ] divertimento (music), #89,875 [Add to Longdo]
他用[tā yòng, ㄊㄚ ㄩㄥˋ, ] diversion [Add to Longdo]
使转向[shǐ zhuǎn xiàng, ㄕˇ ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄤˋ, 使 / 使] divert [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
Divertikulitis(n) |die| อาการโป่งพองของถุงน้ำบริเวณผนังลำไส้ใหญ่ เช่น Etwa 20 Prozent aller Betroffenen mit Divertikulose entwickeln im Laufe des Lebens eine Entzündung der Divertikel (Divertikulitis), welche sich durch Beschwerden wie länger anhaltende, hauptsächlich im linken Unterbauch angesiedelte Bauchschmerzen, Verstopfung oder auch Durchfälle bemerkbar macht.

DING DE-EN Dictionary
Divergenz { f }divergence [Add to Longdo]
Divergenz { f } [ math. ] | Divergenzen { pl }divergence | divergences [Add to Longdo]
Diversifikation { f }; Diversifizierung { f }; Vervielfältigung { f } des Angebotes [ econ. ]diversification; diversification of supply; diversification of sources of supply [Add to Longdo]
Sturzkampfbomber { m }; Sturzkampfflugzeug { n } (Stuka) [ mil. ]dive bomber; dive fighter [Add to Longdo]
divergent [ math. ]divergent [Add to Longdo]
divergieren; abweichen | divergierend | divergiert | divergierteto diverge | diverging | diverges | diverged [Add to Longdo]
divergierenddivergent [Add to Longdo]
divergierend { adv }divergently [Add to Longdo]
divers { adj }various; miscellaneous; diverse [Add to Longdo]
Divertikulitis { f } [ med. ]diverticulitis [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
Pバルブ[ピーバルブ, pi-barubu] (n) P-valve; urinal built into a diver's dry suit [Add to Longdo]
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby [Add to Longdo]
てんでんばらばら;てんでばらばら[tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes [Add to Longdo]
アドバンスドオープンウオーターダイバー[adobansudoo-pun'uo-ta-daiba-] (n) advanced open water diver [Add to Longdo]
アルティチュード・ダイブ;アルティチュードダイブ[aruteichu-do . daibu ; aruteichu-dodaibu] (n) altitude dive [Add to Longdo]
アンチダイブ[anchidaibu] (adj-no) anti-dive [Add to Longdo]
アンディーブ[andei-bu] (n) (1) (uk) (See エンダイブ) endive (fre [Add to Longdo]
エンダイブ[endaibu] (n) endive [Add to Longdo]
オープンウオーターダイバー[o-pun'uo-ta-daiba-] (n) open water diver [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
多様化[たようか, tayouka] diversification [Add to Longdo]
発散[はっさん, hassan] divergence (vs) [Add to Longdo]
ダイバーシティ[だいばーしてい, daiba-shitei] diversity [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1148 seconds, cache age: 5.304 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม