Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ dismissal แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


49 ผลลัพธ์ สำหรับ dismissal  D IH0 S M IH1 S AH0 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -dismissal-, *dismissal*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
dismissal(n) การไล่ออก, See also: การปลดออก, Syn. discharge

Hope Dictionary
dismissal(ดิสมิส'เซิล) วn. การไล่ออก,การบอกให้เลิก,การไม่พิจารณา,การยกฟ้อง, Syn. dismission

Nontri Dictionary
dismissal(n) การปล่อยไป,การไล่ออก,การยกฟ้อง,การยกเลิก

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dismissal from officeการไล่ออกจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dismissal of actionการยกฟ้องคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dismissal with prejudiceการยกฟ้องโดยห้ามฟ้องใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dismissal without prejudiceการยกฟ้องโดยไม่ห้ามฟ้องใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Dismissal and nonsuitการยกฟ้อง [TU Subject Heading]
Dismissal ofการเลิกจ้าง [TU Subject Heading]
Dismissalsการเลิกจ้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The follow the workflow that takes them through anything from a standard dismissal to a violent aggressor. พวกเขาทำตามแผนผังที่พาเขาผ่านทุกๆอย่าง ตั้งแต่การให้ออกปกติ ไปจนถึงไล่ออกแบบแรงๆ Up in the Air (2009)
Through this, Jan Di's expulsion and Ji Hoo's dismissal will be as if it never happened. เป็นอันว่า การไล่จันดีออกและ/Nการปลดจีฮูจะถือว่าไม่เคยเกิดขึ้น Episode #1.8 (2009)
The general made the terms of my dismissal crystal clear. ท่านนายพลพูดชัดแล้ว เรื่องถอดยศฉัน... แจ่มแจ้งเลย Chuck Versus the Tic Tac (2010)
A dismissal letter will be sent to you immediately. หนังสือไล่ออกจะส่งตามไปที่บ้านทันที Dae Mul (2010)
There was a dismissal on March 12th, 2005. มีการปลดคนออกวันที่ 12 มีนาคม 2005 Pilot (2011)
Roman... your dismissal of the vampire Bible, your focus on mainstreaming above all else has divided vampires everywhere. โรมัน.. การเพิกถอนคัมภีร์ไบเบิ้ล แห่งแวมไพร์ของคุณ การให้ความสำคัญกับ การแบ่งแยกแวมไพร์ Whatever I Am, You Made Me (2012)
"Skanda Tech has announced his dismissal pending charges which could fetch up to 15 years." แสกนด้าเทค ประกาศถึงการไล่เค้าออก รอการลงโทษที่อาจจะ จำคุกถึง15ปี Sunshine and Frosty Swirl (2012)
If teamwork doesn't help, then we can always go back to having the constant threat of dismissal hang over our heads. ถ้าการทำงานเป็นทีมไม่ได้ผล เราก็ยังสามารถกลับไปใช้ วิธีการดั้งเดิมของเราได้ The Patriot in Purgatory (2012)
As for Ser Barristan, it would seem he took his dismissal from the Kingsguard a bit harder than anticipated. ส่วนเซอร์บาร์ริสเตียน ดูเหมือนว่า เขาจะคิดว่าการต้องออกจาก ราชองครักษ์ที่นี้ แย่กว่าที่เราคาดไว้นิดหน่อย The Laws of Gods and Men (2014)
Now, that in and of itself is grounds for dismissal from the force. นั่นคือด้วยตัวมันเองแล้ว ก็เป็นเหตุผลพอที่จะใช้บังคับ เลิกจ้างได้ Welcome Back, Jim Gordon (2015)
Immediate dismissal is mandatory. การไล่ออก มีผลบังคับใช้ทันที Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)
You've heard of the 3 stage dismissal process, have you? - รู้ไหมว่าการไล่ออกมี 3 ขั้นตอน This Beautiful Fantastic (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dismissalBankruptcy is to the employer what dismissal is to the employee.
dismissalThe dismissal of foreign minister Tanaka is symbolic of the continuing political turmoil.
dismissalThe manager threatened him with dismissal.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
การขับ(n) dismissal, See also: expulsion, Example: การขับเขาออกจากตำแหน่งเป็นความจำเป็นของทางบริษัทที่จะต้องทำ
การขับไล่(n) expulsion, See also: dismissal, Example: การขับไล่ผู้ชุมนุมประท้วงก่อให้เกิดความจราจลบนท้องถนน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ใบสุทธิ[baisutthi] (n) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
การไล่ออก[kān lai-øk] (n) EN: expulsion ; dismissal ; discharge  FR: expulsion [f] ; renvoi [m]
การเลิกจ้าง[kān loēk jāng] (n) EN: dismissal  FR: licenciement [m] ; renvoi [m]
การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม[kān loēk jāng dōi mai pen tham] (n, exp) EN: unfair dismissal  FR: licenciement abusif [m]
การยกฟ้อง[kān yokføng] (n) EN: acquittal ; dismissal of action
การยกฟ้องคดีแพ่ง[kān yokføng khadī phaeng] (n, exp) EN: dismissal of a civil action
ซองขาว[søng khāo] (n, exp) EN: white envelope ; notice of discharge ; notice of dismissal

CMU Pronouncing Dictionary
DISMISSAL D IH0 S M IH1 S AH0 L
DISMISSALS D IH0 S M IH1 S AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
dismissal (n) dˈɪzmˈɪsl (d i1 z m i1 s l)
dismissals (n) dˈɪzmˈɪslz (d i1 z m i1 s l z)

DING DE-EN Dictionary
Entlassung {f}; Kündigung {f} | Entlassungen {pl}; Kündigungen {pl}dismissal | dismissals [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
引導[いんどう, indou] (n) requiem; prayer for dead; dismissal [Add to Longdo]
解雇[かいこ, kaiko] (n,vs) discharge; dismissal; (P) [Add to Longdo]
解雇通知[かいこつうち, kaikotsuuchi] (n,adj-no) dismissal notice; pink slip (US) [Add to Longdo]
解職[かいしょく, kaishoku] (n,vs) discharge; dismissal [Add to Longdo]
解任[かいにん, kainin] (n,vs) dismissal; (P) [Add to Longdo]
棄却[ききゃく, kikyaku] (n,vs) rejection; dismissal; abandoning; renunciation; waiver; (P) [Add to Longdo]
却下[きゃっか, kyakka] (n,vs) rejection; dismissal; (P) [Add to Longdo]
拒絶反応[きょぜつはんのう, kyozetsuhannou] (n) (1) (organ) rejection; (2) unthinking dismissal; strong reaction (against); (P) [Add to Longdo]
御免(P);ご免(P)[ごめん, gomen] (int,n) (uk) your pardon; declining (something); dismissal; permission; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2345 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม