Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ discount แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


97 ผลลัพธ์ สำหรับ discount  D IH0 S K AW1 N T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -discount-, *discount*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
discount(n) การลดราคา, Syn. allowance, reduction, Ant. addition
discount(vt) ลดราคา, See also: ทำให้น้อยลง, Syn. belittle, minimize, derogate, Ant. esteem

Hope Dictionary
discount(ดิส'เคาทฺ) vt, vi., n. (การ) ลดราคา, ลดส่วน, ไม่นับ, ส่วนลด, ค่าชักส่วนลด -discountable adj., Syn. deduct
bank discountn. ส่วนลดตั๋วแลกเงินธนาคาร
cash discountn. ส่วนลดเงินสด

Nontri Dictionary
discount(n) การลดราคา, ส่วนลด, ค่าแป๊ะเจี๊ยะ
discount(vt) ลดราคา, ชักส่วนลด, ลดลง, ไม่นับ, หาร
discountenance(vt) ไม่ยอมเชื่อถือ, ทำให้หมดกำลังใจ, ทำให้อึกอัก

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
discountส่วนลด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
discountส่วนลด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Discountส่วนลด [เศรษฐศาสตร์]
Discountการรับซื้อลด [TU Subject Heading]
Discountส่วนลด [การบัญชี]
Discount houses (Retail trade)ร้านสินค้าลดราคา (การขายปลีก) [TU Subject Heading]
Discount noteตั๋วเงินขายลด [เศรษฐศาสตร์]
Discount rateอัตราส่วนลด [เศรษฐศาสตร์]
Discount receivedส่วนลดรับ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I get a discount and there's a whole section of books in my area. ได้ซื้อหนังสือที่ฉันสนใจถูก ๆ ด้วย Heat (1995)
- It's a discount store. มันเป็นร้านลดแลกแจกแถม Jumanji (1995)
You get a special discount for being good-looking. เธอจะได้ส่วนลดพิเศษ เพราะหน้าตาดีนะ. Visitor Q (2001)
Any discount if I buy the whole set? ถ้าผมอยากซื้อทั้งชุด ลดได้เท่าไร Infernal Affairs (2002)
Canada's top business lobbyists and its chief trade representative discount the dissent in the streets. นักล้อบบี้ของภาคธุรกิจอันดับหนึ่งในแคนาดา และผู้แทนการค้าระดับสูง ไม่แยแสความไม่พอใจบนท้องถนน The Corporation (2003)
Look, I'm not trying to discount your experience. ผมไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกคุณหรอกนะ Chapter Four 'Collision' (2006)
- I know a discount store. - ฉันรู้จักร้านลดราคา Fly, Daddy, Fly (2006)
I thought the novelty of my aarp discount would wear off,  อะไร ว่าข้อได้เปรียบเรื่องความแปลกใหม่ ของชายวัยเกษียณอายุจะหมดไป There's Something About Harry (2007)
Drop in and see me sometime. My discounts are criminal. ไปเยี่ยมผมบ้างนะ ผมคือวายร้ายแห่งการลดราคา Hot Fuzz (2007)
- How much discount could you offer? -แล้วมันลดลงมาเท่าไร? Eiga: Kurosagi (2008)
This is my employee discount card. นี่เป็นบัตรส่วนลดของพนักงาน Chuck Versus the Sensei (2008)
So they can lead your discount demon army? เพื่อให้พวกนั้นนำทัพ ปีศาจสวะของแกเรอะ? In the Beginning (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discountAren't you selling this at a discount price?
discountAre there any discount tickets for me?
discountAre you able to grant us a special discount of 5% for 50 sets of the product?
discountCan't you discount it a little?
discountCan you give me a discount?
discountCould I get a discount if I pay in cash?
discountCould you give me a discount?
discountDo you have volume discount? If so, please send details.
discountFor quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.
discountHonesty seems to be rather at a discount.
discountHonesty seems to be rather at a discount today.
discountHow early do I have to make a reservation to qualify for the discount?

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ลดแหลก(v) reduce the price, See also: discount, lower, reduce, decrease, cut down or bring down the price, Example: ห้างสรรพสินค้างัดกลยุทธ์ถล่มราคาลดแหลกแจกแถมกันเต็มรูปแบบ, Thai Definition: ลดราคาอย่างเต็มที่
ลดราคา(v) discount, See also: reduce, lower (the price), Syn. ลด, Ant. ขึ้นราคา, Example: บริษัทยักษ์ใหญ่สื่อสารประกาศจะลดราคาค่าโทรศัพท์มือถือ
ส่วนลด(n) discount, See also: reduction, Example: ลูกค้าจะได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้าเป็นจำนวน 15%, Count Unit: บาท, เปอร์เซ็นต์, Thai Definition: ส่วนที่หักจากจำนวนเงินที่เก็บมาได้หรือจากจำนวนที่ซื้อหรือที่ใช้ตามส่วนที่กำหนดไว้, ส่วนที่จะหักไว้จากจำนวนที่ซื้อหรือที่ใช้ตามส่วนที่กำหนดไว้ไม่คิดเงินเมื่อซื้อ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อัตราคิดลด[attrā khit lot] (n, exp) EN: discount rate
อัตราส่วนลด[attrāsuan lot] (n, exp) EN: discount rate
หัก[hak] (v) EN: subtract ; deduct ; debit ; deduct ; take off ; discount  FR: décompter ; déduire
การซื้อลดตั๋วเงิน[kān seū lot tūa-ngoen] (n, exp) EN: discounting
ลด[lot] (v) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken  FR: baisser ; diminuer ; réduire ; amoindrir ; alléger
ลดราคา[lot rākhā] (v, exp) EN: discount ; lower the price ; cut down the price ; give a discount ; cut fares ; knock down (inf.)  FR: baisser le prix ; diminuer le prix ; consentir une réduction ; solder
ส่วนลด[suanlot] (n) EN: discount ; reduction ; rebate  FR: remise [ f ] ; escompte [ m ] ; réduction [ f ] ; rabais [ m ] ; ristourne [ f ]
ส่วนลดการค้า[suanlot kānkhā] (n, exp) EN: trade discount
ส่วนลดเงินสด[suanlot ngoensot] (n, exp) EN: cash discount
ส่วนลดตามปริมาณ[suanlot tām parimān] (n, exp) EN: quantity discount

CMU Pronouncing Dictionary
DISCOUNT D IH0 S K AW1 N T
DISCOUNT D IH1 S K AW0 N T
DISCOUNTS D IH0 S K AW1 N T S
DISCOUNTS D IH1 S K AW2 N T S
DISCOUNTED D IH1 S K AW2 N T IH0 D
DISCOUNTED D IH1 S K AW2 N IH0 D
DISCOUNTER D IH1 S K AW2 N T ER0
DISCOUNTERS D IH0 S K AW1 N T ER0 Z
DISCOUNTERS D IH1 S K AW2 N ER0 R Z
DISCOUNTING D IH1 S K AW2 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
discount (n) dˈɪskaunt (d i1 s k au n t)
discount (v) dˈɪskˈaunt (d i1 s k au1 n t)
discounts (n) dˈɪskaunts (d i1 s k au n t s)
discounts (v) dˈɪskˈaunts (d i1 s k au1 n t s)
discounted (v) dˈɪskˈauntɪd (d i1 s k au1 n t i d)
discounting (v) dˈɪskˈauntɪŋ (d i1 s k au1 n t i ng)
discountenance (v) dˈɪskˈauntɪnəns (d i1 s k au1 n t i n @ n s)
discountenanced (v) dˈɪskˈauntɪnənst (d i1 s k au1 n t i n @ n s t)
discountenances (v) dˈɪskˈauntɪnənsɪz (d i1 s k au1 n t i n @ n s i z)
discountenancing (v) dˈɪskˈauntɪnənsɪŋ (d i1 s k au1 n t i n @ n s i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
折扣[zhé kòu, ㄓㄜˊ ㄎㄡˋ, ] discount, #8,087 [Add to Longdo]
贴现[tiē xiàn, ㄊㄧㄝ ㄒㄧㄢˋ, / ] discount; rebate, #34,398 [Add to Longdo]
贴现率[tiē xiàn lǜ, ㄊㄧㄝ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄩˋ, / ] discount rate, #64,877 [Add to Longdo]
折现率[zhé xiàn lǜ, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄩˋ, / ] discount rate, #95,573 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Abzug { m } | Abzüge { pl }discount | discounts [Add to Longdo]
Discount-Eignung { f }discountability [Add to Longdo]
Discountgeschäft { n }; Discountladen { m }; Discounter { m }discount; discount shop [Add to Longdo]
Diskontsatz { m } [ fin. ]discount rate [Add to Longdo]
Diskontbank { f } [ fin. ]discount house [Add to Longdo]
Rabatt { m } | mit 4 Prozent Rabattdiscount | at a 4 percent discount [Add to Longdo]
Rabattmöglichkeit { f }discount possibility [Add to Longdo]
Wechselbank { f }discount houses [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
アカデミックディスカウント[akademikkudeisukaunto] (n) academic discount [Add to Longdo]
スカイメイト;スカイメート[sukaimeito ; sukaime-to] (n) student discount air ticket (wasei [Add to Longdo]
ディスカウンター[deisukaunta-] (n) discounter [Add to Longdo]
ディスカウント[deisukaunto] (n, vs) discount; (P) [Add to Longdo]
ディスカウントキャッシュフロー[deisukauntokyasshufuro-] (n) discounted cash flow [Add to Longdo]
ディスカウントショップ[deisukauntoshoppu] (n) discount shop [Add to Longdo]
ディスカウントストア[deisukauntosutoa] (n) discount store [Add to Longdo]
ディスカウントセール[deisukauntose-ru] (n) discount sale [Add to Longdo]
ボリュームディスカウント[boryu-mudeisukaunto] (n) volume discount [Add to Longdo]
安売り[やすうり, yasuuri] (n, vs) discount; bargain sale; selling cheaply; (P) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
割引サービス[わりびきサービス, waribiki sa-bisu] reduced rate service, discounted service [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.053 seconds, cache age: 19.516 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม