disconnect แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


58 ผลลัพธ์ สำหรับ disconnect
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -disconnect-, *disconnect*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
disconnect(vt) ตัดขาดจากกัน, See also: แยกออกจากกัน, แบ่งออก, Syn. divide, part, break, Ant. unite, join
disconnect(vi) ตัดออก, See also: แยกจากกัน, แบ่งแยก, Syn. divide, part, Ant. unite, connect
disconnected(adj) ซึ่งตัดออกจากกัน, See also: ซึ่งแยกออกจากกัน, Syn. disjointed
disconnection(n) การตัดขาด, See also: การแยกสองสิ่งออกจากกัน, การแบ่งออก, Syn. detachment, parting, disunion
disconnect from(phrv) ทำให้...ไม่ติดต่อกับ, See also: ทำให้....ไม่ติดต่อกับ, ทำให้...ไม่ใช้ร่วมกับ
disconnect with(phrv) ทำให้ไม่ติดต่อกับ

Hope Dictionary
disconnectvt. ตัด, แยก., See also: disconnecter n . disconnective adj.
disconnectedadj. ซึ่งแยกออก, ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่เชื่อมติดกัน, ไม่ต่อกัน, ซึ่งไร้เหตุผล, ไม่เป็นระเบียบ., Syn. rambling
disconnectionn. การแยกออก, การไม่ต่อกัน, การไร้เหตุผล, การไม่เป็นระเบียบ, Syn. disconnexion

Nontri Dictionary
disconnect(vt) ตัดขาด, แยกจากกัน, เลิก, ปลด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disconnectedไม่เชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
disconnected setเซตไม่เชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm going to have to disconnect you. ผมต้องปลดสาย The Bodyguard (1992)
Can you disconnect the tubes? คุณสามารถตัดการเชื่อมต่อท่อหรือไม่ The Godfather (1972)
I would like to disconnect some of your circuits. ตัดการเชื่อมต่อบางส่วนของ วงจรของคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Particularly your higher functions, just like Hal was disconnected. โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง กับคุณสูงขึ้น ฟังก์ชั่นเช่นเดียวกับฮาลถูกตัด 2010: The Year We Make Contact (1984)
Hal was disconnected before the Discovery encountered it. แฮล ถูกตัด ก่อนที่จะมีดิสคัเฟอรีพบมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Once he fires the engine, I can always disconnect him if I have to. เมื่อเขายิงเครื่องยนต์ ฉันมักจะสามารถยกเลิกเขาถ้า ฉันต้อง 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm feeling a little disconnected from my real life. ผมรู้สึกขาด การติดต่อจากชีวิตจริง eXistenZ (1999)
They love to disconnect the battery, too. พวกเขาชอบถอดแบตโทรศัพท์ด้วย Never Been Kissed (1999)
After a while, there was a disturbing comfort in not having to deal with each other because somehow you just get used to the disconnection. ต่อจากนั้นไม่นาน กลายเป็นว่า มันเป็นเรื่องขัดจังหวะไปซะหมด... ...โดยที่เราไม่เคยตกลงกันได้เลย... ...เพราะว่า บางครั้งเราคุ้นเคยกับ การไม่คุยกัน The Story of Us (1999)
That is, if your cell phone hasn't already been disconnected. นั่นไง, โทรออกไม่ได้ใช่ไหม ก็โทรศัพท์นายถูกตัดไปแล้วนี่ X-Ray (2001)
We got disconnect- เราถูกตัดสาย... Punch-Drunk Love (2002)
Hey, baby. I guess we got disconnected. เฮ้ เบบี้ ฉันว่าเราถูกตัดสาย Punch-Drunk Love (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disconnectOh, I was disconnected.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เครื่องขัดขวาง[khreūang khatkhwāng] (n, exp) EN: obstacle ; resistance ; disconnector

CMU Pronouncing Dictionary
disconnect
disconnects
disconnected
disconnecting
disconnection

Oxford Advanced Learners Dictionary
disconnect
disconnects
disconnected
disconnecting

WordNet (3.0)
disconnect(v) make disconnected, disjoin or unfasten, Ant. connect
disconnection(n) the act of breaking a connection, Syn. disjunction
gulf(n) an unbridgeable disparity (as from a failure of understanding), Syn. disconnect, disconnection
unplug(v) pull the plug of (electrical appliances) and render inoperable, Syn. disconnect, Ant. plug in

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Disconnect

v. t. [ imp. & p. p. Disconnected; p. pr. & vb. n. Disconnecting. ] To dissolve the union or connection of; to disunite; to sever; to separate; to disperse. [ 1913 Webster ]

The commonwealth itself would . . . be disconnected into the dust and powder of individuality. Burke. [ 1913 Webster ]

This restriction disconnects bank paper and the precious metals. Walsh. [ 1913 Webster ]

disconnected

adj. 1. marked by or composed of disconnected parts or sounds. [ Narrower terms: staccato (vs. legato) ]
Syn. -- abrupt, broken off(predicate). [ WordNet 1.5 ]

2. not switched on or not connected to a power source; -- of electrical equipment. [ Narrower terms: off-line (vs. on-line), offline, off line(predicate); unplugged ]
Syn. -- not ready, off. [ WordNet 1.5 +PJC ]

3. noncontinuous; not continuing in time or space. Opposite of continuous.
Syn. -- disrupted, discontinuous. [ WordNet 1.5 +PJC ]

4. unconnected, detached. Opposite of connected.
Syn. -- disjoined, separate. [ WordNet 1.5 ]

5. lacking orderly continuity; illogical or seemingly irrational; as, disconnected fragments of a story.
Syn. -- confused, disjointed, disordered, disorganized, desultory, garbled, illogical, rambling, scattered, unconnected. [ WordNet 1.5 ]

disconnectedness

n. the state of being disconnected.
Syn. -- disjunction, disjuncture, disconnection. [ WordNet 1.5 ]

Disconnection

n. The act of disconnecting, or state of being disconnected; separation; want of union. [ 1913 Webster ]

Nothing was therefore to be left in all the subordinate members but weakness, disconnection, and confusion. Burke. [ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
间断[jiàn duàn, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ,   /  ] disconnected; interrupted; suspended #11,482 [Add to Longdo]
断线[duàn xiàn, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄢˋ,  线 /  ] disconnected; cut off #36,212 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
切断[せつだん, setsudan] (n, vs) cutting; severance; section; amputation; disconnection; (P) #8,299 [Add to Longdo]
切る[きる, kiru] (suf, v5r, vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf, v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P) #11,194 [Add to Longdo]
剥がす(P);剥す(io)[はがす(P);へがす, hagasu (P); hegasu] (v5s, vt) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; to detach; to disconnect; (P) #13,111 [Add to Longdo]
バラバラ(P);ばらばら[barabara (P); barabara] (adj-na, adj-no, adv, vs) (on-mim) scattered; disperse; loose; disconnected; in pieces; in drops; rustling; (P) #13,619 [Add to Longdo]
絶縁[ぜつえん, zetsuen] (n, vs) (1) breaking off relations; disconnection; (2) insulation (esp. electrical); isolation; (P) #15,522 [Add to Longdo]
外れる[はずれる, hazureru] (v1, vi) to be disconnected; to get out of place; to be off; to be out (e.g. of gear); (P) #17,175 [Add to Longdo]
ディスコネクト[deisukonekuto] (n) disconnect [Add to Longdo]
現実離れ[げんじつばなれ, genjitsubanare] (n, vs) unreality; becoming disconnected from reality [Add to Longdo]
散々(P);散散[さんざん, sanzan] (adj-na, adv) (1) severely; harshly; utterly; terrible; (2) scattered; disconnected; (P) [Add to Longdo]
切れる[きれる, kireru] (v1, vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf, v1) (16) to be able to do completely; (P) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
切断[せつだん, setsudan] disconnect [Add to Longdo]
電源切断状態[でんげんせつだんじょうたい, dengensetsudanjoutai] power disconnected (state) [Add to Longdo]
抜き取る[ぬきとる, nukitoru] to disconnect, to pull out, to draw out [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0295 seconds, cache age: 4.147 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม