Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ dependence แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


46 ผลลัพธ์ สำหรับ dependence  D IH0 P EH1 N D AH0 N S
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -dependence-, *dependence*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
dependence(n) การพึ่งพาอาศัย, See also: การไว้เนื้อเชื่อใจ

Hope Dictionary
dependence(ดีเพน'เดินซฺ) n. การพึ่งพา, เมืองขึ้น, สิ่งที่วางใจ., Syn. dependance
independence(อินดิเพน' เดินซฺ) n. อิสรภาพ, เอกราช, ความเป็นอิสระ, ความไม่ขึ้นอยู่กับการควบคุมหรือสนับสนุนของคนอื่น รายได้ที่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, Syn. independency, freedom, liberty, Ant. subjugation

Nontri Dictionary
dependence(n) ความเชื่อใจ, ความไว้ใจ, การพึ่งพาอาศัย, เมืองขึ้น
independence(n) เอกราช, ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด, อิสรภาพ, พรรคการเมืองอิสระ
interdependence(n) การพึ่งพาอาศัยกัน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dependence, drug; addiction, drug; dependency, drugการติดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Dependenceการพึ่งพา [เศรษฐศาสตร์]
Dependenceการพึ่งยา, การพึ่งยามากยิ่งขึ้น, การเสพติด, การติดยา [การแพทย์]
Dependence Indicatorตัวชี้บ่งการพึ่งพาอาศัยผู้อื่น [การแพทย์]
Dependence, Intra-Cluterความไม่เป็นอิสระ [การแพทย์]
Dependence, Physicalการติดทางกาย, การเสพติดยาทางด้านร่างกาย, อาการทางกายเมื่อขาดยา, การพึ่งยาทางร่างกาย [การแพทย์]
Dependence, Physiologicalการติดยาเสพติดทางกาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, the way you got the kids to think that they needed Drugs, and then having them realize that dependence was the enemy, that the price was just too high. ตอนแรกเธอหลอกให้พวกเขาคิดว่า พวกเขาต้องการยาเสพติด และเมื่อมันสายไปแล้ว Celebrity Pharmacology 212 (2011)
- Merry Christmas, Mike. The president gets us off our dependence on foreign oil... yet he cannot help a wife choose an earring. - พอดีเลยชั้นกำลังเลือกตุ้มหูนายว่าอันนี้ Olympus Has Fallen (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dependenceJapan's dependence on foreign trade is not necessarily very high as a percentage of GNP.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
การพึ่งพาอาศัยกัน(n) dependence, See also: reliance, being based on, complementing, Example: การพึ่งพาอาศัยกันเป็นนิสัยของคนไทย

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เอกราช = เอกราชย์[ēkkarāt] (n) EN: independence ; sovereignty  FR: indépendance [ f ]
อิสระ[itsara] (n) EN: freedom ; liberty ; independence ; autonomy  FR: liberté [ f ] ; indépendance [ f ] ; autonomie [ f ]
อิสรภาพ[itsaraphāp] (n) EN: freedom ; liberty ; independence ; liberation  FR: liberté [ f ] ; indépendance [ f ] ; clé des champs [ f ]
ความไม่เป็นอิสระ[khwām mai pen itsara] (n, exp) EN: dependence
ความมีเอกราช[khwām mī ēkkarāt] (n, exp) EN: independence
ความมีเอกราชในทางเศรษฐกิจ[khwām mī ēkkarāt nai thāng sētthakit] (n, exp) EN: economic independence
ความเป็นเอกราช[khwām pen ēkkarāt] (n, exp) EN: independence ; freedom ; liberation  FR: indépendance [ f ] ; liberté [ f ]
ความเป็นอิสระ[khwām pen itsara] (n) EN: independence ; freedom ; liberation  FR: indépendance [ f ] ; émancipation [ f ] ; liberté [ f ]
ประกาศอิสรภาพ[prakāt itsaraphāp] (v, exp) EN: declare independence
เสรีภาพทางวิชาการ[sērīphāp thang wichākān] (n, exp) EN: academic freedom ; academic independence

CMU Pronouncing Dictionary
DEPENDENCE D IH0 P EH1 N D AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary
dependence (n) dˈɪpˈɛndəns (d i1 p e1 n d @ n s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
依属[yī shǔ, ㄧ ㄕㄨˇ, / ] dependence [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Abhängigkeit { f } (von) | Abhängigkeiten { pl }dependence (on) | dependences [Add to Longdo]
Anlehnung { f } (an) | in Anlehnung an | in Anlehnung an; um ... zu ähnelndependence (on) | following; in the style of | modelled after [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
アメリカ独立記念日[アメリカどくりつきねんび, amerika dokuritsukinenbi] (n) American Independence day; Fourth of July [Add to Longdo]
アメリカ独立戦争[アメリカどくりつせんそう, amerika dokuritsusensou] (n) American War of Independence; American Revolution [Add to Longdo]
インデペンデンス;インディペンデンス[independensu ; indeipendensu] (n) independence [Add to Longdo]
データ独立性[データどくりつせい, de-ta dokuritsusei] (n) { comp } data independence [Add to Longdo]
ベトミン[betomin] (n) Vietminh (Vietnamese Independence League organized to obtain freedom from French colonial rule) [Add to Longdo]
依拠[いきょ, ikyo] (n, vs) dependence [Add to Longdo]
依存[いぞん(P);いそん, izon (P); ison] (n, vs) dependence; dependent; reliance; (P) [Add to Longdo]
依存関係[いぞんかんけい, izonkankei] (n) dependence (relationship); dependency (relationship) [Add to Longdo]
依存効果[いそんこうか, isonkouka] (n) dependence effect [Add to Longdo]
依存症[いぞんしょう, izonshou] (n) (alcohol, drug) dependence; morbid dependence (on alcohol) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
データ独立性[データどくりつせい, de-ta dokuritsusei] data independence [Add to Longdo]
従属リスト[じゅうぞくリスト, juuzoku risuto] dependence list [Add to Longdo]
装置独立性[そうちどくりつせい, souchidokuritsusei] device independence [Add to Longdo]
独立性[どくりつせい, dokuritsusei] independence [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1059 seconds, cache age: 2.242 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม