Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ dead แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


148 ผลลัพธ์ สำหรับ dead  D EH1 D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -dead-, *dead*, dea

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
deadlockการติดตาย
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
dead(n) คนตาย (พหูพจน์), See also: ผู้ตาย, Syn. dead people
dead(adj) เฉื่อยชา, See also: เงื่องหงอย, อยู่นิ่งๆ, เกียจคร้าน, Syn. inert, stagnant, stagnating, sluggish, static, inactive, dull
dead(adj) ซึ่งไม่เคลื่อนไหว, See also: แน่นิ่ง, ซึ่งหยุดนิ่ง, ซึ่งไม่ไหวติง, ซบเซา, เฉื่อยชา, นิ่ง, Syn. ended, extinguished, no longer felt
dead(adj) ซึ่งไม่ใช้แล้ว (ภาษา), See also: ซึ่งสูญสิ้น, ซึ่งตายไปแล้ว, ซึ่งเลิกใช้แล้ว, Syn. defunct, extinct, no longer in use, obsolete, Ant. living, existing
dead(adj) ซึ่งไม่มีผิดพลาด, See also: ซึ่งไม่พลาด, ซึ่งแม่นยำ, Syn. accurate, sure
dead(adj) ซึ่งไม่มีเสียงสะท้อน (ห้อง), See also: ซึ่งไม่มีเสียงก้อง
dead(adj) ซึ่งไร้ความรู้สึก, See also: ซึ่งไม่ตอบสนอง, Syn. deadened, unresponsive, insensitive, unsensible, unfeeling, numb
dead(adj) ดับ (ไฟ), See also: ซึ่งไม่ทำงาน, เสีย, หมด เช่น แบตเตอรี่, ไฟ เป็นต้น, Syn. drained, inactive, inoperative, not working, no longer functioning, no longer operating, no longer productive, out of operation, Ant. active, functioning, operative, working
dead(adj) ตรง, Syn. exact, precise
dead(adj) ตายแล้ว, See also: ซึ่งไม่มีชีวิต, ถึงแก่กรรม, ดับ, Syn. deceased, departed, deprived of life, devoid of life, gone, lifeless, no longer living, Ant. alive, living, animated, living, vital, being, existing, active

Hope Dictionary
dead(เดด) adj.ตาย,สิ้นลมหายใจ,ไม่มีชีวิต,ไม่มีความรู้สึก,ทื่อ,จืดชืด,โดยสิ้นเชิง,แม่นยำ,กะทันหัน,ตรง,จริง ๆ ,ไม่มีกระแสไฟฟ้า adv. โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,อย่างกะทันหัน n. คนตาย, Syn. deceased
dead airn. ช่องว่างที่ถูกปิดตาย
dead catn. การด่าอย่างถากถาง
dead duckบุคคลที่จะตาย,สิ่งที่จะสลายตัว
dead endn. ทางตัน,ภาวะที่ไร้ความหวัง,ย่านสลัม, See also: dead-end adj. ดูdead end
dead heatn. การแข่งขันที่เสมอกัน
dead horsen. หนี้เก่า,ค่าจ้างจ่ายทดลองล่วงหน้า
dead housen. สถานที่ตั้งศพ
dead lettern. จดหมายที่ไม่ถึงมือผู้รับ
dead marchn. เพลงแห่ศพ

Nontri Dictionary
dead(adj) ตาย,ดับ,สิ้นลม,สูญสิ้น,แน่นอน,ทั้งสิ้น,ตายด้าน,เป็นหมัน
dead(adj) โดยถ่องแท้,แน่นอน,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง,อย่างกะทันหัน
dead(n) คนตาย,ผู้ตาย,ความหนาว
deaden(vt) ทำให้มึน,ทำให้ชา,ทำให้ไม่รู้สึก,ทำให้หย่อนลง
deadline(n) เส้นตาย,ขีดจำกัดเวลา,กำหนดเวลา,เส้นห้ามผ่าน
deadlock(n) การหยุดชะงัก,การหยุดนิ่ง,การหมดหนทาง
deadly(adj) ร้ายแรง,มหันต์,ร้ายกาจ,ปางตาย,เต็มที่,ถึงตายได้

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dead birth; stillbirthการตายคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dead colourสีตาย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dead haltหยุดสนิท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dead metaphorอุปลักษณ์ไร้พลัง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dead space๑. บริเวณเสียเปล่า (การหายใจ)๒. โพรงแผลคงค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dead spotจุดบอด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dead syllableพยางค์ตาย [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
dead timeเวลาเว้นว่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dead-bornตายก่อนคลอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deadlimbอาการมือเท้าชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Dead bodies (Law)ศพ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Dead Spaceที่อับ,เนื้อที่เสียเปล่า,บริเวณที่ไม่มีอากาศสะอาดไหลผ่าน [การแพทย์]
dead storagedead storage, ความจุไม่ใช้การ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Deadly Stone Fishปลาหิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Snow White lies dead in the forest. หิมะขาวนอนตายอยู่ในป่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, I'm afraid you've made a mistake. Mrs. De Winter's been dead for over a year. ฉันเกรงว่าคงมีการเข้าใจผิด คุณนายเดอ วินเทอร์เสียไปเเล้วเมื่อปีก่อน Rebecca (1940)
Do you think the dead come back and watch the living? คุณคิดว่าคนตายจะกลับมาเฝ้าดูคนเป็นมั้ยคะ Rebecca (1940)
The night's dead throw the figures off. ที่ตายเมื่อคืนก็ถูกคัดออกไป Night and Fog (1956)
Nine million dead haunt this countryside. ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 9 ล้านคน Night and Fog (1956)
No real... dead spots. ไม่จริง ... 12 Angry Men (1957)
You know, born in a slum, mother dead since he was nine. คุณจะรู้ว่าเกิดในสลัม, แม่ที่ตายตั้งแต่เขาอายุเก้าขวบ 12 Angry Men (1957)
He claims that he went to a movie at about 11.30, returning home at 3.10 to find his father dead and himself arrested. เขาอ้างว่าเขาไปดูหนังที่เกี่ยวกับ 11.30, กลับบ้านที่ 3.10 จะหาพ่อของเขาที่ตายแล้วและตัวเองถูกจับ 12 Angry Men (1957)
It's like talkin' into a dead phone. มันก็เหมือนกับการพูดลงในโทรศัพท์ของผู้ตาย 12 Angry Men (1957)
But the old man raised his hand up to dead even again. แต่ชายชรายกมือขึ้น จะตายแม้อีกครั้ง The Old Man and the Sea (1958)
One of them looked down, and among the empty beer cans... ... and dead barracuda, she saw the long backbone of the great fish... ... that was now just garbage waiting to go out with the tide. หนึ่งของพวกเขามองลงไปที่น้ำ และในหมู่กระป๋องเบียร์เปล่า และคนตาย บาราคูดา เธอเห็นกระดูกสัน หลังยาว The Old Man and the Sea (1958)
Release him or I'll shoot and I am a dead eyeshot shooting. และฉันยิงตรงตาย Help! (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deadA bear will not touch a dead body.
deadA child whose parents are dead is called an orphan.
deadA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
deadA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
deadAfter drinking all night, Bob was dead to the world.
deadAfter the conflict there were many dead on both sides.
deadA fund was launched to set up a monument in memory of the dead man.
dead"Ah, this is my idiot son Takashi" "Eh-er, yes. (The late) Takashi, right?" "Fuusy, he isn't dead yet! Probably."
deadA living dog is better than a dead lion.
deadAll my friends and family are dead.
deadA man whose wife is dead is called a widower.
deadAnd when I've gone, don't tell him I'm dead.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ผู้ล่วงลับ(n) the deceased, See also: dead person, Syn. ผู้ตาย, ผู้วายชนม์, ผู้เสียชีวิต, Example: การกรวดน้ำเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ, Count Unit: คน
ร้ายกาจ(adj) lethal, See also: deadly, dangerous, Example: นางมีอาวุธอันร้ายกาจสองอย่าง คือ จักรกับตรีศูล, Thai Definition: ที่มีประสิทธิภาพร้ายแรง
อับ(adj) dead-end, Syn. ตัน, Example: สองหัวขโมยถูกตำรวจต้อนเข้ามุมอับไม่มีทางหนีรอดไปได้
ซากพืช(n) humus, See also: dead leaves or plants, Example: ต้องมีวิธีป้องกันไม่ให้ซากพืชที่ถูกย่อยบนผิวดิน ถูกลมพัดหรือฝนตกชะล้าง, Count Unit: ซาก, Thai Definition: พรรณพืชทุกชนิดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้าเดิม
คำตาย(n) dead syllable, See also: short vowel syllable, Ant. คำเป็น, Example: ฉันท์บทนี้มีคำตายไม่กี่คำ, Thai Definition: คำสระสั้นที่ไม่มีตัวสะกดพวกหนึ่ง และคำในมาตรา กก กด กบ
ไคล(n) scurf, See also: dead skin, Syn. ขี้ไคล, เหงื่อไคล, Example: อากาศร้อนมากจนเหงื่อไหลไคลย้อยกันหมดแล้ว, Thai Definition: เหงื่อที่ปนกับฝุ่นละอองติดกรังอยู่กับหนังกำพร้า
ผู้เสียชีวิต(n) dead person, See also: the dead, Syn. ผู้ตาย, Ant. ผู้มีชีวิต, Example: ในอียิปต์มีการทำมัมมี่เพื่อหวังว่าวิญญาณผู้เสียชีวิตจะกลับสู่ร่างเดิม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่สิ้นสภาพของการมีชีวิต
พระบรมศพ(n) corpse of king, See also: dead body of a king, royal remains, Syn. ศพ, Example: พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระราชินีรำไพพรรณี จัดขึ้นที่บริเวณท้องสนามหลวง, Notes: (ราชา)
พระพุทธเจ้าหลวง(n) late King, See also: dead king, Example: กิจกรรมในเส้นทางล่องเรือ,udkiตามเส้นทางเสด็จประพาสต้น พระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5, Count Unit: พระองค์, Thai Definition: คำเรียกพระเจ้าแผ่นดินที่เสด็จสวรรคตแล้ว, Notes: (ราชา)
ไปสวรรค์(v) dead, See also: go to heaven, die, pass away, Syn. ตาย, สู่สุคติ, Example: คุณย่าของเขาไปสวรรค์นานแล้ว, Thai Definition: ไปเมืองฟ้า, ไปสู่โลกของเทวดา ใช้สำหรับผู้ที่ตายแล้ว

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ใบเมี่ยง[baimīeng] (n) EN: cloth used for wrapping the dead body
บัตรพลี[batphlī] (n, exp) EN: offerings for the spirit of the dead person ; offerings to deities
เดดไลน์[dētlai] (n) EN: deadline  FR: date limite [f]
ฝังศพ[fang sop] (v, exp) EN: bury the dead ; hold a burial  FR: inhumer ; enterrer ; ensevelir
เฝือก[feūak] (n) EN: bamboo mat for wrapping the dead ; bier
หาไม่[hāmai] (v) EN: be no more ; be dead  FR: ne plus être
จับตาย[jap tāi] (v, exp) EN: capture dead
จุดบอด[jut bøt] (n, exp) EN: blind spot ; dead spot  FR: point aveugle [m]
กำหนด[kamnot] (n) EN: limit ; schedule ; fixture ; date ; deadline  FR: limite [f]
กำหนดเวลาให้[kamnot wēlā hai] (v, exp) EN: set a deadline

CMU Pronouncing Dictionary
DEAD D EH1 D
DEADY D EH1 D IY0
DEADEN D EH1 D AH0 N
DEADLY D EH1 D L IY0
DEADER D EH1 D ER0
DEADPAN D EH1 D P AE2 N
DEADBEAT D EH1 D B IY2 T
DEADLIER D EH1 D L IY0 ER0
DEADBOLT D EH1 D B OW2 L T
DEAD-END D EH2 D EH1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary
dead (j) dˈɛd (d e1 d)
deaden (v) dˈɛdn (d e1 d n)
deadly (j) dˈɛdliː (d e1 d l ii)
deadens (v) dˈɛdnz (d e1 d n z)
deadpan (j) dˈɛdpæn (d e1 d p a n)
deadened (v) dˈɛdnd (d e1 d n d)
deadlier (j) dˈɛdlɪəʳr (d e1 d l i@ r)
deadline (n) dˈɛdlaɪn (d e1 d l ai n)
deadlock (n) dˈɛdlɒk (d e1 d l o k)
deadening (v) dˈɛdnɪŋ (d e1 d n i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
尸体[shī tǐ, ㄕ ㄊㄧˇ, / ] dead body; corpse; carcass, #4,315 [Add to Longdo]
死人[sǐ rén, ㄙˇ ㄖㄣˊ, ] dead person, #6,606 [Add to Longdo]
致死[zhì sǐ, ㄓˋ ㄙˇ, ] deadly, #14,533 [Add to Longdo]
死海[Sǐ Hǎi, ㄙˇ ㄏㄞˇ, ] Dead Sea (Palestine), #46,374 [Add to Longdo]
载重量[zài zhòng liàng, ㄗㄞˋ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] dead weight; weight capacity of a vehicle, #53,527 [Add to Longdo]
死不瞑目[sǐ bù míng mù, ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, ] dead but will not close the eyes (成语 saw); to die with a remaining grievance, #55,692 [Add to Longdo]
烂醉[làn zuì, ㄌㄢˋ ㄗㄨㄟˋ, / ] dead drunk; completely drunk, #62,071 [Add to Longdo]
颠茄[diān qié, ㄉㄧㄢ ㄑㄧㄝˊ, / ] deadly nightshade (Atropa belladonna), #121,845 [Add to Longdo]
虚文[xū wén, ㄒㄩ ㄨㄣˊ, / ] dead letter; rule no longer in force; empty formality, #151,559 [Add to Longdo]
死文字[sǐ wén zì, ㄙˇ ㄨㄣˊ ㄗˋ, ] dead language; indecipherable script, #347,275 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Deadlock {m}; Deadlock-Situation {f} [comp.]deadlock [Add to Longdo]
Faustpfand {n} | Faustpfänder {pl}dead pledge | dead pledges [Add to Longdo]
Flaute {f}dead calm [Add to Longdo]
Leergewicht {n}; totes Gewichtdead weight [Add to Longdo]
Leiche {f} | Leichen {pl} | eine Leiche im Keller haben [übtr.]dead body | dead bodies | to have a skeleton in the cupboard [Br.]; to have a skeleton in the closet [Am.] [fig.] [Add to Longdo]
Niete {f}; unfähige Person | Nieten in Nadelstreifendead loss; wash-out | incompetent managers [Add to Longdo]
Schritt fahrendead slow [Add to Longdo]
Totalausfall {m}; Fehlanzeige {f}dead loss [Add to Longdo]
Tote {m,f}; Toter | viele Totedead | many dead [Add to Longdo]
Totpunkt {m}; toter Punkt | unterer Totpunktdead center; dead centre; dead point | bottom dead center [Add to Longdo]
Totseil {n}dead rope [Add to Longdo]
Totzeit {f}dead time [Add to Longdo]
schnurgerade {adj}dead straight [Add to Longdo]
sinnlos betrunkendead drunk [Add to Longdo]
sternhagelvoll; sternhagelblau {adj}dead drunk; rolling drunk; roaring drunk; blotto [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
あの世[あのよ, anoyo] (n,adj-no) the other world; world of the dead; (P) [Add to Longdo]
あやかし[ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
お盆;御盆[おぼん, obon] (n) O-Bon; Bon Festival; Lantern Festival; Festival of the Dead [Add to Longdo]
くたばる[kutabaru] (v5r,vi) (1) (col) to kick the bucket; to drop dead; to die; (2) to be pooped; to be exhausted; (P) [Add to Longdo]
ぐったり(P);ぐたり[guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P) [Add to Longdo]
ぐでんぐでん;ぐでぐで[gudenguden ; gudegude] (adj-na) dead drunk [Add to Longdo]
こう着状態;膠着状態[こうちゃくじょうたい, kouchakujoutai] (n,adj-no) deadlock; stalemate [Add to Longdo]
しんと[shinto] (vs,adv) (on-mim) silent (as the grave); deadly silent [Add to Longdo]
すくみ[sukumi] (n) {comp} deadlock [Add to Longdo]
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
すくみ[すくみ, sukumi] deadlock [Add to Longdo]
デッドロック[でっどろっく, deddorokku] deadlock [Add to Longdo]
デッドロック回避[デッドロックかいひ, deddorokku kaihi] deadlock avoidance [Add to Longdo]
不感帯要素[ふかんたいようそ, fukantaiyouso] dead-zone unit [Add to Longdo]
不動作時間[ふどうさじかん, fudousajikan] dead time [Add to Longdo]
無駄時間[むだじかん, mudajikan] dead time [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.3173 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม