Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ crowd แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
88 ผลลัพธ์ สำหรับ crowd  K R AW1 D
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -crowd-, *crowd*, crow

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
crowd[VT] กดดัน, See also: บังคับให้ทำ
crowd[VI] ชุมนุม
crowd[VI] เบียดเสียด
crowd[VT] เบียดเสียด, Syn. jam, squeeze, throng
crowd[VI] ผลักไปข้างหน้า
crowd[VT] ผลักไปข้างหน้า
crowd[N] ผู้ชม
crowd[N] ฝูงชน, See also: กลุ่มคน, มวลชน, Syn. throng, mob
crowd[VT] มัดรวมกัน
crowded[ADJ] ซึ่งเต็มไปด้วยฝูงชน
Hope Dictionary
crowd(เคราดฺ) {crowded,crowding,crowds} n. ฝูงชน,กลุ่มชน,คนมาก ๆ ,กลุ่มคนที่ชมการแสดงหรืออื่น ๆ vt. เบียดเสียด
crowded(เครา'ดิด) adj. อัดกันจนเต็ม,เบียดเสียดยัดเยียด,โชกโชน,ผ่านมามาก
crowdie(เครา'ดี) n. จานอาหาร,จานข้าว
crowdy(เครา'ดี) n. จานอาหาร,จานข้าว
Nontri Dictionary
crowd(n) ฝูงชน,มหาชน,กลุ่มคน,พวก,ฝูง
crowd(vi) มาชุมนุมกัน,ยัดเยียด,เบียดเสียด,อัด,เบียด
overcrowd(vt) เบียดเสียด,ยัดเยียด,แออัดเกินไป
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crowd opinionมติฝูงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
crowding toothฟันซ้อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Crowding Out การแย่งเงินกู้จากเอกชน
กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อการเพิ่มขึ้นในการ กู้ยืม ของรัฐบาลจากประชาชนมีผลทำให้เอกชนในประเทศต้องลดการกู้ยืม และการใช้จ่ายลง จำนวนของการแย่งเงินกู้ยืมจากเอกชน จะมีมากน้อยแค่ไหน ขึ้นกับว่าการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพียงใด หากส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงขึ้นมาก การใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ของภาคเอกชนก็จะลดลงมาก หากการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐไม่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของอัตรา ดอกเบี้ย ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของภาคเอกชน [สิ่งแวดล้อม]
Crowding out (financial)ผลหักลด (ทางการเงิน) [เศรษฐศาสตร์]
Crowdsกลุ่มคน [TU Subject Heading]
Longdo Unapproved EN-TH
crowdsource (vt uniq ) เป็นการรวมกันของคำว่า Crowd + Outsourcing คือการกระจายปัญหาไปยังกลุ่มค้นเพื่อค้นหาคำตอบ และวิธีการในการแก้ปัญหาทางธุรกิจนั้นๆ บริษัทสามารถ broadcast คำถามหรือปัญหาที่ต้องการคำตอบไปยังกลุ่มคนขนาดใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการใหม่ ๆ Crowd หรือ User ส่วนมากในการทำ Crowdsourcing เราจะหมายถึงกลุ่มชุมชน Online
Crowdsourcingการร่วมสร้างสรรค์ของกลุ่มคน (Crowd) เพื่อร่วมกันทำ หรือสร้างสิ่งต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาร่วมกัน จนกลายเป็นเทรนด์ฮิต ของการทำกิจกรรมในการตลาดออนไลน์ผ่าน Digital Campaign และการโฆษณาออนไลน์ Crowdsourcing ถอดออกมาเป็นคำว่า Crowd และ Outsourcing เป็นการกระจายปัญหาหรือวัตถุประสงค์บางอย่างเพื่อให้กลุ่มคนหรือชุมชนออนไลน์ มาร่วมกันแก้ปัญหาหรือทำอะไรตามวัตถุประสงค์นั้นๆ
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crowdA big crowd gathered at the scene of the fire.
crowdA big crowd of people collected to watch the festival.
crowdA crowd collected to watch the fight.
crowdA crowd gathered around.
crowdA crowd gathered at the scene.
crowdA crowd gathered of itself.
crowdA crowd gathered to see the fire.
crowdA crowd of more than three thousand.
crowdA crowd of people gathered around the speaker.
crowdA crowd of people gathered in the street.
crowdA crowd of people were present at a party.
crowdA crowd soon gathered around him.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แออัด[ADJ] congested, See also: crowded, Syn. ยัดเยียด, อัดแอ, แน่น, Ant. โล่ง, เตียน
แน่นขนัด[V] crowd around (round), See also: gather, Syn. แน่น, คับคั่ง, เบียดเสียดยัดเยียด, Example: นักท่องเที่ยวแห่กันไปที่ชองเซลิเซ่ส์เสียแน่นขนัดจนแทบจะไม่มีทางจะเดิน, Thai definition: อาการที่แออัดยัดเยียด หรือเบียดเสียดจนแทบไม่มีที่ว่าง
มุง[V] crowd around, See also: throng, gather around, Example: เมื่อมีคนเป็นลม อย่าให้คนมามุง เพราะจะทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก, Thai definition: รุมกันเข้าไปดูอย่างไม่มีระเบียบ
ออ[V] crowd, See also: collect, gather around, throng, Example: คนดูพากันไปอออยู่ที่ทางออกเพื่อรอพบนักร้องชื่อดัง, Thai definition: รวมกันเป็นกลุ่ม, คั่งกันอยู่
เบียด[V] crowd, See also: flock, throng, congregate, swarm, mass, Syn. แออัด, ยัดเยียด, เบียดเสียด, Example: คนกลุ่มใหญ่ยืนเบียดตัวกันอยู่ภายใต้ร่มหลังคาที่พักผู้โดยสาร
เบียดเสียด[V] crowd, See also: flock, throng, congregate, swarm, mass, Syn. เบียดเสียดเยียดยัด, เบียด, แออัด, ยัดเยียด, Example: ผู้คนเบียดเสียดกันบังเสียจนไม่ได้เห็นอะไร
เกาะกลุ่ม[V] crowd, See also: adhere, stick, cling, throng, gather, Syn. จับกลุ่ม, รวมกลุ่ม, Example: ที่บ้านครูศุข ดุริยประณีต ลูกหลานยังคงสืบทอดวิชาดนตรีภายในตระกูล เกาะกลุ่มแน่นหนามาจนถึงทุกวันนี้
โขยง[N] crowd, See also: horde, swarm, flock, Syn. ฝูง, พวก, หมู่, Example: เพื่อนๆ ยกโขยงไปเชียร์ฉันถึงขอบสนามทีเดียว
ความหนาแน่นของประชากร[N] density of population, See also: crowd, Example: การจัดจำนวนส.ส.ในแต่ละเขตมักจะจัดโดยการดูความหนาแน่นของประชากรต่อขนาดของพื้นที่
กลุ่มคน[N] crowd, See also: throng, group, community, Syn. ฝูงชน, กลุ่มชน, Example: อย่าไปสนใจกลุ่มคนพวกนั้นเลย เพราะมีแต่จะทำให้เรื่องเลวร้ายลงไปอีก, Count unit: กลุ่ม
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser ; écraser
เบียดเสียดเยียดยัด[v. exp.] (bīetsīet yīetyat) EN: crowd ; be congested ; throng   
ชุมชน[n.] (chumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng   FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ชุมนุมชน[n.] (chumnumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob   FR: communauté [f] ; foule [f]
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm   FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people   FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]
ฮือ[v.] (heū) EN: crowd ; stapede ; rally   
คั่ง[adj.] (khang) EN: congested ; jammed ; glutted ; crowded   FR: saturé ; surchargé ; congestionné
CMU Pronouncing Dictionary
CROWD   K R AW1 D
CROWDS   K R AW1 D Z
CROWD'S   K R AW1 D Z
CROWDED   K R AW1 D AH0 D
CROWDED   K R AW1 D IH0 D
CROWDEN   K R AW1 D AH0 N
CROWDER   K R AW1 D ER0
CROWDING   K R AW1 D IH0 NG
Oxford Advanced Learners Dictionary
crowd  (v) krˈaud
crowds  (v) krˈaudz
crowded  (v) krˈaudɪd
crowding  (v) krˈaudɪŋ
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[qún, ㄑㄩㄣˊ, ] crowd; flock; group, #1,299 [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, / ] crowd; multitude; abbr. for 眾議院|众议院 House of Representatives, #2,357 [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, / ] crowded; to squeeze, #3,475 [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] crowded; framework for silkworms; gather foliage; bunch; classifier for bunched objects, #19,818 [Add to Longdo]
人丛[rén cóng, ㄖㄣˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] crowd of people, #27,296 [Add to Longdo]
[chù, ㄔㄨˋ, ] crowd; transliteration of Sanskrit 'kso', e.g. 'aksobhya', #275,353 [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Massenszene {f}crowd scene [Add to Longdo]
Menge {f} | in der Menge verloren gehencrowd | to get lost in the crowd [Add to Longdo]
Menschenmenge {f}; Zuschauermenge {f}; Gedränge {n}; Menschenauflauf {m} | Menschenmengen {pl}; Zuschauermengen {pl} | Menschenmassen {pl}crowd | crowds | crowds of people [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[, gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P) [Add to Longdo]
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
どかどか[, dokadoka] (adv,adv-to) (1) (on-mim) noisily; with loud footsteps; (2) in a crowd; incessantly; all together [Add to Longdo]
なだれ込む;傾れ込む;雪崩れ込む[なだれこむ, nadarekomu] (v5m,vi) to rush or crowd into; to surge into [Add to Longdo]
びっしり[, bisshiri] (adv) closely packed; crowded close; (P) [Add to Longdo]
わんさ[, wansa] (adv-to) (See わんさガール) in swarms; in great crowds [Add to Longdo]
クラウディングアウト[, kuraudeinguauto] (n) crowding out [Add to Longdo]
クラウド[, kuraudo] (n) (1) cloud; (2) crowd [Add to Longdo]
一群[いちぐん, ichigun] (n) (1) group; flock; crowd; herd; (2) wide expanse (of flowers) [Add to Longdo]
一群れ[ひとむれ, hitomure] (n) (1) group; flock; crowd; herd; (2) wide expanse (of flowers) [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
過密[かみつ, kamitsu] overcrowding [Add to Longdo]
Time: 0.0063 seconds, cache age: 153.926 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม