Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ cover up แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


54 ผลลัพธ์ สำหรับ cover up  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -cover up-, *cover up*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
cover up(vi) ปกปิด, See also: ปิดบัง
cover up(vt) ปกปิด, See also: ปิดบัง
cover up(phrv) สวมเสื้อผ้า
cover up(phrv) ซ่อน, See also: แอบซ่อน, Syn. hush up, smother up
cover up for(phrv) ขอโทษแทน, See also: แก้ตัวแทน, Syn. cover for

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aren't you just using Akira as camouflage to cover up your misconduct? คุณเพียงต้องการใช้อากิระเป็นเครื่องลวงตา เพื่อที่จะปกปิดพฤติกรรมไม่ดีของคุณใช่มั้ย? Akira (1988)
Give me a hand with some of that lumber. We can use it to cover up the windows. ช่วยฉันขนไม้นั่นดีกว่า เราเอาไปปิดหน้าต่างได้ Night of the Living Dead (1990)
Cover up this body! คลุมศพไว้ ! The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I suggest you cover up what you don´t want seen. I suggest you cover up what you don't want seen. Never Been Kissed (1999)
I thought I'd cover up the control box. เราควรจะเอาผ้าคลุมกล่องคอนโทรลไว้ก่อน Il Mare (2000)
Cover up yourself well before you come out. ใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อย ก่อนออกไปข้างนอกด้วยล่ะ Crazy First Love (2003)
Now, I will not cover up for you again. -Do you hear me? ฉันจะไม่ช่วยเธออีกนะ แฮร์รี่ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
And cover up those stupid words. แล้วหาอะไรมาปิดคำพูดโง่โง่ เหล่านี้ที A Cinderella Story (2004)
There's cover up to 200 yards from the camp. มีหญ้าสูงอยู่กว่า 200 หลาก่อนถึงที่หมาย The Great Raid (2005)
Look, sometimes pros will cover up their shots with another crime. พวกมืออาชีพน่ะ บางทีก็ลงมืออีกอย่าง เพื่อกลบเกลื่อนไอ้ที่จะทำ Four Brothers (2005)
They took cover up on the hill. พวกมันซ่อนตัวอยู่บนเขา Pan's Labyrinth (2006)
-He's trying to cover up his true agenda. -เขาพยายามที่จะยื้อตำแหน่งเอาไว้ Hollow Man II (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cover upCover up the injured man with this blanket.
cover upIt's a good idea to cover up when the sun is this strong.
cover upThe big promotion of that company's stock was just a cover up to hide their impending bankruptcy.
cover upThe politician tried to cover up the insider trading.
cover upThe Prime Minister tried to cover up the scandal, but that just made it worse when the newspapers discovered the truth.
cover upThe staff at the company tried to cover up the truth, but soon it came to light.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ปิดป้อง(v) cover up, See also: protect/defend by covering, Syn. ป้องปิด, Ant. เปิดโล่ง, Example: บัดนี้ความมืดมิดได้ปิดป้องท้องฟ้าจนไม่เหลือแสงสว่างแล้ว, Thai Definition: บังเพื่อกักหรือกั้นไว้
อำ(v) hide, See also: cover up, keep silent, suppress, conceal, hush something up, Syn. ปิดบัง, ปกปิด, Example: เขาถูกหาว่าอำความจริงเอาไว้ ทั้งๆ ที่จริงเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ป้อง(v) cover up, See also: obstruct, screen, shade, shield, protect, Syn. กัน, บัง, กั้น, ปิดป้อง, Example: หล่อนใช้มือป้องที่ปากเอียงหน้าหัวเราะคิกคักด้วยความอาย, Thai Definition: บังเพื่อกักหรือกั้นไว้
ถม(v) fill, See also: cover up, reclaim, Syn. กลบ, ใส่, Example: การปรับเตรียมพื้นที่เพื่อลงรากฐานก่อสร้างอาคาร เวลานี้ได้ถมสระน้ำของวังลงเสียแล้วสระหนึ่ง, Thai Definition: เอาดินหรือสิ่งอื่นๆ ใส่ลงไปในที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือเป็นแอ่งเพื่อให้เต็ม
ซ่อนเร้น(v) conceal, See also: cover up, hide, keep secret, Syn. แอบแฝง, แฝง, ซ่อน, แอบ, ซุกซ่อน, ปกปิด, ปิดบัง, อำพราง, ซ่อนเร้นอำพราง, Ant. เปิดเผย, Example: ความมืดมักจะซ่อนเร้นสิ่งต่างๆ ได้อย่างมิดชิด
ซ่อนรูป(v) cover up one's figure, See also: conceal the figure, Example: ดูเหมือนเธอจะร่างเล็ก แต่จริงๆ นั้นเธอซ่อนรูป, Thai Definition: มีลักษณะให้เห็นขนาดย่อมกว่าตัวจริง, ใหญ่ดูเป็นเล็ก
กลบ(v) conceal, See also: cover up, veil, bury, shut, hide, Syn. ปิดบัง, อำพราง, ปกปิด, กลบเกลื่อน, หมก, ซ่อน, Example: ผู้ร้ายกลบร่องรอยที่ทำฆาตกรรมอย่างแนบเนียน, Thai Definition: ปกปิด หรือปกคลุมไม่ให้เห็นร่องรอย และโดยปริยายหมายถึงการปิดบัง
แฝง(v) conceal, See also: cover up, hide, keep secret, obscure, seclude, disguise, Syn. แอบแฝง, ซ่อนเร้น, ซ่อน, แอบ, Example: นางมีฐานะที่คนค่อนข้างเกรง เพราะเชื่อว่ามีอำนาจพิเศษแฝงอยู่, Thai Definition: หลบ แอบ ซ่อน เร้น โดยอาศัยสิ่งกำบัง
อำพราง(v) conceal, See also: cover up, hide, keep secret, keep back, suppress the truth, maintain secrecy, bogus, hide, , Syn. ปิดบัง, งำ, Ant. เปิดเผย, Thai Definition: ปิดบังโดยลวงให้เข้าใจไปทางอื่น, พูดหรือแสดงอาการไม่ให้รู้ความจริง
แอบแฝง(v) conceal, See also: cover up, hide, keep secret, be talent, dodge, camouflage, veil, shroud, Syn. ซ่อนเร้น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อำ[am] (v) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
อำพรางความผิด[amphrāng khwāmphit] (v, exp) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults
บัง[bang] (v) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แฝง[faēng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise  FR: cacher ; dissimuler
งำ[ngam] (v) EN: cover up ; conceal ; hide ; suppress ; cover from sight ; keep from sight  FR: couvrir ; cacher ; dissimuler ; soustraire ; masquer
ปิด[pit] (v) EN: hide ; conceal ; cover up ; keep  FR: cacher
ปิดบัง[pitbang] (v) EN: hide ; conceal ; keep back ; cover up ; gloss over ; avert  FR: cacher ; dissimuler ; garder secret ; celer ; taire ; glisser sur
ปกปิด[pokpit] (v) EN: cover up ; conceal ; keep secret  FR: tenir secret ; garder secret ; celer (litt.)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[zhē, ㄓㄜ, ] cover up (a shortcoming); screen off; to hide; to conceal, #8,968 [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] cover up; to surprise [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ひた隠す;直隠す;ヒタ隠す[ひたかくす(ひた隠す;直隠す);ヒタかくす(ヒタ隠す), hitakakusu ( hita kakusu ; choku kakusu ); hita kakusu ( hita kakusu )] (v5s) to cover; to cover up [Add to Longdo]
闇から闇に葬る[やみからやみにほうむる, yamikarayaminihoumuru] (exp,v5r) to cover up; to hush up; to shroud in darkness [Add to Longdo]
押し隠す;押隠す[おしかくす, oshikakusu] (v5s,vt) to cover up; to conceal [Add to Longdo]
空を蓋う;空を覆う[そらをおおう, sorawooou] (exp,v5u) to cover up the sky (e.g. smoke) [Add to Longdo]
庇う[かばう, kabau] (v5u,vt) to protect someone; to take under one's wing; to plead for; to stick up for; to cover up for someone; (P) [Add to Longdo]
覆い被せる;覆いかぶせる[おおいかぶせる, ooikabuseru] (v1,vt) to cover up with something [Add to Longdo]
包み隠す;包隠す;包み匿す;包みかくす[つつみかくす, tsutsumikakusu] (v5s,vt) to conceal; to keep secret; to cover up [Add to Longdo]
包み飾る[つつみかざる, tsutsumikazaru] (v5r,vi) to cover up and make a show [Add to Longdo]
埋める[うめる, umeru] (v1,vt) (1) to bury (e.g. in the ground); (2) to fill up (e.g. audience fills a hall); to fill (a seat, a vacant position); (3) to plug gaps; to stop a gap; (4) to make amends; to cover up for something; (5) to put cold water in a bath; (6) to cover; to scatter something over; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2581 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม