Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ cover แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
160 ผลลัพธ์ สำหรับ cover  K AH1 V ER0
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -cover-, *cover*

Longdo Approved EN-TH
unrecoverable(adj) ไม่สามารถกู้คืนได้, ไม่สามารถเอากลับคืนได้, ไม่สามารถรักษาได้, S. irrecoverable, R. recover
deep cover(n) สายลับชั้นสูง
snow-covered(adj ) ซึ่งถูกปกคลุมด้วยหิมะ
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
cover[VT] คลุม, See also: ครอบ, ครอบคลุม, ปกคลุม, Syn. cover up, put on
cover[VT] แต่งกาย, See also: แต่งตัว, สวมเสื้อผ้า
cover[VI] ทำงานแทน
cover[N] ที่บังตา, See also: ที่บัง
cover[VT] ปกป้อง, See also: คุ้มกัน
cover[N] ปกหนังสือ, Syn. book cover, binding
cover[VT] ปิดบัง, See also: ซ่อนเร้น, Syn. conceal, hide
cover[VT] ปู, See also: พอก, ปะ, โปะ, ปูด้วย, เททับด้วย
cover[N] ผ้าคลุม, See also: ผ้าห่ม
cover[N] ฝา, See also: ฝาครอบ, ที่ปิด, ฝาปิด, Syn. lid, top
Hope Dictionary
cover(คัฟ'เวอะ) {covered,covering,covers} vt. ปกคลุม,คลุม,กลบ,ปิดคลุม,ปิดบัง,ครอบ,นำมาซึ่ง ป้องกันคุ้มกัน,ครอบคลุม,รวมทั้ง,ชดเชย,ชดใช้,สังวาสกับ,กก (ไข่) ,ประกบตัว. vi. แทน,ซ่อน -Phr. (cover up ปิดเป็นความลับ,ปิดอย่างมิดชิด) n. ที่ปิด,ฝา,ที่ครอบ,ปก,ปลอก,ยางนอก,
cover girl n.หญิงหน้าปก (ที่ปรากฎภาพในนิตยสาร)
cover-up(คัฟ'เวออัพ) n. การ (วิธี) ปิดบัง
coverage(คัฟ'เวอริจฺ) n. ขอบเขตที่การประกันภัยครอบคลุมถึง,เงินค้ำประกัน,เงินประกัน,การรายงานข่าวและการตีพิมพ์ข่าวหรือออกข่าว,ขอบเขตของการรายงานข่าว
coverall(คัฟ'เวอะออล) n. เครื่องแต่งตัวชิ้นเดียวสำหรับทำงานที่สวมปกคลุมเสื้อผ้าชิ้นอื่น
coverlet(คัฟ'เวอลิท) n. ผ้าคลุมเตียง,สิ่งที่ใช้คลุม, Syn. coverlid
covert(คัฟ'เวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน,ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ ,แอบแฝง,ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม,ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,การปิดบัง,การปลอมตัว,พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า, See also: covertness n. ดูcovert, Syn. clandestine,hid
covert clothn. (คัฟ'เวร์ท-) ผ้าคลุม, Syn. covert
coverture(คัฟ'เวอะเชอ) n. สิ่งปกคลุม,การซ่อนเร้น
air coverเครื่องบินที่ใช้ป้องกันทหารและสถานที่บนพื้นดิน เครื่องบินคุ้มกันในอากาศ., Syn. air umbrella
Nontri Dictionary
cover(n) ปก,ที่ปิด,ฝาครอบ,ปลอก,ผ้าคลุมเตียง,เงินประกัน
cover(vt) ปิด,กลบ,ครอบ,คลุม,ปิดบัง,ป้องกัน,กก(ไข่)
covering(n) เครื่องคลุม,เครื่องปกปิด
coverlet(n) ผ้าคลุมเตียง,ผ้าปูเตียง
covert(adj) กำบัง,แอบแฝง,อย่างลับๆ,ซึ่งซ่อนเร้น,ซึ่งหลบซ่อน
covert(n) ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,สิ่งปกคลุม
coverture(n) การปิดบัง,การหลบซ่อน,การซ่อนเร้น
discover(vt) พบ,ค้นพบ,เปิดเผย
discoverer(n) ผู้ค้นพบ,ผู้พบ
discovery(n) การค้นพบ,การพบ,การเปิดเผย,สิ่งที่ค้นพบ
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cover glassกระจกกั้นใส [มีความหมายเหมือนกับ plain glass] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cover; covering; covering setเซตปก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coverageความคุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coverage, comprehensive; comprehensive coverageความคุ้มครองรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coverage, fullความคุ้มครองเต็มที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coverage, partialความคุ้มครองบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
covered electrodeลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ [ใช้ไฟฟ้า] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
covered filler rodลวดเติมหุ้มฟลักซ์ [ใช้แก๊ส] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
covering set; cover; coveringเซตปก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
covering; cover; covering setเซตปก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Coverปกหนังสือ
เป็นส่วนที่ช่วยยึดตัวเล่มหนังสือให้หยิบจับได้โดยสะดวก อาจมีลวดลายหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งอาจมีชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง อาจเป็นได้ทั้งปกแข็งและปกอ่อน

<b>Cover</b>

<b>Cover</b> [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Cover วัสดุกลบ, ดินกลบ
วัสดุที่ใช้ในการกลบขยะในกระบวนการฝังกลบ [สิ่งแวดล้อม]
cover croppingการปลูกพืชคลุมดิน, การปลูกพืชที่มีใบหนาหรือรากแน่นเพื่อคลุมดินหรือยึดดิน เช่น พืชตระกูลถั่วหรือตระกูลหญ้า เป็นต้น เป็นการอนุรักษ์ดินวิธีหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cover lettersจดหมายนำ [TU Subject Heading]
Cover Plateแผ่นใสปิด [การแพทย์]
Cover Slipแผ่นแก้วบาง,แผ่นกระจกปิด [การแพทย์]
Cover Slip Methodการเสมียร์เลือด [การแพทย์]
Coverageการครอบคลุม [การแพทย์]
Covered warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่สำรองไว้
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้หนึ่งผู้ใดที่มิใช่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ออกตราสารได้มีการกันสำรองหลักทรัพย์ไว้หรือวางหลักประกันไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกนั้น หากผู้ถือ covered warrant เรียกใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ผู้ออก covered warrant [ตลาดทุน]
Coveringปกคลุม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
It covers three beds. มันครอบคลุมสามเตียง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A strange grass covers the paths once trod by inmates. ทางเดินที่นักโทษชาวยิวเคยเดินย่ำ ก็แปลกตาไปด้วยหญ้าที่ปกคลุมอยู่ Night and Fog (1956)
What? Cover all exits. ครอบคลุมออกทั้งหมด มองที่ คมชัด Help! (1965)
(all) We shall, under cover of darkness, occupy a position overlooking the enemy encampment. เราจะต้องอยู่ภายใต้ความมืดปก คลุมครอบครอง ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นค่าย ศัตรู How I Won the War (1967)
To begin with, cover is a hole in the ground, but as the enemy are rolled back by succeeding waves of troops, the men immediately behind start serious digging. เพื่อเริ่มต้นกับฝาครอบเป็นเพียง หลุมในพื้นดิน แต่เป็นศัตรูถูกยกเลิกไป How I Won the War (1967)
Gripweed, Clapper, cover yourselves. กริปวีด, คแลปเปอครอบคลุม ตัวเอง พวกเขามาจากที่ที่เหมาะสม! How I Won the War (1967)
"I'm not interested in your vagina, cover it up" "ฉัน'ไม่สนใจในช่องคลอดของคุณ . ,\ Ncover ที่มันขึ้น" Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Light scattered cover at 20,000, icing around 18. กระจายตัวครอบคลุมที่ความสูง 20,000 ความเย็นราวๆ 18 Airplane! (1980)
The reason he got locked in the slam in the first place... was for sticking up a gas station to cover you guys. เหตุผลแรกที่ทำให้เขาไปอยู่ในคุก เป็นเพราะว่าเขาปล้นปั๊มน้ำมันเพื่อจ่ายหนี้พวกคุณ The Blues Brothers (1980)
My brother's writing out an American Express traveler's check... to cover the bar tab. น้องชายของผมกำลังเขียน แอเมริแคนเอคสเพรสแทรแลอสเชค เพื่อใช้จ่ายค่าเบียร์ The Blues Brothers (1980)
Two-dollar cover charge only, folks! ใครต่อใคร มีราคา$2 The Blues Brothers (1980)
All right, cover all exits! Let's go! Come on! คุมที่ออกจากที่นี่ทั้งหมด ไปเถอะ มาสิ เร็วๆ The Blues Brothers (1980)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cover$100 will cover all your expenses for the trip.
coverAll the furniture was covered with dust.
coverAm I fully covered in case of an accident?
coverAnything like a road was covered with water that had flooded out of the river.
coverA ragged coat may cover an honest man.
coverAs far as I could see, everything was covered with snow.
coverAt his final exam, Bob was really put through the wringer; the test covered everything that was in the course.
coverA vast forest covers the mountains.
coverBy tomorrow morning all the world will have been covered with snow.
coverCovered with dust, the doll stood in the corner of the room.
coverCover the seeds with a little earth.
coverCover up the injured man with this blanket.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ปิดป้อง[V] cover up, See also: protect/defend by covering, Syn. ป้องปิด, Ant. เปิดโล่ง, Example: บัดนี้ความมืดมิดได้ปิดป้องท้องฟ้าจนไม่เหลือแสงสว่างแล้ว, Thai definition: บังเพื่อกักหรือกั้นไว้
ปิดหูปิดตา[V] cover one's eyes and ears, Ant. เปิดหูเปิดตา, Example: พวกเราสมควรจะช่วยกันตรวจสอบรัฐบาลที่พยายามจะปิดหูปิดตาประชาชน, Thai definition: ไม่ให้รับรู้เรื่องราวต่างๆ
มุง[V] roof, See also: cover with roofing, thatch, be roofed with, Example: ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตัวศาลเป็นเรือนไม้ขนาดเล็ก ยกพื้นสูง หลังคามุงสังกะสี, Thai definition: เอาวัสดุบางอย่าง เช่น กระเบื้องหรือจากเป็นต้น ปิดส่วนบนของเรือนหรือหลังคาเพื่อกันแดดกันฝน
ห่ม[V] cover, See also: enclose, wrap, clothe, blanket, Syn. คลุม, Example: แม่ห่มผ้าให้ลูกที่กำลังนอนหลับสบาย, Thai definition: เอาผ้าคลุมตัว
อำ[V] hide, See also: cover up, keep silent, suppress, conceal, hush something up, Syn. ปิดบัง, ปกปิด, Example: เขาถูกหาว่าอำความจริงเอาไว้ ทั้งๆ ที่จริงเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ลาด[V] pave, See also: cover, concrete, tile, surface, Example: ช่างทำถนนเคี่ยวยางมะตอยเพื่อนำมาลาดถนน, Thai definition: ปูแผ่ออกไป
ผิวนอก[N] surface, See also: covering, face, Syn. เปลือกนอก, Example: ในการตกแต่งวัสดุบางอย่าง เช่น หินทราย ไม้ หรือ ปูน ถ้าจะตกแต่งผิวนอกวัสดุนั้นให้มีคุณค่าขึ้นก็ทำด้วยการลงรัก ปิดทองคำเปลว เป็นต้น, Thai definition: ส่วนที่หุ้มอยู่ภายนอกสุดของสิ่งต่างๆ
ผ้าผวย[N] blanket, See also: cover, Syn. ผ้าห่ม, Example: ฉันดึงผ้าผวยมาคลุมตัวเพราะรู้สึกอากาศเริ่มเย็นขึ้น, Count unit: ผืน, Thai definition: ชื่อเรียกผ้าห่มนอน
คุ้มทุน[V] break even, See also: cover the expense, get one's money worth, make money to cover the cost, Syn. คุ้ม, Example: ธนาคารขนาดเล็กจ่ายเงินเป็นค่าซอฟต์แวร์ประมาณ 120,000 ซึ่งจะสามารถคุ้มทุนได้ในเวลา 1-2 ปี
เคลือบฟัน[V] enamel, See also: cover dental by fluoride, Example: สมศักดิ์มีนัดกับหมอฟันเพื่อจะไปเคลือบฟันสัปดาห์หน้า
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng khwāmphit) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults   
ใบปะหน้า[n.] (baipanā) EN: cover sheet ; cover note ; covering letter   
ใบปก[n.] (baipok) EN: cover   
บัง[v.] (bang) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct   FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บรรเทา[v.] (banthao) EN: recover ; improve ; remit   FR: se rétablir ; retrouver la forme
CMU Pronouncing Dictionary
COVER   K AH1 V ER0
COVERT   K OW1 V ER0 T
COVERS   K AH1 V ER0 Z
COVERED   K AH1 V ER0 D
COVERUP   K AH1 V ER0 AH2 P
COVERAGE   K AH1 V ER0 AH0 JH
COVERAGE   K AH1 V ER0 IH0 JH
COVER-UP   K AH1 V ER0 AH2 P
COVERING   K AH1 V ER0 IH0 NG
COVERALL   K AH1 V ER0 AO2 L
Oxford Advanced Learners Dictionary
cover  (v) kˈʌvər
covers  (v) kˈʌvəz
covert  (n) kˈʌvət
covered  (v) kˈʌvəd
coverts  (n) kˈʌvəts
cover-up  (n) kˈʌvər-ʌp
coverage  (n) kˈʌvərɪʤ
covering  (v) kˈʌvərɪŋ
coverlet  (n) kˈʌvəlɪt
covertly  (a) kˈʌvətliː
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[tào, ㄊㄠˋ, ] cover; sheath; to encase; a case; to overlap; to interleave; bend (of a river or mountain range, in place names); harness; classifier for sets, collections; tau (Greek letter Ττ), #616 [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] cover; fish trap (basket); shade, #7,403 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, / ] covered carriage; pavilion, #8,026 [Add to Longdo]
封面[fēng miàn, ㄈㄥ ㄇㄧㄢˋ, ] cover (front cover of a magazine), #8,320 [Add to Longdo]
[zhē, ㄓㄜ, ] cover up (a shortcoming); screen off; to hide; to conceal, #8,968 [Add to Longdo]
覆盖面[fù gài miàn, ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] coverage, #16,164 [Add to Longdo]
满身[mǎn shēn, ㄇㄢˇ ㄕㄣ, / 滿] covered all over, #16,975 [Add to Longdo]
盖子[gài zi, ㄍㄞˋ ㄗ˙, / ] cover; lid; shell, #20,943 [Add to Longdo]
尘封[chén fēng, ㄔㄣˊ ㄈㄥ, / ] covered in dust; dusty; lying unused for a long time, #25,561 [Add to Longdo]
遍体鳞伤[biàn tǐ lín shāng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄣˊ ㄕㄤ, / ] covered all over with cuts and bruises; beaten black and blue; be a mass of bruises, #28,823 [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Abdeckband {n}cover band; masking tape [Add to Longdo]
Abdeckprofil {n} | Abdeckprofile {pl}cover profile | cover profiles [Add to Longdo]
Deckadresse {f} | Deckadressen {pl}cover address | cover addresses [Add to Longdo]
Deckblatt {n} | Deckblätter {pl}cover sheet; flyleaf | cover sheets; flyleaves [Add to Longdo]
Deckenleiste {f}cover strip [Add to Longdo]
Deckplatte {f}; Abdeckplatte {f}; Deckblech {n}; Abdeckblech {n}; Abschlussblech {n} | rückseitigt Abdeckplattecover plate | back-coverplate [Add to Longdo]
Deckscheibe {f}cover disc [Add to Longdo]
Fugenleiste {f}cover strip [Add to Longdo]
Lasche {f}cover plate; splicing plate [Add to Longdo]
Titelbild {n}cover picture [Add to Longdo]
Titelgeschichte {f}cover story [Add to Longdo]
Umschlagtitel {m}cover title [Add to Longdo]
Verschlussdeckel {m}; Abschlussdeckel {f}cover plate; sealing cover [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light [Add to Longdo]
おとり捜査;囮捜査[おとりそうさ, otorisousa] (n) sting operation; undercover investigation [Add to Longdo]
お包み;御包み[おくるみ, okurumi] (n) covering used to wrap a baby [Add to Longdo]
だらけ[, darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P) [Add to Longdo]
にきび面;面皰面[にきびづら, nikibidura] (n) face covered with pimples [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
ひた隠し;直隠し[ひたかくし, hitakakushi] (n) cover-up; hiding at all costs [Add to Longdo]
ひた隠す;直隠す;ヒタ隠す[ひたかくす(ひた隠す;直隠す);ヒタかくす(ヒタ隠す), hitakakusu ( hita kakusu ; choku kakusu ); hita kakusu ( hita kakusu )] (v5s) to cover; to cover up [Add to Longdo]
アームカバー[, a-mukaba-] (n) arm cover (e.g. chair) [Add to Longdo]
アンカバー[, ankaba-] (n) {comp} UnCover [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] error recovery [Add to Longdo]
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine [Add to Longdo]
カバーエリア[かばーえりあ, kaba-eria] coverage area [Add to Longdo]
キーリカバリー[きーりかばりー, ki-rikabari-] key recovery [Add to Longdo]
ジャケット[じゃけっと, jaketto] jacket, book jacket, dust cover [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] dialogue recovery [Add to Longdo]
ダストカバー[だすとかばー, dasutokaba-] jacket, book jacket, dust cover [Add to Longdo]
トランザクション回復[とらんざくしょんかいふく, toranzakushonkaifuku] transaction recovery [Add to Longdo]
バックアップファイル[ばっくあっぷふぁいる, bakkuappufairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
Time: 0.0058 seconds, cache age: 12.552 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม