contrary แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


76 ผลลัพธ์ สำหรับ contrary  K AA1 N T R EH0 R IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -contrary-, *contrary*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
contrary(n) การตรงกันข้าม
contrary(adj) ซึ่งขัดแย้งกัน, Syn. opposed, against
contrary(adj) ซึ่งเป็นอุปสรรค
contrary(adj) ตรงกันข้าม, Syn. opposite

Hope Dictionary
contrary(คอน'ทระรี) adj., n. (สิ่งที่) ตรงกันข้าม, ต่อต้าน, ขัดกัน, ดื้อรั้น, เป็นมุมฉาก -adv. ซึ่งตรงกันข้าม., See also: contrarily adv. ดูcontrary contrariness n. ดูcontrary

Nontri Dictionary
contrary(adj) ตรงกันข้าม, หัวรั้น, ดื้อรั้น, ต่อต้าน
contrary(n) ความขัดกัน, ความตรงกันข้าม, ความดื้อรั้น

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contraryขัดกัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contraryขัดกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contrary statementsข้อความขัดกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contrary to public order or good moralsขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.... ...เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Because... all the evidence to the contrary is not entirely dissuasive. เพราะว่า... ..หลักฐานทั้งหมด ที่ตรงกันข้ามนั้น ห้ามปรามได้ไม่ทั้งหมด Squeeze (1993)
It was largely mathematical and in spite of reports to the contrary appears to be completely benign in nature. เวลามาตรฐาน ของภูเขา มันเป็นทางคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่ และทั้งๆที่มีการรายงาน ไปในทางตรงกันข้าม Contact (1997)
Good! Then we are going out, because you have been a contrary Mary way too long! เจ๋ง งั้นเราไปฉลองให้กับmaryความโชคดีอย่างนี้กันเถอะ Latter Days (2003)
I know it's contrary To protocol, But I think it's more likely... ผมรู้ว่ามันขัดกับหลักการ แต่ผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่า... 97 Seconds (2007)
Master, the armor patches are getting cold, and contrary to your belief, I do have other things to do. ท่านอาจารย์ เกราะที่ซ่อมไว้ กำลังจะแข็ง และตรงข้ามกับความเชื่อของเจ้า เรามีอย่างอื่นที่ต้องทำ Lair of Grievous (2008)
Contrary to ms. Maddox' claims, your honor, we are not blindly casting a net. ตรงกันข้ามกับคุณแมดด็อกคะ ศาลที่เคารพ เราไม่ได้มองข้ามไป Hey! Mr. Pibb! (2009)
Contrary to your beliefs, it's not all about you. - ทุกอย่าง ไม่ใช่เรื่องของเธอคนเดียว Showmance (2009)
Because, contrary to popular belief,  เพราะว่า ตรงข้ามกับความคิดทั่วไป... Sympathy for the Devil (2009)
Contrary to the police profile, the Migawa Park murder was committed by a middle school student. ตรงข้ามกับข้อมูลของทางตำรวจ คนร้ายคดีฆาตกรรมที่สวนสาธารณะมิกาว่าเป็นนักเรียนม.ต้นค่ะ Episode #1.6 (2009)
It was contrary to god's will,  .... You Don't Know Jack (2010)
Contrary to nature. มองว่ามันเป็นเรื่องผิดขัดต่อ ประสงค์ของพระเจ้าและธรรมชาติ You Don't Know Jack (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contraryContrary to expectations they won with ease.
contraryEveryone believes his story since there is no evidence to the contrary.
contrary"Have you finished it?" "On the contrary, I'm just starting."
contrary"Have you finished it?" "On the contrary, I've just begun."
contrary"Have you finished?" "On the contrary I have not even begun yet."
contrary"Have you finished?" "On the contrary, I have not even begun yet."
contraryHe failed to get elected, contrary to our expectations.
contraryHe is not rich. On the contrary, he is deep in debt.
contraryHe married the girl contrary to his parents' will.
contraryHe seems cheery but, on the contrary, he is sad.
contraryHe's not lazy. On the contrary, I think he's a hard worker.
contraryHis behavior is contrary to his belief.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ขัดต่อ(v) contrary to, See also: be contradictory with, be in conflict with, go against, Syn. ขัดกับ, ตรงข้าม
ขวางโลก(adj) perverse, See also: contrary, contradictory, adverse, Syn. รั้น, Example: เขาทำตัวเป็นคนขวางโลกจนเพื่อนฝูงเอือมระอา, Thai Definition: แปลกไปจากคนอื่น, ผิดจากปกติวิสัย

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ขัดกับ[khat kap] (adj) EN: incompatible ; contrary to
ไม่ได้ความ[mai dāikhwām] (v, exp) EN: make no sense ; be contrary/against to all expectations ; fall short of somebody's expectations ; not come up to somebody's expectations  FR: ne pas avoir de sens
ในทางตรงกันข้าม[nai thāng trongkankhām] (conj) EN: on the contrary ; on the other hand ; whereas
ผิดประเพณี[phit praphēnī] (adj) EN: unconventional ; contrary to custom ; wrong ; immoral
ต้าน[tān] (v) EN: go against the wind ; go one's way contrary to the wind
ต่างหาก[tānghāk] (adv) EN: separately ; independently ; on one's own ; on the contrary ; far from it ; apart  FR: séparément ; à part ; de façon indépendante ; indépendamment
ต้านลม[tān lom] (v, exp) EN: go against the wind ; whitstand the wind ; go one's way contrary to the wind  FR: affronter le vent
ทวน[thūan] (v) EN: go against ; proceed against ; move against ; adverse ; contrary  FR: remonter
ต่อต้าน[tøtān] (prep) EN: against ; contrary to ; anti~  FR: opposé à ; anti~
ตรงกันข้าม[trongkankhām] (adj) EN: opposite ; directly opposite ; contrary ; counter ; adverse  FR: opposé ; contraire ; inverse ; adverse

CMU Pronouncing Dictionary
CONTRARY K AA1 N T R EH0 R IY0
CONTRARY K AH0 N T R EH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
contrary (n) kˈɒntrəriː (k o1 n t r @ r ii)
contrary (j) kˈəntrˈɛəʳriː (k @1 n t r e@1 r ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[fǎn, ㄈㄢˇ, ] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system #1,006 [Add to Longdo]
倒是[dào shi, ㄉㄠˋ ㄕ˙, ] contrary to what one might expect; actually; contrariwise #3,563 [Add to Longdo]
[nì, ㄋㄧˋ, ] contrary; opposite; backwards; to go against; to oppose; to betray; to rebel #6,482 [Add to Longdo]
[qiāng, ㄑㄧㄤ, / ] contrary; pushing against; bump; knock; used as equivalent for 抢 qiang1 #65,551 [Add to Longdo]
悖逆[bèi nì, ㄅㄟˋ ㄋㄧˋ, ] contrary #89,379 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
entgegen { prp; +Dativ } | entgegen meinem Wunsch | entgegen dem Befehl | entgegen allen Erwartungencontrary to; against | against my wishes | contrary to orders | against all expectations [Add to Longdo]
entgegen; wider; in Abweichung voncontrary to [Add to Longdo]
entgegengesetzt (zu) { adj }contrary (to) [Add to Longdo]
gegen; entgegen; zuwidercontrary to [Add to Longdo]
pflichtwidrig { adj }contrary to duty [Add to Longdo]
verkehrswidrig { adj }contrary to road traffic regulations [Add to Longdo]
vernunftwidrig { adj }contrary to reason [Add to Longdo]
vertragswidrig { adj }contrary to (a) contract [Add to Longdo]
vorschriftswidrig { adj }contrary to regulations [Add to Longdo]
zuwider { prp; +Dativ } | dem Gesetz zuwidercontrary to; against | contrary to the law; against the law [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
割合(P);割り合い(io)[わりあい, wariai] (adv, n) (1) rate; ratio; percentage; proportion; (2) comparatively; (3) contrary to expectations; (P) #6,079 [Add to Longdo]
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s, vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P) #6,967 [Add to Longdo]
抵触(P);觝触;牴触[ていしょく, teishoku] (n, vs) (1) collision; conflict; (2) being contrary; being incompatible; being inconsistent; being contradictory; (3) being in violation (of the law, etc.); (P) #7,800 [Add to Longdo]
引き換え(P);引換え(P);引き替え(P);引替え(P);引換[ひきかえ, hikikae] (n) (1) exchange; conversion; (2) on the contrary; on the other hand; (P) #14,372 [Add to Longdo]
あに図らんや;豈図らんや[あにはからんや, anihakaranya] (exp) contrary to one's expectations; to one's surprise [Add to Longdo]
あべこべ[abekobe] (adj-na, n) (on-mim) contrary; opposite; inverse; (P) [Add to Longdo]
いじける[ijikeru] (v1, vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]
それ処か;其れ処か;其れどころか;其れ所か[それどころか, soredokoroka] (exp) (uk) on the contrary [Add to Longdo]
に反して[にはんして, nihanshite] (exp) (See 反する・1) against; contrary to [Add to Longdo]
案に相違して[あんにそういして, annisouishite] (adv) contrary to one's expectations [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0663 seconds, cache age: 12.721 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม