Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ comprehend แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
48 ผลลัพธ์ สำหรับ comprehend  K AA2 M P R IY0 HH EH1 N D
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -comprehend-, *comprehend*, comprehen

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
comprehend[VT] ทำให้เข้าใจ, Syn. understand
comprehend[VT] รวมถึง, Syn. include, comprise
Hope Dictionary
comprehend(คอมพริเฮนดฺ') {comprehended,comprehending,comprehends} vt. เข้าใจ,หยั่งรู้,รวมทั้ง,กินความกว้าง,ครอบคลุม, Syn. perceive ###A. exclude -Conf. apprehend
Nontri Dictionary
comprehend(vt) เข้าใจ,หยั่งรู้,ทราบ
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
You're not familiar with the system. And longer than that to comprehend the data. และยาวกว่าที่จะเข้าใจข้อมูล 2010: The Year We Make Contact (1984)
But I wish I were able to comprehend the Council's choice in this matter. แต่ผมหวังว่าผมจะสามารถทำ ให้คณะกรรมการเข้าใจได้. The Matrix Reloaded (2003)
Goodness, you must comprehend a great deal in the idea. พระเจ้า คุณต้องหยั่งรู้ ในความคิดนี้มากทีเดียว Pride & Prejudice (2005)
A hero learns quickly who can comprehend and who merely stands in your way. เหล่าฮีโร่เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าใครที่จะเข้าใจ และใครที่คอยขวางทางคุณ Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
I'm hurt! Do you comprehend what I'm telling you? ผมบาดเจ็บ คุณเข้าใจที่ผมพูดไหม? 1408 (2007)
Can you even comprehend the intimacy of the mechanics of what I had to do to that woman? คุณเข้าใจใช่มั้ยว่าสิ่งที่ฉันต้องทำ กับผู้หญิงคนนั้นมันเป็นยังไง? Good Fences (2007)
Do you comprehend the ramifications of what it is you're proposing? คุณตระหนักถึงผลกระทบ ของสิ่งที่คุณกำลังเสนอมารึเปล่า? Cowboys and Indians (2009)
If I comprehend this correctly, then this Alistair Peck has taken Einstein's theory of relativity and turned it on its ear. ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด นายอลิซแตร์ เพ็ค คนนี้ กำลังใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ White Tulip (2010)
He doesn't really comprehend the basic principles of business. เขาไม่ค่อยเ้ข้าใจ กฎพื้นฐาน ของธุรกิจ Ilsa Pucci (2010)
Perhaps some day not long from now, we'll finally solve the last remaining riddles of matter and fully comprehend the inner workings of creation. และกระจุกกัน การสร้างทุกสิ่งที่เราเรียกว่า แต่ก็มีคู่ความชั่วร้าย ที่เรียกว่าปฏิสสาร What Are We Really Made Of? (2010)
There's just simply no chance that he was able to comprehend what was happening. เพียงแค่ไม่มีโอกาสที่เขาจะ Practically Perfect (2010)
Your tiny, little ogre brain couldn't begin to comprehend the complexity of my polygonic foldability skills. สมองยักษ์เล็กๆอย่างนายน่ะ คงยังไม่เริ่มเข้าใจ ถึงความซับซ้อนของความสามารถ ในการพับหลายเหลี่ยมหลายมุมของฉัน Shrek Forever After (2010)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comprehendHe could hardly comprehend what she was implying.
comprehendHe could not comprehend the value of her advice.
comprehendHe soon comprehended the significance of her words.
comprehendIf we read this book we are able to comprehend more about the country.
comprehendNone of the could comprehend what she implied.
comprehendThe bright boy comprehended the concept of geometry.
comprehendThe professor was unable to comprehend what I meant.
comprehendThey couldn't comprehend the seriousness of the matter.
comprehendThis theory is too difficult for me to comprehend.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เข้าใจ[V] understand, See also: comprehend, Syn. รู้เรื่อง, รู้ความหมาย, Example: ถ้าเธอเข้าใจเธอก็สามารถทำข้อสอบได้ ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหน, Thai definition: รู้เรื่องหรือรู้ความหมายของเรื่องนั้นอย่างชัดเจน
จับความ[V] understand, See also: comprehend, apprehend, grasp, Syn. ได้ความ, Example: ฉันฟังเขาพูดแล้วจับความได้ว่าเขาไม่พอใจฉัน, Thai definition: จับใจความ, เข้าใจความหมาย
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive   
เข้าใจ [v.] (khaojai) EN: understand ; comprehend ; apprehend ; grasp ; see   FR: comprendre ; saisir ; appréhender ; piger (fam.) ; voir
CMU Pronouncing Dictionary
COMPREHEND   K AA2 M P R IY0 HH EH1 N D
COMPREHENDS   K AA2 M P R IY0 HH EH1 N D Z
COMPREHENDED   K AA2 M P R IH0 HH EH1 N D IH0 D
COMPREHENDING   K AA2 M P R IH0 HH EH1 N D IH0 NG
Oxford Advanced Learners Dictionary
comprehend  (v) kˌɒmprɪhˈɛnd
comprehends  (v) kˌɒmprɪhˈɛndz
comprehended  (v) kˌɒmprɪhˈɛndɪd
comprehending  (v) kˌɒmprɪhˈɛndɪŋ
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[, ㄨˋ, ] comprehend, #8,079 [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
会す[かいす, kaisu] (v5s,vt) (arch) to understand; to comprehend [Add to Longdo]
解す[げす, gesu] (v5s,vt) (See 解せる) to understand; to comprehend [Add to Longdo]
解せる[げせる, geseru] (v1,vt) (See 解せない) to understand; to comprehend [Add to Longdo]
悟る(P);覚る[さとる, satoru] (v5r,vt) (1) to understand; to comprehend; to realize; to perceive; to sense; to discern; (2) to attain enlightenment; (P) [Add to Longdo]
素読み;素読(io)[すよみ;そよみ, suyomi ; soyomi] (n,vs) (See 素読・そどく) reading without comprehending; reading a second draft without checking it against the original (draught) [Add to Longdo]
掴む(P);摑む;攫む;把む;捉む[つかむ, tsukamu] (v5m,vt) (1) to seize; to catch; to grasp; to grip; to grab; to hold; to catch hold of; to lay one's hands on; to clutch; (2) to understand; to grasp; to comprehend; (P) [Add to Longdo]
分かり合う[わかりあう, wakariau] (v5u) to understand (each other); to comprehend [Add to Longdo]
分かる(P);解る(P);判る(P);分る[わかる, wakaru] (v5r,vi) (1) to be understood; to be comprehended; to be grasped; (2) to become clear; to be known; to be discovered; to be realized; to be realised; to be found out; (P) [Add to Longdo]
包蔵[ほうぞう, houzou] (n,vs) containing; keeping; comprehending; entertaining (an idea) [Add to Longdo]
網羅[もうら, moura] (n,vs) comprising; including; covering; encompassing; comprehending; (P) [Add to Longdo]
Time: 0.0421 seconds, cache age: 60.607 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม