Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ comply แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


48 ผลลัพธ์ สำหรับ comply  K AH0 M P L AY1
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -comply-, *comply*, comp

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
comply(vi) เชื่อฟัง, See also: ทำตาม
comply with(phrv) ยอมทำตาม, See also: เชื่อฟัง, ยอมจงรักภักดี, Syn. abide by, conform to

Hope Dictionary
comply(คัมไพล') { complied, complying, complies } vi. ทำตาม, ยินยอม, See also: complier n. ดูcomply, Syn. confirm, yield

Nontri Dictionary
comply(vi) ยินยอม, อนุโลม, เชื่อฟัง, ไม่ขัดขืน, ว่าง่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you won't help us, we'll comply with the laws of nature. ถ้าแกไม่อยากช่วยเรา ก็จงช่วยตัวเอง เราต้องยอมรับในกฎของธรรมชาติ Pi (1998)
Failure to comply with this process will result in a cataclysmic system crash killing everyone connected to the Matrix which, coupled with the extermination of Zion will result in the extinction of the entire human race. หรือจะไม่ยอมร่วมมือกับกระบวนการนี้ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเกิดการพินาศขึ้นกับระบบ ฆ่าทุกคนที่เชื่อมต่ออยู่กับเมทริกซ์ ซึ่งเมื่อรวมกับการทำลายล้างไซออนแล้ว The Matrix Reloaded (2003)
If the chance of getting caught and the penalties are less than it costs to comply people think of it as just a business decision. ถ้าโอกาสที่จะถูกจับได้และค่าปรับ ต่ำกว่าต้นทุนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คนทั่วไปก็คิดว่า นี่เป็นแค่การตัดสินใจทางธุรกิจ The Corporation (2003)
Monsanto's engineered growth hormone did not comply with safety requirements. ...ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของบรรษัทมอนซานโต (ข่าวไอทีเอ็น, สหราชอาณาจักร) ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้ ฮอร์โมนนี้สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย The Corporation (2003)
We are calling upon State Attorney General Dan Lungren to comply with California law and to revoke the corporate charter of the Union Oil Company of California for its repeated and grievous offences. เรากำลังเรียกร้องให้ รมต.ยุติธรรม แดน ลันเกรน ปฏิบัติตามกฎหมายแคลิฟอร์เนีย และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ The Corporation (2003)
clearly too onerous a provision to comply with. เห็นได้ชัดว่า ช่างเป็นข้อกำหนด ที่เข้มข้นเกินกว่าที่จะปฏิบัติตามได้ An Inconvenient Truth (2006)
I swear to comply with Katie The rules and regulations - camera usage. ผมขอสาบานว่าจะทำตามกฎของ เคธี่ ว่าจะไม่ใช้กล้อง Paranormal Activity (2007)
I swear to comply with Katie The rules and regulations - relation to the camera, violation of this creature and I do not - or whatever it may be, in any ways. ผมสาบานว่าผมจะทำตามกฏและ เชื่อฟังคำสั่งของเคที่ เรื่องการใช้กล้อง และผมจะไม่ถือมัน หรือด้วยวิธีใดก็ตาม ดีขึ้นหรือยัง Paranormal Activity (2007)
You failed to comply with my wishes regarding parties and carpets were damaged. แม่ไม่สนว่าจะมีใครไปบ้าง อาบิเกล ลูกไม่ทำตามที่แม่ขอไว้ \ เรื่องงานปาร์ตี้ Cassie (2007)
Unfortunately, very few schools comply with this law. โชคไม่ดีนักที่ไม่กี่รร. นำกฎหมายนี้มาใช้ Like Stars on Earth (2007)
failure to comply to a subpoena is a federal offense, Mr. Bauer. ฝ่าฝืนหมายศาลมีโทษทางอาญานะ คุณบาวเออร์ 24: Redemption (2008)
We can appear to comply with the first part of dubaku's demand เรายังคงทำตามสิ่งแรกที่ดูบากูต้องการได้ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
complyI cannot comply with his request.
complyI can not comply with your request.
complyI forced him into complying with my wish.
complyWe shall be pleased to comply with your request.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ฟัง(v) obey, See also: comply with, Syn. เชื่อ, เชื่อฟัง, Example: เธอฟังผู้ใหญ่ไว้บ้างก็ดี ยังไงเขาก็ผ่านมาก่อนเรา, Thai Definition: ทำตามถ้อยคำที่บอก
อ่อนหู(v) obey, See also: comply, Thai Definition: ยอมเชื่อฟัง
โอนอ่อน(v) comply, See also: acquiesce, assent, accede, yield, Syn. ผ่อนตาม, ยอมตาม, Ant. ขัดขืน, Example: สหรัฐไม่อาจกดดันรัฐบาลไทยได้อย่างเต็มที่ เพราะไทยไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามสหรัฐ
คล้อยตาม(v) comply with, See also: consent, go along with, Syn. เชื่อฟัง, เชื่อตาม, Ant. ขัดแย้ง, Example: เมื่อบุคคลมีความมั่นใจมากขึ้นโอกาสที่จะคล้อยตามผู้อื่นก็น้อยลง
ถูกระเบียบ(v) comply with the rules / regulations, Syn. ถูกกฎ, Example: เสื้อผ้าและทรงผมของนักเรียนต้องถูกระเบียบตามที่โรงเรียนกำหนดไว้, Thai Definition: เป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้
หยวน(v) comply with, Syn. ยอม, Example: อย่างไรก็หยวนให้เขาแล้วกัน เพราะเขาทำงานอย่างเต็มที่แล้ว, Thai Definition: ยอมตามข้อเสนอของอีกฝ่ายหนึ่ง, Notes: (จีน), (ปาก)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อนุโลม[anulōm] (v) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify  FR: accéder ; satisfaire ; adapter
อนุโลมตาม[anulōm tām] (v) EN: bend ; follow ; yield and comply
เชื่อฟัง[cheūafang] (v) EN: obey ; comply with  FR: obéir ; écouter
ฟัง[fang] (v) EN: obey ; comply with  FR: obéir ; écouter
เห็นด้วย[hendūay] (v) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve  FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn.
คล้อย[khløi] (v) EN: go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; agree with  FR: abonder (dans le sens de qqn)
คล้อยตาม[khløitām] (v) EN: comply with ; consent ; go along with
อ่อนหู[ønhū] (v) EN: obey ; comply
โอนอ่อน[ōn-øn] (v) EN: comply ; acquiesce ; assent ; accede ; yield  FR: transiger ; concéder
ปฏิบัติ[patibat] (v) EN: observe ; abide by ; comply with ; practice ; follow  FR: observer ; suivre

CMU Pronouncing Dictionary
COMPLY K AH0 M P L AY1
COMPLYING K AH0 M P L AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
comply (v) kˈəmplˈaɪ (k @1 m p l ai1)
complying (v) kˈəmplˈaɪɪŋ (k @1 m p l ai1 i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[guī, ㄍㄨㄟ, ] comply with; follow, #90,454 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
応じる[おうじる, oujiru] (v1, vi) to respond; to satisfy; to accept; to comply with; to apply for; (P) [Add to Longdo]
承る(P);受け賜る(iK)[うけたまわる, uketamawaru] (v5r, vt) (1) (hum) to hear; to be told; to know; (2) to receive (order); to undertake; to comply; to take (a reservation, etc.); (P) [Add to Longdo]
人の意を受ける[ひとのいをうける, hitonoiwoukeru] (exp, v1) to comply with a person's wishes [Add to Longdo]
体する[たいする, taisuru] (vs-s, vt) to keep in mind and do as one has been told; to learn and obey; to act in accordance; to comply [Add to Longdo]
添う(P);副う[そう, sou] (v5u) (1) (See 沿う) to meet (one's expectations, etc.); to satisfy; to comply with; (2) to accompany; to stay by one's side; (3) (esp. 添う) to marry; to wed; (4) (esp. 添う) to be added; (P) [Add to Longdo]
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1, vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P) [Add to Longdo]
聞き入れる;聞入れる[ききいれる, kikiireru] (v1, vt) to grant (a wish); to accede; to comply with [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1055 seconds, cache age: 9.413 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม