Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ compact แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
120 ผลลัพธ์ สำหรับ compact  K AA1 M P AE0 K T
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -compact-, *compact*

Longdo Approved EN-TH
compact bone(n) กระดูกที่มีลักษณะเนื้อแน่น
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
compact[ADJ] กระชับ, See also: ที่ใช้คำพูดน้อย
compact[N] ตลับแป้ง, Syn. vanity case, makeup case
compact[VT] ทำให้อัดแน่น
compact[ADJ] ที่ใช้เนื้อที่น้อย
compact[ADJ] ที่อัดแน่น, Syn. dense, solid, compressed
compact[N] รถยนต์เล็กๆ
compact disc[N] แผ่นดิสก์, See also: แผ่นซีดี, Syn. disk, CD
Hope Dictionary
compact(คอม'แพคทฺ) {compacted,compacting,compacts} adj. แน่น,รวมกันแน่น,อัดแน่น,แข็ง,กระชับ,รัดกุม,กะทัดรัด vt. รวมกันแน่น,อัดกันแน่น,ทำให้แน่น,ทำให้มั่นคง,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้เป็นปึกแผ่น,ประกอบเป็นรูปร่าง. n. ตลับแป้งที่มีกระจก,รถยนต์ขนาดย่อม,ข้อตกลง,สัญญา ค
compact diskใช้ตัวย่อว่า CD เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ มักจะมีหน่วยบันทึกที่อ่านจานบันทึกนี้ได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (ภาพยนตร์) หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ นิยมใช้ในระบบเครือข่าย ทำให้สะดวกสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคายังค่อนข้างแพง
Nontri Dictionary
compact(adj) รวมกันแน่น,อัดแน่น,กระชับ,กะทัดรัด,รัดกุม
compact(n) สัญญา,ข้อตกลง
compact(vt) อัดกันแน่น,ทำให้เป็นปึก,ทำให้กะทัดรัด
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
compact๑. ข้อตกลงร่วมกัน๒. ความตกลงระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compact bone; bone, denseกระดูกเนื้อแน่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compact bone; cortical bone; dense boneกระดูกทึบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
compact disc (CD)แผ่นซีดี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compact disc (CD)แผ่นซีดี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compact disc interactive (CD-I)แผ่นซีดีเชิงโต้ตอบ (ซีดีไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compact setเซตกระชับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
compact spaceปริภูมิกระชับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
compact tissueเนื้อเยื่อกระดูกเนื้อแน่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compactabilityสภาพอัดแน่นได้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
compactความตกลงระหว่างประเทศ [การทูต]
Compactแน่น,กระชับกันแน่น [การแพทย์]
Compact discคอมแพกต์ดิสก์ [คอมพิวเตอร์]
Compact Disc Drive( CD Drive )ซีดีไดร์ฟ, ออปติคัลดิสก์ไดร์ฟ ที่ใช้อ่านข้อมูลจากแผ่นซีดีได้อย่างเดียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Compact disc industryอุตสาหกรรมคอมแพกต์ดิสต์ [TU Subject Heading]
Compact disc playersเครื่องเล่นคอมแพกต์ดิสต์ [TU Subject Heading]
Compact Disc ReWritable Drive( CD-RW Drive )ซีดีอาร์ดับบลิวไดร์ฟ, ออปติคัลดิสก์ไดร์ฟ ที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลลงบนแผ่นซีดีได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Compact discsคอมแพกต์ดิสต์ [TU Subject Heading]
Compact Disk Read Only Memoryซีดี-รอม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Compact Disk Read Only Memoryซีดี-รอม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
A parachute. The most compact in the world. ร่มชูชีพ ที่ขนาดเล็กที่สุดในโลก The Great Dictator (1940)
What he was supposed to do was steal the panel truck... and afterwards compact it by a friend of ours out in Jersey. จริงๆแล้ว ที่เขาต้องทำคือจี้รถบรรทุก และหลังจากนั้น เพื่อนเราจัดการต่อที่เจอร์ซี่ Goodfellas (1990)
If you wanted MD players, they're really compact now ถ้าอยากได้เครื่องเล่น MD เดี๋ยวนี้เครื่องมันเล็กนิดเดียว Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Compact was an excuse actually i wanted to meet you in person. เรื่องตลับแป้งเป็นแค่ข้ออ้าง ที่จริง ผมอยากพบคุณตามลำพัง Om Shanti Om (2007)
The compact parked halfway down the block. รถยนต์จอดอยู่ อีกครึ่งหนึ่งของช่วงตึก Old Bones (2008)
You have a nice, compact stroke there, your honor. คุณมีจังหวะแน่นดีค่ะ ศาลที่เคารพ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
As noted in the original verdict, the defendant and Pearson entered the compact restroom and one of them stabbed the victim in a split second, and one of them stabbed the victim in a split second, but since both parties hold each other accountable for the murder, ตามคำตัดสินของศาลชั้นต้น จำเลยและเพียร์สัน ได้เข้าไปในห้องน้ำแคบๆ และ 1 ในนั้น.. The Case of Itaewon Homicide (2009)
As compact as possible. ต้องพอดีถึงจะใช้ได้ The American (2010)
All right, so what you've got, this is a glock 26, lightweight compact pistol. Weighs less than 16 ounces. เอาล่ะ งั้นนี่คือสิ่งที่คุณมี ปืนกล็อก 26 ปืนน้ำหนักเบาขนาดกะทัดรัดน้ำ หนักน้อยกว่า 16 ออนซ์ Episode #1.1 (2010)
So, if you're trying to imagine creating something so dense that not even light can escape, you're trying to get a system so compact that the speed that it takes to escape from that object is greater than the speed of light. แม้คานเร่งแสงออก มาจากรองเท้าของเขา จะถูกขังอยู่ ดังนั้นถ้าคุณกำลังพยายาม ที่จะจินตนาการ The Riddle of Black Holes (2010)
-Come on. ...the impact force of compact ice under pressure is equiv-- ฉันบอกว่ากำลังส่งผลกระทบ เทียบเท่าความดัน ... Happy Feet Two (2011)
It's a compact record and it contains an audio file of your study group talking about you while you're out of the room. มันเป็น CD แล้วมันก็... มีไฟล์เสียงตอนที่กลุ่มติวของเธอ คุยกันช่วงที่เธอไม่อยู่ในห้อง Intermediate Documentary Filmmaking (2011)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compactAttention is focussed on the potential for growth of the personal and industrial use garbage compactor market in relation to trends in law.
compactCassette tapes seem to have given way to compact disks in popularity.
compactCompact discs have entirely taken the place of phonograph records.
compactI'd like to rent a compact car.
compactI want a compact car with an air conditioner.
compactShe gave me this compact disc.
compactThe mirror on a compact I got from a friend has cracked.
compactThere are many smart designs among the compact models, aren't there?
compactThe watch on the compact disk is mine.
compactThey acted together as if by compact.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ซีดี[N] CD, See also: compact disk, Thai definition: จานบันทึกอัดแน่น, จานคอมแพกต์ที่มีหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว
ซีวีดี[N] CVD, See also: compact video, Syn. คอมแพกต์วิดีโอดิสก์
เครื่องเล่นซีดี[N] CD player, See also: compact disc player
แผ่นซีดี[N] CD, See also: compact disc, Syn. ซีดี, แผ่นดิสก์, Example: วิธีการเก็บรักษาแผ่นซีดีไม่ให้ชำรุดเสียหายนั้น ควรเก็บไว้ในที่ที่อุณหภูมิไม่สูงเกินไป, Count unit: แผ่น, Thai definition: จานเสียงขนาดเล็กอ่านด้วยแสงเลเซอร์
แผ่นซีดี[N] CD, See also: compact disc, Thai definition: จานเสียงขนาดเล็กอ่านด้วยแสงเลเซอร์
สนธิสัญญา[N] contract, See also: compact, covenant, Syn. ข้อสัญญา, สัญญา, ข้อตกลง, อนุสัญญา, Count unit: ฉบับ
ซีดี-รอม[N] compact disk read only memory, See also: CD-ROM, Example: การใช้แผ่นซีดีรอมนั้นต้องใช้ประกอบกับเครื่องอ่านซีดี-รอมด้วย, Count unit: แผ่น, Notes: (อังกฤษ)
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ดินดาน[n.] (dindān) EN: hard soil ; subsoil ; compact soil ; subsoil along a river bed ; hard and compact soil   
กะทัดรัด[adj.] (kathatrat) EN: compact ; wellproportioned ; concise ; terse ; fitting ; suitable   FR: proportionné ; équilibré ; concis
คับ[v.] (khap) EN: close ; firm ; compact ; restrict ; crowd ; oppress ; confine   FR: serrer
คับ[adj.] (khap) EN: tight ; close ; compact ; tight-fitting ; close-fitting ; small ; firm   FR: serré ; ajusté
แน่น[adj.] (naen) EN: dense ; compact ; crowded ; congested ; packed ; stuffed ; jammed   FR: rempli ; plein ; encombré ; bondé ; entassé ; dense ; ferme
หนาแน่น[X] (nānaen) EN: dense ; crowded ; packed ; congested ; thick ; massive ; viscuous   FR: dense ; compact ; épais
หนังสือสัญญา[n.] (nangseū sanyā) EN: contract ; agreement ; compact ; treaty   FR: contrat [m] ; convention [f] ; traité [m] ; accord [m]
แผ่นซีดี[n. exp.] (phaen sīdī) EN: compact disc   FR: disque compact [m]
CMU Pronouncing Dictionary
COMPACT   K AA1 M P AE0 K T
COMPACT   K AH0 M P AE1 K T
COMPACTS   K AH0 M P AE1 K T S
COMPACTS   K AA1 M P AE0 K T S
COMPACTED   K AH0 M P AE1 K T IH0 D
COMPACTOR   K AH0 M P AE1 K T ER0
COMPACTNESS   K AH0 M P AE1 K T N AH0 S
Oxford Advanced Learners Dictionary
compact  (n) kˈɒmpækt
compact  (v) kˈəmpˈækt
compacts  (n) kˈɒmpækts
compacts  (v) kˈəmpˈækts
compacted  (v) kˈəmpˈæktɪd
compactly  (a) kˈəmpˈæktliː
compacting  (v) kˈəmpˈæktɪŋ
compactness  (n) kˈəmpˈæktnəs
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
光盘[guāng pán, ㄍㄨㄤ ㄆㄢˊ, / ] compact disc; CD or DVD; CD ROM, #9,453 [Add to Longdo]
紧凑[jǐn còu, ㄐㄧㄣˇ ㄘㄡˋ, / ] compact; terse, #16,702 [Add to Longdo]
小汽车[xiǎo qì chē, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄧˋ ㄔㄜ, / ] compact car, #19,585 [Add to Longdo]
压缩机[yā suō jī, ㄧㄚ ㄙㄨㄛ ㄐㄧ, / ] compactor; compressor, #19,971 [Add to Longdo]
微缩[wēi suō, ㄨㄟ ㄙㄨㄛ, / ] compact; micro-; miniature; to miniaturize, #49,466 [Add to Longdo]
激光唱片[jī guāng chàng piàn, ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄔㄤˋ ㄆㄧㄢˋ, ] compact disk; CD, #143,314 [Add to Longdo]
小型车[xiǎo xíng chē, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄜ, / ] compact car [Add to Longdo]
节能灯[jié néng dēng, ㄐㄧㄝˊ ㄋㄥˊ ㄉㄥ, / ] compact fluorescent lamp [Add to Longdo]
紧凑型车[jǐn còu xíng chē, ㄐㄧㄣˇ ㄘㄡˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄜ, / ] compact car model [Add to Longdo]
紧凑渺子线圈[jǐn còu miǎo zǐ xiàn quān, ㄐㄧㄣˇ ㄘㄡˋ ㄇㄧㄠˇ ㄗˇ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ, 线 / ] Compact muon solenoid (CMS) [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Kompaktanlage {f}compact system [Add to Longdo]
Kompaktbauweise {f}compact design [Add to Longdo]
Kompaktbildplatte {f}compact videodisk [Add to Longdo]
Kompaktdiskette {f}; Mikrodiskette {f}compact floppy disk [Add to Longdo]
Kompaktplatte {f} (CD)compact disk [Add to Longdo]
kompakt; gedrungen; massiv; zusammengedrängt {adj} | kompakter | am kompaktestencompact | more compact | most compact [Add to Longdo]
Augenbrauenweber {m} [ornith.]Compact Weaver [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
CD−ROM;CDROM[シーディーロム, shi-dei-romu] (n) compact disk read-only memory; CD-ROM [Add to Longdo]
ちまちま[, chimachima] (adv-to,adv) (on-mim) small; compact [Add to Longdo]
ちんまり[, chinmari] (adv-to,vs) (on-mim) snugly; cosily; compactly [Add to Longdo]
エンハンスドCD[エンハンスドシーディー, enhansudoshi-dei-] (n) {comp} enhanced compact disc [Add to Longdo]
キャッスル[, kyassuru] (n) (1) castle; (2) {comp} Compact Application Solution Language; CASL [Add to Longdo]
コンパクション[, konpakushon] (n) compaction [Add to Longdo]
コンパクト[, konpakuto] (adj-na) (1) compact; (n) (2) (powder) compact (portable makeup & mirror case); (P) [Add to Longdo]
コンパクトHTML[コンパクトエッチティーエムエル, konpakutoecchitei-emueru] (n) {comp} Compact HTML [Add to Longdo]
コンパクトカー[, konpakutoka-] (n) compact car [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
コンパクトディスク[こんぱくとでいすく, konpakutodeisuku] compact disc, CD [Add to Longdo]
シーディー[しーでいー, shi-dei-] CD, compact disk [Add to Longdo]
シーディーロム[しーでいーろむ, shi-dei-romu] compact disk read-only memory (CD-ROM) [Add to Longdo]
圧縮[あっしゅく, asshuku] packing (vs), compression, constriction, compaction [Add to Longdo]
曲線近似圧縮[きょくせんきんじあっしゅく, kyokusenkinjiasshuku] curve-fitting compaction [Add to Longdo]
符号短縮法[ふごうたんしゅくほう, fugoutanshukuhou] compaction method [Add to Longdo]
コンパクトプロ[こんぱくとぷろ, konpakutopuro] Compact Pro [Add to Longdo]
Time: 0.0152 seconds, cache age: 126.609 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม