Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ catastrophe แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
51 ผลลัพธ์ สำหรับ catastrophe  K AH0 T AE1 S T R AH0 F IY0
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -catastrophe-, *catastrophe*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
catastrophe[N] การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของเปลือกโลก, Syn. cataclysm
catastrophe[N] ความล้มเหลว, Syn. failure, fiasco
catastrophe[N] ความหายนะ, See also: ภัยพิบัติ, Syn. calamity, disaster
catastrophe[N] จุดจบ, See also: จุดอวสาน
Hope Dictionary
catastrophe(คะแทส'กระฟี) n. ความหายนะ,เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ,ภัยพิบัติ,ตอนจบของละคร,จุดจบ, See also: catastrophic adj., Syn. disaster
Nontri Dictionary
catastrophe(n) ภัยพิบัติ,ความพินาศ,ความวิบัติ,ความหายนะ,เหตุร้าย
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
catastropheมหันตภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
catastropheความหายนะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
catastropheมหันตภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
catastrophe hazardภาวะมหันตภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
catastrophe reinsuranceการประกันมหันตภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
This was something that was you know catastrophe happening. นี่เป็นสิ่งที่... เอ่อ ความพินาศ The Corporation (2003)
We've taken every precaution to ensure that a catastrophe such as the one suffered by Raccoon City, is never repeated. เราเตรียมมาตรการป้องกันเต็มที่ เพื่อมั่นใจว่าเหตุหายนะ ดั่งที่เกิดกับแรคคูนซิตี้จะไม่เกิดขึ้นอีก Resident Evil: Degeneration (2008)
This catastrophe was provoked by the decision to produce palm oil, one of the most productive and consumed oils in the world, on Borneo. ความหายนะนี้เกิดจาก การตัดสินใจผลิตน้ำมันปาล์ม หนึ่งในน้ำมันที่บริโภคมากที่สุดในโลก ผลิตที่บอร์เนียว Home (2009)
As you know catastrophe has struck our nation has struck the world. ดังที่ทราบกันอยู่ ภัยร้าย ได้คุกคามชาติของเรา คุกคามโลกของเรา 2012 (2009)
The IWC has presided over one of the greatest environmental catastrophes of all time. เป็นองค์กรเดียวที่ทำงาน เกี่ยวกับการล่าวาฬ และได้รับการรับรองอย่าง เป็นทางการจาก ยูเอ็น โดยพื้นฐานแล้ว องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ไม่มีเขี้ยวเล็บ The Cove (2009)
If my calculations are correct, your dark energy could bring about another catastrophe at any moment. ถ้าการคำนวน ของผมถูกต้อง พลังด้านมืดของคุณ จะทำให้เกิดหายนะ ในทุกชั่วขณะ Scary Monsters and Super Creeps (2009)
My guess is unless you come up with some compelling evidence relatively soon, you'll never find out what or who caused the greatest global catastrophe in human history or if we can prevent it from happening again. ผมเดาว่าจนกว่าคุณ จะมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ ซึ่งในไม่ช้าคุณก็จะัเจอมัน อะไรหรือใครที่ทำให้เกิด หายนภัยครั้งยิ่งใหญ่ ของประวัติมนุษยชาติ หรือว่าเราอาจป้องกัน ไม่ให้มันอุบัติขึ้นอีกครั้ง A561984 (2009)
. ..some natural catastrophe devastates all life on Earth. . .. แม้ว่าภัยภิบัติธรรมชาติ ทำลายทุกชีวิตบนโลก Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
If "Thụ Yêu" is not destroyed, catastrophe will come ท่านก็รู้หากเราไม่จัดการมัน หายนะจะมาเยือน A Chinese Ghost Story (2011)
But if I call the police, the chief will have to arrest me... and I won't be able to stop the catastrophe from happening. แต่ถ้าผมโทรแจ้งตำรวจ สารวัตรก็จะต้องมาจับผม... แล้วผมก็จะไม่มีทาง ยับยั้งหายนะที่จะเกิดขึ้นได้ Odd Thomas (2013)
He'll be culpable of whatever catastrophe they're about to unleash. เขาจะถูกประณาม เกี่ยวกับหายนะที่เกิดขึ้น Union (2013)
If human catastrophe strikes, the public spends money. ถ้าผู้คนล้มหายไปกับภัยพิบัติ Truth: Part 1 (2013)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
catastropheFew passengers survived the catastrophe.
catastropheUnfortunately, few passengers survived the catastrophe.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ความหายนะ[N] disaster, See also: catastrophe, calamity, ruin, destruction, Syn. ความเสียหาย, ความฉิบหาย, ความวิบัติ, ความวอดวาย, ความย่อยยับ, ความเสื่อม, Example: ข้อเรียกร้องภายนอกของสังคมหลายๆ อย่างที่ขัดแย้งกันย่อมนำไปสู่ความหายนะได้ในที่สุด
ความฉิบหาย[N] catastrophe, See also: disaster, calamity, Syn. ความวอดวาย, ความหายนะ, ความวิบัติ, ความพินาศ, Ant. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์, Example: บ้านเมืองจะมีแต่ความฉิบหายถ้าได้ผู้บริหารประเทศที่แย่
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
หายนะ[n.] (hāyana) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; havoc ; ruin   FR: désastre [m] ; catastrophe [f] ; calamité [f]
ความหายนะ[n.] (khwām hāyana) EN: disaster ; catastrophe ; ruin   
ลี้ภัย[v. exp.] (lī phai) EN: flee from a disaster   FR: fuir le danger ; fuir la catastrophe
ภัย[n.] (phai) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster   FR: danger [m] ; péril [m] ; risque [m] ; menace [f]
ภัยพิบัติ[n.] (phaiphibat) EN: disaster ; calamity ; catastrophe   FR: désastre [m] ; calamité [f]
ภัยพิบัติธรรมชาติ[n. exp.] (phaiphibat thammachāt) EN: natural disaster ; natural calamity   FR: catastrophe naturelle [f]
เภทภัย[n.] (phētphai) EN: calamity ; disaster ; catastrophe ; misfortune ; suffering   FR: calamité [f] ; désastre [m] ; catastrophe [f]
พิบัติ[n.] (phibat) EN: calamity ; disaster ; catastrophe ; plague ; suffering   FR: catastrophe [f] ; désastre [m] ; calamité [f]
ประลัย[n.] (pralai) EN: disaster ; calamity ; ruin ; destruction ; catastrophe   
วิบัติ[n.] (wibat) EN: disaster ; destruction ; calamity ; catastrophe ; ruin ; misfortune   FR: désastre [m] ; catastrophe [f]
CMU Pronouncing Dictionary
CATASTROPHE   K AH0 T AE1 S T R AH0 F IY0
CATASTROPHES   K AH0 T AE1 S T R AH0 F IY0 Z
Oxford Advanced Learners Dictionary
catastrophe  (n) kˈətˈæstrəfiː
catastrophes  (n) kˈətˈæstrəfɪz
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
灾变[zāi biàn, ㄗㄞ ㄅㄧㄢˋ, / ] catastrophe; cataclysmic change, #68,394 [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Katastrophe {f} | Katastrophen {pl} | in einer Katastrophe endencatastrophe | catastrophes | to end in catastrophe [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
カタストロフィー;カタストロフィ;カタストロフ;キャタストロフィ[, katasutorofi-; katasutorofi ; katasutorofu ; kyatasutorofi] (n) catastrophe [Add to Longdo]
キャットボンド[, kyattobondo] (n) cat bond; catastrophe bond [Add to Longdo]
壊滅(P);潰滅[かいめつ, kaimetsu] (n,vs,adj-no) destruction; annihilation; devastation; catastrophe; (P) [Add to Longdo]
兇変;凶変[きょうへん, kyouhen] (n) catastrophe; assassination; calamity; disaster [Add to Longdo]
災い(P);禍[わざわい, wazawai] (n) calamity; catastrophe; (P) [Add to Longdo]
災禍[さいか, saika] (n) accident; calamity; mistake; catastrophe [Add to Longdo]
大災害債券[だいさいがいさいけん, daisaigaisaiken] (n) (obsc) (See キャットボンド) catastrophe bond; cat bond [Add to Longdo]
破局[はきょく, hakyoku] (n) catastrophe; cataclysm; collapse (of a relationship); breakup; split (friends, lovers, etc.); (P) [Add to Longdo]
Time: 0.0134 seconds, cache age: 1.081 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม