Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ cartoon แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


65 ผลลัพธ์ สำหรับ cartoon  K AA0 R T UW1 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -cartoon-, *cartoon*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
cartoon(n) ภาพการ์ตูน
cartoon(n) ภาพล้อ, Syn. caricature, lampoon
cartoon(vi) วาดการ์ตูน
cartoon(adj) เหมือนการ์ตูน
cartoonist(n) นักเขียนการ์ตูน, Syn. illustrator
cartoon strip(n) การ์ตูนสั้นๆ ในหนังสือพิมพ์, Syn. comic strip, strip cartoon

Hope Dictionary
cartoon(คาร์ทูน') { cartooned, cartooning, cartoons } n. การ์ตูน, ภาพการ์ตูน vt. แสดงภาพการ์ตูน
animated cartoonภาพยนต์การ์ตูนที่ภาพวาดเคลื่อนไหวได้

Nontri Dictionary
cartoon(n) ภาพล้อ, ภาพตลก, ภาพการ์ตูน, ภาพเปรียบ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cartoonการ์ตูน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
cartoon๑. ภายลายปรุ๒. การ์ตูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Cartoonการ์ตูน, Example: <b>การ์ตูน (Cartoon)</b> หมายถึง ลายเส้นภาพวาดคน สัตว์ สิ่งของในรูปแบบที่เหมือนหรือมีเค้าโครงที่ใกล้เคียงกับของจริงหรือต่างจากของจริงตามจินตนาการของผู้วาด เพื่อสร้างความตลกขบขัน สื่อความหมาย หรือล้อเลียนสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะเกินความจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ หรือแสดงแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ<br><br> <b>การเขียนการ์ตูนที่เขียนในหนังสือในปัจจุบันมีหลายลักษณะ คือ</b><br> <br><b>1. การ์ตูนเป็นตอน (comic strip)</b> คือ การ์ตูนเรื่องที่เสนอออกมาในลักษณะเป็นตอนๆ ตอนละ 2-5 กรอบ ลงในหนังสือพิมพ์ประจำวันติดต่อกันไป<br> <br><b>2. หนังสือการ์ตูน (comic book)</b> คือ การ์ตูนเรื่องที่มีความยาวพิมพ์เป็นเล่ม มีเรื่องราวคล้ายละคร นวนิยาย หรือนิทานฯลฯ<br><br> การ์ตูนที่สร้างขึ้นในรูปหนังสือ เอกสาร หรือสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียน ส่วนมากเป็นรูปภาพชี้นำ ประกอบเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับลักษณะการ์ตูนที่ผูกเป็นเรื่อง ราว ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกคล้อยตาม มีอารมณ์ร่วมในบทบาทของตัวการ์ตูน และเชื่อมโยงสู่ชีวิตของตนเอง จึงจัดอยู่ในการ์ตูนที่มีคุณค่าในการเรียนรู้ ซึ่งทำให้ผู้เรียนสนใจ สำหรับการเลือก หรือเขียนการ์ตูนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ควรจะต้องให้สอดคล้องกับวัย เนื้อหา ระดับชั้นของผู้เรียนและควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับด้วย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cartoon charactersตัวละครในการ์ตูน [TU Subject Heading]
Cartooningการวาดการ์ตูน [TU Subject Heading]
Cartoonistsนักเขียนการ์ตูน [TU Subject Heading]
Cartoonsการ์ตูน [การแพทย์]
Cartoons and childrenการ์ตูนกับเด็ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Superman is a real guy. No way a cartoon could beat up a real guy. ซูเปอร์แมนเป็นคนจริง การ์ตูนมันจะมาสู้คนจริงๆ ได้ไงวะ Stand by Me (1986)
But my arrangements sound like some cheesy Saturday morning cartoon or something. เหมือนเพลงการ์ตูนตอนเช้าวันเสาร์อะไรประมาณนั้นเลย Raise Your Voice (2004)
If anyone in this situation is a sad little cartoon character, it's me. ถ้ามีใครจะต้องใช้หน้าการ์ตูนเศร้า ในสถานการณ์นี้, ฉันแน่นอน A Change Is Gonna Come (2007)
A tattoo on his arm of a cartoon character. Uh... รอยสักที่แขนเป็นรูปการ์ตูน Bedtime Stories (2007)
The cartoons copied us, not the other way around. ตัวการ์ตูนเลียนแบบเรา ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้ [ Rec ] (2007)
You're a set with children cartoon characters. อย่างกับตัวการ์ตูนแน่ะ 9 Ends 2 Out (2007)
You're a sad cartoon of a broken heart, bleeding all over the place. และผนึกการบริหารในโตเกียว Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
and we're presenting ourselves in a real childish manner, almost like cartoon characters. ในลักษณะที่เป็นเด็กอย่างจริงจัง เหมือนกับเป็นตัวการ์ตูน It Might Get Loud (2008)
They're fucking cartoon pigs on the telly, what, people call us that behind our backs? นั่นมันชื่อหมูการ์ตูนโง่ ๆ ในทีวีโว้ย แล้วคนเรียกพวกเราว่าอะไรลับหลัง The Bank Job (2008)
There's this ad comes on in the morning cartoons for something called Double Crust Pizza. เห็นโฆษณาชิ้นหนึ่ง โผล่อยู่ในการ์ตูนตอนเช้า บางอย่างที่เรียกว่า"พิซซ่าเปลือกสองชั้น" Duplicity (2009)
Is your cartoon over already? ฮัลโหล My Bloody Valentine (2009)
Seen here in her photo with a cartoon knife stuck in her head,  จากที่เห็นในรูป มีมีดการ์ตูนปักหัวเธอ Mattress (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cartoonI borrowed this cartoon from his older sister.
cartoonOne day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.
cartoonSome people say that cartoons on television are educational in themselves.
cartoonUnder the cartoon, he wrote "Get your hot dogs!"
cartoonWhen he saw the salesgirl selling dachshund sausages, he got an idea for a cartoon.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
การ์ตูน(n) cartoon, See also: strip cartoon, Syn. ภาพล้อ, ภาพตลก, Example: สถานีโทรทัศน์ช่องนี้มีภาพยนตร์การ์ตูนทุกคืนหลังข่าว, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: ภาพล้อ, ภาพตลก, บางทีเขียนเป็นภาพบุคคล บางทีเขียนเป็นภาพแสดงเหตุการณ์ที่ผู้เขียนตั้งใจล้อเลียนจะให้ดูรู้สึกขบขัน บางทีก็เขียนติดต่อกันเป็นเรื่องยืดยาว
นักเขียนการ์ตูน(n) cartoonist, Count Unit: คน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
การ์ตูน[kātūn] (n) EN: cartoon ; strip cartoon  FR: bande dessinée [ f ] ; dessin animé [ m ]
นักเขียนการ์ตูน[nakkhīen kātūn] (n, exp) EN: cartoonist  FR: dessinateur de bande dessinée [ m ]
ภาพยนตร์การ์ตูน[phāpphayon kātūn] (n, exp) EN: cartoon  FR: dessin animé [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
CARTOON K AA0 R T UW1 N
CARTOONS K AA0 R T UW1 N Z
CARTOONING K AA0 R T UW1 N IH0 NG
CARTOONIST K AA0 R T UW1 N AH0 S T
CARTOONISTS K AA0 R T UW1 N IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary
cartoon (v) kˈaːtˈuːn (k aa1 t uu1 n)
cartoons (v) kˈaːtˈuːnz (k aa1 t uu1 n z)
cartooned (v) kˈaːtˈuːnd (k aa1 t uu1 n d)
cartooning (v) kˈaːtˈuːnɪŋ (k aa1 t uu1 n i ng)
cartoonist (n) kˈaːtˈuːnɪst (k aa1 t uu1 n i s t)
cartoonists (n) kˈaːtˈuːnɪsts (k aa1 t uu1 n i s t s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
卡通[kǎ tōng, ㄎㄚˇ ㄊㄨㄥ, ] cartoon #8,562 [Add to Longdo]
动画片[dòng huà piān, ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄆㄧㄢ, / ] cartoon; animation #12,620 [Add to Longdo]
漫画家[màn huà jiā, ㄇㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚ, / ] cartoon writer (from Japanese mangaka) #32,833 [Add to Longdo]
动漫[dòng màn, ㄉㄨㄥˋ ㄇㄢˋ, / ] cartoons (movies) [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Karikatur { f }; Cartoon { n } | Karikaturen { pl }cartoon | cartoons [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
アニメ[anime] (n, adj-no) (1) animated film; animated cartoon; anime (when referring to Japanese cartoons); (2) (abbr) (See アニメーション) animation; (P) [Add to Longdo]
アニメーション[anime-shon] (n, adj-no) (1) animation; (2) animated film; animated cartoon; (P) [Add to Longdo]
アニメキャラ[animekyara] (n) (abbr) (See アニメキャラクター) cartoon characters; anime characters [Add to Longdo]
アニメキャラクター[animekyarakuta-] (n) (See アニメキャラ) cartoon characters; anime characters [Add to Longdo]
アニメ映画[アニメえいが, anime eiga] (n) animated cartoon; animated film [Add to Longdo]
カートゥーン;カルツーン[ka-tou-n ; karutsu-n] (n) cartoon [Add to Longdo]
キャラクター掬い[キャラクターすくい, kyarakuta-sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) character scooping; festival game of scooping up plastic cartoon figurines floating in water [Add to Longdo]
デジタルモンスター[dejitarumonsuta-] (n) digital monster (internationally popular cartoon and comic series) [Add to Longdo]
デジモン[dejimon] (n) (abbr) (See デジタルモンスター) digital monster (internationally popular cartoon and comic series) [Add to Longdo]
ポケットモンスター[pokettomonsuta-] (n) (See ポケモン) pocket monster (internationally popular cartoon series, originally a video game) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1325 seconds, cache age: 36.365 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม