burlesques แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


56 ผลลัพธ์ สำหรับ burlesques  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -burlesques-, *burlesques*, burlesque

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *burlesques*
Oxford Advanced Learners Dictionary
burlesques (v) bˈɜːʳlˈɛsks (b @@1 l e1 s k s)
burlesque (v) bˈɜːʳlˈɛsk (b @@1 l e1 s k)
burlesqued (v) bˈɜːʳlˈɛskt (b @@1 l e1 s k t)
burlesquing (v) bˈɜːʳlˈɛskɪŋ (b @@1 l e1 s k i ng)

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
burlesque(n) การล้อเลียนที่ตลก, Syn. spoof, parody

Hope Dictionary
burlesque(เบอร์เลสค์') { burlesqued, burlesquing, burlesques } n. ความเรียง (ละคร/กวีนิยาย) ตลก, การล้อเลียน, ภาพล้อ adj. ล้อเลียน, เกี่ยวกับละครตลก vt. ล้อเลียน, Syn. takeoff

Nontri Dictionary
burlesque(adj) ชวนหัว, ตลก, ล้อเลียน
burlesque(n) ภาพล้อ, ละครตลก, ละครชวนหัว

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
burlesqueเรื่องขบขันล้อเลียน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Blair wants to be a princess, and your greatest achievement is owning part of a Burlesque club. แบร์อยากจะเป็นเจ้าหญิง และความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของนายคือเป้นเจ้าของคลับ Never Been Marcused (2008)
It's burlesque It's burlesque Burlesque (2010)
But this is the Burlesque Lounge. แต่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของ เบอร์เลสก์ เลาจน์ Burlesque (2010)
They're part of Kitty's burlesque troupe. - รู้ พวกเขาเป็นลูกทีมตลกของคิตตี้ A Deadly Affair (2010)
He runs the burlesque with me. - เขาดูแลร่วมกับฉัน A Deadly Affair (2010)
It's like a bad joke-- a sculptor, a vending machine salesman and a chemistry teacher walk into a burlesque bar. It's like a bad joke-- a sculptor, a vending machine salesman and a chemistry teacher walk into a burlesque bar. A Deadly Affair (2010)
No, but I doubt that any of them have performed in a burlesque club. Louis knows all about my past. บางคนแสดงว่าตัวเองอยู่ในคลับที่ไม่มีจริง หลุยส์ทราบเรื่องอดีตของหม่อมฉันทุกอย่าง The Princesses and the Frog (2011)
I managed to get three front-row seats to the burlesque show at the Borgata, also reservations at a premium table at the X Club with bottle service. ผมได้บัตร 3 ใบ แถวหน้าด้วย โชว์ตลกของบอร์กาต้า แถมยังจองที่นั่ง แบบพรีเมี่ยมเอาไว้ Heartbreak Hotel (2011)
Burlesque dancer. Eine Burlesque-Tänzerin. Two Men in Manhattan (1959)
They scream for justice and, when you give it to them, they're suddenly bored, like an audience at a cheap burlesque. Sie schreien nach Gerechtigkeit und gibt man sie ihnen, sind sie plötzlich gelangweilt. Wie das Publikum im Burlesquetheater. The Mirror (1961)
"10:03, followed suspect to Gaiety Burlesque Theater." 10:03 Uhr: Verfolge Verdächtigen zum Gaiety Burlesque Theater. Follow That Munster (1965)
"10:04, suspect crossed street to avoid Gaiety Burlesque Theater. 10:04 Uhr: Verdächtiger wechselt Straßenseite, um das Gaiety Burlesque Theater zu umgehen. Follow That Munster (1965)
At her burlesque house in New Jersey. - In 'ner Burlesque-Show, New Jersey. Six Lessons from Madame LaGrange (1970)
My darling, you have lived through the collapse of burlesque and vaudeville twice. Mein Schatz, du hast 2-mal das Ende von Burlesque und Vaudeville erlebt. When Time Ran Out... (1980)
He's a headliner of a... gay burlesque show. Er ist ein Dachhimmel aus einem ... Homosexuell Burlesque-Show. The One Where Ross Got High (1999)
Some burlesque performer? So eine Burlesque-Tänzerin? Broadway Limited (2010)
♪ They're part of Kitty's burlesque troupe. - Die sind Teil von Kitty's Burlesque Truppe. A Deadly Affair (2010)
He runs the burlesque with me. - Er betreibt die Burlesque mit mir. A Deadly Affair (2010)
It's like a bad joke-- a sculptor, a vending machine salesman and a chemistry teacher walk into a burlesque bar. Es ist wie ein schlechter Witz... Eine Bildhauerin, ein Automatenverkäufer und eine Chemielehrerin laufen in eine Burlesque Bar. A Deadly Affair (2010)
You and I bonded over a mutual love of scheming... And burlesque. Du und ich haben uns über einer gegenseitigen Liebe zum Intrigieren angenähert... und Burlesque. Panic Roommate (2011)
Those guys in Burlesque? Das sind doch die Jungs aus Burlesque. Homecoming & Coming Home (2011)
...A burlesque dancer. Eine Burlesque-Tänzerin. Blood (2011)
Mrs. Draper put on a bit of a burlesque. Mrs. Draper hat eine kleine Burlesque-Nummer vorgeführt. A Little Kiss, Part 1 (2012)
Namely the prettiest burlesque dancer in Crescent City. Nämlich auf die hübscheste Burlesque-Tänzerin in Crescent-City. Zombex (2013)
Burlesque shows, play parties, all kinds of places, really. Burlesque-Shows, Play-Partys, eigentlich für alles Mögliche. Appropriate Behavior (2014)
I heard about the burlesque show. Ich habe von der Burlesque-Show gehört. Little Mustachioed Shit (2014)
And since then, it's been a silent movie theater, Yiddish stage, speakeasy, a burlesque house. Seitdem war es Stummfilm-Kino, Jiddische Bühne, Flüsterkneipe, Burlesque-Theater. The Master (2014)
No, not exactly a strip. More like a burlesque show. Kein richtiger Strip, mehr eine Art Burlesque-Show. ...Through Security (2014)
The nutmeg is dominant, yes, but it's the olfactory equivalent of a burlesque dancer. Die Muskatnuss ist dominant, ja, aber es ist das geruchliche Äquivalent einer Burlesque-Tänzerin. The Adventure of the Nutmeg Concoction (2014)
Trust me, it's like a burlesque show under here. Es ist hier drunter wie bei einer Burlesque Show, vertraut mir. And the Model Apartment (2014)
- Eh, I don't think so. - Yeah, I know. "wie kann er mir das größte Burlesque- Theater Hollywoods kaufen?" Home Is Where You're Happy (2015)
A burlesque queen. Eine Burlesque-Queen. Armored Car Robbery (1950)
The gal is Yvonne Le Doux, a burlesque queen working out of the Bijou Theater. Das Mädchen ist Yvonne Le Doux, eine Burlesque-Queen angestellt im Bijou Theater. Aber das ist noch nicht alles. Armored Car Robbery (1950)
My wife's in show business, burlesque. Meine Frau ist im Showgeschäft, Burlesque. Clash by Night (1952)
When I hear that happy beat COLUMBIA BURLESQUE ~ Wenn ich diesen fröhlichen Takt höre... ~ Singin' in the Rain (1952)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ตลก[talok] (adj) EN: funny ; comical ; farcical  FR: comique ; amusant ; drôle ; cocasse ; burlesque ; marrant (fam.) ; drolatique (litt.)

CMU Pronouncing Dictionary
BURLESQUE B ER0 L EH1 S K

DING DE-EN Dictionary
Burleske { f }; Parodie { f }; Posse { f }burlesque [Add to Longdo]
Kabarett { n }; Varieté { n }burlesque [Add to Longdo]
Varietévorstellung { f } | Varietévorstellungen { pl }variety performance; burlesque show | variety performances [Add to Longdo]
burlesk; possenhaft; parodistisch { adj }burlesque [Add to Longdo]
parodierento burlesque [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
バーレスク[ba-resuku] (n) burlesque; (P) [Add to Longdo]
戯け芝居[おどけしばい, odokeshibai] (n) comedy; burlesque [Add to Longdo]
茶番狂言[ちゃばんきょうげん, chabankyougen] (n) farce; burlesque; low comedy [Add to Longdo]
茶番劇[ちゃばんげき, chabangeki] (n) burlesque; low comedy; farce [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1545 seconds, cache age: 234.209 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม