Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ ความหมายของคำว่า brick | พจนานุกรม Longdo Dict
100 ผลลัพธ์ สำหรับ brick  B R IH1 K
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -brick-, *brick*

Longdo Approved EN-TH
brick(vi vt slang ) (สแลง) เสีย, พัง, ถูกทำลาย, ไม่ทำงาน, หมดค่าลง (เหมือนเป็นเพียงแค่ก้อนอิฐ) เช่น Apple says unlocked iPhones will brick after software update.
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
brick[N] ิอิฐ, See also: ดินเผา
brick[N] คนดี, Syn. trump
brick[ADJ] ทำด้วยอิฐ, See also: ทำด้วยดินเผา
brick in[PHRV] ถมด้วยก้อนอิฐ, See also: อุดหรือปิดกั้นด้วยก้อนอิฐ
brick up[PHRV] อุดหรือปิดกั้นด้วยก้อนอิฐ, See also: ถมด้วยก้อนอิฐ
brickbat[N] คำตำหนิ
brickwork[N] งานก่ออิฐ
brickhouse[SL] ผู้หญิงอกโต
bricklayer[N] ช่างปูน
Hope Dictionary
brick(บริค) n. อิฐ,ก้อนอิฐ,สิ่งที่คล้ายอิฐ,คนดี,คนใจดี. vt. ก่ออิฐ. adj. ทำด้วยอิฐ,คล้ายอิฐ
brickbatn. เศษอิฐ,เศษที่ใช้เหวี่ยงขว้าง,คำตำหนิ
brickkilnn. เตาเผาอิฐ
bricklayingn. การก่ออิฐ, See also: bricklayer n.
brickle(บริค'เคิล) adj. เปราะ., See also: brickleness n. ความเปราะ.
bricknoggingn. กำแพงอิฐ,นั่งร้าน,โครงไม้
brickwork(บริค'เวิร์ค) n. สิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยอิฐ
brickyardn. สถานที่ทำอิฐ
Nontri Dictionary
brick(n) อิฐ
brick(vt) ก่ออิฐ
brickbat(n) ก้อนอิฐ,เศษอิฐ
brickkiln(n) เตาเผาอิฐ
bricklayer(n) คนก่อตึก,ช่างก่ออิฐ,คนปูอิฐ
brickle(adj) เปราะ,บาง,แตกง่าย,หักง่าย
brickwork(n) การก่อตึก,คนก่ออิฐ
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Bricklayersช่างปูน [TU Subject Heading]
Bricklayingการก่ออิฐ [TU Subject Heading]
Brickmakingการทำอิฐ [TU Subject Heading]
Bricksอิฐ [TU Subject Heading]
Longdo Unapproved EN-TH
Brick Dust Urineปัสสาวะเข้มข้นมากในช่วงสองสามวันแรกของทารกสามารถมีผลึกยูริก (ผลึกกรดยูริก) ผลึกเหล่านี้อาจทําให้เกิดสีชมพู, สีแดง, หรือสีส้ม, ผงคราบในผ้าอ้อมเด็กทารกของคุณเรียกว่าฝุ่นอิฐ.อาจจะน่ากลัว แต่ฝุ่นอิฐเป็นเรื่องปกติสําหรับทารกแรกเกิดจํานวนมาก
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brickBricks consist mostly of clay.
brickBricks never take the place of ferro-concrete here.
brickGiving advice to him is like talking to a brick wall.
brickHe fell for that old ad for a house like a ton of bricks.
brickHe won't listen. I might as well talk to a brick wall.
brickJane swims like a brick.
brickOne can't see through a brick wall.
brickThat house is built of bricks.
brickThe bricklayer calculated that he would need 500 bricks for the wall.
brickThe chimney is made of brick.
brickThe house is built of red bricks.
brickThe house was built of bricks.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อิฐ[N] brick, Syn. ก้อนอิฐ, Example: ศาสนสถานของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจะสร้างเป็นแบบปราสาทก่อด้วยอิฐ หรือศิลาแลง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบบายน, Count unit: ก้อน, แผ่น, Thai definition: ดินปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วเผาจนมีความแข็ง ใช้สำหรับก่อผนังหรือกำแพง
ตึก[N] building, See also: brickwork, edifice, structure, Syn. อาคาร, โรงเรือน, Example: เจ้าของที่ดินมีโครงการจะก่อสร้างตึก 20 หลังบนที่ดินแปลงนี้, Count unit: หลัง, ตึก, Thai definition: อาคารที่ก่อสร้างด้วยอิฐปูน เป็นต้น
ช่างปูน[N] mason, See also: bricklayer, tiler, plasterer, Example: ช่างปูนก่ออิฐโปร่งขึ้นภายในบ่อซึม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการโบกปูน, ผู้มีอาชีพการโบกปูน
ก้อนอิฐ[N] brick, Syn. อิฐ, Example: ก้อนอิฐวางเรียงรายอยู่หน้าบ้าน, Count unit: ก้อน, Thai definition: ดินปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วเผาจนมีความแข็ง ใช้สำหรับก่อผนังหรือกำแพง
ก่ออิฐ[V] brick, See also: lay bricks, Example: ก่อนก่ออิฐต้องนำอิฐไปจุ่มน้ำ หรือราดน้ำให้เปียกชุ่มเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อกันไม่ให้อิฐแย่งน้ำ
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บ้านอิฐ[n. exp.] (bān it) EN: brick house   FR: maison en briques [f]
ช่างก่ออิฐ[n.] (chang kø it) EN: bricklayer ; mason   FR: maçon [m]
ช่างปูน[n.] (chang pūn) EN: mason ; bricklayer ; tiler ; plasterer   FR: maçon [m]
อิฐ[n.] (it) EN: brick   FR: brique [f] ; briquette [f]
อิฐกลวง[n. exp.] (it klūang) EN: hollow brick   FR: brique creuse [f]
กำแพงอิฐ[n. exp.] (kamphaēng it) EN: brick wall   FR: mur de brique [m]
ก่ออิฐ[v.] (kø it) EN: lay bricks   FR: maçonner
ก้อนอิฐ[n.] (køn it) EN: brick   FR: brique [f]
เตาอิฐ[n. exp.] (tao it) EN: brickkiln   
เตาเผาอิฐ[n. exp.] (tao phao it) EN: brickkiln   
CMU Pronouncing Dictionary
BRICK   B R IH1 K
BRICKS   B R IH1 K S
BRICKEY   B R IH1 K IY0
BRICKER   B R IH1 K ER0
BRICKEL   B R IH1 K AH0 L
BRICKLE   B R IH1 K AH0 L
BRICKBAT   B R IH1 K B AE2 T
BRICKLEY   B R IH1 K L IY0
BRICKLIN   B R IH1 K L IH0 N
BRICKLER   B R IH1 K L ER0
Oxford Advanced Learners Dictionary
brick  (v) brˈɪk
bricks  (v) brˈɪks
bricked  (v) brˈɪkt
brickbat  (n) brˈɪkbæt
bricking  (v) brˈɪkɪŋ
brickbats  (n) brˈɪkbæts
brickkiln  (n) brˈɪk-kɪln
brickwork  (n) brˈɪkwɜːʳk
brickkilns  (n) brˈɪk-kɪlnz
bricklayer  (n) brˈɪklɛɪər
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[zhuān, ㄓㄨㄢ, / ] brick, #4,682 [Add to Longdo]
砖窑场[zhuān yáo chǎng, ㄓㄨㄢ ㄧㄠˊ ㄔㄤˇ, / ] brick kiln, #156,428 [Add to Longdo]
[zhòu, ㄓㄡˋ, ] brickwork of well, #490,522 [Add to Longdo]
[zhuān, ㄓㄨㄢ, ] brick [Add to Longdo]
砖块[zhuān kuài, ㄓㄨㄢ ㄎㄨㄞˋ, / ] brick [Add to Longdo]
砖石塔[zhuān shí tǎ, ㄓㄨㄢ ㄕˊ ㄊㄚˇ, / ] brick pagoda [Add to Longdo]
砖窑[zhuān yáo, ㄓㄨㄢ ㄧㄠˊ, / ] brick kiln [Add to Longdo]
窑场[yáo chǎng, ㄧㄠˊ ㄔㄤˇ, / ] brick kiln [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Feuergewölbe {n}brick arch [Add to Longdo]
Ziegel {m} | Ziegel {pl} | Ziegel im Kosterformatbrick | bricks | large medieval bricks [Add to Longdo]
Ziegelei {f}; Ziegelwerk {n}brick yard; brickyard; brickworks; tileworks [Add to Longdo]
Ziegelmauer {f}brick wall [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
アンツーカ;アンツーカー[, antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre [Add to Longdo]
シャモット煉瓦[シャモットれんが, shamotto renga] (n) chamotte brick [Add to Longdo]
ブリックチーズ[, burikkuchi-zu] (n) brick cheese [Add to Longdo]
レッドブリック[, reddoburikku] (n) {comp} RedBrick [Add to Longdo]
レンガ造り;煉瓦造り[レンガづくり(レンガ造り);れんがづくり(煉瓦造り), renga dukuri ( renga tsukuri ); rengadukuri ( renga tsukuri )] (n) brickwork [Add to Longdo]
化粧煉瓦[けしょうれんが, keshourenga] (n) ornamental tile; facing bricks [Add to Longdo]
試し割り[ためしわり, tameshiwari] (n) breaking bricks, etc. (martial arts) [Add to Longdo]
積み上げ[つみあげ, tsumiage] (n) piling up; making a heap; laying bricks [Add to Longdo]
積み上げる[つみあげる, tsumiageru] (v1,vt) to pile up; to make a heap; to lay bricks [Add to Longdo]
積み木;積木[つみき, tsumiki] (n) (toy) building blocks; bricks [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
レッドブリック[れっどぶりっく, reddoburikku] RedBrick [Add to Longdo]
Time: 0.006 seconds, cache age: 147.858 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม