Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ breed แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


107 ผลลัพธ์ สำหรับ breed  B R IY1 D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -breed-, *breed*, bre, bree

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
plant breeders' rights(n) สิทธิของผู้ปรับปรุงพันธุ์ ย่อว่า PBR

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
breed(n) พันธุ์, Syn. species
breed(vt) ให้กำเนิด
breed(vt) เลี้ยง, Syn. bring up
breed(vi) ผสมพันธุ์, See also: เลี้ยง, ต่อพันธุ์
breeder(n) ผสมพันธุ์สัตว์
breeding(n) การผสมพันธุ์สัตว์เพื่อขยายพันธุ์

Hope Dictionary
breed(บรีด) { bred, bred, breeding, breeds } v. ออกลูก, ทำให้เกิด, แพร่พันธุ์, เพาะ, ฟักไข่, เลี้ยง, อบรม, ทำให้ท้อง n. พันธุ์, ชนิด, กลุ่ม, พันธุ์ผสม, Syn. generate
breeder(บรีด'เดอะ) n. คนผสมพันธุ์พืชหรือสัตว์, สัตว์หรือพืชที่ออกลูก, คนเลี้ยง, คนอบรม, Syn. originator
breeding(บรีด'ดิง) n. การเพาะพันธ์, การออกลูก, กิริยาfission, Syn. raising
crossbreed(ครอส'บรีด) { crossbred, crossbreeding, crossbreeds } vt., vi. ผสมข้ามพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ผสม n. พันธุ์ผสม
dairy breedn. วัวพันธุ์นม
half-breedn. ลูกผสม, เลือดผสม, พันธุ์ผสม. adj. เกี่ยวกับลูกผสม, เกี่ยวกับพันธุ์ผสม
inbreed(อิน' บรีด) vt. ผสมพันธุ์ด้วยเชื้อสายที่ใกล้ชิด, ผสมพันธุ์จากพ่อแม่ที่มีเชื้อสายโลหิตเดียวกัน, See also: inbreeding n., Syn. breed
interbreed(อินเทอบรีด') v. ทำให้ผสมพันธุ์กันระหว่างพันธุ์ต่าง ๆ , ทำให้ผสมพันธุ์กัน. ภาวะเชิงโต้ตอบหมายถึง ภาวะการตอบโต้อย่างทันทีทันควัน เช่น การพิมพ์ป้อนโปรแกรมภาษาเบสิกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าพิมพ์ผิด ก็จะมีรายงานบนจอภาพทันที ผิดกับการใช้โปรแกรมบางภาษาที่ไม่สามารถโต้ตอบได้ ต้องรอจนจบโปรแกรมก่อน จึงจะโต้ตอบ หรือรายงานข้อผิดพลาด หรือหาผลลัพธ์ ให้คำตอบได้

Nontri Dictionary
breed(n) พันธุ์, พืชพันธุ์, ชนิด, กลุ่ม
breed(vt) เพาะ, เลี้ยง, อบรม, ออกลูก, ผสมพันธุ์, ทำให้เกิด
breeder(n) ผู้เพาะ, ผู้ผสมพันธุ์, ผู้เลี้ยง
breeding(n) การเลี้ยง, การอบรม, การเพาะพันธุ์, อากัปกิริยา
crossbreed(vt) ผสมข้ามพันธุ์
interbreed(vt) เพาะพันธุ์, ผสมพันธุ์

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
breeder seedเมล็ดพันธุ์คัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
breeding๑. การผสมพันธุ์๒. การปรับปรุงพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Breeder reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตเชื้อเพลิง, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ผลิตวัสดุฟิสไซล์ขึ้นในแบล็งเคต โดยนิวตรอนเข้าไปทำปฏิกิริยากับวัสดุเฟอร์ไทล์บางส่วนทำให้กลายเป็นวัสดุฟิสไซล์, Example: [นิวเคลียร์]
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [คอมพิวเตอร์]
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [TU Subject Heading]
Breedingการผสมพันธุ์สัตว์, การปรับปรุงพันธุ์ [การแพทย์]
Breeding Placeแหล่งเอื้ออำนวยต่อการแพร่พันธุ์, แหล่งเพาะพันธุ์ [การแพทย์]
Breeding, Seasonalฤดูกาลสืบพันธุ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Let him not breed in great numbers, อย่าให้มันเจริญพันธุ์ไพศาล Beneath the Planet of the Apes (1970)
Your breed made a desert of it ages ago. เผ่าพันธุ์คุณทําให้มันเป็นทะเลทราย เมื่อครั้งโบราณกาล Beneath the Planet of the Apes (1970)
They breed in empty old houses and cover them with soot and dust แล้วก็ทำให้บ้านเต็มไปด้วยฝุ่น My Neighbor Totoro (1988)
It's simple. Over-specialize and you breed in weakness. It's slow death. อย่างเช่น ถ้าคุณเกิดมาในกลุ่มคนที่อ่อนแอ คุณก็จะตายอย่างช้าๆ Ghost in the Shell (1995)
Will you breed new hatred and evil with those weapons? คุณจะก่อให้เกิดความเกลียดชังใหม่และความชั่วร้ายที่มีอาวุธเหล่านั้นหรือไม่ Princess Mononoke (1997)
No. That will only breed more hatred. ที่ที่จะก่อให้เกิดความเกลียดชังมากขึ้น Princess Mononoke (1997)
I wonder what breed he is. พันธุ์อะไรก็ไม่รู้ As Good as It Gets (1997)
In case you haven't heard, my sister's a particularly hideous breed of loser. ท่าทางนายคงไม่เคยได้ยินว่าพี่ฉันน่ะ บรรพบุรุษของพวกงี่เง่าเลยล่ะ 10 Things I Hate About You (1999)
I must be a different breed of women My hands are very cold, you see ชั้นต้องมีพันธุกรรมที่ไม่เหมือบผู้หญิงทั่วไปแน่เลย มือชั้นเย็นมากเลย คุณดูซิ Oldboy (2003)
Humans were used to breed the ultimate prey. มนุษย์ถูกใช้เลี้ยง เหยื่ออันโอชะ AVP: Alien vs. Predator (2004)
We're hosts for them to breed in. เรามีหน้าที่ให้มันขยายพันธ์เท่านั้น AVP: Alien vs. Predator (2004)
And then Carla had the nerve to tell me he's not breed worthy. แล้วจากนั้นคาร์ล่า กล้าที่จะบอกแม่ว่า... มันไม่ได้เป็นสายพันธุ์ที่ดี Chapter One 'Genesis' (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
breedA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
breedBacteria will not breed in alcohol.
breedBirth is much, breeding is more. [ Proverb ]
breedClear water breeds no fish.
breedFamiliarity breeds contempt.
breedFamiliarity breeds contempt. [ Proverb ]
breedFilth breeds illnesses.
breedHe breeds cattle and horses.
breedHe breeds cattle for market.
breedHe is a man of birth and breeding.
breedHe is breeding cattle on his farm.
breedIn late August, they set off on a long journey for breeding.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
พ่อพันธุ์(n) breeder, See also: stud (e.g. bull), Ant. แม่พันธุ์, Example: การเลี้ยงจิ้งหรีด 1 ชุด ประกอบด้วยพ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 3 ตัว, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัตว์เพศผู้ที่ใช้ทำพันธุ์
แม่พันธุ์(n) breeder, Ant. พ่อพันธุ์
ขยายพันธุ์(v) breed, See also: propagate species, Syn. แพร่พันธุ์, เพาะพันธุ์, Example: ปลานิลขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติตลอดทั้งปี, Thai Definition: ทำให้พันธุ์มีจำนวนมากขึ้น
การเจริญพันธุ์(n) reproduction, See also: breeding
สืบพันธุ์(v) reproduce, See also: breed, procreate, Example: การหมดประจำเดือนหมายถึงการหมดความสามารถในการสืบพันธุ์, Thai Definition: ทำให้เกิดลูกหลานสืบเนื่องต่อไป
สายพันธุ์(n) breed, See also: stock, strain, pedigree, race, species, type, Example: ซีพีเป็นกลุ่มบริษัทผูกขาดสายพันธุ์สัตว์และพืช, Count Unit: สายพันธุ์
แพร่พันธุ์(v) breed, See also: multiply, propagate, Example: เพลี้ยสามารถแพร่พันธุ์ได้ทุก 5 ชั่วโมง จึงสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อยาฆ่าแมลงได้ภายในชั่วฤดูเดียว, Thai Definition: ขยายพันธุ์ออกไป
ผลิต(v) generate, See also: breed, produce, Syn. เกิด, กำเนิด, Example: เครื่องทำความร้อนจะผลิตความร้อนออกมาในปริมาณที่พอเหมาะ, Thai Definition: ทำให้เกิดมีขึ้น, Notes: (บาลี)
ผสมพันธุ์(v) breed, Syn. สืบพันธุ์, Example: ตามธรรมชาติ ผีเสื้อตัวผู้จะตามกลิ่นมาผสมพันธุ์กับตัวเมีย
การผสมพันธุ์สัตว์(n) animal breeding, See also: breeding, Syn. การเพาะพันธุ์สัตว์, การขยายพันธุ์สัตว์, Example: การเลี้ยงสุกรไม่ควรใช้ใบกระถินเลี้ยงเพราะจะทำให้การผสมพันธุ์สัตว์ผลิตลูกไม่ดีเท่าที่ควร

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
การเจริญพันธุ์[kān jaroēnphan] (n, exp) EN: reproduction ; breeding  FR: reproduction [ f ]
การผสมพันธุ์สัตว์[kān phasomphan sat] (n, exp) EN: animal breeding ; breeding
ขยายพันธุ์[khayāi phan] (v, exp) EN: breed ; propagate species
ครึ่งชาติ[khreung chāt] (n, exp) EN: half-blood ; half-breed
เลี้ยง[līeng] (v) EN: feed ; breed ; nurture  FR: nourrir ; élever
พันธุ์[phan] (n) EN: breed ; strain ; variety ; pedigree ; race ; ancestry ; clan  FR: variété [ f ] ; espèce [ f ] ; genre [ m ] ; race [ f ] ; clan [ m ]
พันธุ์ผสม[phan phasom] (n, exp) EN: hybrid ; crossbreed  FR: métis [ m ] ; hybride [ m ]
ผสมพันธุ์[phasomphan] (v) EN: breed ; mate  FR: se reproduire
ผสมสัตว์[phasom sat] (v, exp) EN: breed animals  FR: élever des animaux
เพาะ[phǿ] (v) EN: breed  FR: élever

CMU Pronouncing Dictionary
BREED B R IY1 D
BREEDS B R IY1 D Z
BREEDEN B R IY1 D AH0 N
BREEDER B R IY1 D ER0
BREED'S B R IY1 D Z
BREEDING B R IY1 D IH0 NG
BREEDERS B R IY1 D ER0 Z
BREEDEN'S B R IY1 D AH0 N Z
BREEDERS' B R IY1 D ER0 Z
BREEDLOVE B R IY1 D L AH2 V

Oxford Advanced Learners Dictionary
breed (v) brˈiːd (b r ii1 d)
breeds (v) brˈiːdz (b r ii1 d z)
breeder (n) brˈiːdər (b r ii1 d @ r)
breeders (n) brˈiːdəz (b r ii1 d @ z)
breeding (v) brˈiːdɪŋ (b r ii1 d i ng)
Breedsall (n) brˈiːdsɔːl (b r ii1 d s oo l)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
品种[pǐn zhǒng, ㄆㄧㄣˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] breed; variety, #1,682 [Add to Longdo]
孵化[fū huà, ㄈㄨ ㄏㄨㄚˋ, ] breeding; to incubate; innovation (esp. in commerce and marketing), #14,052 [Add to Longdo]
[fū, ㄈㄨ, ] breeding; to incubate; to hatch, #30,677 [Add to Longdo]
种蛋[zhǒng dàn, ㄓㄨㄥˇ ㄉㄢˋ, / ] breeding egg, #42,368 [Add to Longdo]
种畜[zhǒng chù, ㄓㄨㄥˇ ㄔㄨˋ, / ] breeding stock (of animal species); stud, #55,507 [Add to Longdo]
增殖反应堆[zēng zhí fǎn yìng duī, ㄗㄥ ㄓˊ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ ㄉㄨㄟ, / ] breeder reactor [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Hunderasse { f }breed of dog [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
アイヌ犬[アイヌけん, ainu ken] (n) (See 北海道犬) Hokkaido dog; dog breed native to Hokkaido [Add to Longdo]
アウトブリード[autoburi-do] (n) outbreed [Add to Longdo]
アカルテケ;アカル・テケ[akaruteke ; akaru . teke] (n) Akhal-Teke, a breed of horses originating in Turkmenistan [Add to Longdo]
アビシニアン[abishinian] (n) Abyssinian (breed of cat) [Add to Longdo]
アメショー[amesho-] (n) (abbr) American Shorthair (cat breed) [Add to Longdo]
アングロノルマン[anguronoruman] (n) (1) Anglo-Norman (French dialect); (2) Anglo-Norman (horse breed) [Add to Longdo]
インブリード[inburi-do] (vs) to inbreed [Add to Longdo]
コーチン[ko-chin] (n) Cochin (breed of chicken) [Add to Longdo]
ジャパニーズボブテイル;ジャパニーズ・ボブテイル[japani-zubobuteiru ; japani-zu . bobuteiru] (n) Japanese bobtail (breed of cat) [Add to Longdo]
ダルメシアン[darumeshian] (n) Dalmatian (dog breed) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.377 seconds, cache age: 4.971 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม