Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ brave แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


92 ผลลัพธ์ สำหรับ brave  B R EY1 V
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -brave-, *brave*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
brave(adj) กล้า, See also: กล้าหาญ, อาจหาญ, Syn. courageous, Ant. cowardly
brave(vi) กล้า, See also: กล้าหาญ, อาจหาญ
bravery(n) ความกล้าหาญ, Syn. courage, Ant. cowardice
brave it out(phrv) เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, See also: กล้าเผชิญ, Syn. bluff out, brazen out

Hope Dictionary
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave

Nontri Dictionary
brave(adj) กล้า,กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,อาจหาญ,อดทน
brave(vt) กล้าเผชิญ,ไม่เกรงกลัว,อดทน,เสี่ยงอันตราย
bravely(adv) อย่างกล้าหาญ,อย่างอาจหาญ,อย่างไม่เกรงกลัว
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว
outbrave(vt) กล้าหาญกว่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Any brave man would resist. คนที่ยืนหยัดสู้คือผู้กล้า The Great Dictator (1940)
My brave little boy. เด็กน้อยผู้กล้าหาญของฉัน Pinocchio (1940)
Alas, if he were brave this would not be necessary. นี้จะไม่คือสิ่งที่จำคือ ในตอนท้ายของส่วนหนึ่ง Help! (1965)
You're brave with a man who's tied up! แกก็กล้าแค่กับคนถูกมัดล่ะวะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
But I put a brave face on it and we were soon sent to Egypt, it seemed at the time, where I volunteered myself. แต่ฉันใส่ใบหน้ากล้าหาญกับ มัน และเราได้ส่งเร็ว ๆ นี้ใน ต่างประเทศไปยังประเทศอียิปต์ มันดูเหมือนในเวลานั้น How I Won the War (1967)
You wouldn't be so brave if you'd ever smelled... the Bog of Eternal Stench. เธอน่ะจะไม่กล้าแน่ๆ ... ถ้าเธอเคยได้กลิ่น... บึงแห่งความเน่าเหม็น Labyrinth (1986)
The men and women who fought in secret-- brave guerrillas, reunited in Rome... for the first Resistance Rally. ชายและหญิง ที่ต่อสู้ในขบวนการ-- ลับของ กูเรอริลล่า, ได้กลับมารวมกลุ่มใน โรม... ในการเดินขบวนประท้วงครั้งแรก. Cinema Paradiso (1988)
And it's a brave man who'd deny the lovely lady was worth every cent. ใครว่าไม่คุ้มที่จะดูเธอก็เกินไปล่ะ The Bodyguard (1992)
They would brave Satan and all his legions. พวกเขากล้าต่อกรกับ ซาตานและเหล่ากองทัพ Wuthering Heights (1992)
- Brave little virgin who lit the candle. - ใครคือผู้บริสุทธิ์ ที่มาจุดเทียน Hocus Pocus (1993)
You look fucking brave now. คุณดูเป็นร่วมเพศกล้าตอนนี้ In the Name of the Father (1993)
Yes. She's a very brave woman. ใช่ เธอเป็นผู้หญิงกล้าหาญมาก In the Name of the Father (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
braveAfter seeing how bravely he acted, his friends thought better of him.
braveAn able sportsman should be brave.
braveBravely though they fought, they were defeated.
braveBrave man as he was, he recoiled at the sight.
braveBravery is a great virtue.
braveChild as he was, he was brave.
braveChild as she was, she was brave.
braveChris brought her a present and bravely gave it to her.
braveDo you think the Braves will take the series?
braveFather told me always to be brave and cheerful.
braveFortune is the rod of the weak, and the staff of the brave.
braveGirl as she is, she is brave.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
วีรกรรม(n) bravery, See also: boldness, intrepidity, Syn. ความกล้าหาญ, Example: เรื่องราวในตำนานท้องถิ่นมักเป็นเรื่องที่กล่าวถึงวีรกรรมของผู้กล้าประจำท้องถิ่นนั้น, Thai Definition: การกระทำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญ, การกระทำของผู้กล้าหาญ
ห้าว(adj) brave, See also: fearless, daring, bold, unafraid, stout, Syn. กร้าว, กล้า, Example: บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง, Thai Definition: กล้าทางมุทะลุ
อาจ(adj) brave, See also: courageous, bold, Syn. กล้าหาญ, กล้า, อาจหาญ, Ant. ขลาด
ความกล้าหาญ(n) bravery, See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude, Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความเด็ดเดี่ยว, ความกล้าหาญชาญชัย, Ant. ความขี้ขลาด, Example: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญความเสียสละความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน
เก่งกล้า(adj) brave, See also: courageous, fearless, audacious, daring, bold, Syn. เก่งกล้าสามารถ, หาญกล้า, Ant. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: ชนเผ่านี้เป็นทหารที่เก่งกล้าสามารถมากจนเป็นที่ครั่นคร้ามของศัตรูในคราวรบกับญี่ปุ่นที่ประเทศพม่าในมหาสงครามคราวที่แล้ว, Thai Definition: ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้าม
แข็งกล้า(adj) brave, See also: fearless, Syn. กล้าหาญ, ห้าวหาญ, Ant. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนแข็งกล้าพร้อมที่จะต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ได้ทุกเมื่อ, Thai Definition: ที่มีความกล้ามาก
ป้ำ(v) brave, See also: venturesome, Syn. กล้า, ใจป้ำ, Example: ปัญหาตอนนี้ยังเหลือแต่ว่ารัฐบาลจะใจป้ำกล้าลงทุนหรือไม่เท่านั้น, Thai Definition: กล้าได้กล้าเสีย
พิริยโยธา(n) brave warrior, Count Unit: คน, Thai Definition: พลรบผู้กล้าหาญ
พิริยะ(n) braver, See also: warrior, Syn. คนกล้า, นักรบผู้กล้า, ผู้กล้า, Count Unit: คน
พิริยะ(n) bravery, See also: vigour, Syn. ความกล้า, ความกล้าหาญ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาจ[āt] (adj) EN: brave ; courageous ; bold  FR: brave ; courageux
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold  FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ชาตรี[chātrī] (adj) EN: brave ; valiant ; doughty  FR: brave ; vaillant ; preux
ฝ่า[fā] (v) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk  FR: braver ; affronter
ฝ่ามรสุม[fā mørasum] (v, exp) EN: brave the storm  FR: braver la tempête
หาญ[hān] (adj) EN: brave ; courageous ; valiant ; bold  FR: courageux ; audacieux ; vaillant
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adj) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous  FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adv) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously  FR: bravement ; valeureusement
ใจดี[jaidī] (adj) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign  FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
ใจกล้า[jaiklā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome

CMU Pronouncing Dictionary
BRAVE B R EY1 V
BRAVED B R EY1 V D
BRAVES B R EY1 V Z
BRAVER B R EY1 V ER0
BRAVES' B R EY1 V Z
BRAVERY B R EY1 V ER0 IY0
BRAVEST B R EY1 V AH0 S T
BRAVELY B R EY1 V L IY0
BRAVERMAN B R EY1 V ER0 M AH0 N
BRAVEHEART B R EY1 V HH AA0 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary
brave (v) brˈɛɪv (b r ei1 v)
braved (v) brˈɛɪvd (b r ei1 v d)
braver (j) brˈɛɪvər (b r ei1 v @ r)
braves (v) brˈɛɪvz (b r ei1 v z)
bravely (a) brˈɛɪvliː (b r ei1 v l ii)
bravery (n) brˈɛɪvəriː (b r ei1 v @ r ii)
bravest (j) brˈɛɪvɪst (b r ei1 v i s t)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
勇敢[yǒng gǎn, ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ, ] brave, #4,040 [Add to Longdo]
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] brave, #5,882 [Add to Longdo]
英勇[yīng yǒng, ㄧㄥ ㄩㄥˇ, ] bravery; gallant; valiant, #9,483 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, / ] brave; owl; Strix uralensis, #22,682 [Add to Longdo]
壮烈[zhuàng liè, ㄓㄨㄤˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] brave; heroic, #27,348 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, / ] brave; good horse; strong, #44,970 [Add to Longdo]
豪侠[háo xiá, ㄏㄠˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] brave and chivalrous, #62,576 [Add to Longdo]
勇武[yǒng wǔ, ㄩㄥˇ ㄨˇ, ] brave, #64,622 [Add to Longdo]
勇略[yǒnglu:e4, ㄩㄥˇlu:<span class='pronunc-pinyin'>è</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄜˋ</span>, ] brave and cunning, #177,495 [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, ] brave; cautious; sad, #202,524 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
mutig; tapfer; wacker; kühn {adj} | mutiger; tapferer | am mutigsten; am tapferstenbrave | braver | bravest [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ブレーブ;ブレイヴ[bure-bu ; bureivu] (n,adj-na) (See 勇士) brave [Add to Longdo]
益荒猛男[ますらたけお, masuratakeo] (n) brave and stalwart man [Add to Longdo]
外剛内柔[がいごうないじゅう, gaigounaijuu] (n) being tough on the outside but soft at heart; a faint-hearted person pretending to be brave [Add to Longdo]
敢闘[かんとう, kantou] (n,vs) fighting bravely; (P) [Add to Longdo]
危険を冒す[きけんをおかす, kikenwookasu] (exp,v5s) to brave (defy) a danger [Add to Longdo]
虚勢を張る[きょせいをはる, kyoseiwoharu] (exp,v5r) to bluff; to act brave [Add to Longdo]
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man [Add to Longdo]
潔く[いさぎよく, isagiyoku] (adv) (See 潔い・1) bravely; manfully; (P) [Add to Longdo]
健気[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P) [Add to Longdo]
健闘[けんとう, kentou] (n,vs,exp) (1) fighting bravely; strenuous efforts; (2) good luck!; good fight; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.325 seconds, cache age: 2.557 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม