Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ benevolently แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


85 ผลลัพธ์ สำหรับ benevolently  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -benevolently-, *benevolently*, benevolent

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *benevolently*
Oxford Advanced Learners Dictionary
benevolently (a) bˈɪnˈɛvələntliː (b i1 n e1 v @ l @ n t l ii)
benevolent (j) bˈɪnˈɛvələnt (b i1 n e1 v @ l @ n t)

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
benevolent(adj) กุศล, See also: กรุณา, เมตตา, Syn. generous, charitable, Ant. uncharitable

Hope Dictionary
benevolent(บะเนฟ'วะเลินทฺ) adj. เมตตา, กรุณา, ใจบุญ, ชอบทำบุญ, กุศล, Syn. charitable

Nontri Dictionary
benevolent(adj) มีความกรุณา, มีเมตตา, ใจบุญ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
benevolent societyสมาคมการกุศล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the Women's Auxiliary barfed all over the Benevolent Order of Antelopes. และพวกสงเคราะห์สตรีอ้วก รด คณะผู้เมตตากวางแอนเทโล้ป Stand by Me (1986)
That's the day I realized that there was this... entire life behind things... and this incredibly benevolent force... that wanted me to know that there was no reason to be afraid... ever. วันนั้นฉันจึงรู้ว่า เบื้องหลังชีวิตทั้งหลาย และพลังแห่งความเมตตาอันน่าทึ่ง American Beauty (1999)
So slavery for example or other forms of tyranny are inherently monstrous but the individuals participating in them may be the nicest guys you could imagine benevolent friendly nice to their children even nice to their slaves caring about other people. เช่น ระบบทาส หรือระบบทรราชอื่น ๆ มันมีความวิปริตแฝงอยู่ภายใน แต่ตัวบุคคลที่มีส่วนร่วม The Corporation (2003)
I should like to see you take the throne. The first benevolent king. หม่อมฉันอยากเห็นฝ่าบาทครองบัลลังค์ เป็นกษัตริย์ผู้การุณ Stardust (2007)
- You are benevolent human beings. - คุณเมตตากรุณากับมนุษย์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You know what that means, benevolent? เหรอ คุณรู้ความหมาย ของเมตตากรุณามั้ย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Can you not find it in your benevolent heart to accept these gifts? หากว่าคุณไม่สามารถหาคันที่เหมือนของคุณได้ กรุณารับของขวัญชิ้นนี้ได้ใหมครับ.. ? Episode #1.5 (2009)
Knows that he was a benevolent man ...จะรู้ดีว่าเค้าเป็นคนที่มีเมตตาธรรม You Don't Know Jack (2010)
If God does wanna cut cross-country it's because he's a benevolent god and he wants to put it out of its misery. ถ้าพระเจ้าอยากยกเลิกแข่งวิ่ง อาจเพราะเขาเป็นพระเจ้าที่ดีนะ ..และเขาอยากให้เธอเลิกทุกข์ไง The Quarry (2010)
We're not allowed to damage benevolent civilizations- indigenous people who aren't a threat to us. เราไม่ได้รับอนุญาติให้ทำลายอารยธรรม คนพื้้นเมืองซึ่งไม่ได้การคุกคามกับเรา Your World to Take (2010)
I'm just a poor and neglected neighbor, in whom Kim Joo Won is showing some benevolent interest. ฉันก็แค่คนจนคนนึงที่เพื่อนบ้านผู้ห่างเหินจะนึกถึงและเอื้อเฟื้อ Episode #1.3 (2010)
This spirit is benevolent. วิญญาณเหล่านี้มีเมตตา Me and the Devil (2011)
We all did... to refrain from harming benevolent civilizations like the one on this planet. เราทุกคนทำเพื่อ... ยังยั้งการทำร้ายคนที่มีความเมตตา เช่นคนที่อยู่บนโลกนี้ You Bury Other Things Too (2011)
I can no longer consider this population benevolent. ฉันไม่อาจเชื่อได้ว่านี่เป็นคนที่มีความเมตตา You Bury Other Things Too (2011)
Since you're so benevolent I'll let you go this time. Since you're so benevolent... The Sorcerer and the White Snake (2011)
Afraid of evil, create a benevolent God who sends evildoers to Hell. การกลัวความชั่วร้าย สร้างพระเจ้าผู้เมตตา ผู้ส่งผู้ทำชั่วลงนรก Pilot (2011)
It's surprising to learn that you're as skilled in Western qigong as you are benevolent in sharing your profits. วันนี้ได้พบท่านตัวเป็น ๆ ข้าข้องใจมานานแล้ว ยอดฝีมือแดนประจิมอย่างท่าน เก่งกาจขนาดไหน โปรดเมตตาช่วยชี้แนะด้วย The Four (2012)
She believes--poor soul-- in a benevolent universe, and she, uh, comes from money. เธอเชื่อ--น่าสงสารจัง--ในความเมตตาของจักรวาล และ เธอ เอ่อ เป็นคนมีตัง The Crimson Ticket (2012)
I was feeling benevolent. เผอิญรู้สึกมีเมตตาขึ้นมา The Five (2012)
You're never benevolent. นายไม่เคยมีเมตตา The Five (2012)
The Patrolmen's Benevolent Association and the Uniformed Firefighters Association are the two unions not participating in the coalition bargaining with the city, and the PEA chief negotiator says he wants some solid gains for the men in blue. ..สมาคมเบนโวเลนท์ของน้ำมัน ..และสมาคมการต่อต้านนอกรูปแบบ ..เป็นสองสหภาพที่ไม่ได้ร่วม American Hustle (2013)
It's for you to honor them by showing them you will be a kind and benevolent leader when that time comes. มันสำหรับลูกที่จะเป็นเกียรติให้แก่พวกเขา โดยการแสดงให้เห็นว่า ลูกจะเป็นผู้นำที่มีเมตตา เมื่อเวลานั้นมาถึง The Queen Is Dead (2013)
There is a benevolent fairy who can grant a person's wish if their heart is true. มีนางฟ้าผู้มีเมตตาผู้หนึ่ง ผู้ที่ให้พรแก่ผู้ที่ร้องขอ ถ้าหากจิตใจของเขาบริสุทธิ์ The Queen Is Dead (2013)
She poisoned her own father... my dear husband, your benevolent king... so she can try to ascend the throne herself. นางวางยาพิษบิดาของนางเอง สวามีสุดที่รักของข้า ราชันย์ผู้มีเมตตาของเจ้า The Evil Queen (2013)
No, it was forged by a benevolent mage. ไม่ ... พ่อมดใจบุญเป็นคนสร้าง Lost Girl (2013)
A benevolent coven known as Sisterhood of the Radiant Heart. กลุ่มแม่มดที่มีจิตใจเมตตา รู้จักกันในนาม"ภราดรเเห่งเรเดียนท์ ฮาร์ท" Blood Moon (2013)
It is with benevolent wisdom and esteem that the Emperor proclaims these noble warriors as heroes of the people. font color = "# 804040" MAN มันขึ้นอยู่กับความเมตตา สติปัญญาและความภาคภูมิใจ ที่จักรพรรดิประกาศ เหล่านักรบขุนนาง เป็นวีรบุรุษของคน Last Knights (2015)
Some benevolent and life giving. บางมิติเมตตาเอื้อเฟื้อต่อชีวิต Doctor Strange (2016)
Hi, I'm calling from the Patrolman's Benevolent Association. Hi ich rufe hier von der Patrolman's Benevolent Vereinigung an. The Order 23 Job (2009)
Patrolman's Benevolent Association gala. Patrolman's Benevolent Association Gala. Brotherhood (2015)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ใจพระ(adj) kind, See also: kind-hearted, benevolent, compassionate, generous, Syn. ใจดี, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นสามีใจพระ ภรรยานอกใจก็ยังให้อภัย, Thai Definition: ไม่ถือโกรธ, มีใจกรุณา, ให้อภัยคนอื่นอยู่เสมอ
มีกะใจ(v) be kindhearted, See also: be thoughtful, be considerate, be benevolent, have the will, Syn. มีแก่ใจ, มีน้ำใจ, Example: แม้แม่จะต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตนเองทั้งจากภายนอกและภายในอย่างนี้ แม่ก็ยังมีกะใจมาห่วงความรู้สึกฉัน, Thai Definition: เอาใจเผื่อแผ่
มีน้ำใจ(v) have the will, See also: be considerate, be thoughtful, be willing to, be benevolent, be kind-hearted, Syn. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Ant. แล้งน้ำใจ, Example: เขามีน้ำใจช่วยเหลือฉันมาตลอด จนฉันรู้สึกเกรงใจ
แผ่เผื่อ(v) be generous, See also: be liberal, be magnanimous, be broad-minded, be philanthropic, be benevolent, Syn. เผื่อแผ่, เจือจาน, โอบอ้อมอารี, แบ่งปัน, Ant. ตระหนี่, ขี้เหนียว, Example: ถ้าฐานะของเราดีกว่านี้เราคงจะช่วยเหลือตัวเองได้ และแผ่เผื่อให้ผู้อื่นได้ด้วย, Thai Definition: ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความโอบอ้อมอารี
แผ่เผื่อ(v) be generous, See also: be benevolent, be kind, be humane, be liberal, Syn. เผื่อแผ่, Ant. ตระหนี่, ขี้เหนียว, Example: ้ถ้าเก็บความรู้เอาไว้กับตัวเอง ความรู้จะไม่เพิ่มพูน ควรนำเผยแพร่แผ่เผื่อให้ผู้อื่นทำให้ความรู้ไม่สูญแต่กลับยิ่งงอกงาม, Thai Definition: ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความโอบอ้อมอารี
แผ่เมตตา(v) be compassionate, See also: think benevolently or kindly of, extend loving kindness to all, wish happiness (to all cre, Example: เราควรฝึกให้เยาวชนรุ่นหลังรู้จักเสียสละ แผ่เมตตา แล้วจะมีความสุข, Thai Definition: ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
มีแก่ใจ(v) have the will, See also: be considerate, be thoughtful, be willing to, be benevolent, be kind-hearted, Syn. มีน้ำใจ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจดี, Ant. แล้งน้ำใจ, Example: โรงเรียนนั้นมีแก่ใจออกปากให้ยืมเต็นท์, Thai Definition: มีใจชอบช่วยผู้อื่น
มีแก่ใจ(v) have the will, See also: be considerate, be thoughtful, be willing to, be benevolent, be kind-hearted, Syn. มีน้ำใจ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจดี, Ant. แล้งน้ำใจ, Example: โรงเรียนนั้นมีแก่ใจออกปากให้ยืมเต็นท์, Thai Definition: มีใจชอบช่วยผู้อื่น
ใจกว้าง(v) be generous, See also: be high-minded, be broad-minded, be charitable, be liberal, be magnanimous, be benevolent, , Syn. ใจอารี, เอื้อเฟื้อ, เมตตากรุณา, Ant. ใจแคบ, Example: ผู้ใหญ่ควรจะใจกว้าง ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่อ่อนวัยกว่า, Thai Definition: มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ใจดี(v) be kind, See also: be benevolent, be kind-hearted, be good-natured, be generous, Syn. ใจอารี, เมตตา, กรุณา, Ant. ใจร้าย, ดุร้าย, โหด, Example: เขาใจดีมากที่ยอมให้เราเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของเขา, Thai Definition: มีใจเมตตากรุณา
ใจดี(adj) kind-hearted, See also: kind, good-natured, good-hearted, generous, benevolent, Syn. ใจอารี, เมตตา, กรุณา, Ant. ใจร้าย, ดุร้าย, โหด, Example: คนไทยเราได้ชื่อว่าเป็นคนใจดี ยิ้มเก่ง ให้อภัยคนง่าย และเป็นมิตรอยู่เสมอ, Thai Definition: มีเมตตา, เป็นมิตร
ใจบุญ(adj) kind-hearted, See also: generous, kind, charitable, benevolent, bountiful, benign, Syn. ใจดี, Ant. ใจบาป, ใจชั่ว, Example: พระครูได้นำรถยนต์ออกไปรับอาหารและสิ่งของจากคนใจบุญที่บริจาคช่วยเหลือทางวัด
ใจบุญ(v) have kind heart, See also: be kind-hearted, be good-natured, be kind, be benevolent, be generous, Syn. ใจดี, Ant. ใจบาป, ใจชั่ว, Example: แม่มักจะใจบุญสุนทานกับคนยากไร้เสมอ, Thai Definition: มีใจฝักใฝ่ในการบุญ, มีเมตตากรุณา
กรุณาคุณ(n) kindness, See also: mercy, clemency, kind-hearted, benevolent, pity, compassion, sympathy, grace, Syn. ความเมตตา, ความกรุณา, ความเอื้ออาทร, Example: ลุงที่อยู่ข้างบ้านมีกรุณาคุณต่อครอบครัวเราเป็นอย่างมาก
คนใจดี(n) kind person, See also: generous person, good-humoured person, good-nature person, benevolent person, Ant. คนใจร้าย, Example: อาจารย์ของพวกเราเป็นคนใจดีที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ, Count Unit: คน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ใจบุญ[jaibun] (x) EN: kind-hearted ; generous ; kind ; charitable ; benevolent ; bountiful ; benign ; pious  FR: vertueux ; charitable ; pieux ; bon ; généreux ; bienveillant
ใจดี[jaidī] (adj) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign  FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
ใจกว้าง[jaikwāng] (adj) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded  FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
กรุณา[karunā] (adj) EN: benevolent ; mercyful ; kind  FR: aimable ; généreux ; gentil

CMU Pronouncing Dictionary
BENEVOLENT B AH0 N EH1 V AH0 L AH0 N T

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[shàn, ㄕㄢˋ, ] good (virtuous); benevolent; well-disposed; good at sth; to improve or perfect, #3,881 [Add to Longdo]
慈善[cí shàn, ㄘˊ ㄕㄢˋ, ] benevolent; charitable, #5,412 [Add to Longdo]
王道[wáng dào, ㄨㄤˊ ㄉㄠˋ, ] the Way of the King; statecraft; benevolent rule; virtuous as opposed to the Way of Hegemon 霸道, #11,691 [Add to Longdo]
仁慈[rén cí, ㄖㄣˊ ㄘˊ, ] benevolent; charitable; kind; kindly; kindness; merciful, #24,292 [Add to Longdo]
慈祥[cí xiáng, ㄘˊ ㄒㄧㄤˊ, ] kindly; benevolent (often of older person), #24,761 [Add to Longdo]
不仁[bù rén, ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ, ] not benevolent; heartless; numb, #44,835 [Add to Longdo]
德政[dé zhèng, ㄉㄜˊ ㄓㄥˋ, ] benevolent government, #53,439 [Add to Longdo]
威德[wēi dé, ㄨㄟ ㄉㄜˊ, ] powerful benevolent rule, #54,665 [Add to Longdo]
为富不仁[wéi fù bù rén, ㄨㄟˊ ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] the benevolent man cannot be rich (成语, saw from Mencius). It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven (Matthew 19:24)., #64,403 [Add to Longdo]
为仁不富[wéi rén bù fù, ㄨㄟˊ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ, / ] the rich man cannot be benevolent (成语, saw from Mencius). It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven (Matthew 19:24)., #517,242 [Add to Longdo]
为富不仁,为仁不富[wéi fù bù rén, wei2 ren2 bu4 fu4, ㄨㄟˊ ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ, <span class='pronunc-pinyin'>wéi rén bù fù</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄨㄟˊ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ</span>, / ] the benevolent man cannot be rich and vice versa (成语 saw, from Mencius). It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven (Matthew 19:24). [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Unterstützungsfonds { m }benevolent fund [Add to Longdo]
gütig { adv }benevolently [Add to Longdo]
wohlwollend; gütig { adj }benevolent [Add to Longdo]
wohltätig; mildtätig { adj }benevolent [Add to Longdo]
wohlwollend { adv }benevolently [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
寛仁大度[かんじんたいど, kanjintaido] (n) being generous, benevolent and magnanimous in disposition [Add to Longdo]
奇特[きとく;きどく, kitoku ; kidoku] (adj-na, n) praiseworthy; commendable; benevolent [Add to Longdo]
護法善神[ごほうぜんじん, gohouzenjin] (n) { Buddh } benevolent deities who protect the dharma [Add to Longdo]
皇道[こうどう, koudou] (n) the benevolent Imperial rule; the Imperial Way [Add to Longdo]
仁君[じんくん, jinkun] (n) benevolent ruler [Add to Longdo]
仁術[じんじゅつ, jinjutsu] (n) benevolent act; healing act [Add to Longdo]
仁政[じんせい, jinsei] (n) benevolent rule [Add to Longdo]
徳政[とくせい, tokusei] (n) benevolent rule; moratorium on debts [Add to Longdo]
名君;明君[めいくん, meikun] (n) wise ruler; enlightened monarch; benevolent lord [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.054 seconds, cache age: 39.604 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม