Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ before แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


96 ผลลัพธ์ สำหรับ before  B IH0 F AO1 R
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -before-, *before*
Possible hiragana form: べふぉれ

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
before(prep) ก่อน, Syn. previous to, Ant. after
before(conj) ก่อนหน้านี้เมื่อ, Syn. sooner than, Ant. after
before(conj) เร็วกว่า
before(adv) ก่อนหน้านี้
before(prep) อยู่หน้า, See also: หน้า, ตรงหน้า
before(adv) อยู่ข้างหน้า, See also: อยู่หน้า, Syn. in front of, Ant. behind
beforehand(adv) ก่อนเวลา, See also: ไว้ก่อน, ล่วงหน้า, Syn. before, Ant. after

Hope Dictionary
before(บิฟอร์') adv., prep., conj. ก่อน, ก่อนหน้า, อยู่หน้า, หน้า, ตรงหน้า, กว่า, ในอนาคต, คอยอยู่, ภายใต้อิทธิพลของ, Syn. ahead
beforehandadv., adj. ก่อน, ไว้ก่อน, ล่วงหน้า
beforelongadv., adj. ไม่ช้า
beforetimeadv. เมื่อก่อน
hereinbeforeadv. ก่อนหน้านี้, ดังที่กล่าวมาแล้ว
thereinbeforeadv. อยู่ในภาคต้น, อยู่ในตอนต้น

Nontri Dictionary
before(adv) ก่อน, อยู่หน้า, ข้างหน้า
before(con) ก่อน, ข้างหน้า, ในอนาคต
before(pre) ก่อน, ตรงหน้า, ข้างหน้า, หน้า
beforehand(adv) ล่วงหน้า, ไว้ก่อน, เสียก่อน
beforetime(adv) เมื่อก่อน, แต่ก่อน, สมัยก่อน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
before maturityก่อนถึงกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
before top dead center (BTDC)ก่อนศูนย์ตายบน (บีทีดีซี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Before Action Reviewการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน หรือก่อนปฏิบัติ [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's kill it before it wakes up. เถอะฆ่ามันก่อนที่จะตื่นขึ้นมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He pauses before a woman with a child. เขาหยุดที่ผู้หญิงคนนึง กับเด็ก The Great Dictator (1940)
At all times be above him, before him. ฉันต้องเหนือกว่าเขาทุกด้าน The Great Dictator (1940)
Before half a million spectators the greatest ever display of arms marches by in review. การสวนสนามที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพ The Great Dictator (1940)
That was close. Maybe we'd better go to bed... before something else happens. ที่อยู่ใกล้ บางทีเราควรที่จะไป นอน Pinocchio (1940)
Shut-a up... before I knock-a you silly! หุบปาก ก่อนที่ฉันจะหมัดคุณโง่! Pinocchio (1940)
Let's get outta here before something else happens. ให้ของได้รับจาก ที่นี่ ก่อนที่จะเกิดขึ้นอย่างอื่น Pinocchio (1940)
Come on, quick! Before you get any worse. ก่อนที่คุณจะได้รับ เลวร้ายใด ๆ Pinocchio (1940)
Hurry up... before they see us. รีบขึ้นก่อนที่พวกเขาเห็นเรา Pinocchio (1940)
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me. จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ Rebecca (1940)
And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face. แล้วเมฆก็เคลื่อนผ่านดวงจันทร์... โฉบเข้ามาในทันใด ราวกับมีมือดํามืดมาปิดบังใบหน้า Rebecca (1940)
Before she married, she was the beautiful Rebecca Hildreth, you know. ก่อนที่จะเเต่งงาน หล่อนคือรีเบคคา ฮิลเดร็ธ คนสวยไง Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
before4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
beforeAbout ten minutes before.
beforeA brilliant future lay before him.
beforeAccording to the weather forecast, the rainy season will set in before long.
before'A' comes before 'B' in the alphabet.
beforeA confidence man polishes his "hood winking" or "eye-washing" techniques before bilking a new victim.
beforeA fire broke out the day before yesterday.
beforeA girl appeared before me.
beforeA great future lies before her.
beforeAirplanes are audible long before they are visible.
beforeAkagi sprained an ankle during practice so before the game he taped it up until it was stiff as a board.
beforeAlbumin was found in my urine before.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
บีซี(n) BC, See also: before Christ, Syn. ก่อนคริสต์ศักราช
อีกไม่ช้า(adv) soon, See also: before long, Example: ถ้าวิเคราะห์จากสถานการณ์พม่ากับไทยใหญ่กับโลก เราคิดว่าอีกไม่ช้าก็จะมีการตัดสินว่าพม่ากับเรา ใครถูกใครผิด
อีกไม่นาน(adv) soon, See also: before long, Ant. อีกนาน, Example: อีกไม่นานเราคงมีซอฟต์แวร์ของไทยๆ เราเองใช้
คาตา(adv) with one's own eyes, See also: before one's eyes, Syn. ตำตา, Example: เขาเห็นภาพคนกระโดดตึกคาตา แต่แล้วก็รีบตั้งสติสัมปชัญญะโดยเร็ว, Thai Definition: เห็นด้วยตาในขณะนั้น, อย่างเห็นกับตาในเวลานั้นทันที
เมื่อก่อน(adv) before, See also: previously, Syn. แต่ก่อน, ก่อนหน้า, ครั้งก่อน, Example: โรงแรมโซฟิเทลหรือเมื่อก่อนเรียกกันว่าโรงแรมรถไฟ, Thai Definition: เวลาลำดับแรกที่ล่วงเลยมาแล้ว
ต่อหน้า(adv) before, See also: in front of, to somebody's face, in the presence of, Syn. ซึ่งๆ หน้า, เฉพาะหน้า, ต่อหน้าต่อตา, Ant. ลับหลัง, Example: โจรวิ่งราวกระเป๋าและกระโดดซ้อนท้ายจักรยานยนต์ควบหายไปต่อหน้าต่อตา
ต่อหน้าธารกำนัล(adv) in public, See also: before a big crowd, in front of other people, Syn. ต่อหน้าสาธารณะชน, Ant. ลับหลัง, Example: เขายืนตะโกนต่อหน้าธารกำนัล, Thai Definition: ตรงหน้าที่หมู่มากชุมนุมกันอยู่
ต่อหน้าต่อตา(adv) before, See also: in front of, in the presence of, before one's very eyes, in public eye, under the watchful, Syn. ต่อหน้า, ซึ่งๆ หน้า, เฉพาะหน้า, Ant. ลับหลัง, Example: คนร้ายกระโดดขึ้นซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์หนีไปต่อหน้าต่อตาตำรวจ
แต่ก่อน(adv) before, See also: formerly, previously, in ancient times, in the old days, Syn. เมื่อก่อน, เพรง, Ant. อนาคต, Example: แต่ก่อนเขาเคยเป็นทหารพราน เดี๋ยวนี้เขากลายเป็นเจ้าของร้านอาหาร, Thai Definition: เวลาก่อนเวลาที่กำลังพูด
แต่ก่อนนั้น(adv) formerly, See also: before, previously, in ancient times, in the old days, Syn. แต่ก่อน, เมื่อก่อน, Example: แต่ก่อนนี้ผมเองก็ปวดขมองกับไวรัสนี้มากเหมือนกัน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาสาฬหบูชา[Āsānhabūcha = Āsānlahabūcha] (n) EN: the day before the Buddhist Lent
เบิกโลง[boēklōng] (v, exp) EN: perform the rites before placing a body in a casket  FR: accomplir les rites funéraires de mise en bière
เช้ามืด[chāomeūt] (n) EN: early morning ; daybreak ; before dawn  FR: aube [ f ] ; aurore [ f ]
ได้[dāi = dai] (v) EN: [ auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense ]  FR: [ verbe auxiliaire servant à former le passé ]
ดังเดิม[dang doēm] (adv) EN: as before  FR: comme avant
เดิม[doēm] (adv) EN: at first ; originally ; before ; formerly  FR: au début ; à l'origine ; d'origine ; au départ
แฝดเลือด[faētleūat] (n) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth
แฝดน้ำ[faētnām] (n) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion
อีกไม่ช้า[īk mai chā] (adv) EN: soon ; before long  FR: bientôt
กำไรก่อนหักภาษี[kamrai køn hak phāsī] (n, exp) EN: earnings before tax ; pre-tax profit  FR: bénéfice avant impôts [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
BEFORE B IH0 F AO1 R
BEFORE B IY2 F AO1 R
BEFOREHAND B IH0 F AO1 R HH AE2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary
before (a) bˈɪfˈɔːr (b i1 f oo1 r)
beforehand (j) bˈɪfˈɔːhænd (b i1 f oo1 h a n d)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] before; in front; ago; former; previous; earlier; front, #86 [Add to Longdo]
之前[zhī qián, ㄓ ㄑㄧㄢˊ, ] before; prior to; ago, #709 [Add to Longdo]
以前[yǐ qián, ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ, ] before; formerly; previous; ago, #761 [Add to Longdo]
此前[cǐ qián, ㄘˇ ㄑㄧㄢˊ, ] before this; before then; previously, #2,051 [Add to Longdo]
先前[xiān qián, ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ, ] before; previously, #7,994 [Add to Longdo]
在此之前[zài cǐ zhī qián, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄓ ㄑㄧㄢˊ, ] before that; beforehand; previously, #11,516 [Add to Longdo]
预先[yù xiān, ㄩˋ ㄒㄧㄢ, / ] beforehand; prior, #12,181 [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, ] before day break, #189,831 [Add to Longdo]
纪元前[jì yuán qián, ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] before the common era (BC), #231,227 [Add to Longdo]
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, yi1 bo1 you4 qi3, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, <span class='pronunc-pinyin'>yī bō yòu qǐ</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄛ ㄧㄡˋ ㄑㄧˇ</span>, ] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
davorbefore it [Add to Longdo]
ehe man sich versiehtbefore you can say knife [Add to Longdo]
in kurzembefore long [Add to Longdo]
vor { prp; +Dativ } | vor (dem) Ende der Woche | vor Christus | etw. vor Zeugen erklärenbefore | before the end of the week; before the week is out | before Christ | to declare sth. before witnesses [Add to Longdo]
Erst gehen, dann laufen.Before you run you must learn to walk. [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
BC;B.C.[ビーシー, bi-shi-] (n) BC (before Christ) [Add to Longdo]
いつかそのうち[itsukasonouchi] (exp) one of these days; before very long; in the near future [Add to Longdo]
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P) [Add to Longdo]
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time) [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[sorosoro (P); sorotto] (adv, adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]
でも[demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
でもしか[demoshika] (pref) (before an occupation, etc.) for lack of anything better to do [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
印字前行送り[いんじまえおくり, injimaeokuri] before space [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1307 seconds, cache age: 0.31 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม