Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ battery แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
96 ผลลัพธ์ สำหรับ battery  B AE1 T ER0 IY0
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -battery-, *battery*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
battery[N] แบตเตอรี่, See also: ที่กำเนิดไฟฟ้า
battery[N] การทำร้ายร่างกาย, See also: การโจมตี, การต่อสู้
battery[N] กลุ่มคน, See also: ฝูงชน, Syn. horde
battery[N] กลุ่มของอาวุธยุทธภัณฑ์, Syn. armory
battery farm[N] ฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์จำนวนไว้ในกรงหรือเลี้ยงอย่างแออัด, Syn. factory farm
Hope Dictionary
battery(แบท'เทอรี) n. แบตเตอรี่,หม้อกำเนิดไฟฟ้า,กองร้อยทหารปืนใหญ่,ชุดปืนเรือ,กลุ่มอาวุธยุทธภัณฑ์,การทุบตี,การทำโจมตี, Syn. troop
battery backupแบตเตอรี่สำรอง <คำแปล>หมายถึง แบตเตอรี่ที่มีสำรองเอาไว้ให้ใช้ได้ทันทีที่ไฟฟ้าดับ เพื่อว่าข้อมูลจะได้ไม่หายไป
voltaic batteryแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าหลายตัวต่อเนื่องกัน., Syn. galvanic battery
Nontri Dictionary
battery(n) กองปืนใหญ่,แบตเตอรี,หม้อกำเนิดไฟฟ้า
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
batteryแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
batteryการทำร้ายร่างกาย [ดู assault] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
batteryแบตเตอรี่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
battery cellเซลล์ในแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
battery chargerเครื่องประจุแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
battery chargerเครื่องประจุแบตเตอรี่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
battery chargingการประจุแบตเตอรี่, การอัดแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
battery chargingการประจุแบตเตอรี่, การอัดแบตเตอรี่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
battery element; elementชุดแผ่นธาตุ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
battery element; elementชุดแผ่นธาตุ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Batteryแบตเตอรี่
อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ใช้เก็บพลังงาน และนำมาใช้ได้ในรูปของไฟฟ้า แบตเตอรี่นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าเคมี เช่น เซลล์กัลวานิก หรือเซลล์เชื้อเพลิง อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Batteryแบตเตอรี่ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Battery แบตเตอรี่
ถ่านที่ใช้กับรถยนต์ วิทยุ หรือนาฬิกา มีโลหะหนักหลายชนิดที่เป็นพิษปนอยู่ด้วย การทิ้งแบตเตอรี่จึงต้องมีความระมัดระวังอย่างเป็นพิเศษ และทิ้งให้ถูกต้อง [สิ่งแวดล้อม]
Batteryแอนติเจนเป็นชุด,แบทเตอรี่ [การแพทย์]
batteryแบตเตอรี่, เซลล์ไฟฟ้าตั้งแต่ 2 เซลล์ ขึ้นไปนำมาต่อรวมเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน โดยต่อแบบอนุกรมหรือแบบขนาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Battery industryอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ [TU Subject Heading]
Battery, Melleroidถ่านไฟพิเศษ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
No visible cause, no sign of battery or sexual assault. All we have is this. (เสียงผู้ชาย) พวกเราคาดว่าตายมาแล้ว ประมาณ 8-12 ชั่วโมง Deep Throat (1993)
Is the battery charged? แบตเตอรี่ชาร์จยังอ่ะ ? Visitor Q (2001)
You haven't gotten your battery yet? คุณยังไม่มีแบตเตอรี่ใช่ไหม? Uninvited (2003)
Chances are the battery is good, but the radio is dead. ถ่านยังไม่หมด แต่วิทยุเสีย Pilot: Part 2 (2004)
- Sayid said the battery won't last. - ผมไม่รู้ว่ามันใช้ได้นานแค่ไหน - ซายิดบอกว่าถ่านอยู่ได้ไม่นาน Pilot: Part 2 (2004)
Cross-town express to Foundry District with stops at Bigweld Industries and Battery Park only. รถด่วนข้ามเมือง สายหมู่บ้านโรงหล่อ... จะจอดเฉพาะโรงงานบิ๊กเวลด์กับ สวยแบตเตอรี่เท่านั้น Robots (2005)
But $50,000 in the right hands, and you can test battery acid as skin lotion. แต่แค่ 5 หมื่น ก็ทดลองกรดในแบตเตอรี่ เป็น โลชั่นทาผิวได้แล้ว The Constant Gardener (2005)
The battery seems fine แบตเตอรี่ยังดี Always - Sunset on Third Street (2005)
His battery ran out before he could ask her what she had for dinner. ดีนะที่แบทมือถือหมดก่อน ไม่งั้นได้คุยยาวกว่านี้ Art of Seduction (2005)
My battery is... แบตเตอรี่หนู... The Host (2006)
Monica has a cell phone, and the battery emits a tiny GPS signal which I can use to try and get her position. โมนิก้า มีมือถือ กับ แบต มันปล่อยสัญญาณ GPS เล็กน้อย ซึ่งผมหาตำแหน่งของเธอได้ Chapter Eleven 'Powerless' (2007)
Why do you guys Keep a d cell battery In a urine specimen cup? ทำไมคุณเก็บแบตเตอรี่ไว้ใน ถ้วยเก็บตัวอย่างปัสสาวะ 97 Seconds (2007)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
batteryA battery of aluminum pots and pans.
batteryA whole battery of arguments.
batteryHe was charged with assault and battery.
batteryHow long will this battery last?
batteryI got a new battery put my watch yesterday.
batteryI have to charge the battery of my car.
batteryI hope for a solar battery car.
batteryMy car battery is dead.
batteryTake the battery off the machine.
batteryThe battery died.
batteryThe battery gave out.
batteryThe battery ran down.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
การทำร้ายร่างกาย[N] battery, Example: มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กพบว่าการทำร้ายร่างกายเพิ่มสูงขึ้นพอๆ กับการล่วงเกินทางเพศ, Thai definition: การทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บทางร่างกายโดยเจตนา
แบตเตอรี[N] battery, Example: ห้องนอนไม่ควรอยู่เหนืออู่รถ เนื่องจากกลิ่นของสารแคดเมี่ยมในแบตเตอรี่อาจระเหยเข้าสู่ร่างกายขณะนอนหลับได้, Thai definition: หมู่ของเซลล์ไฟฟ้า ซึ่งต่อกันอยู่อย่างอนุกรม หรืออย่างขนาน หรือทั้ง 2 อย่าง, Notes: (อังกฤษ)
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แบตเตอรี่[n.] (baettoērī) EN: battery ; accumulator   FR: batterie (électrique) [f] ; pile [f]
กองร้อยปืนใหญ่[n. exp.] (køngrøi peūnyai) EN: battery of artillery   
ถ่านไฟฉาย[n.] (thānfaichāi) EN: dry battery ; dry cell   FR: pile électrique [f] ; pile sèche [f]
CMU Pronouncing Dictionary
BATTERY   B AE1 T ER0 IY0
BATTERYMARCH   B AH0 T EH1 R IY0 M AA0 R CH
Oxford Advanced Learners Dictionary
battery  (n) bˈætəriː
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
电池[diàn chí, ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] battery, #4,015 [Add to Longdo]
充电器[chōng diàn qì, ㄔㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] battery charger, #17,242 [Add to Longdo]
炮台[pào tái, ㄆㄠˋ ㄊㄞˊ, / ] battery, #31,018 [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Batterie {f} | Batterien {pl} | wiederaufladbare Batteriebattery | batteries | rechargeable battery [Add to Longdo]
Batterieaufladezeit {f}battery recharge time [Add to Longdo]
Batterie-Empfänger {m}battery receiver [Add to Longdo]
Batteriegerät {n}battery set [Add to Longdo]
Batteriehauptschalter {m}battery switch [Add to Longdo]
Batterieklemme {f}battery terminal [Add to Longdo]
Batteriekontrolle {f}battery check [Add to Longdo]
Batterieladestation {f}battery charging station [Add to Longdo]
Batterieladung {f}battery level; battery charge [Add to Longdo]
Batteriesäure {f}battery acid [Add to Longdo]
Batteriespannung {f} [electr.]battery voltage; battery charge [Add to Longdo]
Batteriezündung {f}battery ignition [Add to Longdo]
Huckepack-Stromversorgung ohne eigene Stromquelle [electr.]battery eliminated circuit [Add to Longdo]
Legebatterie {f}battery farm [Add to Longdo]
Notstromversorgung {f} mit Batterienbattery backup [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
アルカリ乾電池[アルカリかんでんち, arukari kandenchi] (n) alkaline battery [Add to Longdo]
アルカリ電池[アルカリでんち, arukari denchi] (n) alkali battery [Add to Longdo]
セカンドバッテリ[, sekandobatteri] (n) {comp} second battery [Add to Longdo]
ソーラーセル[, so-ra-seru] (n) (See 太陽電池) solar cell; solar battery [Add to Longdo]
ニッカドバッテリ[, nikkadobatteri] (n) {comp} nickel-cadmium battery [Add to Longdo]
ニッカド電池[ニッカドでんち, nikkado denchi] (n) {comp} NiCad battery [Add to Longdo]
ニッケルカドミウムバッテリ[, nikkerukadomiumubatteri] (n) {comp} (See ニッケルカドミウム電池) nickel-cadmium battery [Add to Longdo]
ニッケルカドミウム電池[ニッケルカドミウムでんち, nikkerukadomiumu denchi] (n) nickel-cadmium battery [Add to Longdo]
ニッケル水素バッテリ[ニッケルすいそバッテリ, nikkeru suiso batteri] (n) {comp} nickel metal hydride battery [Add to Longdo]
ニッケル水素電池[ニッケルすいそでんち, nikkeru suisodenchi] (n) {comp} Nickel-Metal Hydride battery (NiMH battery) [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
ニッカド電池[ニッカドでんち, nikkado denchi] NiCad battery [Add to Longdo]
バッテリ[ばってり, batteri] battery [Add to Longdo]
バッテリゲージ[ばってりげーじ, batterige-ji] battery gauge [Add to Longdo]
バッテリパック[ばってりぱっく, batteripakku] battery pack [Add to Longdo]
バッテリ駆動[バッテリくどう, batteri kudou] battery-powered (a-no) [Add to Longdo]
ローバッテリ[ろーばってり, ro-batteri] low battery [Add to Longdo]
交直両用式計算器[こうちょくりょうようしきけいさんき, kouchokuryouyoushikikeisanki] mains, battery powered calculator [Add to Longdo]
電池[でんち, denchi] battery [Add to Longdo]
電池式計算器[でんちしきけいさんき, denchishikikeisanki] battery-powered calculator [Add to Longdo]
補助バッテリ[ほじょバッテリ, hojo batteri] auxiliary battery [Add to Longdo]
Time: 0.0274 seconds, cache age: 60.804 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม