Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ basic แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


132 ผลลัพธ์ สำหรับ basic  B EY1 S IH0 K
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -basic-, *basic*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
basic(adj) จำเป็นที่สุด, See also: สำคัญที่สุด, Syn. fundamental
basic(adj) พื้นฐาน, See also: รากฐาน, มูลฐาน, อันดับแรก, สำคัญ
basic(adj) ธรรมดา
basic(adj) เป็นด่าง, See also: ลักษณะด่าง
Basic(n) ภาษาเบสิก, See also: โปรแกรมภาษาของคอมพิวเตอร์
basics(n) ส่วนที่สำคัญที่สุด, Syn. fundamentals, essentials
basically(adv) โดยพื้นฐาน, See also: โดยแท้จริง, โดยทั่วๆ ไป, Syn. generally
basic training(n) การฝึกทางทหารขั้นพื้นฐาน (เมื่อแรกเข้าประจำการในกองทัพบก), Syn. basic

Hope Dictionary
basic(เบ'ซิค) 1. adj. เกี่ยวกับฐาน,เกี่ยวกับด่าง 2. เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่งใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษาเบสิกนี้เขียนง่าย ๆ เหมาะกับผู้เริ่มต้นเรียน คำว่า BASIC นั้นย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code แปลได้ว่า รหัสคำสั่งที่เป็นสัญลักษณ์เอนกประสงค์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อเริ่มนำออกใช้ใหม่ ๆ ภาษานี้มีข้อจำกัดมาก ในปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนาภาษานี้ไปไกลแล้ว แต่นักทำโปรแกรมทั่วไปมักจะดูถูกว่า เป็นภาษาสำหรับผู้เริ่มต้น และไม่นิยมนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมใหญ่ ๆ ข้อดีของภาษานี้ก็คือ จะทราบที่ผิดและแก้ไขได้ทันที
basically(เบ'ซิคเคิลลี) โดยพื้นฐานแล้ว, Syn. at basis
gw-basic(จีดับบลิวเบสิก) เป็นชื่อภาษาเบสิกแบบหนึ่งที่ดัดแปลงไปจากภาษาเบสิกธรรมดา ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้วหันไปใช้ QBASIC แทน
network basic input / outไบออสเครือข่ายใช้ตัวย่อว่า NetBIOS (อ่านว่า เน็ตไบออส) หมายความถึงไบออสที่ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับชนิดของอุปกรณ์นำเข้าและแสดงผล ตลอดจนหน่วยความจำที่จะใช้ในเครือข่าย เพื่อช่วยไบออสของแต่ละเครื่องที่มีอยู่แล้วอีกทีหนึ่ง ดู BIOS ประกอบ
true basicทรูเบสิก <คำอ่าน>เป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เป็นภาษาโครงสร้างของภาษาเบสิก ได้รับการพัฒนามาจากภาษาเบสิกเมื่อ ค.ศ.1983 ไม่ต้องมีเลขหมายประจำบรรทัด (line number)
visual basicวิชวล เบสิกเป็นภาษาหนึ่งในการเขียนโปรแกรมระดับสูง สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ภาษานี้เน้นเรื่องการเขียนโปรแกรมออกแบบจอภาพ เครื่องมือที่จะใช้ ปุ่มที่จะใช้กด เมนูหรือรายการเลือกต่าง ๆ

Nontri Dictionary
basic(adj) เกี่ยวกับฐาน,เกี่ยวกับมูลฐาน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
basicขั้นมูลฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
basicมูลฐาน, พื้นฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
basic-เบส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
basicพื้นฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code)(ภาษา)เบสิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code)(ภาษา)เบสิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
basic dataข้อมูลพื้นฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
basic documentเอกสารพื้นฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
basic electrodeลวดเชื่อมเบส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
basic frontแนวปะทะเบสิก, เบสิกฟรอนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
BASIC (Computer program language)เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
BASIC A (Computer program language)เบสิกเอ (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Basic Amino Acidกรดเบสิคอะมิโน [การแพทย์]
Basic assumption of accountingข้อสมมุติมูลฐานทางการบัญชี [การบัญชี]
Basic Compoundsสารที่มีความเป็นด่าง [การแพทย์]
Basic conceptแนวความคิดเบื้องต้น [การบัญชี]
Basic educationการศึกษาเบื้องต้น [TU Subject Heading]
Basic Health Servicesบริการสาธารณสุขเบื้องต้น,บริการอนามัย,บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน [การแพทย์]
basic intake ratebasic intake rate, อัตราการดูดซึมพื้นฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Basic needsความต้องการพื้นฐาน [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I haven't had to pass basic seamanship in a long time. ผมไม่ได้ถูกทดสอบ ความรู้เรื่องการออกเรือมานานเเล้ว Jaws (1975)
Because we're not their masters, even the most bizarre manias derive from a basic principle of refinement เพราะว่าเรา'ไม่เจ้านายของเขาทั้งหลาย,\ Neven ความบ้า bizarre ส่วนมาก... ...ได้รับจากพื้นฐาน principle of ความสุภาพเรียบร้อย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You've got to understand the basics of aerodynamics in a thing like this. นายต้องเข้าใจหลักการ แอร์โรว์ไดนามิคอะไรทำนองนั้นก่อน The Road Warrior (1981)
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment. สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล 2010: The Year We Make Contact (1984)
one's got basic diplomacy skills. คนนึงมีทักษะการเจรจาต่อรอง Spies Like Us (1985)
Two basics that make jazz jazz. พื้นฐานสองอย่างที่ทำให้ดนตรีแจ๊สเป็นแจ๊ส. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
But I got the basics of walking first. แต่ฉันก็ต้องมีพื้นฐานจากการเดินก่อน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The basic instincts. สัญชาติญาณดิบ Basic Instinct (1992)
It's a basic need. เข้าใจได้ไม่ยากเลย The Lawnmower Man (1992)
I lack the most basic life processes inherent in all living organisms: ผมไม่มีพื้นฐานหลักๆ ของระบบสิ่งมีชีวิต - นั่นคือ : Ghost in the Shell (1995)
Within the layering of the matrix, we have these basic equations: ภายในชั้นของเมทริกซ์, Contact (1997)
No, Occam's Razor is a basic scientific principle which says: ไม่มีสาธารณรัฐโคลัมเบียเป็นพื้นฐาน หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่กล่าวว่า: Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
basicAir, like food, is a basic human need.
basicAn earlier sense of a word need not be its present basic sense.
basicAs was mentioned before, this is my basic idea.
basicBasically, I agree with your opinion.
basicBasically I like short poems. Among them this poem was my favourite.
basicBasic to the argument is the assumption that the rules in question are present in the language.
basicBy placing excessive importance on scholastic achievement, many parents have forgotten such basic social courtesies as consideration for others.
basicDon't fail to learn these basic words by heart.
basicGenerally once round this river side area is the basic morning course.
basicHe is basically a nice man.
basicHuman beings usually have two basic desires; to get away from pain and to arrive at pleasure.
basicI believe men are basically good.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ปัจจัยพื้นฐาน(n) basic factor, See also: basic element, Syn. ปัจจัยเบื้องต้น, Example: การศึกษาของเยาวชนนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ, Thai Definition: สิ่งสำคัญที่มีความจำเป็นในระดับต้น หรือระดับแรก
หลักยึด(n) pillar (of a nation), See also: basic principle, Syn. เครื่องยึดเหนี่ยว, Example: สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันการเมืองที่มั่นคงที่สุด และเป็นหลักยึดไม่ให้สังคมไทยตกอยู่ในสภาพอนาธิปไตย ในกรณีที่มีวิกฤตการณ์ทางการเมือง
เข้าว่า(adv) basically, See also: primarily, Example: เขาขอเอาความสะดวกสบายเข้าว่าไว้ก่อนโดยไม่คำนึงถึงอะไรอีกแล้ว, Thai Definition: เอาเป็นเกณฑ์, เอาเป็นที่ตั้ง
โครงสร้างพื้นฐาน(n) infrastructure, See also: basic structure, substructure, foundation, basis, Syn. องค์ประกอบพื้นฐาน, ส่วนประกอบพื้นฐาน, Example: การเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติเป็นสาระสำคัญในนโยบายสารสนเทศของรัฐ, Count Unit: โครงสร้าง
เป็นพื้น(adv) basically, See also: fundamentally, mainly, principally, Syn. เป็นหลัก, Example: ขนมไทยใช้แป้งและน้ำตาลเป็นพื้น, Thai Definition: เป็นส่วนสำคัญ
การวิจัยพื้นฐาน(n) basic research, Example: การผนึกกำลังกันวิจัยทั้งในการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์เป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ด่าง(n) alkaline salt, See also: basic salt, potash, lye, Syn. น้ำด่าง, Example: หากดวงตาได้รับสารที่เป็นกรดหรือด่างจะเป็นอันตราย, Thai Definition: สารประกอบจำพวกไฮดรอกไซด์ของโลหะแอลคาไล ซึ่งละลายน้ำได้ดี มีรสฝาด ถูกมือลื่นคล้ายสบู่
องค์ประกอบพื้นฐาน(n) basic element, Syn. ส่วนประกอบพื้นฐาน, Example: องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ คือ ส่วนนำเข้า (Input) ส่วนประมวลผล (Process) ส่วนแสดงผล (Output) และส่วนเก็บข้อมูล (Storage)
ปัจจัยหลัก(n) basic necessity, See also: important factor, Syn. ปัจจัยสำคัญ, Example: การบังคับใช้แรงงานที่เพิ่มมากขึ้นภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารพม่า เพราะมีปัจจัยหลักคือการลงทุนของบริษัทข้ามชาติ, Thai Definition: สิ่งหรือเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดผล
ดินเค็ม(n) alkaline soil, See also: basic soil, Ant. ดินเปรี้ยว, Example: พื้นดินภาคอีสานส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม, Thai Definition: ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่าง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เบญจศีล[benjasīn] (n) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices
เบสิก[Bēsik] (n, prop) EN: Basic  FR: Basic [m]
ด่าง[dāng] (n, exp) EN: alkaline salt ; basic salt ; potash ; lye  FR: sel alcalin [m] ; alcali [m]
ด่าง[dāng] (adj) EN: alkaline ; chemically basic  FR: alcalin ; basique
ดินเค็ม[din khem] (n, exp) EN: alkaline soil ; basic soil  FR: sol alcalin [m]
การวิจัยขั้นพื้นฐาน[kān wijai khanpheūnthān] (n, exp) EN: basic research  FR: recherche fondamentale [f]
ค่าจ้างขั้นพื้นฐาน[khājāng khanpheūnthān] (n, exp) EN: basic wage  FR: salaire de base [m]
ค่าจ้างพื้นฐาน[khājāng pheūnthān] (n, exp) EN: basic wage  FR: salaire de base [m]
คำมูล[khammūn māk] (n) EN: basic word  FR: mot de base [m]
ขั้นพื้นฐาน[khanpheūnthān] (adj) EN: primary ; basic  FR: fondamental ; élémentaire

CMU Pronouncing Dictionary
BASIC B EY1 S IH0 K
BASICH B AA1 S IH0 HH
BASICS B EY1 S IH0 K S
BASIC'S B EY1 S IH0 K S
BASICALLY B EY1 S IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
basic (j) bˈɛɪsɪk (b ei1 s i k)
basics (n) bˈɛɪsɪks (b ei1 s i k s)
basically (a) bˈɛɪsɪkliː (b ei1 s i k l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
基本[jī běn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ, ] basic; fundamental; main; elementary, #446 [Add to Longdo]
基层[jī céng, ㄐㄧ ㄘㄥˊ, / ] basic level; grass-roots unit, #2,832 [Add to Longdo]
基本上[jī běn shang, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄕㄤ˙, ] basically; on the whole, #2,883 [Add to Longdo]
基本法[jī běn fǎ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄈㄚˇ, ] Basic Law, #18,470 [Add to Longdo]
味觉[wèi jué, ㄨㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] basic taste, #28,309 [Add to Longdo]
基础课[jī chǔ kè, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄎㄜˋ, / ] basic course; core curriculum, #36,148 [Add to Longdo]
碱性岩[jiǎn xìng yán, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄢˊ, / ] basic rock; mafic rock (with less silicon and more magnesium, iron etc), #165,157 [Add to Longdo]
基本多文种平面[jī běn duō wén zhǒng píng miàn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄨㄣˊ ㄓㄨㄥˇ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, / ] basic multilingual plane BMP [Add to Longdo]
基本概念[jī běn gài niàn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, ] basic concept [Add to Longdo]
基本词汇[jī běn cí huì, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] basic word [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Ansatz {m} | Ansätze {pl}basic approach | basic approaches [Add to Longdo]
Basic {n} [comp.]Basic [Add to Longdo]
Basispatent {n}basic patent [Add to Longdo]
Basiswahrscheinlichkeitszuweisung {f}basic probability assignment [Add to Longdo]
Baurichtmaß {n}basic dimensions [Add to Longdo]
Bausubstanz {f}basic structure of a building [Add to Longdo]
Eckdaten {pl}basic information [Add to Longdo]
Grundanforderung {f}basic requirement; prerequisite [Add to Longdo]
Grundausbildung {f}basic training [Add to Longdo]
Grundausführung {f}; Basisausführung {f}basic model [Add to Longdo]
Grundausrüstung {f}basic hardware [Add to Longdo]
Grundausstattung {f}basic equipment [Add to Longdo]
Grundbaustein {m}basic module [Add to Longdo]
Grundbedingung {f} | Grundbedingungen {pl}basic condition | basic conditions [Add to Longdo]
Grundbegriff {m} | Grundbegriffe {pl}basic idea | basic ideas [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ベーシック[be-shikku] (adj-na,n) (1) basic; (2) {comp} BASIC; (P) [Add to Longdo]
ベーシックイングリッシュ[be-shikkuingurisshu] (n) Basic English; version of English with a maximum of 850 basic words [Add to Longdo]
ベーシックサービス[be-shikkusa-bisu] (n) {comp} basic service [Add to Longdo]
ベーシックディスク[be-shikkudeisuku] (n) {comp} basic disk [Add to Longdo]
ベーシックドレス[be-shikkudoresu] (n) basic dress [Add to Longdo]
ベア(P);ベアー[bea (P); bea-] (n) (1) (ベア only) (abbr) increase in basic salary (wasei [Add to Longdo]
ベイシック[beishikku] (n) {comp} BASIC [Add to Longdo]
衣食足りて礼節を知る[いしょくたりてれいせつをしる, ishokutaritereisetsuwoshiru] (exp) the poor can't afford manners; only when basic needs for living are met can people spare the effort to be polite [Add to Longdo]
育児休業基本給付金[いくじきゅうぎょうきほんきゅうふきん, ikujikyuugyoukihonkyuufukin] (n) basic allowance of child care leave benefits [Add to Longdo]
一塩基酸[いちえんきさん, ichienkisan] (n,adj-no) monobasic acid [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ベーシック[べーしっく, be-shikku] BASIC, basic [Add to Longdo]
ベーシックサービス[べーしっくさーびす, be-shikkusa-bisu] basic service [Add to Longdo]
基礎[きそ, kiso] basic (a-no) [Add to Longdo]
基礎研究[きそけんきゅう, kisokenkyuu] basic research [Add to Longdo]
基底解[きていかい, kiteikai] basic solution [Add to Longdo]
基盤設備[きばんせつび, kibansetsubi] basic equipment [Add to Longdo]
基本[きほん, kihon] basic (a-no) [Add to Longdo]
基本SGML文書[きほんSGMLぶんしょ, kihon SGML bunsho] basic SGML document [Add to Longdo]
基本アクセスインターフェース[きほんアクセスインターフェース, kihon akusesuinta-fe-su] basic rate interface (BRI) [Add to Longdo]
基本アクセス法[きほんアクセスほう, kihon akusesu hou] basic access method [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 4.3012 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม