back แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


169 ผลลัพธ์ สำหรับ back  B AE1 K
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -back-, *back*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
back off(vi) ถอยหลัง, หมุนย้อนกลับ เช่น Back off! ถอยไป
back-to-back(adj) อย่างต่อเนื่อง, ติดๆกัน เช่น Japanese people are shocked by many back-to-back crimes against children., back-to-back meetings, Syn. consecutive
backorder(n, vt) การสั่งซื้อสินค้าซึ่งยังไม่สามารถส่งมอบได้ในขณะนั้นเนื่องจากสินค้าหมด และผู้ขายจะส่งมอบได้เมื่อมีสินค้าพร้อมส่ง
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
back(n) หลัง (ส่วนของร่างกาย), See also: แผ่นหลัง, Syn. posterior, rear, Ant. front
back(n) กระดูกสันหลัง, Syn. rear
back(n) ส่วนหลัง, See also: ด้านหลัง, ส่วนท้าย, ด้านท้าย, Syn. rear, Ant. front, fore
back(n) พนักเก้าอี้, See also: ที่พิง, พนักพิง
back(n) กองหลัง, Syn. fullback, halfback, Ant. forward
back(vt) ถอยหลัง, See also: ถอย รถ, Syn. reverse, Ant. forward
back(vt) สนับสนุน, See also: หนุนหลัง, ผลักดัน, Syn. support
back(vt) เดินทางกลับ, See also: กลับมา
back(vt) หันหลังพิงกัน, See also: หันหลังชิด
back(vt) เขียนสลักหลัง, See also: สลักหลัง เช็ค, เขียนบันทึกกำกับ

Hope Dictionary
back(แบค) { backed, backing, backs } n., adj., vi., vt., adv. หลัง, ข้างหลัง, ส่วนหลัง, ด้านหลัง, กองหลัง, ที่เปลี่ยว, กลับคืน, ตรงกันข้าม, ค้างจ่าย, กลับ, ถอย, สนับสนุน, ถือหาง, วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
back ordern. รายการสั่งซื้อล่วงหน้าที่ต้องส่งของในอนาคต
back roadn. ทางเล็ก ๆ ที่ไม่ได้ราดยาง, ถนนชนบท
back seat)n. ที่นั่งข้างหลัง
backache(แบค'เอค) n. อาการปวดหลัง
backbend(แบค'เบนดฺ) n. การงอตัวมาข้างหลังจนมือทั้งสองแตะพื้น, Syn. acrobatic feat
backbite(แบค'ไบทฺ) { backbit, backbitten, backbiting, backbites } vi., vt. ลอบกัด, See also: backbiter n. ดูbackbite, Syn. slander
backbone(แบค'โบน) n. กระดูกสันหลัง, Syn. vertebrate, spine
backbone network(แบค' โบน เนทเวิร์ค) n. ส่วนของเครือข่ายอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายท้องถิ่น
backbreakingadj. ต้องใช้ความพยายามมาก, เหน็ดเหนื่อยมาก, See also: backbreaker n.

Nontri Dictionary
back(adj) ด้านหลัง, ข้างหลัง, ส่วนหลัง
back(adv) ถอยหลัง, ย้อนหลัง, กลับ
back(n) หลัง, ส่วนหลัง, ด้านหลัง, ข้างหลัง
back(vt) สนับสนุน, หนุนหลัง, ถือหาง, วางเดิมพัน
backbite(vt) ลอบกัด
backbone(n) กระดูกสันหลัง
backcountry(n) เขตทุรกันดาร
backdoor(adj) ลับ, ผิดกฎหมาย
backdrop(n) ฉากหลัง, ม่านหลังเวที
backer(n) ผู้สนับสนุน, ผู้หนุนหลัง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
back a billสลักหลังตั๋วเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
back bench; bench, backที่นั่งแถวหลัง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
back bencher; bencher, backสมาชิกสภาแถวหลัง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
back lightingการจัดแสงหลัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
back of the tongue; dorsumลิ้นส่วนหลัง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
back plateแผ่นประกับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
back pressureความดันต้านกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
back pressureความดันท้นกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
back pressureความดันต้านกลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
back pressure valveวาล์วความดันต้านกลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Backหลัง [TU Subject Heading]
Backหลัง, สันหลัง [การแพทย์]
Back Action Claspตะขอลอย [การแพทย์]
Back Carryอุ้มกอดหลัง [การแพทย์]
Back Crossการกลับสายพันธุ์ [การแพทย์]
back e.m.f.แรงเคลื่อนไฟฟ้ากลับ, แรงเคลื่อนไฟฟ้าซึ่งมีทิศตรงข้ามกับกระแสในวงจรตามปกติ เช่น ขณะที่ขดลวดของมอเตอร์หมุนอยู่ในสนามแม่เหล็ก ขดลวดจะตัดเส้นแรงแม่เหล็ก ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำซึ่งมีทิศตรงข้าม กับแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่มอเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Back fileฉบับล่วงเวลา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Back issueฉบับล่วงเวลา, Example: <p>คำว่าฉบับล่วงเวลา (Back issue) หมายถึง วารสารฉบับพิมพ์ในรูปแบบตัวเล่มที่เป็นฉบับเก่า ไม่ใช่ฉบับปัจจุบันที่สำนักพิมพ์ตีพิมพ์หรือผลิตออกมา <p>วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่มีความสำคัญต่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ในการเป็นช่องทางเสนอ เผยแพร่ และติดตาม ข้อมูลผลงานวิจัยและวิชาการที่ทันสมัยและรวดเร็ว <p>การให้บริการวารสารในรูปแบบฉบับพิมพ์ โดยทั่วไป มี 2 รูปแบบ คือ วารสารฉบับใหม่ และ วารสารฉบับล่วงเวลา (ฉบับเก่า) <p>วารสารฉบับใหม่ ให้บริการในระบบชั้นเปิด จัดวางไว้ที่ชั้นวารสารใหม่ จัดเรียงตามลำดับตัวอักษร โดยแยกเป็นวารสารภาษาไทย และ วารสารภาษาอังกฤษ <p>วารสารฉบับล่วงเวลา ขึ้นอยู่ว่าเป็นวารสารฉบับเก่าแค่ไหน หากย้อนหลังไม่มาก ให้บริการที่ชั้นวารสารล่วงเวลา จัดเรียงตามลำดับตัวอักษร โดยแยกเป็นวารสารภาษาไทย และ วารสารภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกัน หากฉบับเก่ามาก มักให้บริการในระบบชั้นปิด ผู้ใช้บริการที่ต้องการ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อหยิบให้บริการ <p>วารสารฉบับล่วงเวลา อาจมีทั้งฉบับปลีก และเย็บเล่ม <p>ทั้งนี้ห้องสมุดส่วนใหญ่มีระเบียบกำหนดไว้ ไม่ให้บริการยืมวารสารออกนอกห้องสมุด โดยเฉพาะวารสารฉบับปัจจุบัน วัตถุประสงค์เพื่อให้หมุนเวียนกันใช้อย่างทั่วถึง แต่บางแห่งก็ให้บริการยืมออกได้ แต่ระยะเวลาการยืมจะสั้นกว่าสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ <p>อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันห้องสมุดส่วนใหญ่ได้บอกรับวารสารในรูปแบบออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์หรือฐานข้อมูล นอกเหนือจากวารสารฉบับพิมพ์มากขึ้น ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง สืบค้นข้อมูล ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งยังลดภาระห้องสมุดในการบริหารจัดการตัวเล่ม และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บวารสารฉบับล่วงเวลาเหล่านั้นด้วย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Back painปวดหลัง [TU Subject Heading]
Back Painปวดหลัง [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
back then(adv) ในขณะนั้น
back-end(adj) ส่วนหลัง
Backdoor account(n) บัญชีลับหรือประตูหลัง ในภาษาทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง รูรั่วของระบบหรือซอฟแวร์ นักพัฒนาระบบจงใจสร้างทิ้งไว้ เพื่อให้ซอฟแวร์คอยส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่มันติดตั้งอยู่ กลับไปหาโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนา หรือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้
Backplane { f } [ comp. ](n) ด้านหลัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bring back her heart in this. นำกลับมาหัวใจของเธอในครั้ง นี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Don't rob the poor girl, boys. Give her back her tomatoes. ฉันไม่ได้ทำร้ายใคร แต่ฉันเป็นผู้ให้มากกว่า The Great Dictator (1940)
In the papers it's rumored that Hynkel's going to give the Jews back their rights. ใน หนังสือพิมพ์ ลือว่าเกิดอะไรกับ เฮนเคิล เพื่อให้ชาวยิวกลับมามีสิทธฺิ The Great Dictator (1940)
- Not the back of his head! - ห้ามถ่ายหัวล้าน The Great Dictator (1940)
Come back here, Figaro. กลับมาที่นี่, ฟิกาโร Pinocchio (1940)
So that old rascal's back in town, eh? ดังนั้นกลับมาว่าคนพาลเก่าใน เมืองใช่มั้ย? Pinocchio (1940)
- I'll be back in the morning. ฉันจะกลับมาในตอนเช้า Pinocchio (1940)
- Be back in the morning. จะกลับมาในตอนเช้า Pinocchio (1940)
Why, I'll take you apart and put you back together. ทำไมฉันจะพาคุณออกจากกัน และนำคุณกลับ ด้วยกัน. Pinocchio (1940)
Certainly feels good to be back on... dry land. แน่นอนว่ารู้สึกดีที่ได้กลับมา บนดินแห้ง Pinocchio (1940)
We can never go back to Manderley again. That much is certain. เราไม่มีวันได้กลับไปที่เเมนเดอเลย์อีกเเน่ ไม่มีวัน Rebecca (1940)
But sometimes in my dreams, I do go back to the strange days of my life which began for me in the South of France. เเต่บางครั้งในความฝันของฉัน... ฉันได้ย้อนกลับไป ถึงช่วงเวลาที่เเปลกประหลาดในชีวิตของฉัน... Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
backA ball hit the back of my head while I was playing soccer.
backA bank was built to keep back the water of the river.
backA camel can store a large amount of water in the hump on its back.
backAccording to the newspaper, the boy was knocked unconscious and lay on his back with his eyes closed.
backA child on your back may guide you across a ford.
backAfter a long absence he came back.
backAfter a while he came back with a dictionary under his arm.
backAfter the accident, the police told the crowd to keep back.
backAfter using the knife, please be sure to put it back where it was.
backAfter you have read it, give the book back to me.
backAll his friends backed his plan.
backAll things considered, I think you should go back home and support your old parents.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
พืชผักสวนครัว(n) backyard garden, See also: home-grown vegetable, Syn. ผักสวนครัว, Example: บ้านคนไทยนิยมปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลังบ้าน ช่วยให้มีอาหารรับประทานสะดวกและเป็นการประหยัด, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: พืชที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้
แกนนำ(n) mainstay, See also: backbone, Example: การนัดพบหรือหารือกันลับๆ ของแกนนำกลุ่มนี้ มีขึ้นที่ห้องทำงานของหัวหน้าพรรค, Thai Definition: ตัวหลักสำคัญในการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในทางการเมือง
ผู้เล่นกองหลัง(n) back
สปอนเซอร์(n) sponsor, See also: backer, patron, Syn. ผู้สนับสนุน, ผู้ช่วยเหลือ, ผู้เกื้อหนุน
เทียวไปเทียวมา(adv) to and fro, See also: back and forth, Example: เขาเดินเทียวไปเทียวมาอยู่หน้าโรงหนัง เพราะหงุดหงิดที่เพื่อนไม่มาตามนัด, Thai Definition: ไปมาบ่อยๆ
หลังบ้าน(n) backyard, See also: behind the house, Syn. ข้างหลังบ้าน, Ant. หน้าบ้าน, Example: เขาขวนขวายจนเรียนจบปริญญาเอก หลังจากนั้นก็ปักหลักปักฐานอยู่กับหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงฉบับหนึ่ง, Thai Definition: พื้นที่บริเวณด้านหลังของตัวบ้าน
หลัง(n) back (of body), See also: back part (of body), Syn. ปฤษฎางค์, ขนอง, Example: เด็กชายสองคนกำลังหาบน้ำจนหลังโก่ง เดินตุปัดตุเป๋ตรงมาที่บ้าน, Thai Definition: ซีกของกายที่ตรงข้ามกับหน้าอก
หลัง(n) back, Example: หลังมือของเขามีรอยสักรูปดาว, Thai Definition: ส่วนเบื้องบน
ภูมิหลัง(n) background, Example: นักจิตวิทยาต้องศึกษาภูมิหลังและสภาพชีวิตของคนไข้แต่ละคน เพื่อจะช่วยเหลือคนไข้ได้ง่ายขึ้น, Thai Definition: ประวัติความเป็นไปแต่ดั้งเดิม
ไปๆ มาๆ(adv) back and forth, Example: เรือแล่นไปๆ มาๆ ระหว่างสตูลกับภูเก็ต, Thai Definition: ไป และกลับซ้ำๆ หลายครั้ง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แอ่น[aen] (v) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag  FR: être recourbé
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
อั้น[an] (v) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress  FR: restreindre ; limiter
อนุเคราะห์[anukhrǿ] (v) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize  FR: favoriser ; aider
อนุกูล[anukūn] (v) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend  FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
แบก[baēk] (v) EN: shoulder ; carry on the back ; bear  FR: porter sur l'épaule ; transporter
แบกหาม[baēk hām] (v, exp) EN: carry on the back ; shoulder  FR: transporter sur le dos
ใบระกา[bairakā] (n) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)
เบน[bēn] (v) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean  FR: tourner ; détourner
บูรณาการย้อนกลับ(ทางเศรษฐกิจ)[būranā kān yønklap (thāng sētthakit)] (n, exp) EN: backward integration

CMU Pronouncing Dictionary
BACK B AE1 K
BACKE B AE1 K
BACKS B AE1 K S
BACKED B AE1 K T
BACKUP B AE1 K AH2 P
BACKUS B AE1 K AH0 S
BACKES B AE1 K S
BACKER B AE1 K ER0
BACKERS B AE1 K ER0 Z
BACK-UP B AE1 K AH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary
back (v) bˈæk (b a1 k)
backs (v) bˈæks (b a1 k s)
backup (n) bˈækʌp (b a1 k uh p)
backed (v) bˈækt (b a1 k t)
backer (n) bˈækər (b a1 k @ r)
back-up (n) bˈæk-ʌp (b a1 k - uh p)
backbit (v) bˈækbɪt (b a1 k b i t)
backers (n) bˈækəz (b a1 k @ z)
backing (v) bˈækɪŋ (b a1 k i ng)
backlog (n) bˈæklɒg (b a1 k l o g)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[hòu, ㄏㄡˋ, / ] back; behind; rear; afterwards; after; later #42 [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, / ] back of neck; item; thing; term (in a mathematical formula); surname Xiang #345 [Add to Longdo]
[dǐ, ㄉㄧˇ, ] background; bottom; base; the end of a period of time; towards the end of (last month) #908 [Add to Longdo]
背景[bèi jǐng, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ, ] background; backdrop #2,062 [Add to Longdo]
骨干[gǔ gàn, ㄍㄨˇ ㄍㄢˋ, / ] backbone; diaphysis #5,523 [Add to Longdo]
篮板[lán bǎn, ㄌㄢˊ ㄅㄢˇ, / ] backboard #5,660 [Add to Longdo]
向后[xiàng hòu, ㄒㄧㄤˋ ㄏㄡˋ, / ] backward #10,061 [Add to Longdo]
后台[hòu tái, ㄏㄡˋ ㄊㄞˊ, / ] backstage; the area behind a theatrical stage; backstage supporter #11,315 [Add to Longdo]
备份[bèi fèn, ㄅㄟˋ ㄈㄣˋ, / ] backup #14,306 [Add to Longdo]
后边[hòu biān, ㄏㄡˋ ㄅㄧㄢ, / ] back; rear; behind #17,584 [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
backen(vi) |bäckt/backt, backte/veraltet buk, hat gebacken| อบขนม

DING DE-EN Dictionary
Auffüllung { f }back filling [Add to Longdo]
Auftragsrückstand { m }back orders [Add to Longdo]
Backaroma { n } [ cook. ]extracts (for baking) [Add to Longdo]
Back-Office { n }; technische Abwicklung von Büro-Vorgängenback-office [Add to Longdo]
Backblech { n } | Backbleche { pl }baking sheet; baking tin | baking tins [Add to Longdo]
Backbone { n }backbone [Add to Longdo]
Backbord { n } | backbord; backbords { adv }port; port side | on the port side [Add to Longdo]
Backbord { n }; backbordlarboard [Add to Longdo]
Backenbart { m } | mit einem Backenbartwhisker; whiskers | whiskered [Add to Longdo]
Backenbrecher { m }jawcrusher [Add to Longdo]
Backenknochen { m }cheekbone [Add to Longdo]
Backenknochen { m }; Kinnbackenknochen { m } [ anat. ]maxillary bone [Add to Longdo]
Backenzahn { m } [ anat. ] | Backenzähne { pl } | vorderer Backenzahnmolar; back tooth; grinder | molars | bicuspid [Add to Longdo]
Backfett { n }shortening [Add to Longdo]
Backform { f }baking dish [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[ち, chi] (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 地謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) #208 [Add to Longdo]
復帰[ふっき, fukki] (n, vs, adj-no) (1) return; comeback; reinstatement; (2) carriage return; CR; (P) #612 [Add to Longdo]
[で, de] (n, n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) #632 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) system; organization; organisation; imperial command; laws; regulation; control; government; suppression; restraint; holding back; establishment; (P) #700 [Add to Longdo]
文庫[ぶんこ, bunko] (n) (1) library; book collection; (2) (abbr. of 文庫本) paperback book; (P) #756 [Add to Longdo]
履歴[りれき, rireki] (n) personal history; background; career; log; record; (P) #925 [Add to Longdo]
支援[しえん, shien] (n, vs) support; backing; aid; assistance; (P) #997 [Add to Longdo]
背番号[せばんごう, sebangou] (n) number on player's back; (P) #1,281 [Add to Longdo]
[でん, den] (n) (1) legend; tradition; (2) biography; life; (3) method; way; (4) horseback transportation and communication relay system used in ancient Japan #1,400 [Add to Longdo]
支持[しじ, shiji] (n, vs, adj-no) (1) support; holding up; propping; (2) support; backing; endorsing; (P) #1,521 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup [Add to Longdo]
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]
クランクバック[くらんくばっく, kurankubakku] crankback [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
セルループバック試験[セルループバックしけん, seruru-pubakku shiken] cell loopback test [Add to Longdo]
テープバックアップ[てーぷばっくあっぷ, te-pubakkuappu] tape backup [Add to Longdo]
トランザクションロールバック[とらんざくしょんろーるばっく, toranzakushonro-rubakku] transaction rollback, rollback [Add to Longdo]
バックアップ[ばっくあっぷ, bakkuappu] backup [Add to Longdo]
バックアップディスケット[ばっくあっぷでいすけっと, bakkuappudeisuketto] backup diskette [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1176 seconds, cache age: 9.78 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม