Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ aspect แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


73 ผลลัพธ์ สำหรับ aspect  AE1 S P EH2 K T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -aspect-, *aspect*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
aspect(n) มุม, See also: ด้าน, แง่มุม
aspect(n) มุมมอง, See also: ความคิดเห็น, Syn. view, viewpoint, perspective
aspect(n) ลักษณะ, See also: รูปลักษณ์, Syn. look, looks, appearance, features

Hope Dictionary
aspect(แอส'เพคทฺ) n. ลักษณะ,รูปร่างหน้าตา,รูปการ,ด้าน (ปัญหา) ,หลักเกณฑ์, ด้านข้างหรือผิวหน้าด้านที่กำลังมอง,ทิศทาง,ที่ตั้ง, Syn. expression, look, air, visage
aspect ratioอัตราส่วนระหว่างแนวตั้งและแนวนอนหมายถึง อัตราส่วนระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนของภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปกติ ใช้ในการสร้างภาพคอมพิวเตอร์ (computer graphics) ซึ่งต้องคอยระวังให้มีสัดส่วนที่ถูกต้องอยู่เสมอ

Nontri Dictionary
aspect(n) ท่าทาง,รูปร่างหน้าตา,ลักษณะ,รูปการ,เกณฑ์,ทิศทาง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aspect ratioอัตราส่วนลักษณะยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aspect ratioอัตราส่วนลักษณะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aspect ration๑. อัตราส่วนขนาดท่อลม๒. อัตราส่วนยาวต่อกว้าง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Aspectการณ์ลักษณะ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Aspect ratioอัตรากว้างยาว, Example: เป็นคำที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของภาพวัตถุเทียบกับความสูง อัตราส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจุดภาพที่ปรากฎบนจอภาพนั้นอาจจะมีระยะแนวนอนกับแนวตั้งต่างกัน ถ้าหากไม่คำนวณอัตรานี้ให้ถูกต้องเวลาเราใช้โปรแกรมวาดภาพวงกลม อาจจะได้วงรีแทนก็ได้ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Leaving the production aspects to his technicians, เขาได้ทิ้งแนวคิดเอาไว้ เพื่อให้ช่างเทคนิคทำตาม Night and Fog (1956)
You are authorized to observe other aspects of our mission. คุณมีสิทธิ์ที่จะสังเกตเห็น ด้านอื่น ๆ ของภารกิจของเรา 2010: The Year We Make Contact (1984)
- Also qualified in aspects of engineering. - มีคุณสมบัตินอกจากนี้ในด้านของวิศวกรรม The Russia House (1990)
There'd just be the good aspects of him which-- เขาคงแสดงออกแต่ด้านดี... Schindler's List (1993)
My vows to God do not allow me to talk... about certain aspects of my past. ฉันปฏิญาณตัวต่อพระเจ้าไม่อนุญาตให้ฉันพูด เกี่ยวกับอดีตของฉัน Don Juan DeMarco (1994)
They were assigned to analyze every aspect in detail of our criminal. พวกเขามีหน้าที่วิเคราะห์รูปแบบ และรายละเอียดของอาชญากร Ghost in the Shell (1995)
That's one aspect of what we do. นั่นก็เป็นงานหนึ่งของเรา Good Will Hunting (1997)
- Such aspects of teaching -ลักษณะดังกล่าวจากการเรียนการสอน GTO (1999)
The point is to let the audience in on all aspects of your life. จุดคือการให้ผู้ชมในทุกแง่มุมของชีวิตของคุณ Showtime (2002)
Thus, the answer was stumbled upon by another, an intuitive program initially created to investigate certain aspects of the human psyche. Thus, the answer was stumbled upon by another, an intuitive program... ... initiallycreatedto investigate certain aspects of the human psyche. The Matrix Reloaded (2003)
There is a number hidden in every act of life, in every aspect of the universe. มีตัวเลขจำนวนหนึ่งซ่อนอยู่ในทุกการกระทำในชีวิต ทุกๆแง่มุมของจักรวาล 21 Grams (2003)
These are some of the important aspects for the preparation of TaeJa's wedding. นี่เป็นลักษณะที่สำคัญของการเตรียมงานแต่งงานของเจ้าชายรัชทายาท Episode #1.1 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aspectAnd as with so many aspects of British life, there's a good historical reason for it.
aspectAs the house has a southern aspect, it is very sunny.
aspectHe stressed the convenient aspects of city life.
aspectHe was a man of cheerful aspect.
aspectIt's not only the health aspects of sports that appeal to people, but the cooperative aspect that team sports teach, and the competitive aspect in itself.
aspectLet's approach this problem from a different aspect.
aspect"One aspect of language is an intent to communicate," he says.
aspectScience and technology have come to pervade every aspect of our lives and, as a result, society is changing at a speed which is quite unprecedented.
aspectThat altered the aspect of the case.
aspectThe critic considered every aspect of the defense program.
aspectThe house has a southern aspect.
aspectThe situation has taken on a new aspect.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แง่มุม(n) part, See also: aspect, angle, viewpoint, point of view, slant, Syn. มุมมอง, ส่วน, ประเด็น, Example: ผู้ร่วมสัมมนาเสนอความเห็นในแง่มุมต่างๆ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บางประการ[bāng prakān] (n, exp) EN: some aspects ; some measures
โฉมหน้า[chōmnā] (n) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind  FR: aspect [m] ; physionomie [m]
ด้าน[dān] (n) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department  FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
จุด[jut] (n) EN: point ; main idea ; opinion ; fact; aspect  FR: aspect [m]
กาลกิณี[kālakinī] (n) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate  FR: heures sombres [fpl]
มุมมอง[mum møng] (n, exp) EN: view point ; angle; aspect ; point of view  FR: point de vue [m] ; angle [m]
แง่[ngaē] (n) EN: point of view ; angle ; aspect ; viewpoint ; standpoint  FR: point de vue [m] ; angle [m] ; aspect [m] ; côté [m]
แง่คิด[ngaē khit] (n, exp) EN: point of view  FR: point de vue [m] ; aspect [m]
แง่มุม[ngaēmum] (n) EN: part ; aspect ; angle ; viewpoint ; point of view ; slant  FR: aspect [m]
ภาย[phāi] (n) EN: aspect ; side ; part  FR: côté [m]

CMU Pronouncing Dictionary
ASPECT AE1 S P EH2 K T
ASPECTS AE1 S P EH2 K T S

Oxford Advanced Learners Dictionary
aspect (n) ˈæspɛkt (a1 s p e k t)
aspects (n) ˈæspɛkts (a1 s p e k t s)
aspectual (j) ˈæspˈɛktʃuəʳl (a1 s p e1 k ch u@ l)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
局面[jú miàn, ㄐㄩˊ ㄇㄧㄢˋ, ] aspect; phase; situation, #2,614 [Add to Longdo]
动态助词[dòng tài zhù cí, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ㄓㄨˋ ㄘˊ, / ] aspect particle, such as 着|著 zhe5, 了 le5, 過|过 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Aspekt {m} | Aspekte {pl} | unter diesem Aspekt betrachtetaspect | aspects | seen from this angle [Add to Longdo]
Bildseitenverhältnis {n}; Seitenverhältnis {n}aspect ratio [Add to Longdo]
Querschnittsverhältnis {n} (H/B)aspect ratio (H/W) [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
アスペクト[asupekuto] (n) aspect [Add to Longdo]
アスペクトレシオ;アスペクトレーショ[asupekutoreshio ; asupekutore-sho] (n) {comp} aspect ratio [Add to Longdo]
アスペクト指向[アスペクトしこう, asupekuto shikou] (n) aspect-oriented design [Add to Longdo]
アスペクト比[アスペクトひ, asupekuto hi] (n) {comp} aspect ratio [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] (n) {comp} aspects of primitives [Add to Longdo]
サービスアスペクト[sa-bisuasupekuto] (n) {comp} service aspect [Add to Longdo]
ピクセルアスペクト比[ピクセルアスペクトひ, pikuseruasupekuto hi] (n) pixel aspect ratio [Add to Longdo]
ファセット[fasetto] (n) (1) facet (jewel); (2) facet (aspect) [Add to Longdo]
マイナス面[マイナスめん, mainasu men] (n) negative aspect; downside; disadvantage [Add to Longdo]
一面[いちめん, ichimen] (n) (1) one face; one surface; (2) the whole surface; (3) one aspect; one side; (n,n-adv) (4) (on) the other hand; (5) one broad, flat object; (6) front page; (P) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
サービスアスペクト[さーびすあすぺくと, sa-bisuasupekuto] service aspect [Add to Longdo]
基本要素の表示様相[きほんようそのひょうじようそう, kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
縦横比[たてよこひ, tateyokohi] aspect ratio [Add to Longdo]
縦横比[たてよこひ, tateyokohi] aspect ratio [Add to Longdo]
出力基本要素の表示様相[しゅつりょくきほんようそのひょうじようそう, shutsuryokukihonyousonohyoujiyousou] aspects of output primitives [Add to Longdo]
表示様相源フラグ[ひょうじようそうげんフラグ, hyoujiyousougen furagu] aspect source flag, ASF [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2878 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม