Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ as แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


224 ผลลัพธ์ สำหรับ as  AE1 Z
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -as-, *as*, a

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Unapproved TH - TH
as far as, I’m concerned[แอส ฟาร์ แอส แอม คอนเซิน] เท่าที่ผม/ดิฉันเกี่ยวข้อง เท่าที่ผม/ดิฉันเป็นห่วง

Longdo Unapproved MED - TH
asap(slang) เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ( มาจาก as soon as possible)

Longdo Approved EN-TH
as well(adv) อีกด้วย, Syn. too
as well asและ
ASEAN(abbrev) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย
asphyxiate(vi) หายใจไม่ออก, Syn. suffocate
asphyxiation(n) อาการขาดอากาศหายใจ, See also: asphyxiate
assimilate(vt) ปรับตัว เช่น America is falling all over itself to assimilate to the Mexican culture.
assumption(n) ฐานคติ
astrophysicist[แอสโตรฟิสิซิสท์] (n) นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
as(conj) ขณะที่, Syn. while, during the time that
as(conj) ดังที่, See also: ตามที่
as(conj) ทั้งๆ ที่
as(conj) เท่ากันกับ, See also: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน, Syn. in the same way
as(conj) เนื่องจาก, See also: เพราะว่า, Syn. because, since, inasmuc as
as(prep) ในฐานะ, See also: ในตำแหน่ง, ในบทบาท
as(adv) อย่างเท่าๆ กัน, See also: อย่างพอๆ กัน
ash(n) เถ้าถ่าน, See also: ขี้เถ้า, อัฐิ
ash(adj) สีเทาๆ, See also: สีเถ้าถ่าน
ask(vi) ขอร้อง, See also: ขอ, Syn. request, beg

Hope Dictionary
as(แอซ) pron., adv., prep., conj. ตามที่, ตาม, ดังที่, เหมือน, เช่นเดียวกับ, อย่าง, เช่น, ในข้อนี้, ดุจดัง, ดูประหนึ่ง, ฉันใด, ในฐานะที่
asaabbr. acetyl salicylate (aspirin)
asafetida(แอสซะเฟท'ทิดะ) n. มหาหิงค์ เป็นยางพืชจำพวก Ferula., Syn. asafoetida, assafetida, assafoetida
asbestos(แอสเบส'ทอส-) n. เยื่อหินทนไฟ, สิ่งทอที่ทำด้วยเยื่อหิน -asbestine, asbestous, asbestoid adj.
asbestosis(แอสบิสโท'ซิส) n. โรคปอดเนื่องจากสูดเอาฝิ่น asbestos เข้าไปในปอด
ascabbr. Air Service Command หน่วยพลาธิการกองบินทหารบก. Army Service Corps กองพลาธิการทหารบก
ascariasis(แอสคะไร'อะซิส) n. ภาวะเป็นพยาธิตัวกลมจำพวก Ascaris เช่น พยาธิเส้นด้ายพยาธิเข็มหมุด (infestation with ascarids)
ascarid(แอส'คะริด) n. พยาธิตัวกลมในตระกูล Ascaridae เช่น พยาธิเส้นด้าย, พยาธิเข็มหมุด
ascend(อะเซนดฺ') vi., vt. ขึ้น, ประสบความสำเร็จ, เฟื่องฟู, Syn. advance, rise
ascendancy(อะเซน'เดินซี) n. ภาวะขึ้นครองตำแหน่ง, ภาวะมีอำนาจ., Syn. ascendency, ascendance, ascendence

Nontri Dictionary
as(adv) เท่ากับ, ราวกับ, เช่นกัน
as(con) เพราะ, เนื่องจาก, ราวกับ, ดังที่, ในขณะที่
AS as for(adv) ส่วน, ในส่วน
AS as if(adv) ราวกับ, ดุจดัง, ประหนึ่งว่า
AS as though(adv) ราวกับว่า, ดุจดัง, ประหนึ่งว่า
AS as though(con) คล้ายกับว่า,  ยังกับว่า
ascend(vi, vt) ขึ้นไป, มีอำนาจ, เฟื่องฟู
ascendancy(n) อำนาจวาสนา, การขึ้นครองตำแหน่ง
ascendant(n) ตำแหน่งสูง, อิทธิพล
ascendent(adj) สูงขึ้น, เฟื่องฟู, รุ่งเรือง, มีอำนาจ, มีอิทธิพลเหนือ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
as expiryเมื่อหมดอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
as originalตามกรมธรรม์ฉบับต้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
as the case may beแล้วแต่กรณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ASA (American Standards Association)เอเอสเอ (สมาคมมาตรฐานอเมริกา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
asbestosแร่ใยหิน, ใยหิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asbestosแอสเบสทอส, แร่ใยหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
asbestos cement boardแผ่นใยหิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
asbestosisโรคใยหิน (ปอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascariasisโรคพยาธิไส้เดือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascarisพยาธิไส้เดือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
ASเอเอส, Example: ดู activated sludge หมายถึง จุลินทรีย์ที่เลี้ยงไว้ในถังเติมอากาศเพื่อใช้ กำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
as atณ วันที่ [การบัญชี]
As Low As Reasonably Achievableอะลารา, การดำเนินการใดๆ ในทางปฏิบัติที่ทำให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยได้รับรังสีชนิดก่อไอออนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ [นิวเคลียร์]
as-built drawingas-built drawing, แบบก่อสร้างจริง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Asanaท่าบริหารของโยคะ [การแพทย์]
Asarahabucha Dayวันอาสาหบูชา [TU Subject Heading]
Asbestosใยหิน [TU Subject Heading]
Asbestosแอสเบสตอส ใยหิน, Example: แอสเบสตอส เป็นชื่อเรียกโดยทั่วไปของกลุ่มเส้นใยแร่ประเทศซิลิเกต ซึ่งได้แก่ แอสเบสตอสสีน้ำเงิน (blue asbestos) หรือที่เรียกว่า crocidolite แอสเบสตอสสีขาว (white asbestos) หรือ chrisolite และแอสเบสตอสสีน้ำตาล (brown asbestos) หรือ amosite แอสเบสตอส ผลิตจากขบวนการแยกเส้นใยออกจากหินและปั่นให้อยู่ในรูปผืน เส้นใยเหล่านี้เมื่อหายใจเข้าไปจะเข้าสู่ปอดและเนื้อเยื่อของหลอดลม มีผลให้เกิดโรคปอดที่เรียกว่า แอสเบสโตซีส (asbestosis) นอกจากนี้ยังอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งในปอด ในทางเดินอาหารและในช่องอกอีกด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Asbestosแอสเบสทอส, แผ่นแอสเบสทอส, ใยหิน, แร่ใยหิน, แอสเบสตอส, ใยหิน, เยื่อหิน [การแพทย์]
asbestosใยหิน, แร่ชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใย มีอยู่ในธรรมชาติ ประกอบด้วยสารซิลิเกตหลายชนิดปนกัน ที่สำคัญคือ แคลเซียมและแมกนีเซียมซิลิเกต ใช้เป็นฉนวนความร้อนและไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Longdo Unapproved EN-TH
as a resultผลก็คือ
as a rule(idiom) โดยทั่วไป , โดยปกติ, See also: in general, Syn. usually
as and when(phrase) At the time that something happens. as and when (BE) if and when (AE)
as arranged(n, vt) จัดการ, See also: A. 1, Syn. 1
as far asตราบเท่าที่
as opposed to(phrase) ตรงกันข้าม, มากกว่าที่จะ, ไม่ใช่, See also: in contrast to, Syn. rather than
as opposed to(phrase) เมื่อเทียบกับ
as pure as the driven snowบริสุทธิ์ผุดผ่อง entirely pure
as such[แอ็ส ซัช] (prep) ดังที่เป็นเช่นนั้น
as the case may beตามแต่กรณี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As in... ก็แบบ The Monster at the End of This Book (2009)
AS BORAT: 250. 250 Episode #18.3 (2012)
Lips red as the rose. ริมฝีปากสีแดงกุหลาบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hair black as ebony. ผมสีดำเป็นไม้มะเกลือ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Skin white as snow. ผิวขาวเหมือนหิมะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd as you sweeр the room lmagine that the broom ls someone that you love and soon you'll find you're danсing to the tune และเป็นคุณกวาดห้องพัก ลองจินตนาการว่าไม้กวาด คือคนที่คุณรักและเร็ว ๆ นี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Mad as hornets! บ้าเป็นฮอร์เน็ต! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Mad as hornets! บ้าเป็นฮอร์ เน็ต! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We're bad as cornets... เราไม่ดีเท่าทองเหลืองขนาดเล็ก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
No, no, as bad as... What was I sayin'? ไม่ไม่เลวร้ายอย่างที่ฉันบอกว่า 'คืออะไร? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аs soon as you're through You'll feel mighty sliсk เร็วที่สุดเท่าที่คุณผ่าน คุณจะรู้สึกเนียนยิ่งใหญ่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That he'll look mighty сute as soon as he's dried ว่าเขาจะดูน่ารักอันยิ่งใหญ่ ทันทีที่เขาแห้ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
as400 million people speak English as their first language.
as4-speed automatic transmission is available as an option.
asA baby deer can stand as soon as it is born.
asA balloon ascending into the sky.
asA big tree had fallen across the road and was in my way as I drove.
asAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
asA boy of seventeen is often as tall as his father.
asA boy snatched my purse as he rode by on his bicycle.
asA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
asA burglar broke in while he was asleep.
asA canary is a small bird and people sometimes keep it as a pet.
asAccepting money as a politician is sometimes a gray area.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เอเชีย(n) Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ประชากรสหรัฐอเมริกาในสมัยบุกเบิกอพยพมาจากยุโรปและเอเชียเป็นจำนวน, Thai Definition: ชื่อทวีป
เอเชีย(adj) Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ปานน้ำเงินมักพบในเด็กที่มีเชื้อชาติเอเชีย, Thai Definition: เกี่ยวกับทวีปเอเชีย
อาเชี่ยน(n) Asian, Example: นักขายจากทั่วอาเซียนต่างมารวมตัวกัน ณ สำนักงานในเมืองปักกิ่ง, Thai Definition: ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
อาเชี่ยน(adj) Asian, Example: เขาได้รับเหรียญทอง 2 เหรียญในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน, Thai Definition: เกี่ยวกับภูมิภาคในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นหลักประกัน(v) assure, Syn. เป็นประกัน, Example: การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว
ตราบใด(conj) as long as, See also: so long as, Syn. จนถึง, เมื่อ, Example: ตราบใดที่คุณพ่อเธอยังมีชีวิตอยู่เธอก็จะเป็นโสดอยู่ตราบนั้น
ตั้งคำถาม(v) pose a question, See also: ask a question, Syn. เสนอคำถาม, ถาม, ซักถาม, Example: นักศึกษาได้ตั้งคำถามที่น่าสนใจไว้หลายประเด็นในการสัมนา
ติดต่อสอบถาม(v) ask for information, See also: contact for information, Syn. สอบถาม, Example: ผู้สนใจที่จะสมัคทุนการศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์
มอบอำนาจ(v) authorize, See also: assign authority, Syn. ให้อำนาจ, มอบสิทธิ์, Ant. รับมอบอำนาจ, Example: อธิการแต่ละแห่งอาจจะมอบอำนาจให้รองอธิการปฏิบัติราชการแทน
หืดหอบ(n) asthma, Syn. โรคหืดหอบ, Example: มีความเชื่อกันว่าเนื้อจระเข้นี้จะสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้อาทิ โรคหืดหอบ ไอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย มะเร็งเป็นต้น, Thai Definition: ชื่อโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง เกิดจากหลอดลมตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างเฉียบพลันและรุนแรงกว่าที่เกิดขึ้นในคนทั่วไป ทำให้หลอดลมตีบแคบลงจนเกิดอาการหายใจไม่สะดวก

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: easily trained
อดีต[adīt] (n) EN: past ; former times ; previous times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตชาติ[adīttachāt] (n) EN: past existence ; previous existence ; previous birth  FR: vie antérieure [ f ]
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past ; former times ; ancient times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past tense  FR: passé [ m ] (conjug.) ; imparfait [ m ]
อดีตภพ[adīttaphop] (n) EN: past existence ; past life; previous life  FR: vie antérieure [ f ]
แอ่งน้ำ[aeng nām] (n, exp) EN: basin
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอสกี[Aēskī = Aētkī] (acron) EN: ASCII  FR: ASCII

CMU Pronouncing Dictionary
AS AE1 Z
AS EH1 Z
ASA AA1 S AH0
ASP AE1 S P
ASK AE1 S K
ASS AE1 S
ASH AE1 SH
AST AE1 S T
ASBY AE1 S B IY0
ASCH AE1 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary
as (cc) æz (a z)
ash (n) ˈæʃ (a1 sh)
ask (v) ˈaːsk (aa1 s k)
asp (n) ˈæsp (a1 s p)
ass (n) ˈæs (a1 s)
Asia (n) ˈɛɪʃɪəʳ (ei1 sh i@)
Ashe (n) ˈæʃ (a1 sh)
asap (n) ˌɛɪˌɛsˌɛɪpˈiː (ei2 e2 s ei2 p ii1)
ashy (j) ˈæʃiː (a1 sh ii)
asks (v) ˈaːsks (aa1 s k s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] as (in the capacity of); to take sth as; to act as; to serve as; to behave as; to become; to be; to do, #20 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] associate with; be near, #118 [Add to Longdo]
[rú, ㄖㄨˊ, ] as; as if; such as, #222 [Add to Longdo]
以及[yǐ jí, ㄧˇ ㄐㄧˊ, ] as well as; too; and, #254 [Add to Longdo]
帮助[bāng zhù, ㄅㄤ ㄓㄨˋ, / ] assistance; aid; to help; to assist, #642 [Add to Longdo]
[shēng, ㄕㄥ, / ] ascend; peaceful, #1,089 [Add to Longdo]
好像[hǎo xiàng, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˋ, ] as if; to seem like, #1,163 [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, / ] Asia; Asian; second; next to; inferior; sub-; Taiwan pr. ya3, #1,461 [Add to Longdo]
亚洲[Yà zhōu, ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] Asia; Asian, #1,685 [Add to Longdo]
至于[zhì yú, ㄓˋ ㄩˊ, / ] as for; as to; to go so far as to, #2,110 [Add to Longdo]

Longdo Approved JP-TH
浅い[あさい, asai] (adj) ตื้น, เตียน
明後日[あさって, asatte] (n) มะรืน
[あせ, ase] (n) เหงื่อ
[あし, ashi] (n) ขา, เท้า
明日[あした, ashita] (n) พรุ่งนี้
明日[あす, asu] (n) พรุ่งนี้, วันพรุ่ง

Saikam JP-TH-EN Dictionary
[あさ, asa] TH: เวลาเช้าของวันอื่นที่ไม่ใช่วันนี้  EN: morning
朝寝[あさね, asane] TH: นอนตื่นสาย  EN: sleeping late in the morning
遊ぶ[あそぶ, asobu] TH: เล่น
遊ぶ[あそぶ, asobu] TH: ไปเที่ยว(บ้านเพื่อน)  EN: to visit
焦る[あせる, aseru] TH: รีบร้อน  EN: to be in a hurry
焦る[あせる, aseru] TH: ใจร้อน  EN: to be impatient
足首[あしくび, ashikubi] EN: ankle

Longdo Approved DE-TH
Asiate(n) |der, pl. Asiaten| ชาวเอเซีย, See also: Related: die Asiatin/-nen
asiatisch(adj) ที่เกี่ยวกับเอเซีย เช่น asiatische Küche อาหารแบบเอเซีย
Asien(uniq) |das, ส่วนใหญ่ใช้โดยไม่มี Artikel| ทวีปเอเซีย
Astronom(n) |der, pl. Astronomen| นักดาราศาสตร์
Asylbewerber(n) |der, pl. Asylbewerber| ผู้หาที่หลบภัย, ผู้หาที่ลี้ภัย, See also: die Asylbewerberin
Er sagt daß es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Präsident(n) |der, pl. Präsidenten| ประธานาธิบดี, ประธาน, See also: die Präsidentin
Präsidenten(n) |pl.|, See also: der Präsident
Straße(n) |die, pl. Straßen| ถนน, See also: die Gasse

DING DE-EN Dictionary
ASCII-Tastatur { f }ASCII keyboard [Add to Longdo]
Ass { n }; Spezialist { m }crackerjack [ coll. ] [Add to Longdo]
Ass { n }; As { n } [ alt ]; Eins { f } auf dem Würfel | Asse { pl } | Herzass { n }ace | aces | ace of hearts [Add to Longdo]
Asbest { m }asbestos [Add to Longdo]
Asbestdichtung { f }asbestos gasket [Add to Longdo]
Asbestpapier { n }asbestos paper [Add to Longdo]
Asbestplatte { f }asbestos sheet [Add to Longdo]
Asbestzement { m }asbestos cement [Add to Longdo]
Asche { f } | Oxidasche { f }ash | oxidized ash [Add to Longdo]
Asche { f }cinders [Add to Longdo]
Aschegehalt { m }ash content [Add to Longdo]
Aschenbahn { f } [ sport ]dirt track [Add to Longdo]
Aschenbahnrennen { n } [ sport ]dirt-track racing [Add to Longdo]
Aschenbecher { m } | Aschenbecher { pl }ashtray; ash-tray | ashtrays [Add to Longdo]
Aschengrube { f }; Aschenkasten { m }ash pit [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
assez(adv) มากเพียงพอ ex: J'ai assez mangé., Syn. suffisant
assez(adv) เพียงพอ, พอเพียง เช่น assez d'agent เงินที่เพียงพอ
assiette(n) |f, pl. -s| จาน
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, Syn. maison close
comment vas-tu?((fig)) เธอเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
ne pas avoir froid aux yeux(figuré(fig)) กล้าหาญ, Syn. courageux, courageuse, Ant. découragé, A. découragée, sans courage
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
ne pas avoir de monnaie(phrase) ไม่มีเหรียญ(เหรียญ)เล็ก, ย่อย ( เวลาไปจ่ายตลาด เป็นต้น )
repas(n) n.m. อาหาร, Syn. nourriture
Image:

EDICT JP-EN Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
[もと, moto] (n) (See 酒母, 元・もと・1) yeast mash [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
かすんだ[かすんだ, kasunda] grayed [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
しわ[しわ, shiwa] crease [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
アサート[あさーと, asa-to] assert (vs) [Add to Longdo]
アスキー[あすきー, asuki-] ASCII [Add to Longdo]
アスキーモード[あすきーもーど, asuki-mo-do] ASCII mode [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
[ふく, fuku] ASSISTENT, BEGLEITUNG, ERGAENZUNG, NEBEN- [Add to Longdo]
助手[じょしゅ, joshu] Assistent [Add to Longdo]
圧搾[あっさく, assaku] -Druck, Kompression [Add to Longdo]
圧搾器[あっさくき, assakuki] Kompressor [Add to Longdo]
天文学[てんもんがく, tenmongaku] Astronomie [Add to Longdo]
宇宙帽[うちゅうぼう, uchuubou] Astronautenhelm [Add to Longdo]
宇宙飛行士[うちゅうひこうし, uchuuhikoushi] Astronaut [Add to Longdo]
斡旋[あっせん, assen] -Hilfe, Beistand, Vermittlung [Add to Longdo]
明日[あす, asu] morgen [Add to Longdo]
星占い[ほしうらない, hoshiuranai] Astrologie, Horoskop [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1704 seconds, cache age: 15.099 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม