Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ apt แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


110 ผลลัพธ์ สำหรับ apt  AE1 P T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -apt-, *apt*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
aptitude test(n) การสอบความถนัด เช่น An aptitude test can give you a blueprint for success based on your natural talents.
laptop(n, jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา, See also: notebook
haptic(adj) เกี่ยวกับการสัมผัส ระบบสัมผัส

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
apt(adj) เฉลียวฉลาด, See also: เรียนรู้เร็ว, สามารถเป็นพิเศษ, Syn. quick
apt(adj) เป็นไปได้, See also: มีความโน้มเอียง, Syn. likely
apt(adj) เหมาะสม, Syn. appropriate
aptitude(n) ความฉลาดในการเรียนรู้, See also: ความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว
aptitude(n) ความถนัด, Syn. talent, gift, capacity
aptitude(n) ความเหมาะสม, Syn. fitness, aptness, suitability
aptitude(n) แนวโน้ม, Syn. inclination, tendency

Hope Dictionary
apt(แอพทฺ) adj. โน้มเอียง,ง่ายต่อการ, เรียนเก่ง,ฉลาด,เหมาะสม,พร้อม,เต็มใจ. -aptness n., Syn. likely, quick, suitable, Ant. inapt, slow, inappropriate
apt.abbr. apartment, apartments
apterous(แอพ'เทอรัส) adj. ไม่มีปีก
apteryx(แอพ'เทอริคซ) n. สัตว์จำพวกกีวี (kiwi)
aptitude(แอพ'ทิทิวดฺ) n. ความสามารถ,สมรรถภาพ,ความถนัด, Syn. endowment, ability
adapt(อะแดพทฺ') vt. ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ, ดัดแปลง. -adaptive adj., Syn. adjust, fit
adaptable(อะแดพ' ทะเบิล) adj. ปรับตัวได้, ปรับให้เหมาะได้ -adaptability n., Syn. adjustable, Ant. rigid, inflexible
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment, Ant. rigid
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.

Nontri Dictionary
apt(adj) เหมาะ,พร้อม,ฉลาด,หัวไว
aptitude(n) ความถนัด,ความสามารถ,ความฉลาด,ไหวพริบ,ปฏิภาณ
aptness(n) ความเก่ง,ความฉลาด,ความพร้อม,ความเหมาะสม
adapt(vt) ดัดแปลง,ปรับ,ทำให้เหมาะสม
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว,ความสามารถในการดัดแปลง
adaptable(adj) ดัดแปลงได้,ปรับได้,ปรับตัวได้
adaptation(n) การดัดแปลง,การปรับตัว,การปรับ
adaptor(n) เครื่องดัดแปลง,เครื่องปรับ
baptism(n) พิธีศีลจุ่ม,การล้างบาป
baptismal(adj) เกี่ยวกับพิธีศีลจุ่ม

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aptitude testการทดสอบความถนัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aptronymนามลักษณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Aptideแอพไทด์ [การแพทย์]
Aptitudeความถนัด, ความถนัดตามธรรมชาติ [การแพทย์]
Aptitudeความถนัด, Example: ศักยภาพเฉพาะด้านของบุคคลที่ทำให้การฝึกฝนหรือการเรียนรู้เป็นไปได้เต็มตาม ความสามารถของบุคคลนั้น และยังเป็นความสามารถทางการรู้คิดใด ๆ ที่อาจทำนายความสามารถที่เรียนรู้ในความสำเร็จที่เป็นไปได้ในอนาคต เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิต [สุขภาพจิต]
Aptitude Test, Scholasticแบบทดสอบความถนัดทางการเรียน [การแพทย์]
Aptitude Testsความถนัด, การทดสอบ [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
aptly(adv) อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're a great deal too apt to like people in general. เธอเป็นคนเลือกมากไป ที่จะไม่ชอบคนง่ายๆ Pride & Prejudice (2005)
The younger our subject... the less complicated his emotional adjustment is apt to be. เรื่องของเราที่มีอายุน้อยกว่า มีความซับซ้อนน้อยกว่าการปรับตัวทาง อารมณ์ของเขาก็คือแนวโน้มที่จะเป็น Sex Trek: Charly XXX (2007)
They've lost all the apt of leadership through whatever cause. พวกมันสูญเสียความเป็นผู้นำ District 9 (2009)
It's the most apt prediction, Flora's made in ages. คำทำนายของฟลอร่าที่ แม่นสุดในรอบหลายปี Sherlock Holmes (2009)
That's actually the most apt description Ican make of it. It's a weapon. นั้นเป็นคำนิยามที่เหมาะสมที่สุด ผมน่าจะสร้างมันนะ Iron Man 2 (2010)
It's been written that a lover is apt to be as full of secrets from himself as is the object of his love from him. มันเขียนถึงความรัก อันแสนวิเศษ ที่อยู่ภายในใจ ของตัวเขาเอง มันเป็นของที่แสดงถึงความรักจากเขา Suspicion (2011)
Targeted guessing might be a most apt description. คาดเดาเป้าหมาย อาจจะเป็นคำอธิบายที่เหมาะสมที่สุด. Now You See Me (2013)
He was an apt pupil. เขาเป็นนักเรียนที่ฉลาดมาก Nasty Habits (2013)
Multiverse would be a more apt description. แนวคิดพหุภพน่าจะ เป็นคำอธิบายที่เป็นไปได้มากกว่า Flash of Two Worlds (2015)
As usual, it was a very apt review. เขียนวิจารณ์ได้คมเหมือนเคยเลยนะครับ Values (2017)
Works that convey thoughts and a message by means of apt writing. เป็นงานที่สะท้อนความคิดและสาร ผ่านการเขียนที่เฉียบคม Values (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aptA careless person is apt to make mistakes.
aptAccordingly as people become rich, they are apt to be stingy.
aptChildren were apt to invent their own games.
aptGenius is nothing but a great aptitude for patience.
aptHe has an aptitude for painting.
aptHe has a remarkable aptitude for music.
aptHe has shown an apt for mathematics.
aptHe is apt to be late.
aptHe is apt to be late for the appointed time.
aptHe is apt to catch cold.
aptHe is apt to envy others.
aptHe is apt to forget.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ร้อนใน(n) apthous ulcer, Example: อาการของคนที่เป็นร้อนในคือ จะมีเลือดออกทางจมูก, Thai Definition: ลักษณะอาการอย่างหนึ่งเกิดอยู่ภายในร่างกาย มักปรากฏเป็นอาการเจ็บแสบในลำคอ หรือเป็นแผลพุพองในช่องปาก
มือบอน(adj) cursed with restless hand, See also: apt to pick up things, Syn. มืออยู่ไม่สุข, Example: เขาถูกเพื่อนมือบอนผูกเชือกที่หูกางเกงปล่อยให้เดินลากหางยาวเฟื้อย, Thai Definition: อาการที่มืออยู่ไม่สุข ชอบดึงทึ้งข้าวของหรือขีดเขียนทำสกปรก เป็นต้น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อนุโลม[anulōm] (v) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify  FR: accéder ; satisfaire ; adapter
บรรพ[bap] (n) EN: book ; chapter ; part  FR: livre [m] ; section [f] ; partie [f]
บท[bot] (n) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson  FR: chapitre [m] ; leçon [f] ; strophe [f] ; épisode [m] ; terme [m] ; clause [f] ; article [m]
บท[bot] (n) EN: [classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters]  FR: [classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets]
บทเรศ[botharēt] (n) EN: paragraph ; stanza ; chapter  FR: paragraphe ; chapitre
บูชากัณฑ์เทศน์[būchākanthēt] (v) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat
เชลย[chaloēi] (n) EN: captive ; prisoner  FR: prisonnier [m] ; captif [m]
เชลยศึก[chaloēi seuk] (n, exp) EN: prisoner of war  FR: prisonnier de guerre [m] ; captif [m] (litt.)
ฉมัง[chamang] (v) EN: be apt  FR: être apte
ช่าง[chang] (v) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to  FR: avoir des aptitudes pour ; être doué

CMU Pronouncing Dictionary
APT AE1 P T
APTER AE1 P T ER0
APTLY AE1 P T L IY0
APTIVA AE2 P T IY1 V AH0
APTITUDE AE1 P T AH0 T UW2 D
APTITUDES AE1 P T AH0 T UW2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
apt (j) ˈæpt (a1 p t)
apter (j) ˈæptər (a1 p t @ r)
aptly (a) ˈæptliː (a1 p t l ii)
aptest (j) ˈæptɪst (a1 p t i s t)
aptness (n) ˈæptnəs (a1 p t n @ s)
aptitude (n) ˈæptɪtjuːd (a1 p t i t y uu d)
aptitudes (n) ˈæptɪtjuːdz (a1 p t i t y uu d z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
资质[zī zhì, ㄗ ㄓˋ, / ] aptitude; natural endowments, #8,096 [Add to Longdo]
动不动[dòng bu dòng, ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄥˋ, / ] apt to happen (usually of sth undesirable); frequently; happening easily (e.g. accident or illness), #16,758 [Add to Longdo]
适切[shì qiè, ㄕˋ ㄑㄧㄝˋ, / ] apt; appropriate, #118,656 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
HochgeschwindigkeitszugAPT : Advanced Passenger Train [Br.] [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
いみじくも[imijikumo] (adv) admirably; exquisitely; aptly [Add to Longdo]
うっとり[uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
うっとりさせる[uttorisaseru] (v1) (See うっとり,うっとりする) to enchant; to enrapture; to enthrall (enthral); to charm [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
ともすると[tomosuruto] (exp,adv) (on-mim) apt to (do); liable to; prone to [Add to Longdo]
ともすれば[tomosureba] (adv) apt to (do); liable to; prone to [Add to Longdo]
アダプター(P);アダプタ[adaputa-(P); adaputa] (n) adapter; (P) [Add to Longdo]
アダプタカード[adaputaka-do] (n) {comp} adaptor card [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
アダプタ[あだぷた, adaputa] adapter [Add to Longdo]
アダプタカード[あだぷたかーど, adaputaka-do] adaptor card [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer [Add to Longdo]
キャプション[きゃぷしょん, kyapushon] caption, legend, cutline [Add to Longdo]
キャプチャ[きゃぷちゃ, kyapucha] capture (vs) [Add to Longdo]
キャプチャバッファ[きゃぷちゃばっふぁ, kyapuchabaffa] capture buffer [Add to Longdo]
スクリーンカプチャー[すくりーんかぷちゃー, sukuri-nkapucha-] screen capture [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.741 seconds, cache age: 4.317 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม