Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ appropriate แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


98 ผลลัพธ์ สำหรับ appropriate  AH0 P R OW1 P R IY0 AH0 T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -appropriate-, *appropriate*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
appropriate(vt) จัดสรรไว้, See also: สำรองไว้, กันไว้เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง
appropriate(vt) นำเอามาใช้ส่วนตัว, See also: ยึดเอา, นำมาใช้ประโยชน์โดยมิชอบ, Syn. seize, take possession of
appropriate(adj) เหมาะสม, See also: เข้ากัน, พอเหมาะ, Syn. suitable, fit, proper
appropriately(adv) อย่างเหมาะสม, Syn. fittingly, suitably, fitly, Ant. inappropriately, improperly
appropriate for(phrv) จัดสรร (สถานที่หรือเงิน) เพื่อ, See also: จัดสรรไว้สำหรับ, Syn. earmark for

Hope Dictionary
inappropriate(อินอะโพร' พริเอท) adj.ไม่เหมาะสม, ไม่คู่ควร., See also: inappropriately adv. inappropriateness n., Syn. improper
misappropriate(มิสอะโพร'พริเอท) vt. ใช้ในทางที่ผิด ยักยอก., See also: misappropriation n.

Nontri Dictionary
appropriate(adj) เหมาะสม, สมควร, เหมาะเจาะ, ได้ฤกษ์
appropriate(vt) ยึดครอง, จัดสรรไว้, ตั้งเงินไว้
appropriately(adv) อย่างเหมาะสม, อย่างเหมาะเจาะ, อย่างสมควร
inappropriate(adj) ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร, ไม่คู่ควร
misappropriate(vt) ใช้ผิด, ยักยอก

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Appropriateเหมาะสมตามกาละเทศะ, เหมาะสม [การแพทย์]
Appropriate technologyเทคโนโลยีที่เหมาะสม [เศรษฐศาสตร์]
Appropriate technologyเทคโนโลยีที่เหมาะสม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Appropriate technologyเทคโนโลยีที่เหมาะสม [TU Subject Heading]
Appropriated retained earningsกำไรสะสมจัดสรร [การบัญชี]

Longdo Unapproved EN-TH
Appropriate(adj) ลงตัว
appropriate[เหมาะสม] (adv) เหมาะสม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We should each be treated with appropriate respect. เราควรจะได้รับการปฏิบัติใน แต่ละด้วยความเคารพ 2010: The Year We Make Contact (1984)
We are taking what we believe are factually appropriate steps. เราจะมีสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นจริง ขั้นตอนที่เหมาะสม Contact (1997)
But your dress is not appropriate for such a conversation. แต่ข้าว่าตอนนี้เจ้าแต่งตัวไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะ Snow White: A Tale of Terror (1997)
Yes, you make us a lot of money. But it's more appropriate ... ค่ะ คุณทำรายได้ให้เรามากก็จริง แต่เพื่อความเหมาะสมแล้ว... As Good as It Gets (1997)
it is appropriate for king to ask it is appropriate for king to ask Anna and the King (1999)
I said I'd arrange appropriate punishment. ฉันบอกว่า ฉันจะเตรียมการ / สำหรับบทลงโทษที่เหมาะสม A Walk to Remember (2002)
However, as head of Gryffindor house it is for Professor McGonagall to determine the appropriate action. ในฐานะหัวหน้าของบ้านกริฟฟินดอร์ ศจ.มักกอนนากัล จะเป็นผู้ตัดสินลงโทษเอง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I don't really care what the chairman of General Motors thinks is an appropriate level of emissions to come out the tailpipe of General Motors automobiles. ประธานเจเนรัลมอเตอร์คิดว่า แก๊สพิษที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์ อยู่ในระดับแค่ไหนจึงถือว่าเหมาะสม The Corporation (2003)
All appropriate measures are being taken. ทุกคนที่ไม่ติดเชื้อ จะได้รับการนำตัวออกไป Resident Evil: Apocalypse (2004)
We're just borrowing this vehicle to catch our ship to Paris, if someone could inform the appropriate authorities. คนใจดีช่วยแจ้งทางการให้ที Around the World in 80 Days (2004)
But at least 3 years would be appropriate for an assault on an elderly woman. แต่อย่างน้อยก็ 3 ปีก็น่าจะพอ สำหรับข้อหาทำร้ายร่างกายของผู้สูงอายุ Sweet 18 (2004)
- Elizabeth Bell, it's not appropriate for a student to place a teacher in such a compromising situation. -อีิลิซาิเบธ เบล มันไม่สมควร ที่นักเรียนจะทำให้ครู ต้องลำบากใจ An American Haunting (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appropriateA considerable amount of money was appropriated for the national defense.
appropriateAmong the critics are those who think that the objective set for the European Central Bank is not appropriate.
appropriateAnd so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.
appropriateBut "experiment" is not the appropriate word.
appropriateFor this design house it was an appropriate strategy to introduce even more radical colors into computer production.
appropriateHe appropriated public money to himself.
appropriateHe made a speech highly appropriate to the occasion.
appropriateHer behavior was appropriate to the occasion.
appropriateHis behavior was appropriate to the occasion.
appropriateI'm patching things up for your mistake so it's only natural that I get a reward appropriate to my labours.
appropriateI paid at the appropriate time.
appropriateIt seems appropriate to apply these rules to the voiceless consonants.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สมวัย(adv) properly, See also: appropriately, suitably, Syn. สมอายุ, Example: หัวหน้าคนใหม่แต่งตัวได้สมวัยน่ามองมาก, Thai Definition: อย่างถูกต้องเหมาะสมตามแก่อายุ
อย่างเหมาะสม(adv) suitably, See also: appropriately, properly, Syn. อย่างเหมาะควร, Example: พ่อแม่ควรสอนให้ลูกมีความรู้ความเข้าใจในทัศนคติที่ถูกต้องต่อเพศของตนและต่อเพศตรงข้าม และการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม
เหมาะเหม็ง(adv) appropriately, See also: properly, Syn. พอดิบพอดี, Example: บทเพลงนี้สะท้อนบุคลิกของเขาได้อย่างเหมาะเหม็ง
พอเหมาะพอควร(adv) appropriately, See also: suitably, moderately, Syn. พอดี, พอประมาณ, พอสมควร, พอเหมาะพอดี, Example: ลูกควรจะใช้อำนาจและเงินทองให้พอเหมาะพอควรแก่งาน, Thai Definition: อย่างเหมาะเจาะพอดิบพอดี
เข้าเกณฑ์(v) appropriate, See also: be of standard, be qualified, Syn. เข้ามาตรฐาน, ตรงเกณฑ์, Example: อายุของเขาเข้าเกณฑ์ที่จะแต่งงานได้แล้ว, Thai Definition: เข้าหลักที่กำหนดไว้
เข้าท่า(v) appropriate, See also: be proper, be decent, be suitable, Syn. เข้าที, เข้าท่าเข้าทาง, เหมาะสม, Ant. แย่, ใช้ไม่ได้, Example: ความคิดของเขาเข้าท่าดีอยู่ แต่ใช้งบประมาณสูงมาก, Thai Definition: มีท่าทางดี, มีความเหมาะสมดี
เข้าที่(v) suit, See also: appropriate, accommodate, Syn. เข้าที่เข้าทาง, เรียบร้อย, Example: นานวันเข้าความรู้สึกเริ่มจะเข้าที่ เขาก็สนุกสนานเฮฮาได้เหมือนเก่า, Thai Definition: เป็นไปอย่างเรียบร้อยเพราะเกิดความรู้สึกเคยชิน
พอการ(adv) appropriately, See also: suitably, Syn. สมควร, เหมาะแก่งาน, Example: เถ้าแก่จ่ายค่าจ้างให้ทุกคนอย่างพอการกับเนื้องานของพวกเขา, Notes: (ปาก)
พอที่(adv) suitable, See also: appropriately, Syn. เหมาะ, ควร, Example: งานแต่งงานของลูกจัดแต่พอเหมาะพอที่ก็ดีแล้ว
พอสถานประมาณ(adv) appropriately, See also: suitably, moderately, Syn. พอควร, พอสมควร, Example: เขาแก้ปัญหานี้ได้ก็นับว่าเขาฉลาดพอสถานประมาณ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บัง[bang] (v) EN: misappropriate ; embezzle  FR: détourner
เบียดบัง[bīetbang] (v) EN: misappropriate ; embezzle
ฉ้อเงินหลวง[chø ngoen lūang] (v, exp) EN: misappropriate public funds
ได้ที่[dāithī] (v) EN: set ; be suitable ; be appropriate ; be fitting
จัดสรรแล้ว[jatsan laēo] (adj) EN: appropriated
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว[kamrai sasom thī jatsan laēo] (n, exp) EN: appropriated retained earnings
เข้ามาตรฐาน[khao māttrathān] (v, exp) EN: appropriate ; conform to the standard
เข้าท่า[khaothā] (v) EN: appropriate ; be proper ; be decent ; be suitable ; sound likely ; make sense  FR: convenir ; être approprié
เกินควร[koēn khūan] (adj) EN: inappropriate  FR: excessif ; immodéré
เหมาะ[mǿ] (v) EN: fit ; be appropriate ; suit ; be suitable for ; be proper ; become  FR: convenir ; être approprié ; adapter

CMU Pronouncing Dictionary
APPROPRIATE AH0 P R OW1 P R IY0 AH0 T
APPROPRIATE AH0 P R OW1 P R IY0 EY2 T
APPROPRIATED AH0 P R OW1 P R IY0 EY2 T IH0 D
APPROPRIATES AH0 P R OW1 P R IY0 EY2 T S
APPROPRIATELY AH0 P R OW1 P R IY0 IH0 T L IY0
APPROPRIATENESS AH0 P R OW1 P R IY0 AH0 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary
appropriate (j) ˈəprˈouprɪəʳt (@1 p r ou1 p r i@ t)
appropriate (v) ˈəprˈouprɪɛɪt (@1 p r ou1 p r i ei t)
appropriated (v) ˈəprˈouprɪɛɪtɪd (@1 p r ou1 p r i ei t i d)
appropriates (v) ˈəprˈouprɪɛɪts (@1 p r ou1 p r i ei t s)
appropriately (a) ˈəprˈouprɪəʳtliː (@1 p r ou1 p r i@ t l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
适量[shì liàng, ㄕˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] appropriate amount, #6,811 [Add to Longdo]
妥善[tuǒ shàn, ㄊㄨㄛˇ ㄕㄢˋ, ] appropriate; proper, #7,329 [Add to Longdo]
恰当[qià dàng, ㄑㄧㄚˋ ㄉㄤˋ, / ] appropriate; suitable, #9,077 [Add to Longdo]
得当[dé dàng, ㄉㄜˊ ㄉㄤˋ, / ] appropriate; suitable, #15,981 [Add to Longdo]
妥当[tuǒ dàng, ㄊㄨㄛˇ ㄉㄤˋ, / ] appropriate; proper; ready, #18,099 [Add to Longdo]
得体[dé tǐ, ㄉㄜˊ ㄊㄧˇ, / ] appropriate to the occasion; fitting, #18,219 [Add to Longdo]
拨付[bō fù, ㄅㄛ ㄈㄨˋ, / ] appropriate sum of money, #22,956 [Add to Longdo]
辞令[cí lìng, ㄘˊ ㄌㄧㄥˋ, / ] appropriate language; manners in talking with sb, #57,671 [Add to Longdo]
放之四海而皆准[fàng zhī sì hǎi ér jiē zhǔn, ㄈㄤˋ ㄓ ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄦˊ ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄣˇ, ] appropriate to any place and any time (成语 saw); universally applicable; a panacea, #73,349 [Add to Longdo]
合宜[hé yí, ㄏㄜˊ ㄧˊ, ] appropriate, #73,665 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
artgerecht { adj }appropriate to the species; species-appropriate [Add to Longdo]
eigen; zugehörend { adj }appropriate (to) [Add to Longdo]
geeignete Schritteappropriate action [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
そぐう[soguu] (v5u, vi) (See そぐわない) to be suitable; to be appropriate; to match [Add to Longdo]
それ相応;其れ相応[それそうおう, soresouou] (adj-no, adj-na, n) appropriate; suitable; proper; fitting [Add to Longdo]
らしい[rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf, adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
為所;仕所[しどころ, shidokoro] (n) appropriate time to do (something); occasion when (something) must be done [Add to Longdo]
応分[おうぶん, oubun] (adj-na, n, adj-no) according to one's abilities; appropriate; reasonable; (P) [Add to Longdo]
応変[おうへん, ouhen] (n) appropriate (urgent) response; expediency [Add to Longdo]
夏館[なつやかた, natsuyakata] (n) villa arranged appropriately for summer; mansion arranged appropriately for summer [Add to Longdo]
間合い;間合[まあい, maai] (n) (1) interval; distance; break; pause; (2) suitable time; appropriate opportunity; (3) distance between opponents (kendo) [Add to Longdo]
気働き[きばたらき, kibataraki] (n) taking appropriate action; tact [Add to Longdo]
宜しきを得る[よろしきをえる, yoroshikiwoeru] (exp, v1) just about right; quite appropriate [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
適切な権限[てきせつなけんげん, tekisetsunakengen] appropriate priviledges [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1541 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม